Reklama

Jagoda, malina, kupina, ribizla i borovnica, prema pomološkoj kvalifikaciji, spadaju u grupu voćaka s jagodastim plodovima (jagodasto voće). Gajenje ovih voćaka do pre tri decenije u našoj zemlji nije imalo veći privredni značaj.

Međutim, poslednje tri decenije nauka i praksa su uočile komparativne prednosti naše zemlje, u odnosu na evropske visoko razvijene zemlje, koje su veliki potrošači i uvoznici ovog voća, pa se danas sve više daje značaj gajenju jagodastih voćaka, posebno jagode, maline i kupine.

Iako se ove voćne vrste nazivaju „sitnim voćem“, njihova proizvodnja i privredni značaj mogu biti itekako značajni. Zato se ovim kulturama i posvećuje sve veća pažnja, pa se njihova proizvodnja danas zasniva na naučnim principima i primeni mehanizacije. Metodama oplemenjivanja stvaraju se i uvode u proizvodnju nove sorte sa većim privredno-biološkim potencijalom.

Jagoda je poznata kao voćna vrsta koja se nekada gajila po baštama i okućnicama prvenstveno radi zadovoljavanja domaćih potreba, zbog ukusnih i osvežavajućih plodova koji pristižu već početkom maja. Proizvodnja jagode za tržište uglavnom je počela posle Drugog svetskog rata. Unapređenjem voćarske proizvodnje jagoda dobija poseban značaj kao prateća ili osnovna vrsta u određenom rejonu. U Srbiji se danas (1995.) jagoda gaji na oko 8.816 ha, sa prosečnom godišnjom proizvodnjom od 29.067 tona.

Gajenje jagode se širi u okolini većih potrošačkih centara. Porastom broja nepoljoprivrednog stanovništva, razvoj industrije za preradu i hlađenje, kao i porast životnog standarda, uslovili su da je potražnja za jagodama u stalnom porastu. Izgradnjom modernih puteva i uvođenjem u transport kamiona-hladnjača, stvorene su mogućnosti za izvoz ploda u svežem i zamrznutom stanju.

Plodovi jagode imaju veliku hranljivu i lekovitu vrednost, a pogodni su za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu. Jagoda je veoma rentabilna kultura jer vrlo brzo stupa u rod, redovno rađa, daje visok prinos, pa proizvođači ostvaruju značajne prihode. Rentabilnost gajenja jagode ogleda se još i u tome što nije veliki probirač kada je reč o zemljištu, lako se razmnožava, gajenje je lako i jednostavno i što se na taj način zapošljava nekvalifikovana radna snaga (žene i deca) a to je za privredno nerazvijene krajeve veoma značajno. U našoj zemlji postoje veoma povoljni ekološki i ekonomski uslovi za gajenje jagoda i u ravničarskim i u brdsko-priplaninskim i planinskim krajevima.

Sve navedene okolnosti stvaraju uslove da se rejoni gajenja jagode prošire i njena proizvodnja unapredi poboljšanjem kvaliteta ploda i postizanjem visokih prinosa po jedinici površine. Da bi se ovo postiglo potrebno je da se obrati više pažnje izbora terena, izbora sorte, pripremi zemljišta i primeni agrotehničkih mera (nega, ishrana, zaštita). Savremena intenzivna proizvodnja obavezuje proizvođače na sticanje većeg stračnog znanja, čemu treba da posluži i ova monografija. Cilj ove publikacije je da zainteresovanim proizvođačima i stra-čnjacima praži mogućnost proširivanja znanja o gajenju jagode. Nadamo se da će knjiga korisno poslužiti i kao dopunski udžbenik učenicima i studentima poljoprivrednih škola i fakulteta.

Autor
Prof. dr Miladin Šoškić

Sadržaj

PREDGOVOR

PRIVREDNI ZNAČAJ JAGODE

Hemijski sastav, hranljiva i farmakološka vrednost plodova
Upotrebna vrednost plodova jagoda

PROIZVODNJA JAGODE U SVETU I KOD NAS

OPLEMENJIVANJE JAGODE

Istorija postanka i uvođenje u proizvodnju kultivisanih sorti
Ciljevi oplemenjivanja jagode
Mesto jagode u sistematizaciji biljaka, poreklo,rasprostranjenost i istorija gajenja biljaka
Divlje vrste jagoda i njihova rasprostranjenost
Citogenetika jagode
Nasleđivanje osobinakodjagode
Metode oplemenjivanja jagode

MORFOLOŠKO-BIOLOŠKEIFIZIOLOŠKE OSOBINE JAGODE

Morfološko-biološke osobine
Koren
Stablo
List
Cvetna drška
Cvet
Plod
Stoloni
Zivići
Fiziološke osobine jagode
Stadijumi razvoja
– Stadijum intenzivnog porasta vegetativne mase
– Stadijum porasta i pune rodnosti
– Stadijum smanjenja porasta i postepenog odumiranja biljke
Fenofaze razvoja jagode
Početakvegetacije
– Cvetanje
– Oprašivanje i oplođivanje
– Razvoj i sazrevanje plodova
– Obrazovanje stolona i živića
– Obrazovanje cvetnih pupoljaka
Fiziologija ishrane jagoda
Uloga osnovnih makroelemenata
Uloga mikroelemenata

