Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Podsticaji obuhvataju:

1) podsticaj za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;
2) podsticaj za organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;
3) podsticaj za učešće, odnosno izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u inostranstvu;
4) podsticaj za učešće, odnosno izlaganje sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Podsticaji iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika namenjeni su za nadoknadu troškova:

1) zakupa prostorije sa osnovnom tehničkom opremom za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja;
2) angažovanja predavača sa odgovarajućim referencama vezanim za temu za koju drži predavanje;

3) izrade i štampanja promotivnog i edukativnog materijala na temu koja je bila predmet naučno-stručnog skupa, seminara, radionice, tribine ili predavanja;
4) oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima.

Podsticaji iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika namenjeni su za nadoknadu troškova:

1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda;
3) zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja;
4) štampanja promotivnog materijala;
5) oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima.

Podsticaji iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika namenjeni su za nadoknadu troškova:

1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda.

Podsticaji iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika namenjeni su za nadoknadu troškova:

1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda.

Podsticajima iz st. 1–4. ovog člana ne nadoknađuju se:

1) porezi, uključujući porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i administrativne takse, kao i naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže, obezbeđenja robe i usluga i drugi operativni troškovi;
5) naknada za sopstveni rad i materijal podnosioca zahteva;
6) nabavka predmeta podsticaja putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije, ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
7) putni troškovi, troškovi smeštaja, dnevnica i ishrane.

Član 4.

Pravo na podsticaje ostvaruje:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice;
4) pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;
5) jedinica lokalne samouprave;
6) obrazovna ustanova;
7) naučnoistraživačka ustanova.

Lice iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika.

Lice iz stava 1. tač. 3)–7) ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ostvaruje pravo i na podsticaje iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar).

Pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 2. tač. 1)–3) ovog pravilnika ako ima najmanje deset članova udruženja koji su upisani u Registar.

Član 5.

Pravo na podsticaje može da ostvari lice iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika ako:

1) je predmet podsticaja u potpunosti realizovan u periodu od 1. novembra prethodne kalendarske godine do 31. oktobra tekuće kalendarske godine, pri čemu se pod realizacijom u smislu ovog pravilnika smatra izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta podsticaja (zaključenje ugovora, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu i usluge, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti i dr.), kao i stavljanje u funkciju u skladu sa namenom;

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

3) za predmet podsticaja za koji podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako predmet podsticaja nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

5) nema svojstvo povezanog lica (nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica) sa dobavljačem (pravno lice ili preduzetnik koje podnosiocu zahteva izdaje račun), odnosno pružaocem usluga.

Podsticaji iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika mogu se ostvariti za organizaciju naučno-stručnog skupa, seminara, radionice, tribine i predavanja na kojem je prisustvovalo najmanje 20 učesnika.

Podsticaji iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika mogu se ostvariti za učešće, odnosno izlaganje sopstvenog poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda koji po vrsti odgovara biljnoj i/ili stočarskoj proizvodnji podnosioca zahteva, prijavljenoj u Registru.

Član 6.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 4. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu:

(1) ime i prezime odnosno poslovno ime podnosioca zahteva;
(2) adresu prebivališta odnosno sedišta (opština, mesto, ulica i broj);
(3) JMBG podnosioca zahteva (za fizička lica, kao i za ovlašćena/odgovorna lica);
(4) broj poljoprivrednog gazdinstva (osim za udruženje, jedinicu lokalne samouprave, naučnoistraživačku ustanovu i obrazovnu ustanovu);
(5) matični broj (osim za fizičko lice);
(6) poreski identifikacioni broj – PIB (osim za fizičko lice);
(7) broj namenskog, odnosno žiro računa i naziv banke;
(8) broj telefona/faksa;

2) podatke o promotivnim aktivnostima za koje se podnosi zahtev za podsticaje:

(1) vrstu promotivnih aktivnosti iz člana 2. ovog pravilnika (organizacija naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina, predavanja, privrednih manifestacija, sajmova i izložbi i učešće odnosno izlaganje proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama);

(2) specifikaciju troškova u skladu sa članom 3. st. 1–4. ovog pravilnika, u kojoj su pojedinačno, za svaki trošak, navedeni: broj i datum izdavanja računa odnosno zaključenja ugovora; dobavljač (naziv i sedište izdavaoca računa odnosno druge ugovorne strane); broj i datum izdavanja dokumenta kojim je izvršeno plaćanje (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke odnosno fiskalni isečak) i iznos u dinarima bez poreza na dodatu vrednost, kao i ukupan iznos troškova u dinarima bez poreza na dodatu vrednost;

3) mesto i datum podnošenja zahteva, svojeručni potpis odnosno overa podnosioca zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se pisanim putem Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) za svaku kalendarsku godinu od 1. aprila do 31. oktobra tekuće kalendarske godine. Obrazac zahteva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Član 7.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog zahteva, s tim da zahtevom može da obuhvati jedan ili više podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika.

