Na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

P r a v i l n i k
O izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura

– Objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 69/10 –

Član 1.

U Pravilniku o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura („Službeni glasnik RS”, broj 33/10), u članu 6. stav 2. Tabela 1 – Dozvoljena odstupanja za pojedinačna pakovanja menja se i glasi:

Tabela 1: Dozvoljena odstupanja za pojedinačna pakovanja

REDNI BROJ NAZIV PROIZVODA PAKOVANJE % ODSTUPANJA
1 2 3 4
1. termički obrađena mleka:
pasterizovana i sterilizovana
manje od 0,2 L
0,21 – 0,5 L
0,5 L
0,51 – 1 L
preko 1 L
± 5%
± 4%
± 3%
± 2%
± 1.5%
2. fermentisani proizvodi od mleka do 250 ml ili g
251-500 ml ili g
501-1000 ml ili g
preko 1 L ili 1 kg
± 5%
± 3%
± 2%
± 1.5%
3. pavlaka, fermentisana pavlaka i termički
obrađena fermentisana pavlaka
do 100 g
101-500 g
501-1000 g
preko 1000 g
± 5%
± 3%
± 2%
± 1.5%
4. maslac, maslo i anhidrovana mlečna mast do 50 g
125 g
250 g
250–1000 g
preko 1 kg
± 5%
± 2,5%
± 2%
± 1.5%
± 1%
5. kajmak (skorup) do 50 g
125 g
250 g
250–1000 g
preko 1 kg
± 5%
± 2,5%
± 2%
± 1.5%
± 1%
6. sveži sir, sirni namaz I sirni dezert 15 – 50 g
51 – 200 g
201 g – 1 kg
preko 1 kg
± 5%
± 3%
± 2%
± 1,5%
7. konfekcionirani ipojedinačno pakovani sirevi 15 – 50 g
51 – 200 g
201 g – 1 kg
preko 1 kg
± 5%
± 3%
± 2%
± 1,5%
8. topljeni i pakovani sirevi do 200 g
201 g – 1 kg
preko 1 kg
± 3%
± 2%
± 1,5%
9. kondenzovano mleko, mleko u prahu i drugi sušeni
proizvodi od mleka
do 50 g
51 -125 g
126 – 250 g
251 – 1000 g
preko 1 kg
± 5%
± 2,5%
± 2%
± 1.5%
± 1%
10. mlečni namaz i mlečni dezert 15 – 50 g
51 – 200 g
201 g – 1 kg
preko 1 kg
± 5%
± 3%
± 2%
± 1,5%
11. mlečni napici manje od 0,2 L
0,21 – 0,5 L
0,5 L
0,51 – 1 L
preko 1 L
± 5%
± 4%
± 3%
± 2%
± 1.5%
12. smrznuti dezerti do 50 g ili ml
51 – 250 g ili ml
251 – 500 g ili ml
preko 500 g ili ml
± 5%
± 3%
± 2%
± 1%

Član 2.

U članu 8. tačka 15) reč: „deserti” zamenjuje se rečju: „dezerti”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. u tački 1) zapeta i reči: „i to” brišu se.

Član 4.

U članu 10. stav 1. tačka 1) u podtač. (1) i (2) reč: „standardizovano” briše se.

Član 5.

U članu 12. stav 6. reči: „i/ili” zamenjuju se rečju: „ ili”. Stav 7. briše se. Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 7. i 8. Član 6. U članu 13. stav 2. menja se i glasi: „Fermentisani proizvodi proizvedeni od mleka, u zavisnosti od sadržaja mlečne masti, označavaju se u skladu sa članom 10. ovog pravilnika.” 3

Član 7.

U članu 14. stav 2. u tački 3) posle reči: „čvrste” stavlja se zapeta i dodaju reči: „gusto-tečne”. U tački 3) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi: „4) da pH vrednost nije manja od 3,8.” U stavu 3. broj: „107” zamenjuje se brojem: „106”.

Član 8.

U članu 15 stav 2. u tački 3) posle reči: „čvrsto” stavlja se zapeta i dodaju reči: „gusto-tečne”. U tački 3) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi: „4) da pH vrednost nije manja od 3,8.”

Član 9.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi: „Fermentisani proizvodi u proizvodnji i prometu moraju da ispunjavaju sledeće zahteve: 1) da sadrže žive ćelije probiotskih starter kultura najmanje 106 ml ili g; 2) da pH vrednost nije manja od 3,8.”

Član 10.

U članu 17. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „najmanje 104 ml ili g.” U stavu 2. u tački 3) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi: „4) da pH vrednost nije manja od 3,8.”

Član 11.

U članu 20. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi: „Pavlaka mora da sadrži najmanje 10% mlečne masti.” Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 12.

U članu 22. stav 2. u tački 2) posle reči: „izvodi” dodaje se reč: „primenom”. U stavu 3. u tački 3) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi: „4) da pH vrednost nije manja od 3,8.” 4

Član 13.

