Član 1.

U Zakonu o polјoprivrednom zemlјištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 65/08-dr.zakon), u članu 1. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Ovim zakonom obrazuje se Uprava za polјoprivredno zemlјište (u dalјem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove polјoprivrede (u dalјem tekstu: Ministarstvo) i uređuje njen delokrug.”
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 2. tačka 1) reči:„koje je odgovarajućim planskim aktom namenjeno za polјoprivrednu proizvodnju”, zamenjuju se rečima:„koje se može privesti nameni za polјoprivrednu proizvodnju;”.

Član 3.

U članu 5. stav 2. reči: „(u dalјem tekstu: Polјoprivredne osnove Republike), za teritoriju autonomne pokrajine (u dalјem tekstu: polјoprivredna osnova autonomne pokrajine), za teritoriju opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda (u dalјem tekstu: polјoprivredna osnova jedinice lokalne samouprave)” zamenjuju se rečima:„i za teritoriju autonomne pokrajine (u dalјem tekstu: polјoprivredna osnova autonomne pokrajine).”
Stav 4. menja se i glasi:
„Polјoprivredna osnova autonomne pokrajine mora biti u skladu sa Polјoprivrednom osnovom Republike.”

Član 4.

U članu 6. stav 3. reči:„izvršno veće” zamenjuju se rečima:„izvršni organ”. Stav 4. briše se.

Član 5.

U članu 7. stav 2. tačka 7) briše se.
U tački 8) reči:„polјoprivrednim osnovama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,” zamenjuju se rečima:„polјoprivrednim osnovama autonomne pokrajine,”.

Član 6.

Član 8. briše se.

Član 7.

U članu 9. stav 2. posle reči:„autonomne pokrajine” zapeta i reči: „odnosno polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave”, brišu se. Stav 3. briše se.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.
U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. posle reči:„službenom glasilu autonomne pokrajine” zapeta i reči:„a odluka o izradi polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave”, brišu se.
Član 8. U članu 11. st. 2. i 3. menjaju se i glase: „Organ nadležan za donošenje polјoprivredne osnove autonomne pokrajine određuje nosioca izrade polјoprivredene osnove autonomne pokrajine.
Ministar, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem osniva posebnu radnu grupu koja izrađuje nacrt Polјoprivredne osnove Republike, a nadležni organ za poslove polјoprivrede u autonomnoj pokrajini obrazuje komisiju koja izrađuje nacrt polјoprivredne osnove autonomne pokrajine.”
Stav 4. briše se.

Član 9.

Član 12. briše se.

Član 10.

Član 13. menja se i glasi:
„Pre podnošenja predloga polјoprivredne osnove organu nadležnom za njeno donošenje, polјoprivredna osnova podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid.
Stručnu kontrolu vrše naučnoistraživačke organizacije kojima se dostavlјa nacrt polјoprivredne osnove na mišlјenje.
Naučnoistraživačke organizacije dužne su da u roku od 15 dana daju svoje mišlјenje na polјoprivrednu osnovu.
Posle izvršene stručne kontrole polјoprivredna osnova izlaže se na javni uvid.
Izlaganje polјoprivredne osnove na javni uvid oglašava se u dnevnom ili lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja. O izlaganju polјoprivredne osnove na javni uvid stara se nosilac izrade polјoprivredne osnove.
O izvršenom javnom uvidu polјoprivredne osnove sastavlјa se izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi.
Izveštaj iz stava 6. ovog člana sastavni je deo obrazloženja polјoprivredne osnove.”

Član 11.

Član 14. menja se i glasi:
„Za sprovođenje Polјoprivredne osnove Republike donosi se godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta.
Godišnji program iz stava 1. ovog člana donosi Vlada, na predlog Ministarstva.
Polјoprivredna osnova autonomne pokrajine ostvaruje se godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta.
Program iz stava 3. ovog člana donosi nadležni organ autonomne pokrajine, u skladu sa polјoprivrednim osnovama Republike, uz saglasnost Ministarstva.
Programom iz st. 1. i 3. ovog člana utvrđuje se: vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava.”

Član 12.

U članu 23. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:
„1) za podizanje veštačkih livada i pašnjaka na obradivom polјoprivrednom zemlјištu četvrte i pete katastarske klase, kao i za podizanje šuma bez obzira na klasu zemlјišta, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Ministarstva;”

Član 13.

U članu 24. stav 1. tačka 4) posle reči:„zakona” tačka se briše i dodaju se reči:„i potvrda o overenim bilansnim rezervama mineralnih sirovina.”

Član 14.

U članu 25. st. 2. i 3. brišu se.
Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 2. menja se i glasi:
„Naknada za promenu namene plaća se jednokratno u iznosu od 50% tržišne vrednosti obradivog polјoprivrednog zemlјišta na dan podnošenja zahteva za promenu namene obradivog polјoprivrednog zemlјišta, odnosno 20% tržišne vrednosti građevinskog zemlјišta za promenu namene iz člana 23. stav
1. tačka 3) ovog zakona.” Dosadašnji stav 5. postaje stav 3. U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 4. u uvodnoj rečenici reči:„stava
5.” zamenjuju se rečima:„stava 3.”, a u tački 4) posle reči:„polјoprivrednog zemlјišta” tačka se briše i dodaju se reči:„za slučajeve iz člana 23. tač. 1) i 2) ovog zakona.”
U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. reči:„stava 5.” zamenjuju se rečima:„stava 3.” Dosadašnji stav 8. postaje stav 6.

Član 15.

U članu 26. stav 1. tačka 1) posle reči:„razdvajanja polјoprivrednog domaćinstva” tačka i zapeta brišu se i dodaju se reči:„najviše do 200 m2 stambenog prostora;”.

Član 16.

U članu 32. stav 1. posle reči:„Skupština jedinice lokalne samouprave” zapeta i reči:„u skladu sa polјoprivrednom osnovom jedinice lokalne samouprave,” brišu se.
U stavu 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči:„uz saglasnost Ministarstva”.
Stav 4. briše se.

Član 17.

U članu 48. stav 3. posle reči:„deset vlasnika zemlјišta” dodaje se zapeta i reči:„odnosno ako se radi o državnom polјoprivrednom zemlјištu na predlog najmanje jednog vlasnika zemlјišta”.

Član 18.

U članu 51. stav 2. briše se.

Član 19.

U članu 59. stav 1. tačka 2) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tačka 3) briše se.

Član 20.

U članu 60. posle stava 2. dodaju se st. 3, 4, 5, 6 i 7. koji glase:
„Program iz stava 2. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi po prethodno pribavlјenom mišlјenju komisije koju obrazuje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, a koja u svom sastavu ima najmanje polovinu članova fizička lica -polјoprivrednike koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u Registar polјoprivrednih gazdinstava.
Program iz stava 2. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 31. marta tekuće godine, uz saglasnost Ministarstva.
Programom iz stava 2. ovog člana utrđuje se: vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava.
Program koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, pored elemenata iz stava 7. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na polјoprivredno zemlјište u svojini Republike Srbije (u dalјem tekstu: u državnoj svojini), i to podatke o:
1) ukupnoj površini i površini po katastarskim opštinama polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
2) korisnicima polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
3) zakupcima polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
4) površini polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja nije data na korišćenje;
5) ukupnoj površini polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja je planirana za davanje u zakup, kao i površine delova polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koje su planirane za davanje u zakup (jedna ili više katastarskih parcela) sa brojem katastarske parcele, površinom, klasom i kulturom;
6) stanju zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini.
Organ nadležan za poslove vođenje javne evidencije o nepokretnostima dužan je da dostavi potrebne podatke, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine, organu jedinica lokalne samouprave za izradu programa iz stava 2. ovog člana za narednu godinu, bez naknade.”

Član 21.