Za organizaciju jednog naučno-stručnog skupa, seminara, radionice, tribine, predavanja, privredne manifestacije, sajma ili izložbe u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije pravo na podsticaje može da ostvari samo jedan podnosilac zahteva.

Ako je za organizaciju jedne promotivne aktivnosti iz stava 2. ovog člana podneto više zahteva, pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac zahteva koji je ranije podneo zahtev, a ako su zahtevi podneti istog dana prednost ima zahtev koji je ranije primljen u Upravi.

Član 8.

Uz zahtev iz člana 6. ovog pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

2) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

3) račun za troškove iz člana 3. st. 1–4. ovog pravilnika, izdat u periodu iz člana 5. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, a koji glasi na podnosioca zahteva;

4) otpremnica za troškove iz člana 3. st. 1–4. ovog pravilnika, za koje je utvrđena obaveza izdavanja otpremnice u skladu sa posebnim propisima;

5) dokaz o izvršenom plaćanju troškova iz člana 3. st. 1–4. ovog pravilnika, i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni isečak;

6) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmet podsticaja iz zahteva ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da isti predmet podsticaja nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

7) ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine podnosi i potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmet podsticaja iz zahteva ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da isti predmet podsticaja nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev se dostavlja i izveštaj o realizaciji promotivne aktivnosti, koji naročito sadrži opis i svrhu promotivne aktivnosti.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1), 2), 6) i 7) ovog člana dostavlja se u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Član 9.

Podnosilac zahteva iz člana 4. stav 1. tač. 2)–4), 6) i 7) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz člana 8. ovog pravilnika, uz zahtev podnosi i izvod iz odgovarajućeg registra, u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija tog lica.

Podnosilac zahteva iz člana 4. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja i:

1) osnivački akt udruženja;
2) statut udruženja kojim su propisani ciljevi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
3) spisak članova udruženja sa neophodnim podacima – ime člana, broj poljoprivrednog gazdinstva, adresa i broj telefona.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana dostavlja se u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Član 10.

Za podsticaj iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i program naučno-stručnog skupa sa imenima predavača i spisak učesnika promotivne aktivnosti, sa potpisima.

Za podsticaj iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i potvrda nadležnog organa o održavanju privredne manifestacije, sajma, odnosno izložbe, u skladu sa propisima koji uređuju organizaciju privrednih izložbi.

Za podsticaj iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i potvrda organizatora o učešću podnosioca zahteva na privrednoj manifestaciji, sajmu, odnosno izložbi.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i ugovor o angažovanju predavača.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 1. tačka 3) i stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, potrebno je dostaviti primerak štampanog promotivnog i edukativnog materijala, odnosno štampanog promotivnog materijala.

Kada je predmet podsticaja namenjen za nadoknadu troškova zakupa iz člana 3. ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i ugovor o zakupu.

Član 11.

Uverenja iz člana 8. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, potvrde iz člana 8. stav 1. tač. 6) i 7) ovog pravilnika i izvodi iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika ne mogu da budu stariji od tri meseca od dana podnošenja zahteva.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje treba da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 12.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Prilikom administrativne obrade zahteva Uprava može tražiti i dostavljanje dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje.

Član 13.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti realizovanih troškova iz člana 3. st. 1–4. ovog pravilnika, umanjeni za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 1. tač. 1), 3) i 4) ovog pravilnika, najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 300.000 dinara.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 40.000 dinara.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 400.000 dinara.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika, najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 500.000 dinara.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 4. ovog pravilnika, najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 50.000 dinara.

Član 14.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, po redosledu podnošenja zahteva, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenih propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 15.

Izuzetno od člana 5. stav 1. tačka 1) i člana 6. stav 3. ovog pravilnika, u 2017. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od 10. avgusta do 31. oktobra 2017. godine, za predmet podsticaja koji je u potpunosti realizovan u periodu od 1. oktobra 2016. godine do 31. oktobra 2017. godine.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, broj 70/15).

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">