Reklama

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje Javni poziv za servise iz rashladnog i klimatizacionog sektora.

U okviru NCPP projekta (Nacionalni plan za isključivanje iz upotrebe potpuno halogenovanih ugljovodonika) obezbeđeno je 100 kompleta opreme-alata za ispravno postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte prilikom servisiranja rashladne i klimatizacione opreme koja sadrži ove supstance. Deo opreme-alata raspoređen je uspostavljenim trening centrima za obuku servisnih tehničara iz rashladnog i klimatizacionog sektora, kao i servisima odabranim u okviru prethodnog javnog poziva objavljenog na sajtu Ministarstva 10. avgusta 2016. godine. Preostali kompleti opreme-alata namenjeni su za velika preduzeća koja proizvode, montiraju i servisiraju rashladne sisteme sa punjenjem većim od 30 kg rashladnog sredstva (5 kompleta za velike servise) i mala preduzeća koja proizvode, montiraju i servisiraju rashladne sisteme sa punjenjem manjim od 30 kg rashladnog sredstva (25 kompleta za male servise). Raspodela opreme-alata vršiće se preko Ozonske kancelarije Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje javni poziv i poziva da se prijave svi servisi koji obavljaju delatnosti instalacije, održavanja ili servisiranja i provere ispuštanja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koje sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač ili na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, delatnost sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi i isključivanje iz upotrebe takve opreme i sistema. Uslov za prijavljivanje je da servis imenuje jedno svoje stalno zaposleno lice za obuku servisnih tehničara, koje je državljanin Republike Srbije i ima stečeno osnovno stručno obrazovanje ili najmanje tri godine prakse iz oblasti koja odgovara vrsti delatnosti koju servis obavlja, kao i da najkasnije do 15. 01. 2017. dostavi popunjeni obrazac – Upitnik za servise (obrazac 1 ili obrazac 2 – u zavisnosti od vrste servisiranja rashladnih sistema ili klima uređaja), koji je sastavni deo ovog poziva i koji mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog pravnog lica ili preduzetnika.

Uz popunjeni obrazac servisi (pravna lica ili preduzetnici) su dužni da dostave i odgovarajuće dokaze u zavisnosti od upitnika koji popunjavaju: kopiju poslednjeg izdatog rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata, dokaz o stalnom radnom odnosu zaposlenih (Obrazac M-1 i kopije Ugovora o radu), a za lice koje prijavljuju za obuku da dostave i dokaz o završenom osnovnom stručnom obrazovanju ili najmanje tri godine prakse iz oblasti koja odgovara vrsti delatnosti koju servis obavlja, kao i kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije.

Upitnik za servise je potrebno popuniti štampanim slovima svojeručno, na pisaćoj mašini ili računaru i poslati zajedno sa propratnom dokumentacijom isključivo putem pošte Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektor za zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa, na adresu:

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
sa naznakom JAVNI POZIV ZA SERVISE i napomenom NE OTVARATI.

Komisija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sastaviće jedinstvenu listu odabranih servisa kojima će biti dodeljeni kompleti opreme-alata za ispravno postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte prilikom servisiranja rashladne i klimatizacione opreme. NAPOMENA: Ministarstvo zadržava pravo da izvrši proveru dostavljenih podataka i da traži drugu potrebnu dokumentaciju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011 269 64 32, a kontakt osobe u Ministarstvu su Bojana Đurović i Ljubica Bolović.