U članu 61. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini može se dati na korišćenje bez plaćanja naknade pravnim licima u državnoj svojini registrovanim za poslove u oblasti šumarstva.”
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.
Član 22. Posle člana 61. dodaje se naslov iznad člana i član 61a koji glasi:
„Korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini uz naknadu
Član 61a
Izuzetno, polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini može se dati na korišćenje uz naknadu pravnim i fizičkim licima za nepolјoprivrednu proizvodnju (naftne bušotine, vetrenjače i sl.).
O davanju na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta iz stava 1. ovog člana odluku donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.
Vlada bliže propisuje uslove, način i postupak za davanje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na korišćenje u nepolјoprivredne svrhe, kao i kriterijume za utvrđivanje visine naknade za davanje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na korišćenje u nepolјoprivredne svrhe.”

Član 23.

U članu 62. stav 1. reči:„člana 14.” zamenjuju se rečima:„člana 60.”, a posle reči:„duži od 20 godina” tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči:„a za ribnjake i vinograde 40 godina.”

Član 24.

Član 64. menja se i glasi:
„Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini daje se u zakup javnim oglašavanjem.
Polјoprivredno zemlјište može se dati u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga, osim kod prava prečeg zakupa.
Odluku o raspisivanju javnog oglasa i odluku o davanju u zakup zemlјišta iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini, uz saglasnost Ministarstva.
Odluku o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 1. juna tekuće godine.
Protiv odluke iz stava 3. ovog člana o davanju u zakup zemlјišta može se izjaviti žalba Ministarstvu, a protiv istih odluka donetih od strane organa jedinica lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine za poslove polјoprivrede, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Ako nadležni organ jedinice lokalne samouprave ne sprovede postupak javnog nadmetanja i ne donese odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini postupak će sprovesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ za poslove polјoprivrede autonomne pokrajine, za teritoriju autonomne pokrajine.
Početna cena za zakup zemlјišta iz stava 1. ovog člana u prvom krugu ne može biti niža od 100% tržišne cene zakupa na području na kojem se to zemlјište nalazi, odnosno u drugom krugu ne može biti niža od 70% tržišne cene zakupa na području na kojem se to zemlјište nalazi.
Stručne poslove za prikuplјanje potrebne dokumentacije radi davanja u zakup zemlјišta iz stava 1. ovog člana obavlјa opštinska, odnosno gradska uprava.”

Član 25.

Posle člana 64. dodaju se naslovi iznad članova i čl. 64ai 64b koji glase:
„Pravo prečeg zakupa

Član 64a
Pravo prečeg zakupa imaju pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri godine, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih polјoprivrednih objekata (u dalјem tekstu: infrastruktura), a koji se nalaze na zemlјištu u državnoj svojini.
Pravo prečeg zakupa imaju pravna i fizička lica koja su vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja i koja se bave uzgojom i držanjem životinja, a u cilјu proizvodnje hrane za životinje, i to jedan hektar po uslovnom grlu.
Cena zakupa po pravu prečeg zakupa je prosečna poslednje izlicitirana cena na poslednjem održanom javnom nadmetanju za polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini istog kvaliteta koje je dato u zakup na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi parcela iz stava 1. ovog člana, odnosno za prosečno izlicitiranu cenu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini istog kvaliteta najbliže jedinice lokalne samouprave.
Pravna i fizička lica, vlasnici infrastrukture iz stava 1. ovog člana i fizička lica iz stava 2. ovog člana dostavlјaju komisiji za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta organa jedinice lokalne samouprave podatke o vlasništvu nad infrastrukturom iz stava 1. ovog člana, odnosno objektima iz stava 2. ovog člana, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine za narednu godinu.
Ako lica iz stava 4. ovog člana ne dostave podatke o vlasništvu nad infrastrukturom iz stava 1. ovog člana, odnosno objektima iz stava 2. ovog člana, komisija organa jedinice lokalne samouprave daje u zakup polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini.
Podatke iz stava 1. ovog člana vlasnik dokazuje izvodom iz odgovarajućih javnih knjiga o evidenciji nepokretnosti, odnosno Ministarstvo utvrđuje stanje i funkcionalnost zasada i infrastrukture iz stava 1. ovog člana.
Pravo učešća u prvom i drugom krugu javnog nadmetanja za zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini

Član 64b
Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava, sa prebivalištem u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemlјište koje je predmet zakupa i ima svojstvo osiguranika polјoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno pravno lice koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava, koje je vlasnik zemlјišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemlјište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.
Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u prvom krugu ima i fizičko lice koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava i ima svojstvo osiguranika polјoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa prebivalištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemlјištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa.
U drugom krugu pravo učešća ima pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava.
Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini, kao i ona koja su izvršila ometanje poseda polјoprivrednog zemlјišta ili koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u zakup.”

Član 26.

Član 65. briše se.

Član 27.

U članu 66. stav 1. posle reči:„odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini” dodaje se zapeta i reči:„a po izvršenoj uplati zakupnine postignute na javnom nadmetanju”.
U stavu 2. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:
„6a) sredstva obezbeđenja plaćanja po ugovoru za višegodišnji zakup.”
Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:
„Kod ugovora o zakupu, odnosno korišćenju polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koji je zaklјučen na rok trajanja duži od deset godina, zakupnina se može povećati ako dođe do povećanja prosečne cene zakupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se to zemlјište nalazi.”

Član 28.

U članu 71. posle stava 2. dodaje novi stav 3. koji glasi:
„Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu dostave izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini, odnosno objekata u državnoj svojini najkasnije do 10. novembra tekuće godine, kao i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu do 31. januara naredne godine.”
Dosadašnji stav 3. briše se.

Član 29.

U članu 73. stav 1. tačka na kraju briše se i dodaju se reči:„u državnoj svojini”.
Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Odluku o zameni polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini donosi Vlada na predlog Ministarstva, odnosno izvršnog organa autonomne pokrajine za polјoprivredno zemlјište koje se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.”
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.
U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči:„stav 2.” zamenjuju se rečima:„stav 3.”.
Član 30. Posle člana 77. dodaje se poglavlјe VIa UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE i čl. 77ai 77b koji glase:
„VIa UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE
Obrazovanje Uprave

Član 77a

Radi obavlјanja stručnih poslova u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta i upravlјanja polјoprivrednim zemlјištem u državnoj svojini obrazuje se Uprava.
Poslovi Uprave
Član 77b
Uprava obavlјa sledeće poslove:
1) upravlјa polјoprivrednim zemlјištem u državnoj svojini;
2) uspostavlјa i vodi informacioni sistem o polјoprivrednom zemlјištu Republike Srbije;
3) raspodelјuje sredstva za izvođenje radova i prati realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta za Republiku Srbiju;
4) ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta;
5) prati izradu Polјoprivredne osnove Republike i njeno ostvarivanje;
6) obavlјa i druge poslove iz oblasti planiranja, zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta.”

Član 31.

U članu 80. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:
„1) sadržinu, način izrade i vršenja stručne kontrole Polјoprivredne osnove Republike i polјoprivredne osnove autonomne pokrajine, kao i uslove i način njihovog izlaganja na javni uvid (čl. 7, 9, 10. i 13)”;
Tačka 2) briše se.
U tački 12) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 12a) i 12b) koje glase:
„12a) bliže uslove, način i postupak davanja na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini pravnim licima u državnoj svojini registrovanim za poslove u oblasti šumarstva;
12b) uslove i postupak davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini (čl. 64. i 64b).”

Član 32.

U članu 86. stav 1. tačka 10) posle reči:„polјoprivredne prakse”, zapeta i reči:„kao i u skladu sa polјoprivrednom osnovom jedinice lokalne samouprave” briše se.

Član 33.

