Reklama

U skladu sa članom 8. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017 godini.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. aprila do 19. maja 2017. godine na Obrascu – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva, sa propisanom dokumentacijom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati -Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini”, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100; 011/30-20-101 i 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Uz zahtev za odobravanje prava na podsticaje dostavlјa se:

Fizička lica

predračun za nabavku novog traktora, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva
izjava proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača da je predmetni traktor namenjen, odnosno da može da se koristi za izvođenje polјoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu
izjava dobavlјača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana idavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva

Pravna lica(preduzetnik, privredno društvo ili zemlјoradnička zadruga)

predračun za nabavku novog traktora, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva
izjava proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača da je predmetni traktor namenjen, odnosno da može da se koristi za izvođenje polјoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu
izjava dobavlјača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana idavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva
izvod iz Registra privrednih subjekata
potvrde Agencije za privredne registre da:

nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavlјanja delatnosti
nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa
nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom
da je prema podacima iz finansijskog izvešataja razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemlјoradničke zadruge

Zemlјoradničke zadruge
Dostavlјaju dokumentaciju kao i druga pravna lica, ali dostavlјaju i popunjen i overen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge
Ako podnosilac zahteva za odobravanje prava na podsticaje ne dostavi potrebnu dokumentaciju koju izdaju državni organi(AP Vojvodina,Poreska uprava, gradovi i opštine), Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko Uprava za agrarna plaćanja po službenoj dužnosti proverava vaše plaćene javne dažbine(porezi, doprinosi, naknada za odvodnjavanje,porez na imovinu….), morate paziti da u momentu provere nemate dospele obaveze po svim ovim osnovama.

Obaveštenje samo za polјoprivrednike sa teritorije AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obaveštava polјopivredne proizvođače sa teritorije AP Vojvodine koji žele da ostvare besprovratna sredstava Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije o sledećem:

POTVRDU koju je do sada izdavao Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a koja dokazuje da podnosilac prijave nije koristio podsticajna sredstva koja dodelјuje ovaj sekretarijat za istu namenu se više NEĆE IZDAVATI.

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije – Uprava za agrarna plaćanja će podatke o korisnicima podsticajnih sredstava razmenjivati po službenoj dužnosti u direktnoj komunikaciji.

Kompletan javni poziv i zahtev, možete preuzeti u prilogu teksta.

Zahtev za podsticajna sredstva za traktore

Javni poziv za nabavku novih traktora u 2017. godini