Reklama

(Sl. glasnik RS, 41/2009 i 10/2013)

I Osnovne odredbe

Sadržina zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi poljoprivredne politike i način njenog ostvarivanja, vrste podsticaja u poljoprivredi, uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, korisnici podsticaja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, integrisani poljoprivredni informacioni sistem, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Ovim zakonom obrazuje se Uprava za agrarna plaćanja, kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i uređuje njena nadležnost.

Način obrazovanja, struktura, odnosno organizacija Uprave za agrarna plaćanja uređuje se aktom ministra nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar).

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) poljoprivreda je privredna delatnost koja obuhvata one delatnosti koje su zakonom klasifikovane kao poljoprivreda;

2) poljoprivredna proizvodnja jeste proces proizvodnje biljnih i stočarskih proizvoda, uzgoj ribe, pčela, odnosno drugi oblici poljoprivredne proizvodnje (gajenje pečuraka, puževa, staklenička, plastenička proizvodnja, gajenje začinskog i lekovitog bilja i drugo), koja se obavlja na poljoprivrednom zemljištu, kao i na drugom zemljištu ili građevinskoj celini koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije;

3) poljoprivredni proizvodi jesu primarni proizvodi i proizvodi prvog stepena njihove prerade nastali u poljoprivrednoj proizvodnji;

4) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

5) porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste poljoprivredno gazdinstvo na kojem fizičko lice – poljoprivrednik zajedno sa članovima svog domaćinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

6) nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste fizičko lice – poljoprivrednik i preduzetnik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju, i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

7) član porodičnog poljoprivrednog domaćinstva jeste punoletni član istog domaćinstva, koji se stalno ili povremeno bavi radom na gazdinstvu i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, na osnovu izjave da je član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno maloletni član istog gazdinstva na osnovu izjave roditelja, odnosno zakonskog staratelja;

8) poljoprivrednik je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se isključivo bavi poljoprivrednom proizvodnjom;

9) podsticaji jesu sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije, kao i sredstva iz drugih izvora koja se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i drugim licima u skladu sa ovim zakonom u funkciji ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike;

10) poljoprivrednim zemljištem smatraju se njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište (vrtače, napuštena rečna korita, zemljišta obrasla niskim žbunastim rastinjem i drugo), koje po svojim prirodnim i ekonomskim uslovima može racionalno da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

II Poljoprivredna politika i planiranje razvoja poljoprivrede

Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja

Član 3

Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi, u cilju:

1) jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu;

2) obezbeđivanja kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane;

3) obezbeđivanja podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu;

4) obezbeđivanja podrške ruralnom razvoju;

5) zaštite životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije sprovode se realizacijom Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije, Nacionalnog programa za poljoprivredu i Nacionalnog programa za ruralni razvoj.

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije

Član 4

Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije određuju se dugoročni pravci razvoja poljoprivrede, i to: uspostavljanje tržišne ekonomije, povećanje profitabilnosti poljoprivrede Republike Srbije i briga o razvoju ruralnih oblasti.

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija) usklađuje se sa strateškim dokumentima Republike Srbije.

Strategiju donosi Vlada, na predlog Ministarstva, za period od najmanje 10 godina.

Ministarstvo prati realizaciju Strategije i predlaže njeno usklađivanje sa realnim potrebama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Strategija se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Nacionalni program za poljoprivredu

Član 5

Nacionalnim programom za poljoprivredu (u daljem tekstu: Nacionalni program) utvrđuju se srednjoročni i kratkoročni ciljevi poljoprivredne politike, način, redosled i rokovi za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivani rezultati, kao i oblik, vrsta, namena i obim pojedinih podsticaja.

Nacionalni program, na predlog Ministarstva, donosi Vlada za period koji ne može biti duži od sedam godina.

Nacionalni program objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Nacionalni program ruralnog razvoja

Član 6

Nacionalni program ruralnog razvoja sadrži mere i druge aktivnosti, kao i očekivane rezultate, oblike, vrste namene i obim pojedinih mera podsticaja.

Nacionalni program ruralnog razvoja, na predlog Ministarstva, donosi Vlada za period koji ne može biti duži od sedam godina.

Nacionalni program ruralnog razvoja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Za praćenje Nacionalnog programa ruralnog razvoja biće odgovoran deo Ministarstva nadležnog za poslove ruralnog razvoja.

Član 7

Za poslove pripreme i izmene Programa ruralnog razvoja, kao i za poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanje, koordinaciju i sprovođenje mera tehničke pomoći ruralnom razvoju, u skladu sa zahtevima EU, biće odgovoran deo ministarstva, nadležan za poslove ruralnog razvoja.