Polјoprivredna osnova Republike doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, a polјoprivredna osnova autonomne pokrajine doneće se u roku od pet godina od dana donošenja Polјoprivredne osnove Republike.
Do donošenja polјoprivrednih osnova iz stava 1. ovog člana zaštita, uređenje i korišćenje polјoprivrednog zemlјišta vršiće se na osnovu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta koji se donose u skladu sa ovim zakonom.
Član 34. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
4827010.0064.25.Doc/1

PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENјAJU

Član 1.
Ovim zakonom uređuje se planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje polјoprivrednog zemlјišta, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu, uređenje i korišćenje polјoprivrednog zemlјišta kao dobra od opšteg interesa.
OVIM ZAKONOM OBRAZUJE SE UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE (U DALjEM TEKSTU: UPRAVA), KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO) I UREĐUJE NјEN DELOKRUG.
Vlasnik polјoprivrednog zemlјišta ne može biti strano fizičko, odnosno pravno lice.

Član 2.
Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) polјoprivredno zemlјište jeste zemlјište koje se koristi za polјoprivrednu proizvodnju (njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare) i zemlјište koje je odgovarajućim planskim aktom namenjeno za polјoprivrednu proizvodnju KOJE SE MOŽE PRIVESTI NAMENI ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNјU;
2) obradivo polјoprivredno zemlјište jesu njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade;
3) uređenje polјoprivrednog zemlјišta obuhvata mere kojima se realizuju prostorno-planski dokumenti (prostorni i urbanistički planovi i osnove) kroz postupak komasacije i melioracije u cilјu pobolјšanja prirodnih i ekoloških uslova na polјoprivrednom zemlјištu;
4) zaštita polјoprivrednog zemlјišta obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju sa cilјem trajnog obezbeđenja prirodnih funkcija zemlјišta, korišćenja zemlјišta u skladu sa njegovom namenom, očuvanja i unapređivanja namenskog korišćenja zemlјišta;
5) komasacija obuhvata planske, organizacione, pravne, ekonomske i tehničke mere koje se sprovode u cilјu ukrupnjavanja i pobolјšanja prirodnih i ekoloških uslova na zemlјištu;
6) melioracije obuhvataju mere koje se sprovode sa cilјem popravlјanja fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemlјišta, kao i stvaranje i održavanje optimalnog vodno-vazdušnog režima zemlјišta, radi obezbeđenja povolјnih uslova za rast i razvoj gajenih bilјaka i postizanje stabilnih prinosa;
7) navodnjavanje jeste izgradnja, korišćenje i održavanje objekata i uređaja kojima se blagovremeno i kontinuirano dovodi voda u polјoprivredno zemlјište u cilјu dobijanja visokih i stabilnih prinosa polјoprivrednih kultura;
8) odvodnjavanje je izgradnja, korišćenje i održavanje objekata i uređaja kojima se vrši odvođenje suvišnih površinskih i podzemnih voda sa polјoprivrednog zemlјišta i redovna primena određenih mera koje omogućavaju neprekidno efikasan rad svih objekata i uređaja u odvođenju suvišnih voda;
9) plodnost zemlјišta jeste sposobnost zemlјišta da istovremeno zadovolјi potrebe bilјaka za vodom, hranlјivim materijama, vazduhom, toplotom, prostorom za korenov sistem, kao i povolјnim biohemijskim režimom;
10) erozija jeste promena površinskog sloja zemlјišta koja nastaje kao posledica delovanja kiše, snega, mraza, temperaturnih razlika, vetra, tekućih voda i antropogenih faktora;
11) opasne i štetne materije u zemlјištu jesu grupe neorganskih i organskih jedinjenja koja obuhvataju toksične, korozivne, zapalјive, samozapalјive i radioaktivne proizvode i otpad u čvrstom, tečnom ili gasovitom agregatnom stanju i koja imaju opasne i štetne uticaje na zemlјište.

Član 5.
Radi očuvanja raspoloživog polјoprivrednog zemlјišta, stvaranja preduslova za sprečavanje procesa depopulacije i razaranja zemlјišnog prostora, izrade programa i projekata zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta, procene ugroženosti polјoprivrednog zemlјišta, procene pogodnosti za uređivanje i korišćenje polјoprivrednog zemlјišta, stvaranja preduslova za primenu naučno-tehnoloških dostignuća u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta i izrade dugoročne strategije razvoja polјoprivredne proizvodnje, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem, donose se polјoprivredne osnove zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta kao planski dokumenti.
Polјoprivredne osnove zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta donose se za teritoriju Republike (u dalјem tekstu: Polјoprivredne osnove Republike), za teritoriju autonomne pokrajine (u dalјem tekstu: polјoprivredna osnova autonomne pokrajine), za teritoriju opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda (u dalјem tekstu: polјoprivredna osnova jedinice lokalne samouprave) I ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE (U DALjEM TEKSTU: POLjOPRIVREDNA OSNOVA AUTONOMNE POKRAJINE).
Polјoprivredne osnove iz stava 2. ovog člana donose se u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima i drugim planskim dokumentima i moraju biti međusobno usaglašene.
Polјoprivredna osnova autonomne pokrajine i polјoprivredna osnova jedinice lokalne samouprave moraju biti u skladu sa Polјoprivrednom osnovom Republike.
POLjOPRIVREDNA OSNOVA AUTONOMNE POKRAJINE MORA BITI U SKLADU SA POLjOPRIVREDNOM OSNOVOM REPUBLIKE.

Član 6.
Polјoprivrednu osnovu Republike donosi Vlada.
Polјoprivredna osnova Republike objavlјuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Polјoprivrednu osnovu autonomne pokrajine donosi izvršno veće IZVRŠNI ORGAN autonomne pokrajine, po prethodno pribavlјenom mišlјenju Ministarstva i objavlјuje u službenom glasilu autonomne pokrajine.
Polјoprivrednu osnovu jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavlјenom mišlјenju Ministarstva i objavlјuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Član 7.
Polјoprivrednom osnovom Republike određuju se načela prostornog uređenja i cilјevi razvoja zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta.
Polјoprivredna osnova Republike naročito sadrži:
1) cilјeve, zadatke i osnovne postavke zaštite, uređenja i korišenja polјoprivrednog zemlјišta;
2) prirodnu osnovu razvoja polјoprivrede u Republici;
3) površine i strukturu načina korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u Republici;
4) stanje i probleme zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta;
5) ocenu pogodnosti i ograničenja za razvoj polјoprivredne proizvodnje po jedinicama lokalne samouprave;
6) planska rešenja zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta;
7) uputstva o načinu i postupku za izradu polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave;
8) 7) način primene i sprovođenja polјoprivredne osnove (smernice za primenu polјoprivredne osnove u polјoprivrednim osnovama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, POLjOPRIVREDNIM OSNOVAMA AUTONOMNE POKRAJINE, institucionalna, informatička i programsko istraživačka podrška u ostvarivanju Polјoprivredne osnove Republike i drugo).
Polјoprivredna osnova autonomne pokrajine sadrži elemente iz stava 2. ovog člana za teritoriju autonomne pokrajine.

Član 8.
Polјoprivredna osnova jedinice lokalne samouprave naročito sadrži:
1) cilјeve, zadatke i osnovne postavke zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta;
2) podatke i informacije za izradu polјoprivredne osnove;
3) zaštitu polјoprivrednog zemlјišta;
4) korišćenje polјoprivrednog zemlјišta;
5) uređenje polјoprivrednog zemlјišta;
6) plan aktivnosti, procenu investicionih ulaganja i očekivane efekte.
Polјoprivredna osnova jedinica lokalne samouprave može se doneti i za područje koje obuhvata teritorije dve ili više jedinica lokalne samouprave.

