(„Sl. list SRJ“, br. 54/99 i „Sl. list SCG“, br. 56/2003 – dr. pravilnik i 4/2004 – dr. pravilnik)

I Osnovne odredbe

Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koji za jestivo maslinovo ulje i jestivo ulje komine masline (u daljem tekstu: proizvodi) moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.
Član 2
Na proizvode za koje ovim pravilnikom nisu propisani kvalitet i drugi zahtevi primenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na grupu srodnih proizvoda.
Za proizvode iz stava 1 ovog člana proizvođač je dužan da, pre početka proizvodnje, donese proizvođačku specifikaciju.
Proizvođačka specifikacija, pored podataka utvrđenih u deklaraciji iz člana 4 ovog pravilnika, mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje odnosnog proizvoda, učešće osnovnih sastojaka u odnosu na neto količinu proizvoda i izveštaj o izvršenom ispitivanju organoleptičkih, fizičkih i hemijskih karakteristika proizvoda.
O donesenim proizvođačima specifikacijama za proizvode iz stava 1 ovog člana vodi se evidencija, u koju proizvođač unosi sledeće podatke:
1) evidencijski broj specifikacije;
2) naziv proizvoda i trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
3) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
4) datum početka proizvodnje po proizvođačkoj specifikaciji;
5) datum izvršenog organoleptičkog, fizičkog i hemijskog ispitivanja;
6) grupu kojoj proizvod pripada prema odredbama ovog pravilnika.
Član 3
Proizvodi se stavljaju u promet samo u originalnom pakovanju.
Član 4
Proizvodi koji se stavljaju u promet moraju na omotu, posudi ili etiketi imati deklaraciju, koja sadrži:
1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
2) naziv i sedište proizvođača, odnosno punioca;
3) neto količinu (masu ili zapreminu) proizvoda;
4) sadržaj slobodnih masnih kiselina (računato kao oleinska kiselina), u procentima mase Š %(m/m) Ć ;
5) datum proizvodnje i rok upotrebe proizvoda ili reči: „upotrebljivo do kraja (mesec i godina)“;
6) podatke o sastojcima proizvoda prema opadajućem redosledu upotrebljenih količina (osim proizvoda koji sadrže jedan sastojak);
7) funkcionalnu grupu upotrebljenih aditiva, sa specifičnim nazivom ili brojčanom oznakom aditiva, npr. antioksidans (alfa-tokoferol) ili antioksidans (E307);
8) druge podatke od interesa za potrošače.
Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i neizbrisiva.
Slova u nazivu proizvoda i nazivu proizvođača moraju biti veća od slova ostalog teksta deklaracije.
Član 5
Ako proizvođač ne pakuje proizvode, deklaracija mora, pored podataka iz člana 4 ovog pravilnika, da sadrži i naziv i sedište preduzeća koje pakuje proizvod.
Deklaracija za uvezeni proizvod, pored podataka iz člana 4 ovog pravilnika, mora da sadrži i naziv zemlje porekla.
Član 6
Ako neto količina proizvoda koji se stavlja u promet ne prelazi 100 g, odnosno 100 ml, deklaracija mora da sadrži: naziv proizvoda, naziv i sedište proizvođača ili naziv i sedište preduzeća koje pakuje proizvod, neto količinu, sadržaj slobodnih masnih kiselina (računato kao oleinska kiselina), u procentima mase, datum proizvodnje i rok upotrebe ili reči: „upotrebljivo do kraja“ (mesec i godina).
Član 7
Proizvodi se moraju skladištiti, transportovati i čuvati na način kojim se obezbeđuje očuvanje njihovog kvaliteta do momenta potrošnje.

