REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANјA

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3) Zakona o polјoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016) i člana 12. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 23/18), raspisuje

PRVI

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANјE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVAU NABAVKU NOVE OPREME

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 12. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeniglasnik RS, broj 84/17 i 23/18), u dalјem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava), raspisuje Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme (u dalјem tekstu: Javni poziv).

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatlјivi troškovi u nabavku nove opreme dati u Prilogu 1 – Lista prihvatlјivih investicija i troškova
za Prvi Javni poziv za Meru 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Predmet Javnog poziva su i investicije u nabavku nove mehanizacije date u Prilogu 1, a čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Zahtev za odobravanje projekta

Član 2.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Prvi Javni poziv za Meru 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatlјivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3 (Prilog 1).

Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 3.

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 27. marta 2018. godine do 28. maja 2018. godine.

Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta

Član 4.

Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva dostavlјa se sledeća dokumentacija:

 1. poslovni plan u skladu sa članom 8. Pravilnika;
 2. popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
 3. ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika, a ako se odnose na investicije u nabavku mehanizacije, ponude koje sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova;
 4. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 5. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 6. izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
 7. bilans uspeha za 2017. godinu – za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 8. kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta – za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 9. poreski bilans –Obrazac PB2 za 2017. godinu – za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 10. izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, i to: prepis lista nepokretnosti ako je uspostavlјen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavlјen novi operat, odnosno izvod iz zemlјišnih knjiga ako nije uspostavlјen katastar nepokretnosti;
 11. ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemlјišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlјa i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemlјišta, odnosno objekta zaklјučen na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od 2018. godine, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.
 12. Izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom – na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlјa se i upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ponude i račune za konsultantske usluge, za troškove pripreme tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodlјivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi, u okviru opšteg troška mogu izdati preduzetnici i pravna lica registrovana za obavlјanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja podnosilac zahteva dostavlјa i sertifikat o organskoj proizvodnji, odnosno akt o geografskoj oznaci porekla, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, odnosno odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 4) – 7), 9) i 10) i stava 2. ovog člana,Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavlјanje i dodatne dokumentacije u cilјu utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Zahtev za isplatu IPARD podsticaja

Član 5.

Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 6.

Uz zahtev za isplatu iz člana 5. ovog Javnog poziva korisnik IPARD podsticaja dostavlјa sledeću dokumentaciju:

 1. račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
 2. otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
 4. garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
 5. jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
 6. sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavlјača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavlјačem veća od 100.000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;
 7. izvod iz Registra privrednih subjekta koji vodi Agencija za privredne registre;
 8. izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, i to: prepis lista nepokretnosti ako je uspostavlјen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavlјen novi operat, odnosno izvod iz zemlјišnih knjiga ako nije uspostavlјen katastar nepokretnosti;
 9. upotrebna dozvola;
 10. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 11. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 12. potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 13. potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
 14. potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 15. ako je predmet investicije nabavka robe korisnik dostavlјa izjavu od dobavlјača da je isporučena roba nova,a ako je predmet investicije nabavka mehanizacije i izjavu dobavlјača da emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova;
 16. kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;
 17. kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, zajedno sa analitičkom karticom dobavlјača, koju vodi korisnik, izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;
 18. akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
 19. akt organa nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlјa na radu kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlјe na radu;
 20. akt organa nadležnog za poslove veterinarskog javnog zdravlјa i dobrobiti životinja kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlјa i dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravlјa i dobrobiti životinja u skladu sa propisima kojim se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
 21. akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane bilјnog porekla kojim se dokazuje da polјoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane bilјnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane bilјnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća;
 22. Izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom – na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana ako je korisnik akcionarsko društvo dostavlјa se i osnivački akt.

Ako je predmet investicije specijalizovano transportno vozilo ili druga mehanizacija koja se registruje u skladu sa propisima, korisnik podsticaja, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlјa i fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva za isplatu.

Ako korisnik ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 7) – 14) ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o
činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavlјanje i dodatne dokumentacije u cilјu utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv

Član 7.

Po ovom Javnom pozivu opredelјena su sredstva u iznosu od 878.498.105 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Suspenzivna klauzula

Član 8.

Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u dalјem tekstu: Finansijski Sporazum).

U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.

U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo polјoprivrede. šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji u skladu sa ovim Javnim pozivom isklјučivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije

Član 9.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva objavlјuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralјa Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

U Beogradu, 27. marta 2018. godine,

Složen poslovni plan za meru-3-1

Jednostavan poslovni plan za meru 3

Obrazac-3 – Izjava podnosioca zahteva 2

Obrazac-2 – Zahtev za isplatu IPARD podsticaja Prvi Javni poziv za Meru-3-1

Prilog-1 – Lista prihvatlјivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru-3

Prilog-2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova za Prvi Javni poziv za Meru-3

Obrazac 1 – Zahtev za odobravanje projekta Prvi Javni poziv za Meru 3-3

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">