Način i postupak izvršavanja poslova i zadataka iz stava 1. ovog člana, kao i osnivanje potrebnih radnih tela u skladu sa zahtevima EU, uređuju se posebnim podzakonskim aktima.

III Uprava za agrarna plaćanja

Član 8

Obrazuje se Uprava za agrarna plaćanja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) obavlja sledeće poslove:

1) vrši izbor postupaka u skladu sa kriterijumima, mehanizmima i pravilima utvrđenim propisima za dodelu podsticaja;

2) raspisuje konkurs za dodelu podsticaja;

3) objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na podsticaje sa uslovima za korišćenje prava na podsticaje;

4) proverava ispunjenost uslova za odobravanje i isplatu sredstava po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa propisima i uslovima na konkursu i gde je to potrebno i po pravilima javnih nabavki;

5) priprema ugovor o korišćenju podsticaja između Uprave i korisnika sredstava podsticaja;

6) odlučuje o pravu na podsticaje;

7) vrši isplatu na osnovu ostvarenog prava na podsticaj i povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane korisnika;

8) vrši administrativnu kontrolu i kontrolu na licu mesta ispunjenosti ugovornih obaveza i utvrđuje da su poslovi obavljeni ili usluge izvršene u skladu sa zaključenim ugovorom;

9) uspostavlja i vodi računovodstveno evidentiranje ugovornih obaveza i isplata;

10) sprovodi programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike u Republici Srbiji;

11) vodi Registar poljoprivrednih gazdinstava;

12) vrši nezavisnu internu reviziju;

13) dostavlja izveštaje i analize ministru;

14) obavlja druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

IV Podsticaji

Vrste podsticaja

Član 9 – 18

Prestali da važe

VI Registar poljoprivrednih gazdinstava

Način vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava

Član 19

Radi sprovođenja i praćenja poljoprivredne politike, evidentiranja poljoprivrednih gazdinstava i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kao i radi vođenja analitike i statistike za potrebe Ministarstva, u Upravi se vodi Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar).

Subjekti upisa

Član 20

U Registar se upisuju privredna društva, zemljoradničke zadruge, druga pravna lica kao što su ustanove, škole, manastiri, crkve i druge organizacije, preduzetnici i poljoprivrednici, koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivrednik može biti upisan u Registar kao nosilac ili član samo jednog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Način upisa subjekata u Registar

Član 21

Lica iz člana 20. stav 1. ovog zakona upisuju se u Registar kao korisnici poljoprivrednog zemljišta po osnovu prava svojine, po osnovu rešenja o komasaciji, kao i po osnovu ugovora o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje.

Upis subjekata u Registar

Član 22

U Registar se upisuju lica iz člana 20. stav 1. ovog zakona, a kada je subjekt upisa poljoprivrednik mogu se upisati i članovi poljoprivrednog gazdinstva.

Određivanje sedišta subjekata upisa

Član 23

Kao sedište subjekta upisa u Registar se upisuje mesto prebivališta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno sedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika, bez obzira gde se obavlja poljoprivredna proizvodnja, odnosno delatnost.

Poslovi vođenja Registra

Član 24

Poslovi vođenja Registra obuhvataju:

1) prijem zahteva poljoprivrednih gazdinstava za upis, obnovu registracije i promene podataka u Registru;

2) upisivanje, obnova registracije i promena podataka poljoprivrednih gazdinstava u Registru;

3) izdavanje potvrde o upisu poljoprivrednih gazdinstava u Registar, odnosno o aktivnom ili pasivnom statusu u Registru;

4) upis pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva u Registru;

5) brisanje poljoprivrednog gazdinstva iz Registra, na zahtev nosioca gazdinstva ili po službenoj dužnosti;

6) formiranje i trajno čuvanje dosijea poljoprivrednih gazdinstava;

7) pribavljanje podataka od drugih organa i organizacija;

8) druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Sadržina Registra

Član 25

U Registar se unose podaci o:

1) nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

3) pravnom licu i preduzetniku koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

4) osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugog zemljišta ili građevinske celine na kome se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

5) katastarskim parcelama na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

6) vrstama poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama;

7) vrsti i brojnom stanju stočnog fonda (broj po grlima, odnosno košnicama za pčele);

8) namenskom računu poljoprivrednog gazdinstva, odnosno nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, na koje se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu državnih podsticaja;

9) ostvarenim premijama, subvencijama, regresima i drugim vidovima podsticaja poljoprivredne proizvodnje, isplaćenih poljoprivrednom gazdinstvu;

10) korišćenju kredita za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje odobrenih poljoprivrednom gazdinstvu i rokovima njihove otplate;

11) drugim činjenicama.