II Posebne odredbe

Član 8
Pod jestivim maslinovim uljem, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobijeno iz ploda masline (Olea europaea sativa Hoffm. et Link) tehnološkim postupkom koji isključuje korišćenje rastvarača i reesterifikacionih procesa, kao i mešanje s uljima drugih vrsta.
Jestivo maslinovo ulje stavlja se u promet kao:
1) devičansko (virgino) maslinovo ulje (sa oznakom vrste);
2) rafinisano maslinovo ulje;
3) maslinovo ulje.
Član 9
Pod devičanskim (virgino) maslinovim uljem, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobijeno iz ploda masline isključivo mehaničkim ili drugim fizičkim postupkom, pod uslovima, posebno termičkim, koji ne dovode do promena u tom ulju i koje nije bilo podvrgnuto nikakvom drugom tretmanu sem pranja, mlevenja, dekantacije, centrifugiranja i filtriranja.
Član 10
Pod rafinisanim maslinovim uljem, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobijeno postupcima rafinisanja devičanskog (virgino) maslinovog ulja lampante koji ne dovode do promena u prvobitnoj strukturi triglicerida.
Član 11
Pod maslinovim uljem, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobijeno mešanjem rafinisanog maslinovog ulja i devičanskog (virgino) maslinovog ulja.
Član 12
Zavisno od kvaliteta devičansko (virgino) maslinovo ulje stavlja se u promet kao:
1) devičansko (virgino) maslinovo ulje – ekstra virgino;
2) devičansko (virgino) maslinovo ulje – virgino;
3) devičansko (virgino) maslinovo ulje – obično virgino.
Pod devičanskim (virgino) maslinovim uljem – ekstra virgino, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobrog ukusa i specifičnog mirisa koje sadrži najviše 1,0% (m/m) slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina.
Pod devičanskim (virgino) maslinovim uljem – virgino, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobrog ukusa i specifičnog mirisa koje sadrži najviše 2,0% (m/m) slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina.
Pod devičanskim (virgino) maslinovim uljem – obično virgino, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobrog ukusa i mirisa koje sadrži najviše 3,3% (m/m) slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina.
Član 13
Devičansko (virgino) maslinovo ulje, koje se stavlja u promet, mora ispunjavati sledeće zahteve:
1) da je na temperaturi od 20C bistro;
2) da je svetložute do zelenomaslinaste boje;
3) da je specifičnog mirisa i ukusa, bez stranog mirisa i ukusa i da nije užeglo;
4) da sadrži najviše 0,2% (m/m) vlage i drugih isparljivih materija;
5) da sadrži najviše 0,1 (m/m) nečistoća nerastvorljivih u petroletru;
6) da peroksidni broj nije veći od 20 miliekvivalenata O 2 /kg ulja (10 m.mol. 1/2 O 2 kg ulja);
7) da sadržaj slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina, nije veći za devičansko (virgino) maslinovo ulje – ekstra (virgino) od 1,0% (m/m), za devičansko (virgino) maslinovo ulje od 2,0% (m/m) i za devičansko (virgino) maslinovo ulje – obično (virgino) od 3,3% (m/m).
Član 14
Rafinisano maslinovo ulje koje se stavlja u promet mora ispunjavati sledeće zahteve:
1) da je na temperaturi od 20C bistro;
2) da je svetložute boje;
3) da je blagog i prijatnog mirisa i ukusa, bez stranih mirisa i ukusa i da nije užeglo;
4) da sadrži najviše 0,1% (m/m) vlage i drugih isparljivih materija;
5) da sadrži najviše 0,05% (m/m) nečistoća nerastvorljivih u petroletru;
6) da sadrži najviše 50 mg/kg sapuna, računato kao natrijum -oleat;
7) da peroksidni broj nije veći od 5 miliekvivalenata O 2 /kg ulja (2,5 m.mol. 1/2O 2 /kg ulja);
8) da sadržaj slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina, nije veći od 0,3% (m/m).
Član 15
Maslinovo ulje koje se stavlja u promet mora ispunjavati sledeće zahteve:
1) da je na temperaturi od 20C bistro;
2) da je svetložute do zelenomaslinaste boje;
3) da je specifičnog mirisa i ukusa, bez stranog mirisa i ukusa i da nije užeglo;
4) da sadrži najviše 0,1% (m/m) vlage i drugih isparljivih materija;
5) da sadrži najviše 0,05% (m/m) nečistoća nerastvorljivih u petroletru;
6) da peroksidni broj nije veći od 15 miliekvivalenata O 2 /kg ulja (7,5 m.mol. 1/2O 2 kg ulja);
7) da sadržaj slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina, nije veći od 1,5% (m/m).
Član 16
Pored zahteva propisanih u čl. 13 do 15 ovog pravilnika, devičansko (virgino) maslinovo ulje, rafinisano maslinovo ulje i maslinovo ulje koji se stavljaju u promet moraju ispunjavati i zahteve navedene u tabeli 1.
Tabela 1

