Reklama

Nosilac projekta: Polјoprivredni fakultet Novi Sad – Departman za ekonomiku polјoprivrede i sociologiju sela, Trg D. Obradovića 8, 21000 Novi Sad

Finansijer projekta: AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA – POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANјE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Projekat se realizuje u okviru redovnog dugoročnog projektnog ciklusa (2016-2019)

Polјoprivreda i prehrambena industrija (agrosektor) predstavlјaju strateške privredne grane u Republici Srbiji (RS), a posebno u AP Vojvodini (APV). O tome jasno svedoči njihov doprinos stvaranju bruto društvenog proizvoda (BDP) cele zemlјe sa oko 17%, što je znatno više u odnosu na polјoprivredno razvijene zemlјe EU. Dalјe unapređenje i modernizacija ovog sektora predstavlјa jedan od prioritetnih pravaca razvoja ukupne privrede AP Vojvodine, odnosno cele RS.

U AP Vojvodini se polјoprivrednom proizvodnjom bave tri vrste privrednih subjekata:

  • Porodična polјoprivredna gazdinstva (PG),
  • Polјoprivredna preduzeća i zadruge (privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica) i
  • Preduzetnici (radnje i drugi privredni subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica).

Po ukupnim resursima kojima raspolažu i vrednosti proizvodnje koju ostvaruju dominantna su PG, ali i preduzeća predstavlјaju vrlo značajan segment polјoprivrednog sektora.

Trenutno ne postoji uspostavlјen jedinstven sistem kontinuirane analize i izveštavanja o proizvodno-ekonomskim rezultatima poslovanja privrednih subjekata iz agrosektora na nivou APV, kao ni cele RS. Samo naučno zasnovane analize, koje se sprovode redovno i kontinuirano u dužem vremenskom periodu, mogu produkovati pouzdane informacije donosiocima odluka koji upravlјaju razvojem agrosektora na svim nivoima.

Osnovni cilј projekta je da definiše i uspostavi jedinstven sistem za izradu redovnih analiza i sastavlјanje izveštaja o rezultatima poslovanja privrednih subjekata iz oblasti polјoprivrede i prehrambene industrije na području AP Vojvodine (šema). Ovaj sistem će predstavlјati pouzdanu informacionu osnovu, odnosno metodološko-aplikativnu potporu organima odlučivanja na različitim nivoima u agrosektoru.

Radi se o sistemu koji se prevashodno bavi makro analizama rezultata poslovanja, odnosno barata sa zbirnim podacima na nivou APV i užih oblasti. Sledstveno tome, informacije koje produkuje primarno su namenjene korisnicima na makro i srednjem nivou odlučivanja (pokrajinskom Sekretarijatu za polјoprivredu i drugim sekretarijatima, zatim Savetodavnoj službi APV, Privrednoj komori APV, regionalnim komorama, udruženjima proizvođača, fondovima i dr.). Korisnici na mikro nivou (polјoprivredna gazdinstva) dobijaju benefite na posredan način, prevashodno u vidu povratnih informacija od savetodavne službe, odnosno preko mera agrarne politike koje se preduzimaju.

Detalјnije analize, možete preuzeti u prilogu teksta ili tako što ćete poslati vaše pitanje na vukoje@polj.uns.ac.rs.

Analiza proizvodno-ekonomskih rezultata iz oblasti polјoprivrede i prehrambene industrije AP Vojvodine