Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način sprovođenja naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Podsticaji obuhvataju:

1) podsticaj za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji se održavaju na teritoriji Republike Srbije;

2) podsticaj za organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi, uključujući i izložbe kulturne baštine, u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

3) podsticaj za učešće, odnosno izlaganje sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na domaćim i međunarodnim privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Član 3.

Podsticaji iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika namenjeni su za pokriće troškova:

1) zakupa izlagačkog prostora;

2) angažovanja konsultanata;

3) izrade dizajna i štampanja promotivnog materijala.

Podsticaji iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika namenjeni su za pokriće troškova:

1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama;

2) izgradnje, odnosno zakupa štanda;

3) zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja;

4) izrade dizajna i štampanja promotivnog materijala;

5) oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima.

Podsticaji iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika namenjeni su za pokriće troškova:

1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama;

2) izgradnje, odnosno zakupa štanda.

Podsticaji iz st. 1–3. ovog člana ne obuhvataju:

1) poreze uključujući porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i administrativne takse, kao i naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškove bankarske provizije, troškove jemstva i slično;

4) troškove prevoza, montaže, obezbeđenja robe i usluga i druge operativne troškove;

5) naknadu za sopstveni rad i materijal podnosioca zahteva;

6) nabavku predmeta zahteva putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) naučnoistraživačka ustanova.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno preduzetnik, ostvaruje pravo na podsticaje ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i ako je član udruženja poljoprivrednih proizvođača, odnosno član zemljoradničke zadruge, koje je osnovano u prethodnoj godini u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Član 5.

Podsticaje može da ostvari lice iz člana 4. ovog pravilnika ako:

1) je predmet podsticaja u potpunosti realizovan u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine, pri čemu se pod realizacijom u smislu ovog pravilnika smatra izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta podsticaja (zaključenje ugovora, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu i usluge, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti i dr.), kao i stavljanje u funkciju u skladu sa namenom;

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

3) za predmet podsticaja za koji podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako predmet podsticaja nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

5) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke.

Član 6.

Za istu promotivnu aktivnost u okviru podsticaja iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika pravo na podsticaje može da ostvari samo jedan korisnik u roku za realizaciju predmeta podsticaja iz člana 5. tačka 1) ovog pravilnika.

Ako je za istu promotivnu aktivnost iz stava 1. ovog člana podneto više zahteva, pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac koji je ranije podneo zahtev, a ako su zahtevi podneti u isto vreme, pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac čiji je zahtev ranije primljen u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 7.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 4. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu:

(1) ime i prezime odnosno poslovno ime podnosioca zahteva,

(2) adresa prebivališta odnosno sedišta (opština, mesto, ulica i broj),

(3) JMBG podnosioca zahteva (za fizička lica kao i za ovlašćena/odgovorna lica),

(4) broj poljoprivrednog gazdinstva,

(5) matični broj (za naučnoistraživačke ustanove, odnosno preduzetnike),

(6) poreski identifikacioni broj – PIB,

(7) broj namenskog, odnosno žiro računa i naziv banke,

(8) broj telefona/faksa;

2) podatke o promotivnim aktivnostima za koje se traže podsticaji:

(1) vrsta promotivnih aktivnosti iz člana 2. ovog pravilnika (organizacija naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina, predavanja, privrednih manifestacija, sajmova i izložbi i učešće odnosno izlaganje proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama),

(2) specifikacija troškova u skladu sa članom 3. ovog pravilnika, u kojoj su pojedinačno, za svaki trošak, navedeni: broj i datum izdavanja računa odnosno zaključenja ugovora; dobavljač (naziv i sedište izdavaoca računa odnosno druge ugovorne strane); broj i datum izdavanja dokumenta kojim je izvršeno plaćanje (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke odnosno fiskalni isečak) i iznos u RSD bez PDV, kao i ukupan iznos troškova u RSD bez PDV;

3) mesto i datum podnošenja zahteva, svojeručni potpis odnosno overa podnosioca zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje se podnosi pisanim putem Upravi za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 30. septembra tekuće kalendarske godine. Obrazac zahteva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog zahteva u roku iz člana 5. tačka 1) ovog pravilnika, s tim da zahtevom može da obuhvati jedan ili više podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 8.

Uz zahtev iz člana 7. ovog pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave, koje je izdato najkasnije tri meseca do dana podnošenja zahteva;

2) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, koje je izdato najkasnije tri meseca do dana podnošenja zahteva;

3) račun za troškove iz člana 3. ovog pravilnika, izdat u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine, a koji glasi na podnosioca zahteva;

4) otpremnica za troškove iz člana 3. ovog pravilnika, za koje je utvrđena obaveza izdavanja otpremnice u skladu sa posebnim propisima;

5) dokaz o izvršenom plaćanju troškova iz člana 3. ovog pravilnika, i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni isečak;

6) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmet podsticaja iz zahteva ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da isti predmet podsticaja nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, koja je izdata najkasnije tri meseca do dana podnošenja zahteva;

7) ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine podnosi i potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmet podsticaja iz zahteva ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da isti predmet podsticaja nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, koja je izdata najkasnije tri meseca do dana podnošenja zahteva.

Član 9.

Podnosilac zahteva iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz člana 8. ovog pravilnika, uz zahtev podnosi i izvod iz odgovarajućeg registra, u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija tog lica, koji je izdat najkasnije tri meseca do dana podnošenja zahteva.

Kada je podnosilac zahteva fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pored dokumentacije iz člana 8. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i potvrda o članstvu u udruženju proizvođača poljoprivrednih proizvoda, odnosno o članstvu u zemljoradničkoj zadruzi.

Član 10.

Za namenu podsticaja iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika uz zahtev se podnosi i ugovor o angažovanju konsultanta.

Za podsticaj iz člana 2. tač. 2) i 3) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika uz zahtev se podnosi i potvrda nadležnog organa o održavanju privredne manifestacije, odnosno sajma, odnosno izložbe, u skladu sa propisima koji uređuju organizaciju privrednih izložbi.

Za podsticaj iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i potvrda organizatora o učešću podnosioca zahteva na privrednoj manifestaciji, odnosno sajmu, odnosno izložbi.

Kada je predmet podsticaja namenjen za pokrivanja troškova zakupa iz člana 3. ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika uz zahtev se podnosi i ugovor o zakupu.

Član 11.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev za korišćenje podsticaja treba da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Član 12.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Prilikom administrativne obrade zahteva Uprava može tražiti i dostavljanje dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje.

Član 13.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti realizovanih troškova iz člana 3. st. 1–3. ovog pravilnika, umanjeni za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Za podsticaj iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 3) i stav 2. ovog pravilnika najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 300.000 dinara.

Za podsticaj iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika najviši ukupni iznos po podnosiocu zahteva je 80.000 dinara.

Za podsticaj iz člana 3. stav 1. tač. 2) ovog pravilnika najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 30.000 dinara.

Član 14.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, po redosledu podnošenja zahteva, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je više zahteva podneto u isto vreme, redosled isplate podsticaja određuje se prema vremenu prijema zahteva u Upravi.

Član 15.

Izuzetno od člana 5. tačka 1) i člana 7. stav 3. ovog pravilnika, u 2015. godini, rok za realizaciju predmeta podsticaja, odnosno rok za podnošenje zahteva, je do 15. novembra 2015. godine.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">