Član 9.
Izradi polјoprivredne osnove pristupa se na osnovu odluke o izradi polјoprivredne osnove koju donosi organ nadležan za njeno donošenje, a u skladu sa ovim i posebnim zakonom.
Odluka o izradi polјoprivredne osnove autonomne pokrajine, odnosno polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave, donosi se po prethodno pribavlјenom mišlјenju Ministarstva.
Odluka o izradi polјoprivredne osnove koja se donosi za područja koja obuhvataju teritorije dve ili više jedinica lokalne samouprave smatra se donetom kada je u istovetnom tekstu usvoje nadležni organi jedinica lokalne samouprave za čiju teritoriju se donosi.
Odluka o izradi polјoprivredne osnove naročito sadrži podatke o: cilјu donošenja polјoprivredne osnove, području koje je obuhvaćeno polјoprivrednom osnovom, izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, roku izrade polјoprivredne osnove, izvorima sredstava za izradu polјoprivredne osnove i mestu održavanja javnog uvida.
Odluka o izradi Polјoprivredne osnove Republike objavlјuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odluka o izradi polјoprivredne osnove autonomne pokrajine u službenom glasilu autonomne pokrajine, a odluka o izradi polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Član 11.
Ministarstvo je nosilac izrade Polјoprivredne osnove Republike.
Organ nadležan za donošenje polјoprivredne osnove autonomne pokrajine, odnosno polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave određuje nosioca izrade polјoprivredne osnove autonomne pokrajine, odnosno polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave.
ORGAN NADLEŽAN ZA DONOŠENјE POLjOPRIVREDNE OSNOVE AUTONOMNE POKRAJINE, ODREĐUJE NOSIOCA IZRADE POLjOPRIVREDNE OSNOVE AUTONOMNE POKRAJINE.
Polјoprivrednu osnovu iz st. 1. i 2. ovog člana može da izrađuje privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice, koje je registrovano za obavlјanje delatnosti polјoprivrede, koje ima najmanje dva zaposlena lica sa visokom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom.
MINISTAR, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DRŽAVNA UPRAVA, REŠENјEM OSNIVA POSEBNU RADNU GRUPU KOJA IZRAĐUJE NACRT POLjOPRIVREDNE OSNOVE REPUBLIKE, A NADLEŽNI ORGAN ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI OBRAZUJE KOMISIJU KOJA IZRAĐUJE NACRT POLjOPRIVREDNE OSNOVE AUTONOMNE POKRAJINE.
Stručni ispit iz stava 3. ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar nadležan za poslove polјoprivrede (u dalјem tekstu: Ministar).

Član 12.
Pre podnošenja predloga polјoprivredne osnove organu nadležnom za njeno donošenje, polјoprivredna osnova podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid.
Stručna kontrola obuhvata proveru usklađenosti polјoprivredne osnove sa odlukom o njenoj izradi, proveru usklađenosti polјoprivredne osnove sa zakonom, standardima i normativima i drugim propisima donetim na osnovu zakona.
Stručnu kontrolu Polјoprivredne osnove Republike vrši komisija koju obrazuje Ministar.
Stručnu kontrolu polјoprivredne osnove autonomne pokrajine, odnosno polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave vrši komisija koju obrazuje organ nadležan za donošenje polјoprivredne osnove autonomne pokrajine, odnosno polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave.
O izvršenoj stručnoj kontroli polјoprivredne osnove sastavlјa se izveštaj koji sadrži podatke o izvršenoj stručnoj kontroli sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi.
Izveštaj iz stava 5. ovog člana dostavlјa se nosiocu izrade polјoprivredne osnove, koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavlјanja izveštaja postupi po datim primedbama.

Član 13.
Izlaganje polјoprivredne osnove na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole. Izlaganje polјoprivredne osnove na javni uvid oglašava se u dnevnom ili lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja. O izlaganju polјoprivredne osnove na javni uvid stara se nosilac izrade polјoprivredne osnove.
O izvršenom javnom uvidu polјoprivredne osnove sastavlјa se izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi.
Izveštaj iz stava 2. ovog člana sastavni je deo obrazloženja polјoprivredne osnove.
PRE PODNOŠENјA PREDLOGA POLjOPRIVREDNE OSNOVE ORGANU NADLEŽNOM ZA NјENO DONOŠENјE, POLjOPRIVREDNA OSNOVA PODLEŽE STRUČNOJ KONTROLI I IZLAŽE SE NA JAVNI UVID.
STRUČNU KONTROLU VRŠE NAUČNOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE KOJIMA SE DOSTAVLjA NACRT POLjOPRIVREDNE OSNOVE NA MIŠLjENјE.
NAUČNOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE DUŽNE SU DA U ROKU OD 15 DANA DAJU SVOJE MIŠLjENјE NA POLjOPRIVREDNU OSNOVU.

OGLAŠAVA SE U DNEVNOM ILI LOKALNOM LISTU I TRAJE 30 DANA OD DANA OGLAŠAVANјA. O IZLAGANјU POLjOPRIVREDNE OSNOVE NA JAVNI UVID STARA SE NOSILAC IZRADE POLjOPRIVREDNE OSNOVE.
O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU POLjOPRIVREDNE OSNOVE SASTAVLjA SE IZVEŠTAJ KOJI SADRŽI PODATKE O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU SA SVIM PRIMEDBAMA I STAVOVIMA PO SVAKOJ PRIMEDBI.
IZVEŠTAJ IZ STAVA 6. OVOG ČLANA SASTAVNI JE DEO OBRAZLOŽENјA POLjOPRIVREDNE OSNOVE.

Član 14.
Za sprovođenje Polјoprivredne osnove Republike donosi se godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta.
Godišnji program iz stava 1. ovog člana donosi Vlada, na predlog Ministarstva.
Polјoprivredna osnova autonomne pokrajine, odnosno polјoprivredna osnova jedinice lokalne samouprave ostvaruje se godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta.
Program iz stava 3. ovog člana donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.
Program iz stava 3. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi po prethodno pribavlјenom mišlјenju komisije koju obrazuje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, a koja u svom sastavu ima najmanje polovinu članova fizička lica – polјoprivrednike koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u Registar polјoprivrednih gazdinstava.
Programom iz st. 1. i 3. ovog člana utvrđuje se: vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava.
Godišnji program koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, pored elementa iz stava 6. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na polјoprivredno zemlјište u svojini Republike Srbije (u dalјem tekstu: državnoj svojini), i to podatke o:

1) ukupnoj površini i površini po katastarskim opštinama polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
2) korisnicima polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
3) površini polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja nije data na korišćenje;
4) ukupnoj površini polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja je planirana za davanje u zakup, kao i površine delova polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koje su planirane za davanje u zakup (jedna ili više katastarskih parcela) sa brojem katastarske parcele, površinom, klasom, kulturom, katastarskim prihodom i tržišnoj vrednošću katastarske parcele;
5) stanju zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini.
ZA SPROVOĐENјE POLjOPRIVREDNE OSNOVE REPUBLIKE DONOSI SE GODIŠNјI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA.
GODIŠNјI PROGRAM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA.
POLjOPRIVREDNA OSNOVA AUTONOMNE POKRAJINE OSTVARUJE SE GODIŠNјIM PROGRAMOM ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA.
PROGRAM IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DONOSI NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, U SKLADU SA POLjOPRIVREDNIM OSNOVAMA REPUBLIKE, UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.
PROGRAMOM IZ ST. 1. I 3. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE: VRSTA I OBIM RADOVA KOJE TREBA IZVRŠITI U PERIODU ZA KOJI SE PROGRAM DONOSI, DINAMIKA IZVOĐENјA RADOVA I ULAGANјA SREDSTAVA.

