Propisi  |  

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavlјuje

LISTU
supstanci koje izazivaju zabrinutost

„Službeni glasnik RS“, br. 94 od 30. oktobra 2013, 101 od 16. decembra 2016, 22 od 20. marta 2018.

Broj Identitet supstance Klasifikacija supstance odnosno da li je identifikovana kao PBT ili vPvB ili dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema ili ima PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izaziva značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu Načini korišćenja za koje nije potrebno propisati dodatne mere za smanjenje rizika
1. 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (mošusni ksilen) EC: 201-329-4 CAS: 81-15-2 vPvB
2. 4,4’-diaminodifenilmetan (MDA) EC: 202-974-4 CAS: 101-77-9 Karcinogeno – kategorija 1B
3. Heksabromociklododekan (HBCDD) EC: 221-695-9, 247-148-4 CAS: 3194-55-6, 25637-99-4 α-heksabromociklodekan CAS: 134237-50-6 ß-heksabromociklodekan CAS: 134237-51-7 γ-heksabromciklodekan CAS: 134237-52-8 PBT
4. bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) EC: 204-211-0 CAS: 117-81-7 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B Ako se koriste za izradu ambalaže koja je u direktnom kontaktu sa lekom, u skladu sa propisima kojima se uređuju lekovi i medicinska sredstva
5. Benzil butil ftalat (BBP) EC: 201-622-7 CAS: 85-68-7 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
6. Dibutil ftalat (DBP) EC: 201-557-4 CAS: 84-74-2 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
7. diizobutil – ftalat (DIBP) EC: 201-553-2 CAS: 84-69-5 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
8. diarsen – trioksid EC: 215-481-4 CAS: 1327-53-3 Karcinogeno – kategorija 1A
9. diarsen – pentoksid EC: 215-116-9 CAS: 1303-28-2 Karcinogeno – kategorija 1A
10. olovo – hromat EC: 231-846-0 CAS: 7758-97-6 Karcinogeno – kategorija 1B Toksično po reprodukciju – kategorija 1A
11. olovo – sulfohromat žuti C.I. Pigment Žuti 34 EC: 215-693-7 CAS: 1344-37-2 Karcinogeno – kategorija 1B Toksično po reprodukciju – kategorija 1A
12. olovo – hromat molibdat sulfat crveni C.I. Pigment Crveni 104 EC: 235-759-9 CAS: 12656-85-8 Karcinogeno – kategorija 1B Toksično po reprodukciju – kategorija 1A
13. tris (2-hloretil)-fosfat (TCEP) EC: 204-118-5 CAS: 115-96-8 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
14. 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT) EC: 204-450-0 CAS: 121-14-2 Karcinogeno – kategorija 1B
15. Trihloretilen EC: 201-167-4 CAS: 79-01-6 Karcinogeno – kategorija 1B
16. Hrom (VI) trioksid EC: 215-607-8 CAS: 1333-82-0 Karcinogeno – kategorija 1A Mutageno – kategorija 1B
17. Kiseline nastale iz hrom (VI) trioksida i njihovi oligomeri Grupa sadrži: Hromna kiselina EC: 231-801-5 CAS: 7738-94-5 Dihromna kiselina EC: 236-881-5 CAS: 13530-68-2 Oligomeri hromne kiseline i dihromne kiseline EC: još nije dodeljen CAS: još nije dodeljen Karcinogeno – kategorija 1B
18. Natrijum – dihromat EC: 234-190-3 CAS: 7789-12-0 10588-01-9 Karcinogeno – kategorija 1B Mutageno – kategorija 1B Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
19. Kalijum – dihromat EC: 231-906-6 CAS: 7778-50-9 Karcinogeno – kategorija 1B Mutageno – kategorija 1B Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
20. Amonijum – dihromat EC: 232-143-1 CAS: 7789-09-5 Karcinogeno– kategorija 1B Mutageno – kategorija 1B Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
21. Kalijum – hromat EC: 232-140-5 CAS: 7789-00-6 Karcinogeno – kategorija 1B Mutageno – kategorija 1B
22. Natrijum – hromat EC: 231-889-5 CAS: 7775-11-3 Karcinogeno – kategorija 1B Mutageno – kategorija 1B Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
23. Formaldehid, oligomerni reakcioni proizvodi sa anilinom (tehnički MDA) ES broj: 500-036-1 CAS broj-25214-70-4 Karcinogen kategorija 1B
24. Arsenska kiselina ES broj: 231-901-9 CAS broj:7778-39-4 Karcinogen – kategorija 1A
25. bis (2-metoksietil)-etar (diglim) ES broj: 203-924-4 CAS broj: 111-96-6 Toksičan za reprodukciju – kategorija 1B
26. 1,2-dihloretan (EDC) ES broj: 203-458-1 CAS broj: 107-06-2 Karcinogen – kategorija 1B
27. 2,2‘-dihlor-4,4‘-metilenedianilin (MOCA) ES broj: 202-918-9 CAS broj: 101-14-4 Karcinogen – kategorija 1B
28. Dihrom-tris (hromat) ES broj: 246-356-2 CAS broj: 24613-89-6 Karcinogen – kategorija 1B
29. Stroncijum-hromat ES broj: 232-142-6 CAS broj: 7789-06-2 Karcinogen – kategorija 1B
30. Kalijum hidroksi-okta-okso-dicinkat-dihromat ES broj: 234-329-8 CAS broj:11103-86-9 Karcinogen – kategorija 1A
31. Pentacink hromat okta-hidroksid ES broj:256-418-0 CAS broj: 49663-84-5 Karcinogen – kategorija 1A
32. 1-brompropan (n-propil-bromid) ES broj: 203-445-0 CAS broj: 106-94-5 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
33. Diizopentil ftalat ES broj: 210-088-4 CAS broj: 605-50-5 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
34. 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C6-8-račvasti alkilestri, pretežno C7 (diizoheptil ftalat) ES broj: 276-158-1 CAS broj: 71888-89-6 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
35. 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11-račvasti i normalni alkilestri ES broj: 271-084-6 CAS broj: 68515-42-4 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
36. 1,2-benzendikarboksilna kiselina, račvasti i normalni dipentilestar ES broj: 284-032-2 CAS broj: 84777-06-0 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
37. Bis(2-metoksietil) ftalat ES broj: 204-212-6 CAS broj: 117-82-8 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
38. Dipentil ftalat ES broj: 205-017-9 CAS broj: 131-18-0 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
39. n-pentil-izopentil ftalat ES broj: – CAS broj: 776297-69-9 Toksično po reprodukciju – kategorija 1B
40. Antracensko ulje ES broj: 292-602-7 CAS broj: 90640-80-5 Karcinogeno – kategorija 1B1 PBT vPvB
41. Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni ES broj: 266-028-2 CAS broj: 65996-93-2 Karcinogeno – kategorija 1B PBT vPvB
42. 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etoksilovani ES broj: – CAS broj: – Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po životnu sredinu
43. 4-nonilfenol, račvasti i normalni ES broj: – CAS broj: – Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po životnu sredinu

*Službeni glasnik RS, broj 101/2016
**Službeni glasnik RS, broj 22/2018

II

Ovom listom zamenjuje se Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 28/12).

III

Ovu listu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">