Reklama

Ministarstvo zdravlja u postupku pripreme Nacrta zakona o sanitarnom nadzoru sprovodi javnu raspravu o nacrtu ovog zakona u periodu od 21. decembra 2016. godine do 15. januara 2017. godine.

Na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sanitarnom nadzoru predstavnici Ministarstva zdravlja tokom prezentacije Nacrta ukazali su da su rešenja važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru zastarela i da po sadržini i obimu ne mogu više da odgovore svim izazovima i potrebama savremenog inspekcijskog nadzora jer su doneta u uslovima bitno drugačijih ekonomsko-finansijskih, društvenih i političkih okolnosti i bitno drugačijeg pravnog sistema. Kako je od donošenja važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru proteklo više od 10 godina i pošto su se u proteklom periodu značajno promenili stručni i naučni stavovi, organizacioni oblici privrednih subjekata i preduzetnika, javila se potreba, kako navode, za osavremenjivanjem postojećeg Zakona.

Kao bitni razlozi za donošenje novog Zakona o sanitanom nadzoru navedene su potrebe za usklađivanjem sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru kao krovnim zakonom, za novim nadležnostima prema Zakonu o biocidnim proizvodima, o hemikalijama i Zakonu o bezbednosti hrane, kao i za usklađivanjem sa Zakonom o visokom obrazovanju i Listom akademskih zvanja u pogledu stručne spreme sanitarnih inspektora.

Ciljevi koji se ovim zakonom postižu su uspostavljanje jedinstvenog inspekcijskog nadzora i primena jedinstvenih procedura i stručno – metodoloških uputstava na celoj teritoriji Republike Srbije imajući u vidu da su poslovi sanitarnog nadzora poslovi od opšteg interesa Republike. Kako su poslovi sanitarnog nadzora nedeljivi i u korelaciji sa sanitarnim nadzorom na graničnim područjima i mestima carinjenja, potrebno je obezbediti integrisani sanitarni nadzor na teritoriji cele Republike, zatim sprovođenje jedinstvenog stručno – metodološkog inspekcijskog nadzora i sprovođenje jedinstvenog plana edukacija i usavršavanja i kontrolu zakonitosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora. Nacrtom zakona predviđeno je da sanitarni nadzor i unutrašnji nadzor nad zakonitim, efikasnim, blagovremenim i stručnim obavljanjem poverenih poslova nad imaocima javnih ovlašćenja obavlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Uvedeno je načelo javnosti u radu i inspekcijski nadzor po utvrđenom planu i programu.

Predloge, sugestije, inicijative i komentare učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti na elektronsku adresu: zoran.panajotovic@zdravlje.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu zdravlja, Beograd, Nemanjina br. 22-26, sa naznakom: „Za javnu raspravu o ,Nacrtu zakona o sanitarnom nadzoru’”.