Broj pregleda
3.804

· Fundamentalna, primenjena i razvojna istraživanja
· Međunarodna naučna i tehnološka saradnja
· Transfer novih tehnologija
· Eksperimentalna proizvodnja
· Program biološki vredne hrane
· Projektovanje

Odeljenje za istraživanja u govedarstvu

Istraživanja Odeljenja u oblasti genetike i oplemenjivanja su usmerena ka:
· Poboljšanju proizvodnje mleka i mesa;
· Primeni novih biotehnoloških metoda u reprodukciji goveda;
· Primeni elektroforeze i polimorfizma proteina;
· Istraživanja u pogledu tehnoloških rešenja držanja, nege i eksploatacije goveda.

Ispitivanje fenotipskih i genetskih parametara osobina mlečnosti i tovnih osobina goveda i stvaranje optimalnih modela ukrštanja i oplemenjivanja.
Razvoj i stvaranje novih metoda i tehnoloških postupaka u proizvodnji mesa i mleka.
Istraživanje novih tehnoloških procesa i njihovo uvodenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja
Dr Branislav Miščević, naučni savetnik bramis@eunet.yu

Odeljenje za istraživanja u ovčarstvu i kozarstvu

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Poboljšanju proizvodnje mesa, mleka i vune;
· Ispitivanju različitih sistema ukrštanja i stvaranje optimalnih modela u cilju korišćenja heterozisa;
· Ispitivanje kvantitativnih osobina ovaca i koza različitih populacija zavisno od interakcije naslednih faktora i sredine;
· Genetskim ispitivanjima polimorfizma krvnih grupa i sistema proteina
· Stvaranje novih populacija ovaca i koza;
· Razvoj novih sistema ovčarske i kozarske proizvodnje u cilju dobijanja mesa i mleka kao biološki vredne hrane;
· Primena novih modela održive ovčarske i kozarske proizvodnje
· Kozarska proizvodnja u funkciji organske poljoprivrede.

Šef odeljenja:
Mr Dragana Ružić-Muslić, istraživač saradnik

Odeljenje za istraživanja u svinjarstvu

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Ispitivanju korelacija varijabilnosti proizvodnih osobina svinja;
· Ispitivanju priplodne vrednosti krmača i nerastova u farmskim uslovima;
· Ispitivanju mogućnosti korišćenja mirisnih materija, aditiva, probiotika i drugih dodataka u ishrani svinja;
· Primeni genetskih markera u proizvodnji svinja;
· Obezbeđivanju najmodernijih tehnoloških rešenja u odgoju, reprodukciji i ishrani određenih kategorija svinja;
· Istraživanju fenotipskih karakteristika plodnosti svinja i izradi modela ukrštanja u cilju poboljšanja proizvodnih osobina plodnosti nerastova na osnovu pokazatelja njihovih srodnika na stres sindrom.

Istraživanje novih tehnoloških procesa i njihovo uvođenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja:
Dr Branislav Živković, naučni savetnik

Odeljenje za istraživanja u živinarstvu

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Utvrđivanju odgajivačkog i selekcijskog programa, stvaranje i poboljšavanje domaćih hibrida kokoši nosilja lakog i teškog tipa;
· Uporednom ispitivanju različitih genotipova pilića za tov i kokoši nosilja;
· Ispitivanju interakcije genotipa i sredine u cilju utvrđivanja optimalnih uslova sredine za određeni genotip kako bi se postigli najbolji proizvodni rezultati i ostvario optimalni ekonomski efekat;
· Programima za proizvodnju jaja i živinskog mesa posebnog kvaliteta;
· Tehnologijama proizvodnje pilića i jaja u ekstenzivnom sistemu (prirodnom) sa specijalnim programom ishrane i kvaliteta proizvoda.

