REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANјA

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3) Zakona o polјoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016) i člana 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 112/17), raspisuje

P R V I

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANјE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
U NABAVKU NOVE OPREME, MAŠINA I MEHANIZACIJE

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 112/17), u dalјem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava), raspisuje prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije (u dalјem tekstu: Javni poziv).

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatlјivi troškovi u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije dati u Prilogu 1 – Lista prihvatlјivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Zahtev za odobravanje projekta

Član 2.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatlјivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 1 (Prilog 1).

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 3.

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine.

Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta

Član 4.

Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva dostavlјa se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan, u skladu sa članom 12. Pravilnika;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti polјoprivrede, i to:

(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti polјoprivrede i/ili veterine, ili
(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposoblјavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti polјoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti polјoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja,
(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti polјoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;

4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemlјoradnička zadruga dostavlјa i:

 1. izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
 2. kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i individualni polјoprivrednik koji vodi poslovne knjige dostavlјaju i:

 1. bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
 2. poreski bilans-PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Ponude i račune za konsultantske usluge u okviru opšteg troška mogu izdati preuzetnici i privredna društva čija je registrovana pretežna delatnost u Registru privrednih subjekata – pružanje konsultantskih usluga.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja da podnosilac zahteva ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlјa i ovaj sertifikat.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 5) i 6) i stava 2. tačka 1) ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavlјanje i dodatne dokumentacije u cilјu utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Zahtev za isplatu IPARD podsticaja

Član 5.

Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 6.

Uz zahtev za isplatu iz člana 5. ovog Javnog poziva korisnik IPARD podsticaja dostavlјa sledeću dokumentaciju:

 1. račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
 2. otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
 4. garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
 5. jedinstvenu carinska ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
 6. sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavlјača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavlјačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;
 7. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 8. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 9. potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 10. potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
 11. akt organa nadležnog za poslove zaštite bilјa kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlјa bilјa i sredstava za zaštitu bilјa, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlјa bilјa i sredstava za zaštitu bilјa iz propisa u sektorima voća, povrća i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
 12. akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;
 13. akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
 14. akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
 15. potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemlјoradnička zadruga dostavlјa i izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre.

Ako je predmet investicije traktor ili specijalizovano transportno vozilo korisnik podsticaja, pored dokumentacije iz st. 1 i 2. ovog člana, dostavlјa fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana, dostavlјaju i potvrdu o završenoj obuci.

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlјa izjavu od dobavlјača da je isporučena roba nova.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlјaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta kao i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaklјučnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva za isplatu
Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u zahtevu za odobravanje isplate.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 7) -10) i 15) i st. 2. i 3, ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavlјanje i dodatne dokumentacije u cilјu utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv

Član 7.

Po ovom Javnom pozivu opredelјena su sredstva u iznosu od 1.000.000.000,00 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.
Suspenzivna klauzula

Član 8.

Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u dalјem tekstu: Finansijski Sporazum).
U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.
U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo polјoprivrede. šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji u skladu sa ovim Javnim pozivom isklјučivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije

Član 9.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava objavlјuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralјa Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

U Beogradu, 25. decembra 2017. godine,

Broj: 320-11-1749/2017-01
Datum: 25. decembar 2017. godine
V.D. Direktora
Žarko Radat

Prilog 5 – Složen poslovni plan za meru 1-obrazac 1

Prilog 4 – Jednostavan poslovni plan za meru 1 – Obrazac 1

Prvi javni poziv Obrazac 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Prvi Javni poziv Obrazac 1 – Zahtev za odobravanje projekta

Prilog 1 – Javnog poziva Lista prihvatlјivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za M1

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">