(„Sl. glasnik RS“, br. 30/2013)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se programi inovacione delatnosti za 2013. Godinu.

Član 2.

Programi iz člana 1. Ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom, propisaće način realizacije programa iz člana 1. Ove uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Programi inovacione delatnosti za 2013. godinu

Radi pružanja podrške razvoju ili značajne izmene postojećih inovativnih proizvoda i usluga, radi podsticanja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, kao i pružanja podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija u 2013. Godini, utvrđuju se sledeći programi inovacione delatnosti:

1) Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno verifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu

Program podstiče registrovane subjekte inovacione delatnosti da u saradnji sa privrednim društvima i inovacionim klasterima, doprinesu razvoju komercijalno verifikovanih proizvoda, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu koji će imati konkurentna svojstva. Prioritet u realizaciji ovog programa imaće projekti koji obezbeđuju viši stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know – how, infrastrukturne i stručne usluge i dr.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih i razvojnih projekata. Programom se ravnopravno podstiču subjekti inovacione delatnosti iz javnog i privatnog sektora.

Odluku o projektu koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa (jer obezbeđuje visok stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know – how, infrastrukturne i stručne usluge i dr.) donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost na osnovu obrazloženog predloga posebne komisije.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. Decembar 2013. Godine.

2) Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške

Inovacionoj delatnosti

Program podstiče unapređenje uslova u pogledu prostornih, organizacionih i stručnih kapaciteta onih privrednih društava koja su postigla izuzetne rezultate u periodu od najmanje dve godine od dana sticanja svojstva registrovanog subjekta inovacione delatnosti. Program posebno podstiče razvoj i unapređenje infrastrukturnih i organizacionih kapaciteta organizacija za obavljanje inovacione delatnosti u čijem osnivanju su učestvovali subjekti iz člana 26. Zakona o inovacionoj delatnosti, na način koji kroz inovacionu infrastrukturu povezuje primenu rezultata rada naučno – obrazovnih institucija, sa kapacitetima jedinica lokalnih samouprava, tako da se obezbede uslovi u kojima tehnološka privredna društva dobijaju usluge naučno – tehnološkog parka zasnovanog na najboljim primerima iz prakse država u širem okruženju. Prioritet u realizaciji ovog programa imaće projekti koji obezbeđuju viši stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know – how, infrastrukturne i stručne usluge i dr.

Cilj ovog programa je da:

– registrovani subjekti inovacione delatnosti kontinuirano razvijaju i unapređuju kapacitete kojima mogu, angažovano i neposredno, da doprinesu aktivnostima nosilaca inovacione delatnosti koji nemaju svojstvo registrovanog subjekta inovacione delatnosti;

– se podstaknu aktivnosti registrovanih subjekata inovacione delatnosti u čijoj osnivačkoj strukturi učestvuju organi i organizacije, koje obezbeđuju izvršno – operativno i funkcionalnu primenu rezultata inovativnog naučnog rada.

Programom se ravnopravno podstiču registrovani subjekti inovacione delatnosti iz javnog i privatnog sektora.

Način realizacije ovog programa utvrđuje ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu infrastrukturnih inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih i razvojnih projekata.

Odluku o projektu koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa (jer obezbeđuje visok stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know – how, infrastrukturne i stručne usluge i dr.) donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost na osnovu obrazloženog predloga posebne komisije.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. Decembar 2013. Godine.

3) Program finansiranja projekata fizičkih

Lica registrovanih inovatora

Program podstiče fizička lica inovatore upisane u Registar inovacione delatnosti koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost i tehnološki razvoj da doprinesu razvoju inovacija tako što registrovanom inovatoru kroz konkretne aktivnosti omogućava plasiranje na tržištu, sa odgovarajućom vrednošću, rešenja koja su rezultat njegovih inovacionih aktivnosti kojima su razvijeni proizvodi, tehnologije, procesi ili usluge. Prioritet u realizaciji ovog programa imaće projekti fizičkih lica koji obezbeđuju viši stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projektnih aktivnosti čije se sufinansiranje budžetskim sredstvima zahteva.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za finansiranje prijava fizičkih lica registrovanih inovatora. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih i razvojnih projekata.

Odluku o projektu koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa (jer obezbeđuje visok stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know – how, infrastrukturne i stručne usluge i dr.) donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. Decembar 2013. Godine.

4) Program pomoći stručnim društvima

Pronalazača

Program se realizuje s ciljem razvoja, realizacije i pospešivanja inovacione delatnosti kroz podsticaj aktivnosti stručnih društava pronalazača koje su u funkciji unapređivanja naučne i tehnološke baštine. Ovim programom se finansiraju one aktivnosti stručnih društava pronalazača (udruženja, odnosno saveza) koje predstavljaju doprinos u razvoju inovatorstva. Prioritet u realizaciji ovog programa imaće one aktivnosti stručnih društava pronalazača za čiju realizaciju je obezbeđen viši stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni programske aktivnosti čije sufinansiranje se zahteva.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za sufinansiranje inovacionih aktivnosti stručnih društava pronalazača u skladu sa Aktom o kriterijumima za izbor, vrednovanje i finansiranje aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2013. Godini, koji donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost, a shodnom primenom propisa o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih i razvojnih projekata.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. Decembar 2013. Godine.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">