EKOLOŠKIUSLOVIZA GAJENJE JAGODE

Klimatski uslov
Toplota
Vlažnost
Svetlost
Vetar
Zemljišni uslovi
Zemljište
Orograflja
– Nadmorska visina
– Položaj
– Nagib terena
– Blizina većih vodenih površina

SORTE JAGODE

Ocena vrednosti sorti
Važnije sorte jagode
Jednorodne sorte jagode
Vrlo rane sorte jagode
Rane sorte
Srednje rane sorte
Srednje kasne sorte
Kasne sorte jagode
Perspektivne jednorodne sorte jagode
Remotantne (stalnorađajuće) sorte jagode
Sorte jagode s visokim stablom jagode puzačice

PODIZANJE ZASADA JAGODE

Razmnožavanje i proizvodnja sadnog materijala
Razmnožavanje
Generativno razmnožavanje
Vegetativno razmnožavanje
– Razmnožavanje deljenjem bokora
– Razmnožavanje kalemljenjem
– Razmnožavanje živićima
– Mikrorazmnožavanje
Proizvodnja sadnog materijala
Superelitni sadni materijal
Elitni sadni materijal
Specijalni sadni materijal
Standardni sadni materijal
Vađenje, čuvanje i transport živića

SISTEMI GAJENJA JAGODE

Gajenje jagode u čistom zasadu
Gajenje jagode u kombinaciji sa povrćem
Gajenje jagode kao višegodišnje kulture
Gajenje jagode kao jednogodišnje kulture
Gajenje jagode s navodnjavanjem
Gajenje jagode bez navodnjavanja
Tipovi zasada jagode
Priprema za podizanje jagodnjaka
Izbormesta
Plodored
Organizacija površine
Priprema zemljišta
Uređenje zemljišta
Popravka osobina zemljišta (meliorativno đubrenje)
Oranje i priprema zemljišta za sađenje

SAĐENJE JAGODE

Vreme sađenja
Sađenje u proleće
Letnja sadnja
Jesenje sađenje
Priprema živića za sađenje
Obeležavanje mesta za sađenje jagode
Tehnika sađenja jagode
Način gajenja (sađenja) jagode
– Gajenje (sađenje) u redove
– Gajenje (sađenje) u dvoredne pantljike
– Gajenje (sađenje) u leje
– Gajenje jagode u dvojnim bokorima (kućicama)
– Gajenje jagode na gredicama
– Gajenje jagode u širokim redovima
– Gajenje jagode na cmoj foliji
– Gajenje jagode u polietilenskom mnelu i plasteniku
– Gajenje jagode u stakleniku
Gajenje jagode u zaštićenom prostoru
Gajenje jagode u stanu
Gajenje jagode u saksiji
Gajenje jagode u buradima
Gajenje jagode u cevima
Gajenje jagode na terasastim postoljima

NEGA JAGODE

Nega jagode posle sađenja
Nega jagode u rodu
Obrada zemljišta
Plevljenje
Đubrenje i prihranjivanje jagode
Đubrenje jagoda preko zemlj išta
Đubrenje jagode preko lista
Mulčiranje (zastiranje) zemljišta u jagodnjaku
Navodnjavanje
Broj navodnjavanja
Rokovi navodnjavanja
Norma navodnjavanja
Način navodnjavanja
Sakupljanje starog lišća
Uništavanje korova hemijskim preparatima – herbicidima
Zakidanje cvetova, zakidanje i raspoređivanje stolona sa živićima
Zaštita jagode od prolećnih i zimski mrazeva
Higijena i zdravstveno stanje plodova jagode

ZAŠTITA JAGODE OD BOLESTII ŠTETOCINA

Viroze (virusne bolesti) jagode
Žutilo oboda lista
Kovrdžavost lista
Zelenilo kruničnih listića
Gljivične bolesti jagode
Pegavost lista jagode
Pepelnicajagode
Siva trulež plodova
Bolesti korena i stablajagode
Veritcilijum (venjenje) jagode
Crvenkasta srž korena
Crno truljenje korena
Štetočine jagode
Nematode
Lisne vaši
Gundelj
Jagodin cvetojed
Jagodin svrdlaš

BERBA, KLASIRANJE, PAKOVANJE, TRANSPORT I ČUVANJE JAGODE

Berba plodova jagode
Klasiranje i pakovanje plodova jagode
Transport plodova
Skladištenje i čuvanje plodova jagode

KALENDAR RADOVA PRI GAJENJU JAGODE

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">