Postupak upisa u Registar

Član 26

Upis poljoprivrednog gazdinstava u Registar, vrši se na zahtev lica iz člana 20. stav 1. ovog zakona.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se područnoj jedinici Uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu poljoprivrednika koji je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice koje podnese zahtev za upis u Registar po osnovu svojine nad zemljištem gazdinstva, koje se nalazi kod drugog lica po osnovu ugovora o zakupu, odnosno po osnovu davanja zemljišta na korišćenje, ne može biti upisano u Registar sa tim delom zemljišta, za vreme trajanja ugovora o zakupu, odnosno ugovora o davanju zemljišta na korišćenje.

Upisom u Registar, poljoprivrednom gazdinstvu dodeljuje se broj poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: BPG).

Direktor Uprave donosi rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva, odnosno porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Na rešenje iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar može da vrši obnovu registracije u Registru svake godine.

Ministar bliže propisuje obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana, obrazac zahteva za obnovu upisa, obrasce priloga i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, način i uslove upisa i vođenja Registra, uslove i način obnove registracije u Registru, kao i način čuvanja podataka upisanih u Registar.

Izvod iz Registra

Član 27

Uprava izdaje izvod iz Registra kojim poljoprivredna gazdinstva dokazuju svojstvo registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i upisane podatke u Registru pred trećim licima.

Prijave podataka i promene u Registru

Član 28

Radi ostvarivanja prava na podsticaje za svaku godinu, poljoprivredna gazdinstva i porodična poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar dostavljaju Upravi podatke koji se odnose na upis u Registar, odnosno obnovu registracije u Registru, kao i svaku promenu podataka u roku od 30 dana od dana nastanka promene, a koji se odnose na:

1) status pravnog lica, status preduzetnika, ovlašćenog lica u pravnom licu koje je upisano u Registar, nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) broj članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

3) sedište pravnog lica i preduzetnika, odnosno prebivalište nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

4) broj namenskog računa, odnosno poslovne banke kod koje se vodi račun;

5) delatnost u Agenciji za privredne registre.

Status u Registru

Član 29

Poljoprivredno gazdinstvo vodi se u Registru u aktivnom ili pasivnom statusu.

Ako je poljoprivredno gazdinstvo u pasivnom statusu ne može da ostvaruje pravo na podsticaje utvrđene ovim zakonom.

Ministar bliže propisuje uslove za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva.

Brisanje iz Registra

Član 30

Poljoprivredno gazdinstvo briše se iz Registra:

1) na zahtev lica iz člana 20. stav 1. ovog zakona;

2) prestankom bavljenja poljoprivrednom delatnošću;

3) istekom šest godina pasivnog statusa u Registru.

Rešenje o brisanju iz Registra donosi direktor Uprave.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru, preko Uprave.

Rešenje ministra je konačno u upravnom postupku.

Agrarni savet

Član 31

Radi praćenja izrade i sprovođenja Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja i Nacionalnog programa, kao i davanja mišljenja o nacrtima i predlozima propisa i međunarodnih sporazuma iz oblasti poljoprivrede, Vlada osniva Agrarni savet (u daljem tekstu: Savet), od predstavnika poljoprivrednih gazdinstava i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, udruženja poljoprivrednih proizvođača i drugih učesnika u lancu poljoprivredne proizvodnje.

VII Evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi i integrisani poljoprivredni informacioni sistem

Evidencije

Član 32

Ministarstvo vodi evidencije o:

1) dugogodišnjim zasadima (voćnjaci, vinogradi, matičnjaci i drugo);

2) proizvođačima povrća;

3) obeležavanju životinja;

4) ostvarenim vrstama i oblicima podsticaja isplaćenih poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu;

5) korišćenju kredita za podršku poljoprivrednoj proizvodnji odobrenih poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu i rokovima njihove otplate;

6) korisnicima podsticaja;

7) korišćenju poljoprivrednog zemljišta;

8) područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;

9) proizvođačima organskih proizvoda, prerađivačima organskih proizvoda, licima koja obavljaju unutrašnji, odnosno spoljnotrgovinski promet organskih proizvoda, kao i licima koja su uključena u organsku proizvodnju.

Pored evidencija iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo vodi i druge evidencije i baze podataka ako je to predviđeno zakonom ili drugim propisima.

Vođenje evidencija i baza podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i njihovo povezivanje, vrši se preko BPG koji je obavezan za sve te evidencije.

Sistem poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Član 33

Ministarstvo vodi sistem poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka radi praćenja nivoa prihoda i troškova registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, ocenjivanja efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i analiziranja mera poljoprivredne politike, po metodu slučajnog uzorka.

Ministar propisuje vrstu, obim i način prikupljanja knjigovodstvenih podataka.