Član 23.
Obradivo polјoprivredno zemlјište može se koristiti u nepolјoprivredne svrhe u sledećim slučajevima:
1) za podizanje veštačkih livada i pašnjaka na obradivom polјoprivrednom zemlјištu četvrte i pete katastarske klase po prethodno pribavlјenoj saglasnosti ministarstva;
1) ZA PODIZANјE VEŠTAČKIH LIVADA I PAŠNјAKA NA OBRADIVOM POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU ČETVRTE I PETE KATASTARSKE KLASE, KAO I ZA PODIZANјE ŠUMA BEZ OBZIRA NA KLASU ZEMLjIŠTA, PO PRETHODNO PRIBAVLjENOJ SAGLASNOSTI MINISTARSTVA;
2) za eksploataciju mineralnih sirovina (gline, šlјunka, peska, treseta, kamena i dr.), odnosno izvođenja radova na odlaganju jalovine, pepela, šlјake i drugih opasnih i štetnih materija na obradivom polјoprivrednom zemlјištu na određeno vreme po prethodno pribavlјenoj saglasnoti Ministarstva i priloženom dokazu o plaćenoj naknadi za promenu namene obradivog polјoprivrednog zemlјišta koju je rešenjem utvrdila opštinska, odnosno gradska uprava;
3) u drugim slučajevima ako je utvrđen opšti interes na osnovu zakona, uz plaćanje naknade za promenu namene.
Korišćenje obradivog polјoprivrednog zemlјišta u slučaju iz stava 1. ovog člana može se odobriti na određeno i neodređeno vreme, osim za slučajeve iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Član 24.
Uz zahtev za izdavanje saglasnosti na promenu namene obradivog polјoprivrednog zemlјišta investitor podnosi Ministarstvu: 1) dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja obradivog polјoprivrednog zemlјišta za koje se traži saglasnost;
2) zapisnik polјoprivrednog inspektora o postojećem stanju u pogledu načina korišćenja obradivog polјoprivrednog zemlјišta za koje se traži saglasnost;
3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;
4) projekat rekultivacije, ako se promena namene vrši na određeno vreme iz člana 23. stav 1. tačka 2. ovog zakona I POTVRDA O OVERENIM BILANSNIM REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA.

Član 25.
Za promenu namene obradivog polјoprivrednog zemlјišta plaća se naknada (u dalјem tekstu: naknada za promenu namene).
Za korišćenje obradivog polјoprivrednog zemlјišta u nepolјoprivredne svrhe na određeno vreme, naknada za promenu namene plaća se godišnje u iznosu o 10% tržišne vrednosti obradivog polјoprivrednog zemlјišta.
Visina naknade iz stava 2. ovog člana za prvu godinu utvrđuje se u odnosu na tržišnu vrednost obradivog polјoprivrednog zemlјišta na dan podnošenja zahteva za korišćenje obradivog polјoprivrednog zemlјišta u nepolјoprivredne svrhe, a za svaku narednu godinu u odnosu na tržišnu vrednost obradivog polјoprivrednog zemlјišta na dan 1. februara tekuće godine.
Naknada za promenu namene na neodređeno vreme plaća se jednokratno u iznosu od 50% tržišne vrednosti obradivog polјoprivrednog zemlјišta na dan podnošenja zahteva za promenu namene obradivog polјoprivrednog zemlјišta. Naknada za promenu namene na neodređeno vreme ne može biti viša od 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom hektaru, osim na obradivom polјoprivrednom zemlјištu prve i druge katastarske klase.
NAKNADA ZA PROMENU NAMENE PLAĆA SE JEDNOKRATNO U IZNOSU OD 50% TRŽIŠNE VREDNOSTI OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA DAN PODNOŠENјA ZAHTEVA ZA PROMENU NAMENE OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, ODNOSNO 20% TRŽIŠNE VREDNOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA PROMENU NAMENE IZ ČLANA 23. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA.
Obavezu plaćanja, kao i visinu naknade za promenu namene rešenjem utvrđuje opštinska, odnosno gradska uprava, na zahtev zainteresovanog lica ili po nalogu polјoprivrednog inspektora.

Uz zahtev iz stava 5. STAVA 3. ovog člana podnosi se:
1) dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja obradivog polјoprivrednog zemlјišta;
2) kopija plana katastarske parcele;
3) izvod iz odgovarajućeg urbanističkog plana o nameni katastarske parcele;
4) saglasnost Ministarstva za promenu namene obradivog polјoprivrednog zemlјišta ZA SLUČAJEVE IZ ČLANA 23. TAČ. 1) I 2) OVOG ZAKONA.
Na rešenje iz stava 5. STAVA 3. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.
Sredstva ostvarena od naknade za promenu namene u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi obradivo polјoprivredno zemlјište čija se namena menja i koriste se za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta koji donosi nadležni organ te jedinice lokalne samouprave.

Član 26.
Naknada za promenu namene ne plaća se u slučaju:
1) izgradnje ili rekonstrukcije porodične stambene zgrade polјoprivrednog domaćinstva u cilјu pobolјšanja uslova stanovanja članova tog domaćinstva ili u slučaju prirodnog razdvajanja polјoprivrednog domaćinstva NAJVIŠE DO 200 m2 STAMBENOG PROSTORA;
2) izgradnje ekonomskih objekata koji se koriste za primarnu polјoprivrednu proizvodnju, odnosno koji su u funkciji primarne polјoprivredne proizvodnje, a vlasniku je polјoprivreda osnovna delatnost i ako ne poseduje drugo odgovarajuće neobradivo polјoprivredno zemlјište;
3) određivanja lokacije za groblјe ili proširenje groblјa;
4) izgradnje objekata koji služe za odbranu od poplava, za odvodnjavanje i navodnjavanje zemlјišta ili za uređenje bujica;
5) regulacije vodotoka u funkciji uređenja polјoprivrednog zemlјišta;
6) izgradnje i proširenja polјskih puteva koji doprinose racionalnom korišćenju polјoprivrednog zemlјišta;
7) pošumlјavanja obradivog polјoprivrednog zemlјišta šeste, sedme i osme katastarske klase u slučaju kada je polјoprivrednom osnovom ili projektom rekultivacije utvrđeno da će se to zemlјište racionalnije koristiti ako se pošumi, kao i u slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 1. ovog zakona;
8) podizanja rasadnika za proizvodnju reproduktivnog materijala voćno¬loznih i šumskih drvenastih vrsta;
9) podizanja polјozaštitnih pojaseva;
10) podizanja veštačkih livada i pašnjaka na obradivom polјoprivrednom zemlјištu šeste i sedme katastarske klase, kao i kada je polјoprivrednom osnovom ili projektom rekultivacije utvrđeno da će se to zemlјište racionalnije koristiti ako se pretvori u veštačke livade i pašnjake, kaoi u slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 1) ovog zakona.
Objekti koji se koriste za primarnu polјoprivrednu proizvodnju, odnosno koji su u funkciji primarne polјoprivredne proizvodnje u smislu stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana su objekti za smeštaj mehanizacije, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih polјoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti bilјnih kultura i rasa domaćih životinja, objekti za gajenje pečurki, puževa i riba (u dalјem tekstu: polјoprivredni objekti).
Ispunjenost uslova za oslobađanje plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana, na zahtev zainteresovanog lica, rešenjem utvrđuje opštinska, odnosno gradska uprava.
Uz zahtev za utvrđivanje oslobađanja plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana zainteresovano lice podnosi dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja obradivog polјoprivrednog zemlјišta, kopiju plana katastarske parcele, podatke o površini za koju se vrši promena namene i idejni projekat objekta, a u slučaju izgradnje porodičnog stambenog objekta podatke o uslovima stanovanja i članovima porodičnog domaćinstva.
Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Član 32.
Skupština jedinice lokalne samouprave, u skladu sa polјoprivrednom osnovom jedinice lokalne samouprave, određuje teritoriju katastarske opštine ili delove katastarskih opština, koja se uređuje komasacijom.
Uređenje teritorije komasacijom iz stava 1. ovog člana, vrši se na osnovu programa komasacije koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave, UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.
Na osnovu programa komasacije donose se načela komasacije i izrađuje tehnička dokumentacija (projekti).
Uređenje teritorije komasacijom ne može se vršiti ako nije doneta polјoprivredna osnova jedinice lokalne samouprave.

