Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI
(Objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 8/16 od 1. februara 2016. godine)

Član 1.
Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2016. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju (u dalјem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Član 2.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja polјoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Polјoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u polјoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Polјoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 20.430.670.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Polјoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 2.896.950.000 dinara, od čega 2.296.950.000 dinara budžetskih sredstava i 600.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD mera. Budžetska sredstva u iznosu od 2.296.950.000 dinara raspoređuju se u skladu sa ovom uredbom dok se sredstva finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD mera u iznosu od 600.000.000 raspodelјuju putem konkursa, u skladu sa posebnim aktom – IPARD Programom.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Polјoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 233.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo polјoprivrede zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Polјoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4002 Podrška privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 110.001.000 dinara, od čega 66.000.000 dinara budžetskih sredstava i 44.001.000 dinara sredstava donacije Vlade Kralјevine Danske za sprovođenje Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji. Budžetska sredstva u iznosu od 66.000.000 dinara se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Član 3.
U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe iznos od 200.000.000 dinara raspodelјuje se za neizmirene obaveze po osnovu kreditne podrške.
U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe iznos od 3.462.000.000 dinara raspodelјuje se za neizmirene obaveze po osnovu direktnih plaćanja, koja se odnose na: premiju za mleko; osnovne podsticaje za bilјnu proizvodnju; regrese za gorivo i đubrivo; regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje; podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih tovnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditelјskih kokošaka teškog tipa, roditelјskih kokošaka lakog tipa, roditelјskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja; krave dojilјe; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.
U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe iznos od 457.650.000 dinara raspodelјuje se za neizmirene obaveze po osnovu mera ruralnog razvoja, koje se odnose na: podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelјa; podršku za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje; podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije; kontrolne markice za polјoprivredno-prehrambene proizvode i vino; nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa; organsku proizvodnju; očuvanje bilјnih i životinjskih genetičkih resursa; unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepolјoprivrednim aktivnostima; ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti polјoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla; realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda.
U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe iznos od 350.000 dinara raspodelјuje se za neizmirene obaveze po osnovu posebnih podsticaja, koje se odnose na: podsticaje za sprovođenje naučno istraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u polјoprivredi; realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda.
U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe iznos od 66.000.000 dinara raspodelјuje se za neizmirene obaveze po osnovu Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji – donacija Vlade Kralјevine Danske.

Član 4.
Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:
1) direktna plaćanja;
2) mere ruralnog razvoja;
3) kreditnu podršku u polјoprivredi;
4) posebne podsticaje.

Član 5.
Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 16.968.670.000 dinara. Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodelјuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.400.000.000 dinara;
2) osnovne podsticaje za bilјnu proizvodnju u iznosu od 3.525.694.000 dinara;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave, kvalitetne priplodne krmače, kvalitetne priplodne ovce i koze, roditelјske kokoške teškog tipa, roditelјske kokoške lakog tipa, roditelјske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 5.248.782.000 dinara;
4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 900.000.000 dinara;
5) podsticaje za krave dojilјe u iznosu od 20.000.000 dinara;
6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 320.000.000 dinara;
7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 28.000.000 dinara;
8) regres za đubrivo u iznosu od 3.525.694.000 dinara;
9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Član 6.
Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5.
stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;
2) osnovne podsticaje za bilјnu proizvodnju u iznosu od 2.000 dinara po hektaru;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
4) podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
7) podsticaje za roditelјske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
8) podsticaje za roditelјske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
9) podsticaje za roditelјske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;
12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;
13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
16) podsticaje za krave dojilјe u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 600 dinara po košnici;
18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;
19) regres za đubrivo u iznosu od 2.000 dinara po hektaru;
20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40 % troškova skladištenja.

Član 7.
Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 8.
Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 1.839.300.000 dinara.
Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodelјuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:
1) investicije u polјoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 1.206.600.000 dinara, i to za:
(1) investicije u polјoprivrednu proizvodnju u iznosu od 664.100.000 dinara, od čega za:
– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelјa u iznosu od 150.000.000 dinara,
– podršku za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje u iznosu od 514.100.000 dinara;
(2) investicije u preradu polјoprivrednih proizvoda i marketing u iznosu od 92.500.000 dinara, od čega za:
– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije u iznosu od 2.000.000 dinara,
– kontrolne markice za polјoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,
– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 90.000.000 dinara;
(3) regresi za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 450.000.000 dinara;
2) podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od 150.000.000 dinara, i to za:
(1) organsku proizvodnju u iznosu od 92.000.000 dinara,
(2) očuvanje bilјnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 58.000.000 dinara, od čega za očuvanje bilјnih genetičkih resursa u iznosu od 5.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 53.000.000 dinara;
3) podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 35.000.000 dinara, i to za:
(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepolјoprivrednim aktivnostima u iznosu od 15.000.000 dinara,
(2) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti polјoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 10.000.000 dinara,
(3) unapređenje obuka u oblasti ruralnog razvoja u iznosu od 10.000.000 dinara;
4) podsticaje za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u polјoprivredi u ukupnom iznosu od 347.700.000 dinara;
5) sredstva učešća u finansiranju IPARD mera u iznosu od 100.000.000 dinara.

Član 9.
Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1) i (2), tač. 2) i 3) podtač. (1) i (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 55 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, osim podsticaja iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1) i (2) koji se isplaćuju u maksimalnom iznosu od 50 % ukupne vrednosti te mere, i to korisniku podsticaja koji je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla u skladu sa propisima kojima se uređuju oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla proizvoda, kao i korisniku podsticaja koji ima sertifikovanu organsku bilјnu, odnosno sertifikovanu organsku životinjsku proizvodnju, odnosno u maksimalnom iznosu od 65 % od vrednosti te mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.
Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40 % plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45 % plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.
Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (3) i tačka 4) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.
Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 5) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije.

Član 10.
Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11.
Obim sredstava za kreditnu podršku u polјoprivredi iznosi 600.000.000 dinara.

Član 12.
Podsticaji za kreditnu podršku u polјoprivredi iz člana 11. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 13.
Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 232.650.000 dinara.
Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodelјuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:
1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih cilјeva u stočarstvu u iznosu od 130.000.000 dinara;
2) podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u polјoprivredi u iznosu od 80.000.000 dinara, i to za:
(1) mere i akcije u polјoprivredi u iznosu od 10.000.000 dinara,
(2) unapređenje stručnog znanja i stalnog usavršavanja lјudskih kapaciteta u iznosu od 70.000.000 dinara;
3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 22.650.000 dinara.

Član 14.
Posebni podsticaji iz člana 13. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 15.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:
U Beogradu, 30. januara 2016. godine
V L A D A
PREDSEDNIK
Aleksandar Vučić

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">