R. br. Karakteristika Devičansko
( virgino )
maslinovo ulje Rafinisano maslinovo ulje Maslinovo
ulje
1 2 3 4 5
1 Relativna gustina (20C/voda na 20C) 0,910 do 0,916 0,910 do 0,916 0,910 do 0,916
2 Indeks refrakcije ( n p 20C ) 1,467 5 do 1,470 5 1,467 7 do 1,470 5 1,467 7 do 1,470 5
3 Saponifikacioni broj ( mg KOH/ g) 184 do 196 184 do 196 184 do 196
4 Jodni broj po Hanušu ( g I 2 /100 g) 80 do 92 80 do 92 80 do 92
5 Jodni broj po Vijsu ( g I 2 /100 g) 75 do 94 75 do 94 75 do 94
6 Neosapunjive materije ( g/kg) 15 15 15
7 Apsorbancija u ultraljubičastoj oblasti (E 1% 1 cm)
270
DE
0,25* )
0,01
1 ,10
0 ,16
0,90
0 ,15
8 Sastav masnih kiselina [% ( m/m ) metilestera ]
S 14:0 0,05 0,05 0,05
S 16:0 7,5 do 20,0 7,5 do 20,0 7,5 do 20,0
S 16:1 0,3 do 3,5 0,3 do 3,5 0,3 do 3,5
S 17:0 0,3 0,3 0,3
S 17:1 0,3 0,3 0,3
S 18:0 0,5 do 5,0 0,5 do 5,0 0,5 do 5,0
S 18:1 55,0 do 83,0 55,0 do 83,0 55,0 do 83,0
S 18:2 3,5 do 21,0 3,5 do 21,0 3,5 do 21,0
S 18:3 0,9 0,9 0,9
S 20:0 0,6 0,6 0,6
S 20:1 0,4 0,4 0,4
S 22:0 0,2 0,2 0,2
S 24:0 0,2 0,2 0,2
*) Za devičansko maslinovo ulje obično (virgino) do 0,30. Posle dekoloracije uzorka sa akvitnom zemljom – apsorbancija na
270 nm ne sme biti veća od 0,11.

Član 17
Pod jestivim uljem komine masline, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobijeno tretiranjem komine masline rastvaračima, isključujući primenu reesterifikacionih procesa i mešanje s uljima drugih vrsta.
Jestivo ulje komine masline stavlja se u promet kao:
1) rafinisano ulje komine masline;
2) ulje komine masline.
Član 18
Pod rafinisanim uljem komine masline, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobijeno postupcima rafinisanja sirovog ulja komine masline koji ne dovode do promena u prvobitnoj strukturi triglicerida.
Član 19
Pod uljem komine masline, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ulje dobijeno mešanjem rafinisanog ulja komine masline i devičanskog (virgino) maslinovog ulja.
Član 20
Rafinisano ulje komine masline koje se stavlja u promet mora ispunjavati sledeće zahteve:
1) da je na temperaturi od 20C bistro;
2) da je svetložute do žutosmeđe boje;
3) da je bez stranog mirisa i ukusa i da nije užeglo;
4) da sadrži najviše 0,1% (m/m) vlage i drugih isparljivih materija;
5) da sadrži najviše 0,05 (m/m) nečistoća nerastvorljivih u petroletru;
6) da peroksidni broj nije veći od 5 miliekvivalenata O 2 /kg ulja (2,5 m.mol. 1/2 O 2 /kg ulja);
7) da sadržaj slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina, nije veći od 0,3% (m/m).
Član 21
Ulje komine masline koje se stavlja u promet mora ispunjavati sledeće zahteve:
1) da je na temperaturi od 20C bistro;
2) da je svetložute do zelenomaslinaste boje;
3) da je specifičnog mirisa i ukusa, bez stranog mirisa i ukusa i da nije užeglo;
4) da sadrži najviše 0,1% (m/m) vlage i drugih isparljivih materija;
5) da sadrži najviše 0,05% (m/m) nečistoća nerastvorljivih u petroletru;
6) da peroksidni broj nije veći od 15 miliekvivalenata O 2 /kg ulja (7,5 m.mol. 1/2 O 2 /kg ulja);
7) da sadržaj slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina, nije veći od 1,5% (m/m).
Član 22
Pored zahteva propisanih u čl. 20 i 21 ovog pravilnika, rafinisano ulje komine masline i ulje komine masline koje se stavlja u promet mora ispunjavati i zahteve navedene u tabeli 2.
Tabela 2