Član 48.
Ukrupnjavanje zemlјišnog poseda radi njegovog racionalnijeg korišćenja može da se vrši dobrovolјnim grupisanjem
zemlјišta. Grupisanje zemlјišta iz stava 1. ovog člana može da se vrši na teritoriji cele katastarske opštine ili dela katastarske opštine.
Skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku o pokretanju postupka za dobrovolјno grupisanje zemlјišnog poseda na predlog najmanje deset vlasnika zemlјišta, ODNOSNO AKO SE RADI O DRŽAVNOM POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU NA PREDLOG NAJMANјE JEDNOG VLASNIKA ZEMLjIŠTA, ili ako utvrdi da za to postoje opravdani razlozi.
Za spise i radnje u postupku dobrovolјnog grupisanja zemlјišta ne plaća se administrativna taksa.

Član 51.
Sistemi za navodnjavanje se, po pravilu, rade na obradovom polјoprivrednom zemlјištu viših klasa pogodnosti za navodnjavanje.
Klase pogodnosti za navodnjavanje utvrđuju se polјoprivrednom osnovnom jedinice lokalne samouprave.

Član 59.
Vlasnik, odnosno korisnik polјoprivrednog zemlјišta dužan je:
1) da obradivo polјoprivredno zemlјište redovno obrađuje i da primenjuje mere propisane ovim zakonom i drugim propisima;
2) da postupa kao dobar domaćin i po pravilima kodeksa dobre polјoprivredne prakse;.
3) da zemlјište koristi u skladu sa polјoprivrednom osnovom jedinice lokalne samouprave.
Obradivo polјoprivredno zemlјište koje nije obrađeno u prethodnom vegetacionom periodu, Ministarstvo može dati u zakup fizičkom, odnosno pravnom licu za period do tri godine, uz plaćanje zakupnine vlasniku zemlјišta, a po odbijanju troškova postupka.

Član 60.
Polјoprivrednim zemlјištem u državnoj svojini raspolaže i upravlјa država preko Ministarstva.
Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini koristi se prema godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.
PROGRAM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM MIŠLjENјU KOMISIJE KOJU OBRAZUJE PREDSEDNIK OPŠTINE, ODNOSNO GRADONAČELNIK, A KOJA U SVOM SASTAVU IMA NAJMANјE POLOVINU ČLANOVA FIZIČKA LICA -POLjOPRIVREDNIKE KOJI SU UPISANI U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE UPIS U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA.
PROGRAM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽAN JE DA DONESE NAJKASNIJE DO 31. MARTA TEKUĆE GODINE, UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.
PROGRAMOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE: VRSTA I OBIM RADOVA KOJE TREBA IZVRŠITI U PERIODU ZA KOJI SE PROGRAM DONOSI, DINAMIKA IZVOĐENјA RADOVA I ULAGANјA SREDSTAVA.
PROGRAM KOJI DONOSI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, PORED ELEMENATA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, SADRŽI I PODATKE KOJI SE ODNOSE NA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: U DRŽAVNOJ SVOJINI), I TO PODATKE O:

1) UKUPNOJ POVRŠINI I POVRŠINI PO KATASTARSKIM OPŠTINAMA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE;
2) KORISNICIMA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI;
3) ZAKUPCIMA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI;
4) POVRŠINI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJA NIJE DATA NA KORIŠĆENјE;
5) UKUPNOJ POVRŠINI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJA JE PLANIRANA ZA DAVANјE U ZAKUP, KAO I POVRŠINE DELOVA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE SU PLANIRANE ZA DAVANјE U ZAKUP (JEDNA ILI VIŠE KATASTARSKIH PARCELA) SA BROJEM KATASTARSKE PARCELE, POVRŠINOM, KLASOM I KULTUROM;
6) STANјU ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE VOĐENјE JAVNE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA DUŽAN JE DA DOSTAVI POTREBNE PODATKE, NAJKASNIJE DO 30. OKTOBRA TEKUĆE GODINE, ORGANU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROGRAMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ZA NAREDNU GODINU, BEZ NAKNADE”.

Član 61.
Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini može se dati na korišćenje bez plaćanja naknade obrazovnim ustanovama -školama, stručnim polјoprivrednim službama i socijalnim ustanovama u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara, a visokoobrazovnim ustanovama -fakultetima i naučnim institutima čiji je osnivač država i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija najviše do 1.000 htektara.
POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI MOŽE SE DATI NA KORIŠĆENјE BEZ PLAĆANјA NAKNADE PRAVNIM LICIMA U DRŽAVNOJ SVOJINI REGISTROVANIM ZA POSLOVE U OBLASTI ŠUMARSTVA.
Odluku o tome donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave uz saglasnost Ministarstva.
KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI8 UZ NAKNADU

ČLAN 61A
IZUZETNO, POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI MOŽE SE DATI NA KORIŠĆENјE UZ NAKNADU PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA ZA NEPOLjOPRIVREDNU PROIZVODNјU (NAFTNE BUŠOTINE, VETRENјAČE I SL.).
O DAVANјU NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODLUKU DONOSI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.
VLADA BLIŽE PROPISUJE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA DAVANјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA
KORIŠĆENјE U NEPOLjOPRIVREDNE SVRHE KAO I KRITERIJUME ZA

Član 62.
Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini i zemlјište iz člana 3. ovog zakona može se dati u zakup, ako je godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta iz člana 14. ČLANA 60. ovog zakona predviđeno za davanje u zakup fizičkom, odnosno pravnom licu za period koji ne može biti kraći od jedne godine niti duži od 20 godina, A ZA RIBNјAKE I VINOGRADE 40 GODINA.
Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini koje je dato u zakup ne može se dati u podzakup.

Član 64.
Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini daje se u zakup javnim oglašavanjem.
Odluku o raspisivanju javnog oglasa i odluku o davanju u zakup zemlјišta iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini, uz saglasnost Ministarstva.
Protiv odluke iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Početna cena za zakup zemlјišta iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od 70% tržišne cene zakupa na području na kojem se to zemlјište nalazi.
Stručne poslove za prikuplјanje potrebne dokumentacije radi davanja u zakup zemlјišta iz stava 1. ovog člana obavlјa opštinska, odnosno gradska uprava.
POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI DAJE SE U ZAKUP JAVNIM OGLAŠAVANјEM.
POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE MOŽE SE DATI U ZAKUP JAVNIM NADMETANјEM U DVA KRUGA, OSIM KOD PRAVA PREČEG ZAKUPA.
ODLUKU O RASPISIVANјU JAVNOG OGLASA I ODLUKU O DAVANјU U ZAKUP ZEMLjIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI, UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.

ODLUKU O DAVANјU U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽAN JE DA DONESE NAJKASNIJE DO 1. JUNA TEKUĆE GODINE.
PROTIV ODLUKE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA O DAVANјU U ZAKUP ZEMLjIŠTA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTARSTVU, A PROTIV ISTIH ODLUKA DONETIH OD STRANE ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNOM ORGANU AUTONOMNE POKRAJINE ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE, U ROKU OD 15 DANA OD DANA DONOŠENјA ODLUKE.
AKO NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NE SPROVEDE POSTUPAK JAVNOG NADMETANјA I NE DONESE ODLUKE O DAVANјU U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI POSTUPAK ĆE SPROVESTI MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE AUTONOMNE POKRAJINE, ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE.
POČETNA CENA ZA ZAKUP ZEMLjIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U PRVOM KRUGU NE MOŽE BITI NIŽA OD 100% TRŽIŠNE CENE ZAKUPA NA PODRUČJU NA KOJEM SE TO ZEMLjIŠTE NALAZI, ODNOSNO U DRUGOM KRUGU NE MOŽE BITI NIŽA OD 70% TRŽIŠNE CENE ZAKUPA NA PODRUČJU NA KOJEM SE TO ZEMLjIŠTE NALAZI.
STRUČNE POSLOVE ZA PRIKUPLjANјE POTREBNE DOKUMENTACIJE RADI DAVANјA U ZAKUP ZEMLjIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVLjA OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA.
PRAVO PREČEG ZAKUPA