Istraživanje novih tehnoloških procesa i njihovo uvođenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja:
Dr Zlatica Pavlovski, naučni savetnik zlaticapav@yahoo.com

Odeljenje za istraživanja u proizvodnji stočne hrane

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Istraživanju i transferu tehnologija u oblasti optimizacije proizvodnje stočne hrane;
· Istraživanju problema proizvodnje stočne hrane na oranicama i travnjacima, izbor kulture i sorte, agrotehnike i sistema iskorišćavanja za konkretne uslove;
· Izučavanju, projektovanju i transferu tehnologija na prirodnim travnjacima, kao i različitih sistema iskorišćavanja travnjaka, kontinuirana ispaša, pregonska, kosidba, priprema i čuvanje kabaste hrane, utvrđivanje hranljive vrednosti, i primena odgovarajućih agrotehničkih mera u cilju poboljšanja kvaliteta i kvantiteta proizvodnje stočne hrane;
· Eksperimentalnoj proizvodnji kabaste i koncentrovane stočne hrane za potrebe oglednih farmi Instituta;
· Utvrđivanju kvaliteta i hranljive vrednosti travno-leguminoznih smeša kao osnove za visoku produkciju preživara i nepreživara, kao i biološko ratarenje;
· Istraživanju novih tehnoloških procesa i njihovo uvođenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja:
Dr Zorica Tomić, naučni savetnik zotom@mail.com

ODELJENJE ZA SELEKCIJU I MATIČNU EVIDENCIJU

Na osnovu rešenja Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede R Srbije br. 320-07-1647/2003-09 od 29. decembra 2003. godine, Institut za stočarstvo je ovlašćena organizacija za selekciju i matičnu evidenciju priplodne stoke u R Srbiji.

Delatnost odeljenja

– Vodi glavnu matičnu evidenciju goveda simentalske rase, goveda holstajn-frizijske rase, goveda tovnih rasa, svinja, ovaca i koza, konja, živine i pčela, obrađuje i izdaje uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke, ispituje produktivnost kvalitetne priplodne stoke i prenošenje osobina na potomstvo.
– Izrađuje plan korišćenja i distribucije semena kvalitetnih muskih priplodnih grla, rang listu priplodnjaka i usmeravanje proizvodnje semena za osemenjavanje i oplodenih jajnih ćelija.
– Vodi evidenciju proizvodača kvalitetne priplodne stoke i novostvorenih rasa i hibrida stoke i pčela.
– Izrađuje stručna uputstva i metodologije, radi na sprovođenju mera selekcije stoke i primenu mera za unapređenje stočarstva.
– Obavlja kontrolu propisanih metoda i postupaka za selekciju stoke i mera unapređenja stočarstva.

Centralna laboratorija

U centralnoj laboratoriji Instituta vrše se hemijske i mikrobiološke analize stočne hrane i stočnih proizvoda (mleka, mesa i jaja). Analize se prvenstveno rade za potrebe naučno istraživačkih programa Instituta. Laboratorija radi i za potrebe inspekcijskih službi, fabrika stočne hrane, farmi i drugih naručilaca.
Laboratorija Instituta ovlašćena je za analize i superanalize stočne hrane od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i akreditovana od strane JUAT-a po rešenju br. 01-05/2001.
Od standardnih analiza rade se: hemijska analiza hraniva i krmnih smeša, pri cemu se određuju vlaga, sirovi proteini, sirova celuloza, masti, pepeo, kalcijum, fosfor, natrijum; hemijska analiza i kvalitet silaže; kolicina makro i mikroelemenata u hranivima i krmnim smešama, higijenska ispravnost stočne hrane, vode, mesa, mleka i mesnih prerađevina; kontrola dezinfekcije stočarskih objekata; trihinoskopski pregled mesa i analiza zemljišta.
U laboratoriji se rade i analize neophodne za ocenu kvaliteta mesa i jaja. U okviru programa elektroforetskih ispitivanja radi se određivanje genetskih markera na osnovu kojih se utvrđuju genetske razlike. Laboratorija vrši obuku kadrova za analize stočne hrane.

Šef laboratorije
Gordana Marinkov,
dipl. hem.

Registrujte se na Tehnologijii hrane

Okupljamo 31.509 članova. Registracija je besplatna.
- Članovi na e-mail dobijaji Nedeljnik sa temama iz industrije.
- Članovima je na raspolaganju forum.

Obrazac za registraciju
Zatvori