Poslove vođenja poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka može obavljati stručno lice koje odredi Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

Integrisani poljoprivredni informacioni sistem

Član 34

Radi prikupljanja i korišćenja podataka, informacija i propisanih evidencija iz delokruga rada organa državne uprave, organa autonomne pokrajine, organa jedinice lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija, od značaja za poljoprivredu, prikupljanja i obrade podataka i informacija u svrhu izveštavanja o poljoprivredi, razmene podataka i informacija sa nadležnim ustanovama i službama u poljoprivredi drugih država i međunarodnih organizacija, a u cilju praćenja, planiranja i vođenja poljoprivredne politike, organizuje se i razvija integrisani poljoprivredni informacioni sistem u Republici Srbiji.

Ministar propisuje program rada, razvoja i organizacije integrisanog poljoprivrednog informacionog sistema, kao i sadržaj informacija iz stava 1. ovog člana.

VIII Nadzor

Vršenje nadzora

Član 35

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Poslove inspekcijskog nadzora Ministarstvo vrši preko poljoprivrednog inspektora.

Poljoprivredni inspektor

Član 36

Poslove poljoprivrednog inspektora može da obavlja diplomirani inženjer poljoprivrede i diplomirani inženjer tehnologije prehrambenog smera sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora

Član 37

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) vrši pregled poljoprivrednog zemljišta, zasada, stoke, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata, uređaja, robe i poslovne dokumentacije fizičkih i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda biljnog porekla;

2) prestala da važi

3) prestala da važi

4) preduzme druge mere i radnje, u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 38

U vršenju poslova iz člana 37. ovog zakona poljoprivredni inspektor ovlašćen je da:

1) naloži rešenjem izvršenje mera i radnji uz određivanje za to potrebnog roka;

2) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

3) izrekne meru obezbeđenja u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za druge javne interese;

4) obavesti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

5) pokrene inicijativu kod ovlašćenog organa za obustavljanje od izvršenja, odnosno za poništavanje ili ukidanje propisa ili drugog opšteg akta organa ili organizacije koja vrši poslove državne uprave, odnosno za obustavljanje od izvršenja opšteg akta preduzeća, ustanove i druge organizacije ako nisu u skladu sa Ustavom i zakonom;

6) pokrene inicijativu kod Uprave za vođenje poljoprivrednog gazdinstva u pasivnom statusu;

7) preduzima druge mere i radnje, u skladu sa zakonom.

Na rešenje poljoprivrednog inspektora iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana njegovog donošenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Obaveze lica nad čijim radom se vrši nadzor

Član 39

Pravna i fizička lica nad čijim radom se vrši inspekcijski nadzor dužna su da mu omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke i informacije.

Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poljoprivrednom inspektoru, kao i drugim ovlašćenim licima u skladu sa zakonom, na njegov zahtev u određenom roku dostave ili pripreme podatke i materijale koji su mu potrebni za vršenje poslova inspekcijskog nadzora.

Oduzimanje dokumentacije i predmeta

Član 40

Poljoprivredni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora može da privremeno oduzme dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu da posluže kao dokaz.

O izvršenom privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stava 1. ovog člana izdaje se potvrda.

IX Kaznene odredbe

Privredni prestup

Član 41

Prestao da važi

Prekršaj pravnog lica

Član 42

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi po rešenju poljoprivrednog inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika i poljoprivrednika

Član 43

Prestao da važi

X Prelazne i završne odredbe

Preuzimanje evidencije, zaposlenih, opreme i poslovnog prostora

Član 44

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja preuzeće vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do 1. januara 2010. godine, u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja preuzeće evidenciju poljoprivrednih gazdinstava, deo zaposlenih, opreme i poslovnog prostora od Ministarstva finansija – Uprava za trezor.

Broj zaposlenih, listu opreme i poslovnog prostora iz stava 2. ovog člana utvrdiće ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministar finansija sporazumno, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do preuzimanja poslova iz stava 1. ovog člana poslove vezane za Registar poljoprivrednih gazdinstava obavljaće Ministarstvo finansija – Uprava za trezor.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja može pojedine poslove iz svoje nadležnosti poveriti drugom državnom organu ili organizaciji, na osnovu ugovora koji zaključuje direktor Uprave.

Rok za donošenje akata od strane Vlade

Član 45

Vlada će doneti Nacionalni program i Nacionalni program ruralnog razvoja u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akt iz člana 13. ovog zakona Vlada donosi svake godine najkasnije do 31. januara.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 46

Podzakonski propisi koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Uredba o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 119/08, 21/09 i 36/09), Pravilnik o obrascu zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obrascu legitimacije poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 17/08) i Uputstvo o načinu upisa, vođenja i brisanja podataka iz registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, broj 8/08), osim odredaba tih propisa koje nisu u skladu sa ovim zakonom.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 47

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">