Reklama

U Italiji društvene inovacije postaju sve značajnije, a u poslednje vreme u tome se izdvaja i sektor poljoprivrede. Sve je više projekata društvene poljoprivrede, a za sve kojima je nejasno sta sintagma „društvena poljoprivreda“ podrazumeva – u pitanju su aktivnosti koje povezuju poljoprivredu i unapređenje kvaliteta života u lokalnim zajednicama u cilju što bržeg i jačeg razvoja.

Prema objašnjenjima predstavnika nekih od najvećih socijalnih zadruga u Italiji, društvena poljoprivreda obuhvata aktivnosti koje spajaju poljoprivredu i terapije, socijalne usluge, brigu u zajednici i obrazovanje.

To praktično navodi na zaključak da socijalne zadruge imaju važnu ulogu u razvoju socijalne ekonomije u Italiji. Specijalizovane su za radnu integraciju marginalzovanih grupa, a u isto vreme su deo poljoprivrednog sektora.

Jedan od primera su aktivnosti socijalne zadruge Nuova Cooperazione Organizzata (Nova organizovana saradnja) koja se bavi proizvodnjom tradicionalne hrane. Usmerene su pre svega na radnu integraciju bivših zatvorenika. Ideja je da ih uvedu u legalne poslovne tokove i na taj način pomogne njihova društvena integracija.

Takođe, postoje i grupe koje pomažu osobama sa invaliditetom, mentalnim poteškoćama za koje otvaraju dnevne boravke, a neke se bave promovisanjem lokalne proizvodnje hrane i povezuju poljoprivredu i prihod od turizma sa namerom da unaprede kvalitet socijalnih usluga.

Na jugu Italije, jedan konzorcijum napravio je brend u cilju da promoviše lokalnu proizvodnju hrane. Hrana koju prodaju proizvode socijalne zadruge koje se bave radnom integracijom, a prodaju ih uglavnom preko interneta. Kupovinom njihovih proizvoda ne samo što se podržava razvoj zadruge, već i lokalnog sistema socijalne zaštite.

Takođe, zanimljivo je da postoji i koncept podrške onima koji nisu u sistemu socijalne zaštite.