Reklama

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2012)

I. Uvodna odredba

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta (u daljem tekstu: Savetnik) izdaje licenca za Savetnika (u daljem tekstu: Licenca) , kao i obrazac Licence.

II. Uslovi za izdavanje licence

Član 2.
Licenca je isprava koja se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje transport opasnog tereta, izdaje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje:
1) ispunjava uslove u pogledu plana i programa nastave;
2) ispunjava uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika.
1. Plan i program nastave
Član 3.
Plan i program nastave mora biti prilagođen kandidatima za Savetnika različitih stepena obrazovanja, tako da omogući sticanje znanja iz uskospecijalističkih oblasti koje su obavezne pri proveri znanja na ispitima i sadrži:
1) tehničke propise potvrđenih međunarodnih sporazuma u transportu opasnog tereta (u daljem tekstu: ADR/RID/ADN) ;
2) propise kojim se uređuje transport opasnog tereta.
2. Nastavni kadar, prostor, oprema i nastavna sredstava za stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika
Član 4.
Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome se izdaje Licenca mora da:
1) obezbedi odgovarajuće predavače i to:
(1) najmanje dva predavača sa visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) , odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koji imaju važeći sertifikat za Savetnika i koji moraju da dokažu:
– specijalistička znanja o posudama pod pritiskom, ili
– doprinos izradi regulative u oblasti transporta opasnog tereta, ili
– da imaju najmanje tri objavljena rada u stručnim časopisima ili na stručnim skupovima na temu transporta opasnog tereta;
(2) predavača sa visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) , odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine koji mora da dokaže osposobljenost za obradu rizika ambalažiranja i transporta radioaktivnog tereta;
2) ima prostor opremljen radnim stolovima i stolicama sa najmanje 1, 5 m2 radne površine i 3 m3 zapremine za svakog kandidata za Savetnika, sa adekvatnom ventilacijom i najmanje 150 lx (luksa) veštačkog osvetljenja;
3) obezbedi nastavna sredstva:
(1) tehnička sredstva za video prezentaciju nastavnog sadržaja,
(2) vizuelna sredstva: šeme, fotografije, crteže i slično,
(3) važeća izdanja ADR, RID, ADN i zakona kojim se uređuje transport opasnog tereta.

III. Obrazac licence

Član 5.
Licenca izdaje se na zaštićenom obrascu, formata A4.
Izgled i sadržina obrasca Licence iz stava 1. Ovog člana dati su u Prilogu – Licenca za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

IV. Završna odredba

Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">