Nosilac projekta: Polјoprivredni fakultet Novi Sad – Departman za ekonomiku polјoprivrede i sociologiju sela, Trg D. Obradovića 8, 21000 Novi Sad

Finansijer projekta: AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA – POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANјE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Projekat se realizuje u okviru redovnog dugoročnog projektnog ciklusa (2016-2019)

Polјoprivreda i prehrambena industrija (agrosektor) imaju veliki doprinos u stvaranju bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Republici Srbiji (RS). U 2017. godini, samo je sektor polјoprivrede činio 6,0% ukupnog BDP-a. Na nivou AP Vojvodine značaj ovih preduzeća je naravno znatno veći, pogotovo ako se doprinos agrosektora posmatra u širem kontekstu, preko povezanih privrednih grana (proizvođača inputa i korisnika sirovina). Dalјe unapređenje i modernizacija ovog sektora predstavlјa jedan od prioritetnih pravaca razvoja ukupne privrede AP Vojvodine, odnosno cele RS.

U AP Vojvodini se polјoprivrednom proizvodnjom bave tri vrste privrednih subjekata:

  • Porodična polјoprivredna gazdinstva (PG),
  • Polјoprivredna preduzeća i zadruge (privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica) i
  • Preduzetnici (radnje i drugi privredni subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica).
  • Po ukupnim resursima kojima raspolažu i vrednosti proizvodnje koju ostvaruju dominantna su PG, ali i preduzeća predstavlјaju vrlo značajan segment polјoprivrednog sektora.

Trenutno ne postoji uspostavlјen jedinstven sistem kontinuirane analize i izveštavanja o proizvodno-ekonomskim rezultatima poslovanja privrednih subjekata iz agrosektora na nivou APV, kao ni cele RS. Samo naučno zasnovane analize, koje se sprovode redovno i kontinuirano u dužem vremenskom periodu, mogu produkovati pouzdane informacije donosiocima odluka koji upravlјaju razvojem agrosektora na svim nivoima.

Osnovni cilј projekta je da definiše i uspostavi jedinstven sistem za izradu redovnih analiza i sastavlјanje izveštaja o rezultatima poslovanja privrednih subjekata iz oblasti polјoprivrede i prehrambene industrije na području AP Vojvodine

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">