R. br. Karakteristika Rafinisano ulje komine masline Ulje komine masline
1 2 3 4
1 Relativna gustina (20C/voda na 20C) 0,910 do 0,916 0,910 do 0,916
2 Indeks refrakcije ( n p 20 C) 1,468 0 do 1,470 7 1,468 0 do 1,470 7
3 Saponifikacioni broj ( mg KOH/ g ) 182 do 193 182 do 193
4 Jodni broj po Vijsu ( g I /2/100 g ) 75 do 92 75 do 92
5 Neosapunjive materije ( g/kg) 30 30
6 Apsorbancija u ultraljubičastoj oblasti (E 1% cm)
270 2,0 1,7
D E 0,20 0,18
7 Sastav masnih kiselina [% (m/m) metilestera ]
S 14:0 0,05 0,05
S 16:0 7,5 do 20,0 7,5 do 20,0
S 16:1 0,3 do 3,5 0,3 do 3,5
S 17:0 0,3 0,3
S 17:1 0,3 0,3
S 18:0 0,5 do 5,0 0,5 do 5,0
S 18:1 55,0 do 83,0 55,0 do 83,0
S 18:2 3,5 do 21,0 3,5 do 21,0
S 18:3 0,9 0,9
S 20:0 0,6 0,6
S 20:1 0,4 0,4
S 22:0 0,3 0,3
S 24:0 0,2 0,2

Član 23
U devičansko (virgino) maslinovo ulje ne sme se dodavati alfa-tokoferol.
U proizvodnji rafinisanog maslinovog ulja, maslinovog ulja, rafinisanog ulja komine masline i ulja komine masline može se dodati najviše 200 mg alfa-tokoferola na 1 kg gotovog proizvoda.
Član 24
Kvalitet i drugi zahtevi za jestivo maslinovo ulje i jestivo ulje komine masline, utvrđeni ovim pravilnikom, proveravaju se na uzorcima koji se uzimaju prema standardu JUS ISO 5555 i ispituju prema standardima JUS E.K8.021; JUS E.K8.022; JUS E.K8.023; JUS E.K8.024; JUS ISO 663; JUS E.K8.026; JUS E.K8.027; JUS E.K8.028; JUS ISO 3596-1; JUS E.K8.029; JUS E.K8.034; JUS E.K8.036, JUS E.K8.039; JUS E.K8.041 i JUS E.K8.051.
Devičansko (virgino) maslinovo ulje lampante i sirovo ulje komine masline moraju ispunjavati zahteve utvrđene jugoslovenskim standardima JUS E.K2.030 i JUS E.K2.031.
III ZAVRŠNE ODREDBE
Član 25
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu jestivog maslinovog ulja i mešanog maslinovog ulja („Službeni list SFRJ“, br. 51/91 i „Službeni list SRJ“, br. 59/93).
Član 26
Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2000. godine.

  • Autor
    Članci
  • Komentari (1)
    Član 10.008

    Ukoliko želim uvesti maslinovo ulje sa bliskog istoka u Srbiju postoje li neki posebni uvjeti ?

Odgovor na: Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestivo maslinovo ulje i jestivo ulje komine masline

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">