ČLAN 64A
PRAVO PREČEG ZAKUPA IMAJU PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJA SU VLASNICI FUNKCIONALNOG SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE I ODVODNјAVANјE, RIBNјAKA, VIŠEGODIŠNјIH ZASADA STARIJIH OD TRI GODINE A MLAĐIH OD 15 GODINA U RODU, VINOGRADA STARIJIH OD TRI GODINE, A MLAĐIH OD 30 GODINA U RODU, FUNKCIONALNIH POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA (U DALjEM TEKSTU: INFRASTRUKTURA), A KOJI SE NALAZE NA ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI.
PRAVO PREČEG ZAKUPA IMAJU I FIZIČKA LICA KOJA SU VLASNICI OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANјE ŽIVOTINјA I KOJA SE BAVE UZGOJOM I DRŽANјEM ŽIVOTINјA, A U CILjU PROIZVODNјE HRANE ZA ŽIVOTINјE, I TO JEDAN HEKTAR PO USLOVNOM GRLU.
CENA ZAKUPA PO PRAVU PREČEG ZAKUPA JE PROSEČNA POSLEDNјE IZLICITIRANA CENA NA POSLEDNјEM ODRŽANOM JAVNOM NADMETANјU ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI ISTOG KVALITETA KOJE JE DATO U ZAKUP NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE NALAZI PARCELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO ZA PROSEČNO IZLICITIRANU CENU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ISTOG KVALITETA NAJBLIŽE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.
PRAVNA I FIZIČKA LICA, VLASNICI INFRASTRUKTURE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I FIZIČKA LICA STAVA 2. OVOG ČLANA DOSTAVLjAJU KOMISIJI ZA IZRADU GODIŠNјEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PODATKE O VLASNIŠTVU NAD INFRASTRUKTUROM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO OBJEKTIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, NAJKASNIJE DO 30. OKTOBRA TEKUĆE GODINE ZA NAREDNU GODINU.
AKO LICA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA NE DOSTAVE PODATKE O VLASNIŠTVU NAD INFRASTRUKTUROM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO OBJEKTIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, KOMISIJA ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DAJE U ZAKUP POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI.
PODATKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VLASNIK DOKAZUJE IZVODOM IZ ODGOVARAJUĆIH JAVNIH KNјIGA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO MINISTARSTVO UTVRĐUJE STANјE I FUNKCIONALNOST ZASADA I INFRASTRUKTURE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.
PRAVO UČEŠĆA U PRVOM I DRUGOM KRUGU JAVNOG NADMETANјA ZA ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

ČLAN 64B
PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM NADMETANјU ZA DAVANјE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U PRVOM KRUGU IMA FIZIČKO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, SA PREBIVALIŠTEM U KATASTARSKOJ OPŠTINI NA KOJOJ SE NALAZI ZEMLjIŠTE KOJE JE PREDMET ZAKUPA I IMA SVOJSTVO OSIGURANIKA POLjOPRIVREDNIKA KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANјE, ODNOSNO PRAVNO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, KOJE JE VLASNIK ZEMLjIŠTA U KATASTARSKOJ OPŠTINI U KOJOJ SE NALAZI ZEMLjIŠTE KOJE JE PREDMET ZAKUPA I IMA SEDIŠTE NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJOJ PRIPADA TA KATASTARSKA OPŠTINA.
PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM NADMETANјU ZA DAVANјE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U PRVOM KRUGU IMA I FIZIČKO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I IMA SVOJSTVO OSIGURANIKA POLjOPRIVREDNIKA KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANјE, SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA SPROVODI JAVNO NADMETANјE A ČIJA SE PARCELA GRANIČI SA ZEMLjIŠTEM U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET ZAKUPA.
U DRUGOM KRUGU PRAVO UČEŠĆA IMA PRAVNO I FIZIČKO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA.
PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM NADMETANјU ZA DAVANјE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U PRVOM I DRUGOM KRUGU NEMAJU PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJA NISU ISPUNILA SVE OBAVEZE IZ RANIJIH ILI TEKUĆIH UGOVORA O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, KAO I ONA KOJA SU IZVRŠILA OMETANјE POSEDA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ILI KOJA SU NARUŠAVALA NESMETANO ODVIJANјE BILO KOG DELA POSTUPKA JAVNOG NADMETANјA PRILIKOM DAVANјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U ZAKUP.

Član 65.
Pravo prvenstva za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini ima fizičko, odnosno pravno lice koje je:
1) vlasnik, sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje koji je u upotrebi, višegodišnjeg zasada mlađeg od 15 godina, ribnjaka i drugih polјoprivrednih objekata na polјoprivrednom zemlјištu koje se daje u zakup;
2) vlasnik, odnosno zakupac zemlјišta koje se graniči sa polјoprivrednim zemlјištem u državnoj svojini koje se daje u zakup;
3) polјoprivrednik koji je upisan u Registar polјoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u Registar polјoprivrednih gazdinstava;
4) vlasnik, odnosno zakupac zemlјišta koje je najbliže polјoprivrednom zemlјištu u državnoj svojini koje se daje u zakup.
Fizičko, odnosno pravno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo prvenstva ako prihvati najvišu ponuđenu cenu.
Podatke iz stava 1. tač. 1, 2. i 4. ovog člana vlasnik, odnosno zakupac dokazuje izvodom iz odgovarajućih javnih knjiga o evidenciji nepokretnosti.

Član 66.
Na osnovu odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini, A PO IZVRŠENOJ UPLATI ZAKUPNINE POSTIGNUTE NA JAVNOM NADMETANјU, Ministarstvo i zakupac zaklјučuju ugovor o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini.
Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:
1) podatke o nazivu katastarske opštine, broju i podbroju katastarske parcele, nazivu potesa, broju katastarskog plana, postojećem načinu korišćenja (kulturi) i katastarskoj klasi zemlјišta;
2) vreme trajanja zakupa; 3) visinu i rok plaćanja zakupnine; 4) vreme amortizacije višegodišnjih zasada;

POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI JE ZAKLjUČEN NA ROK TRAJANјA DUŽI OD DESET GODINA, ZAKUPNINA SE MOŽE POVEĆATI AKO DOĐE DO POVEĆANјA PROSEČNE CENE ZAKUPA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE TO ZEMLjIŠTE NALAZI.

Član 71.
Sredstva ostvarena od davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta, odnosno polјoprivrednog objekta u državnoj svojini u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini i koriste se za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.
U autonomnoj pokrajini, sredstva ostvarena od davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta, odnosno polјoprivrednog objekta u državnoj svojini u visini od 30% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 30% prihod su budžeta autonomne pokrajine, a 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini.
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNE SU DA MINISTARSTVU DOSTAVE IZVEŠTAJ O UPLATI SREDSTAVA OSTVARENIH OD DAVANјA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI NAJKASNIJE DO 10. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, KAO I GODIŠNјI IZVEŠTAJ O KORIŠĆENјU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA TEKUĆU GODINU DO 31. JANUARA NAREDNE GODINE.
O korišćenju sredstava za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu godišnji izveštaj.