U članu 33. u tački 2) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3), koja glasi: „3) sir-kačkavalj.” Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: „Sir-kačkavalj proizvodi se prema zahtevima standarda JUS E.S 2.010.” Član 14. U članu 35. Tabela 3 – Naziv sira u odnosu na udeo mlečne masti u suvoj materiji sira menja se i glasi:

Tabela 3: Naziv sira u odnosu na udeo mlečne masti u suvoj materiji sira.

Naziv sira u odnosu na udeo
mlečne masti u suvoj materiji
Udeo mlečne masti
u suvoj materiji (%)
Ekstramasni ≥60
Punomasni ≥45 i <60
Polumasni ≥25 i <45
Niskomasni ≥10 i <25
Obrani <10

Član 15.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi: „Kondenzovano mleko je nezaslađeni ili zaslađeni tečni proizvod dobijen isparavanjem dela vode iz pasterizovanog ili sterilizovanog mleka.” St. 2. i 3. brišu se. Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Član 16.

Naslov iznad člana 48. menja se i glasi: „11. Mleko u prahu Elementi bitnih tehnoloških postupaka” U članu 48. stav 1. menja se i glasi: „Mleko u prahu je proizvod dobijen isparavanjem vode iz termički obrađenog mleka u kojem maseni udeo vode iznosi najviše 5% u gotovom proizvodu i koji mora da sadrži najmanje 34% proteina u suvoj materiji mleka bez masti.” Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: „Mleko u prahu u proizvodnji i prometu mora da sadrži dodatne zahteve date u Tabeli 5 – Dodatni zahtevi kvaliteta mleka u prahu.

Tabela 5: Dodatni zahtevi kvaliteta mleka u prahu

Red.br. Zahtev Vrednost Metoda
1. titraciona kiselost max. 18,0 IDF Standard 86:1981
2. zagorele čestice max. disk B IDF Standard 107A:1995
3. indeks rastvorljivosti (ml) max. 1,0 IDF Standard 129A:1988

Član 17.

Naslov iznad člana 49. i član 49. briše se.

Član 18.

Naslov iznad člana 50. briše se i član 50. menja se i glasi: „Na deklaraciji proizvoda iz člana 48. ovog pravilnika mora da bude navedeno uputstvo o načinu rekonstituisanja proizvoda.”

Član 19.

U članu 55. stav 2. tačka 2) menja se i glasi: „2) da je homogene mazive ili zrnaste strukture i bez izdvajanja surutke;”. Stav 3. menja se i glasi: „Pri označavanju sira od surutke moraju se navesti podaci o udelu mlečne masti u suvoj materiji (izražene u procentu) dati u Tabeli 3 -Naziv sira u u odnosu na udeo mlečne masti u suvoj materiji sira.”

Član 20.

Član 59. menja se i glasi : „Smrznuti dezerti su proizvodi koji se dobijaju od emulzija ili smeša, postupkom smrzavanja sa ili bez dodavanja vazduha. Emulzije su proizvodi od termički obrađene smeše mleka, pavlake i/ili drugih proizvoda od mleka i/ili vode, mlečne i/ili biljne masti, mlečnih i/ili biljnih proteina, šećera i dodatih sastojaka. Smeše su proizvodi termički obrađene smeše vode šećera i dodatih sastojaka.”

Član 21.

Član 60. menja se i glasi : „Smrznuti dezerti proizvode se i stavljaju u promet kao: 1) krem sladoled; 2) mlečni sladoled; 3) sladoled; 4)smrznuti voćni dezert; 5) smrznuti aromatizovani dezert.”

Član 22.

Naslov iznad člana 61. i član 61. menjaju se i glase: „1) Krem sladoled Član 61. Krem sladoled je proizvod dobijen od emulzije, koja sadrži najmanje: 5% mlečne masti, 6% bezmasne suve materije mleka – suvi ostatak mleka bez masti i 30% ukupne suve materije. Krem sladoled ne sme da sadrži biljnu mast i biljne proteine.”

Član 23.

Naslov iznad člana 62. i član 62. menjaju se i glase: „2) Mlečni sladoled Član 62. Mlečni sladoled je proizvod dobijen iz emulzije, koja sadrži najmanje: 2,5% mlečne masti, 6% bezmasne suve materije mleka – suvi ostatak mleka bez masti i 24% ukupne suve materije. Mlečni sladoled ne sme da sadrži biljnu mast i biljne proteine.”

Član 24.

Naslov iznad člana 64. i član 64. menjaju se i glase: „4) Smrznuti voćni dezert Član 64. Smrznuti voćni dezert je proizvod dobijen od smeše, koji sadrži vodu, šećer, voće i dodate sastojke i koji mora da sadrži najmanje 5% voća ili odgovarajuću količinu proizvoda od voća.”

Član 25.

Naslov iznad člana 65. i član 65. menjaju se i glase: „5) Smrznuti aromatizovani dezert Član 65. Smrznuti aromatizovani dezert je proizvod dobijen od smeše koja sadrži vodu, šećer i dodate sastojke.” 7

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">