• Autor
  Članci
 • Član 1.541

  Proteklih dana smo obavješteni  o odbijanju keksa porijeklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa granice Republike Hrvatske zbog identificiranog prekoračenja indikativnog limita za akrilamid u keksima.U tom smislu  Evropska komisija je donjela UREDBU  (EU) 2017/2158 оd 20. novembra 2017. o uspostaljanju  mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani.U isto vrieme se jako malo ili nikako ne govori o višestrukom korištenju ulja u procesu prženja hrane kao npr.(ugostiteljstvo-pomrfrit,ili u pekarstvu-krofne).Naime o čemu se radi.U samom procesu prženja dolazi do degradacije jestivih ulja u nizu hemijskih reakcija,izavanih toplotnom obradom hrane u ulju.Problem je u tome što će se ovo ulje ponovo koristiti i gdje će ponovo dolaziti do nove hemijske razgradnje ulja.Produkti degradacije masti i ulja se nazivaju zajedničim nazivom „totalne polarne materije/kompnente“.Posljedice korištenja ovakvog ulja sa povećanim sadržajem TPM-a su organoleptičke i imaju određene posljedice na javno zdravlje (stomačni i digestvni boovi).Osim ovih posljedica na javno zdravlje,još je veća opasnost što korištenjem ovih ili ovakvih ,više puta korištenih ulja nastaje kancorogeni akrolein.Ovu bi oblast trebalo regulisati i zakonski tako da subjekti u poslovanju sa hranom vode posebnu evidenciju o korištenju ulja za toplotnu obradu,temperaturu toplotne obrade i obavezno mjerenje TPM-a,ako ulja koriste više puta u pripremi hrane.

  Član 1.541

  Svi subjekti u poslovanju s hranom,koji imaju implementiran HACCP sistem,u sektoru u kojem je to primjenjivo (ugostiteljstvo,pekarstvo,prerada krompira za pomfrit,čips,proizvođači kroketa) trebaju korigovati svoje HACCP planove.SPH trebaju poduzeti mjere u cilju kontrole i smanjenja akrilamida u hrani.Organizacija Food Drink Europe,koja zastupa evropsku industriju hrane i pića,sastavila je „paket instrumenata“ koje proizvođači mogu selektivno upotrijebiti u skladu sa svojim odgovarajućim potrebama,a u cilju smanjenja nivoa akrilamida u svojim proizvodima.Tako EK u svojoj preporuci od 8.11.2013.god. u tački 9. navodi :U ispitivanja je i dalje potrebno uključivati sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) subjekata u poslovanju s hranom ili sličan sistem  kako bi se kod subjekata u poslovanju s hranom ispitalo jesu li utvrđene odgovarajuće faze prerade podložne nastajanju akrilamida te jesu li poduzete odgovarajuće mjere za njihovu kontrolu. Pritom nadležna tijela trebaju procijeniti u kojoj je mjeri subjekt u poslovanju s hranom proveo trenutačno poznate mogućnosti kojima je cilj razine akrilamida svesti na najmanju moguću mjeru, npr. mogućnosti predložene u Kodeksu postupanja koji je donijela Komisija za Codex Alimentarius i mogućnosti u „paketu instrumenata” koji je sastavila organizacija FoodDrinkEurope.

  Paket instrumenata može se naći na sljedećoj internetskoj stranici:
  1) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/ciaa_acrylamide_toolbox09.pdf
  2)http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/recommendation_10012011_acrylamide_food_en.pdf
   

   

  Član 7.966

  Pozdrav svima,

  Dosta korisnih informacija i rešenje za akrilamid u hrani pogotovo za proizvođače ima na sledećem linku:

  1. Šta je akrilamid ?

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.