Član 73.
Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini može se zameniti za polјoprivredno zemlјište u svojini pravnih i fizičkih lica u slučaju ukrupnjavanja polјoprivrednog zemlјišta U DRŽAVNOJ SVOJINI.
ODLUKU O ZAMENI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI DONOSI VLADA NA PREDLOG MINISTARSTVA, ODNOSNO IZVRŠNOG ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE KOJE SE NALAZI NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE.
Zamena iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom da polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini i polјoprivredno zemlјište u svojini pravnih i fizičkih lica koje se zamenjuje, imaju istu tržišnu vrednost.
Ugovor o zameni polјoprivrednog zemlјišta iz stava 1. ovog člana zaklјučuju Ministarstvo i vlasnik polјoprivrednog zemlјišta.
Procena tržišne vrednosti polјoprivrednog zemlјišta iz stav 2. STAV
3. ovog člana vrši se na osnovu podataka o tržišnoj ceni na području na kojem se zemlјište nalazi pribavlјenih od nadležnog organa.
VIA UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE
OBRAZOVANјE UPRAVE
ČLAN 77A
RADI OBAVLjANјA STRUČNIH POSLOVA U OBLASTI ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I UPRAVLjANјA POLjOPRIVREDNIM ZEMLjIŠTEM U DRŽAVNOJ SVOJINI OBRAZUJE SE UPRAVA.
POSLOVI UPRAVE

ČLAN 77B
UPRAVA OBAVLjA SLEDEĆE POSLOVE:
1) UPRAVLjA POLjOPRIVREDNIM ZEMLjIŠTEM U DRŽAVNOJ SVOJINI;
2) USPOSTAVLjA I VODI INFORMACIONI SISTEM O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU REPUBLIKE SRBIJE;
3) RASPODELjUJE SREDSTVA ZA IZVOĐENјE RADOVA I PRATI REALIZACIJU GODIŠNјEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA REPUBLIKU SRBIJU;
4) OSTVARUJE MEĐUNARODNU SARADNјU U OBLASTI ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA;
5) PRATI IZRADU POLjOPRIVREDNE OSNOVE REPUBLIKE I NјENO OSTVARIVANјE;
6) OBAVLjA I DRUGE POSLOVE IZ OBLASTI PLANIRANјA, ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA.

Član 80.
Ministar bliže propisuje:
1) sadržinu, način izrade i vršenja stručne kontrole Polјoprivredne osnove Republike, Polјoprivredne osnove autonomne pokrajine i polјoprivredne osnove jedinice lokalne samouprave, kao i uslove i način njihovog izlaganja na javni uvid (čl. 7, 8, 9, 10, 12. i 13);
1) SADRŽINU, NAČIN IZRADE I VRŠENјA STRUČNE KONTROLE POLjOPRIVREDNE OSNOVE REPUBLIKE I POLjOPRIVREDNE OSNOVE AUTONOMNE POKRAJINE, KAO I USLOVE I NAČIN NјIHOVOG IZLAGANјA NA JAVNI UVID (ČL. 7, 9, 10. I 13);
2) program, uslove i način polaganja stručngo ispita iz člana 11. ovog zakona;
3) uslove koje treba da ispuni privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za ispitivanje opasnih i štetnih materija u polјoprivrednom zemlјištu i vodi za navodnjavanje (član 17. stav 2);
4) dozvolјene količine opasnih i štetnih materija u polјoprivrednom zemlјištu i vodi za navodnjavanje i metod njihovog ispitivanja (član 17. stav 3);
5) uslove koje treba da ispuni privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za vršenje kontrole plodnosti, odnosno utvrđivanje količine mineralnih đubriva i pesticida u obradivom polјoprivrednom zemlјištu (član 21. stav 3);
6) po prethodno pribavlјenom mišlјenju organizacije nadležne za geodetske poslove, sadržinu, postupak izrade i donošenja programa komasacije, sadržinu odluke o sprovođenju komasacije, načela komasacije, način rada komisije i njenih podkomisija (čl. 32, 34. i 35);
7) po prethodno pribavlјenom mišlјenju organizacije nadležne za geodetske poslove, sadržinu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetsko¬tehničkih radova (projekata) u komasaciji (član 32);
8) uslove, način i postupak dobrovolјnog grupisanja zemlјišta (član 48);
9) sadržinu i postupak utvrđivanja klasa pogodnosti za navodnjavanje obradivog polјoprivrednog zemlјišta (član 51);
10) uslove koje treba da ispuni privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice za izradu projekta: rekultivacije polјoprivrednog zemlјišta, melioracije livada i pašnjaka, pretvaranja neobradivog u obradivo polјoprivredno zemlјište, pobolјšanja kvaliteta obradivog polјoprivrednog zemlјišta (čl. 55, 56, 57. i 58);
11) kodeks dobre polјoprivredne prakse (član 59. stav 1. tačka 2);
12) način i postupak davanja u zakup obradivog polјoprivrednog zemlјišta koje nije obrađeno u prethodnom vegetacionom periodu (član 59. stav 2);
12a) BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK DAVANјA NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRAVNIM LICIMA U DRŽAVNOJ SVOJINI REGISTROVANIM ZA POSLOVE U OBLASTI ŠUMARSTVA;
12b) USLOVE I POSTUPAK DAVANјA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 64. I 64B).
Član 86. Novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice ako:
1) polјoprivredno zemlјište, odnosno polјoprivredno zemlјište koje je prostornim ili urbanističkim planom određeno da bude građevinsko, do privođenja planiranoj nameni, redovno ne obrađuje i ne koristi koristi za polјoprivrednu proizvodnju (član 3);
2) ispitivanje opasnih i štetnih materija u polјoprivrednom zemlјištu i vodi za navodnjavanje vrši bez ovlašćenja Ministarstva (član 17. stav 2);
3) ne vrši kontrolu plodnosti obradivog polјoprivrednog zemlјišta i kontrolu količine mineralnih đubriva i pesticida unetih u obradivo polјoprivredno zemlјište od prve do pete katastarske klase (član 21. st. 1. i 2);
4) ispitivanje plodnosti obradivog polјoprivrednog zemlјišta i utvrđivanje količine unetih mineralnih đubriva i pesticida u obradivo polјoprivredno zemlјište, vrši bez ovlašćenja Ministarstva (član 21. stav 3);
5) ne dozvoli pristup na svoje zemlјište stručnjacima geodetskih, vodnih, polјoprivrednih i drugih organizacija, koje obavlјaju radove u vezi sa uređenjem polјoprivrednog zemlјišta (član 30);
6) izrađuje projekat rekultivacije polјoprivrednog zemlјišta suprotno odredbama člana 55. ovog zakona;
7) izrađuje projekat melioracija livada i pašnjaka suprotno odredbama člana 56. ovog zakona;
8) izrađuje projekat pretvaranja neobradivog polјoprivrednog zemlјišta u obradivo suprotno odredbama člana 57. ovog zakona;
9) izrađuje projekat pobolјšanja kvaliteta obradivog polјoprivrednog zemlјišta suprotno odredbama člana 58. ovog zakona;
10) obradivo polјoprivredno zemlјište redovno ne obrađuje, polјoprivredno zemlјište ne koristi po pravilima kodeksa dobre polјoprivredne prakse, kao i u skladu sa polјoprivrednom osnovom jedinice lokalne samouprave (član 59);
11) ne dozvoli napajanje stoke i držaocima stoke koji pašnjake ne koriste, a prirodno su upućeni na iskorišćavanje vode na tim pašnjacima (član
74. stav 4); 12) privede pašnjak drugoj kulturi suprotno članu 75. ovog zakona. Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj iz
stava 1. ovog člana odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno preduzeću ili drugom pravnom licu.
Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. tač. 1, 3, 5, 10, 11. i 12. ovog člana vlasnik, odnosno korisnik polјoprivrednog zemlјišta -fizičko lice.
Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. tač. 1, 3, 5, 10, 11. i 12. ovog člana preduzetnik.

Član 91.
POLjOPRIVREDNA OSNOVA REPUBLIKE DONEĆE SE U ROKU OD TRI GODINE OD DANA STUPANјA NA SNAGU OVOG ZAKONA, A POLjOPRIVREDNA OSNOVA AUTONOMNE POKRAJINE DONEĆE SE U ROKU OD PET GODINA OD DANA DONOŠENјA POLjOPRIVREDNE OSNOVE REPUBLIKE.
DO DONOŠENјA POLjOPRIVREDNIH OSNOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZAŠTITA, UREĐENјE I KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA VRŠIĆE SE NA OSNOVU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJI SE DONOSE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.
4827010.0064.25.Doc/2

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">