Reklama

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u polјoprivredi za unapređenje konkurentnosti i to:

1) programu za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka
2) programu za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa
3) programu za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru voća, povrća i grožđa

Podsticaji za investicije u preradu mleka obuhvataju:

1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika.

Podsticaji za investicije u preradu mesa obuhvataju:

1) nabavku nove opreme za omamlјivanje, klanje i obradu trupova;
2) nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove opreme za sakuplјanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu lјudi;
5) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;
6) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;
7) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika.

Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa obuhvataju:

1) nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda;
2) nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
3) nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
4) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
5) nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda;
6) nabavku nove opreme za proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića;
7) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
8) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona.

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Pravo na podsticaje za investicije u preradu mesa i pravo na podsticaje za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, ostvaruju lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Preduzetnik, privredno društvo i zemlјoradnička zadruga može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavlјanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemlјoradnička zadruga mogu da ostvare pravo na podsticaje ako su:

1) razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
3) nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Pravo na podsticaje za investicije u preradu mleka ostvaruju pravna lica, kao i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i koje ispunjava uslove za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Lice koje ispunjava odgovarajuće osnovne uslove, ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u preradu mleka i pravo na podsticaje za investicije u preradu mesa pod uslovom da ima rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane.

Lice koje ispunjava odgovarajuće osnovne uslove, ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u preradu voća, povrća i grožđa pod uslovom da je upisano u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane.

Izuzetno od stava 2. ovog člana,lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 8. i opšte uslove iz člana 9. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u preradu voća, povrća i grožđai to u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, odnosno na proizvodnju jakih alkoholnih pića pod uslovom da je upisano u Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino – za prihvatlјive investicije koje se odnose na proizvodnju vina, odnosno pod uslovom da je upisano u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića – za prihvatlјive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića.

Uslovi za odobravanje i isplatu podsticaja

Lice koje ispunjava opšte uslove i odgovarajuće posebne uslove za pojedine vrste podsticaja, a koje je započelo realizaciju jedne ili više investicija iz Tabele u periodu od 1. oktobra 2016. godine do 7. jula 2017. godine, ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za realizovane investicije ako investicije iz Tabele koje su predmet zahteva u potpunosti realizuje u periodu od 1. oktobra 2016. godine a najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja za realizovane investicije u 2017. godini u skladu sa ovim Javnim pozivom.

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje

Lice koje nije započelo realizaciju investicija koje su predmet zahteva, pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlјa se Upravi za agrarna plaćanja u zatvorenoj koverti, sa naznakom:„Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini“.

Lice koje je u potpunosti realizovalo investicije koje su predmet zahteva, pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje podnošenjem zahteva za isplatu podsticaja za realizovane investicije na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlјa se Upravi za agrarna plaćanja u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za isplatu podsticaja za realizovane investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini“.

Po ovom Javnom pozivu može se podneti samo jedan zahtev i to ili samo Zahtev za odobravanje prava na podsticaje ili samo Zahtev za isplatu podsticaja za realizovane investicije, s tim da taj zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatlјivih investicija iz Tabele, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Zahtev sa propisanom dokumentacijom dostavlјa se Upravi za agrarna plaćanja neposredno preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84.

Rok za podnošenje zahteva

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje i Zahtev za isplatu podsticajaza realizovane investicije, podnosi se u periodu od 8. maja do 7. jula 2017. godine.

Forma dokumentacije koja se podnosi uz zahtev

Uverenja i potvrde koja se dostavlјaju uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje i Zahtev za isplatu podsticaja za realizovane investicije, ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavlјaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikomi Javnim pozivom izričito nije predviđeno drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Iznos podsticaja

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatlјive investicije predstavlјa statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi utvrđuje sa prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godiniu skladu sa Pravilnikom, je 5.000.000 dinara.

Za odobravanje prava na podsticaje i za isplatu podsticaja za realizovane investicijeu skladu sa ovim Javnim pozivom opredelјuju se sredstva u ukupnom iznosu od 170.000.000 dinara.

Kompletan tekst javnog poziva kao i neophodne obrasce za podnošenje zahteva , možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik za podršku investicijama u preradu i marketing
Javni poziv za odobravanje prava za podršku investicijama u preradu i marketing u 2017. godini
Obrazac 3 -Zahtev za isplatu podsticaja ukoliko se podnosi račun
Obrazac 2 -Tabela za članove zadruge
Obrazac 1-Zahtev za odobravanje prava na podsticaje ukoliko se podnosi predračun
Tabela sa prihvatlјivim investicijama