Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac i sadržina programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i obrazac izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Član 2.

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja (u daljem tekstu: Program) sadrži: Opšte informacije i tabelarni prikaz planiranih mera; Opis planiranih mera; Identifikacionu kartu.

Program sadrži i podatke o mestu i datumu donošenja, potpis odgovornog lica i overu potpisa pečatom autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Član 3.

Opšte informacije i tabelarni prikaz planiranih mera sadrže: analizu postojećeg stanja; podatke o stanju i trendovima u ruralnom području; pokazatelje razvoja poljoprivrede; tabelarni prikaz planiranih mera i finansijskih sredstava; podatke koje se odnose na ciljnu grupu i značaj promene koja se očekuje za korisnike; informisanje korisnika o mogućnostima koje pruža program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja; podatke o monitoringu i evaluaciji.

Analiza postojećeg stanja sadrži podatke o geografskim i administrativnim karakteristikama, podatke o prirodnim uslovima i životnoj sredini.

Stanje i trendovi u ruralnom području sadrži podatke o demografskim karakteristikama i trendovima, podatke o diverzifikaciji ruralne ekonomije i o ruralnoj infrastrukturi.

Pokazatelji razvoja poljoprivrede sadrže podatke o poljoprivrednom zemljištu, višegodišnjim zasadima, stočnom fondu, mehanizaciji, opremi i objektima, radnoj snazi, strukturi poljoprivrednih gazdinstava, proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, zemljoradničkim zadrugama i udruženjima poljoprivrednika, transferu znanja i informacija.

Tabelarni prikaz planiranih mera i finansijskih sredstava sadrži: tabelarni prikaz mera direktnih plaćanja; tabelarni prikaz mera kreditne podrške; tabelarni prikaz mera ruralnog razvoja; tabelarni prikaz mera koje nisu predviđene u okviru mera direktnih plaćanja, mera kreditne podrške i u okviru mera ruralnog razvoja; tabelarni prikaz planiranih finansijskih sredstava.

Član 4.

Opis planiranih mera sadrži:

1) naziv i šifru mere;
2) obrazloženje;
3) ciljeve mere;
4) vezu mere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu;
5) podatke ko su krajnji korisnici;
6) podatke o ekonomskoj održivosti;
7) opšte kriterijume za korisnike;
8) specifične kriterijume za korisnike;
9) tabelarni prikaz liste investicija;
10) tabelarni prikaz kriterijuma selekcije;
11) intenzitet pomoći;
12) tabelarni prikaz indikatora/pokazatelja;
13) podatke o administrativnoj proceduri.

Član 5.

Identifikaciona karta sadrži tabelarni prikaz opštih podataka i pokazatelja Programa koji se donosi za područje teritorije autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Član 6.

Program se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, na Obrascu 1 – Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za_________________, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nazivi mera i šifre mera dati su u Prilogu – Šifarnik mera, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja podnosi se na Obrascu 2 – Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za_________________, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Sl. glasnik RS“, br. 110/2016)

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Prilozi:

Prilog 2018. – Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

Tabela 1. Vrste mera direktnih plaćanja:

Šifra Mere podrške
100 DIREKTNA PLAĆANjA
100.1. REGRESI
100.1.1 Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)
100.1.2 Regres za troškove skladištenja u javnim skladištima

Tabela 2. Vrste mera kreditne podrške:

Šifra Mere podrške
100.2. KREDITNA PODRŠKA
100.2.1 Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite
100.2.2 Ostali oblici kreditne podrške

Tabela 3. Vrste mera ruralnog razvoja:

A. PODSTICAJI ZA UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 101 Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
Sektor mleko 101.1.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza
101.1.2. Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
101.1.3. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
101.1.4. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)
101.1.5. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena)
101.1.6. Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
101.1.7. Oprema za tretman papaka
101.1.8. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
101.1.9. Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.1.10. Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.1.11. Mašine za đubrenje zemljišta
101.1.12. Mašine za setvu
101.1.13. Mašine za zaštitu bilja
101.1.14. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.1.15. Mašine za transport
101.1.16. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.1.17. Mašine i oprema za navodnjavanje useva
Sektor meso 101.2.1. Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa
101.2.2. Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
101.2.3. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, rezervoari za tečni stajnjak, specijalizovane prikolice za transport čvrstog/polutečnog/tečnog stajnjaka, sa odgovarajućom opremom), uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)
101.2.4. Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
101.2.5. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.)
101.2.6. Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
101.2.7. Oprema za tretman papaka
101.2.8. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
101.2.9. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
101.2.10. Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.2.11. Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.2.12. Mašine za đubrenje zemljišta
101.2.13. Mašine za setvu
101.2.14. Mašine za zaštitu bilja
101.2.15. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.2.16. Mašine za transport
101.2.17. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.2.18. Mašine i oprema za navodnjavanje useva
Sektor proizvodnje konzumnih jaja 101.3.1. Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
101.3.2. Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
101.3.3. Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
101.3.4. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva
Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće 101.4.1. Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze
101.4.2. Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju
101.4.3. Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima
101.4.4. Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada
101.4.5. Nabavka opreme za veštačko oprašivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.6. Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.7. Nabavka opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.8. Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)
101.4.9. Nabavka opreme i uređaja za sisteme za hidroponičnu proizvodnju pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.10. Nabavka opreme i uređaja za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.11. Nabavka opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tkz. đubrenje ugljen dioksidom pri proizvodnji u zaštićenom prostoru)
101.4.12. Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda
101.4.13. Nabavka opreme – linija za čišćenje i pranje proizvoda
101.4.14. Nabavka opreme – linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda
101.4.15. Nabavka opreme – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda
101.4.16. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta
101.4.17. Oprema za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju
101.4.18. Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza
101.4.19. Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.4.20. Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.4.21. Mašine za đubrenje zemljišta
101.4.22. Mašine za setvu
101.4.23. Mašine za sadnju
101.4.24. Mašine za zaštitu bilja
101.4.25. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.4.26. Mašine za transport
101.4.27. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.4.28. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva
Sektor ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) 101.5.1. Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.5.2. Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.5.3. Mašine za đubrenje zemljišta
101.5.4. Mašine za setvu
101.5.5. Mašine za sadnju
101.5.6. Mašine za zaštitu bilja
101.5.7. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.5.8. Mašine za transport
101.5.9. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.5.10. Mašine i oprema za navodnjavanje useva
Sektor pčelarstvo 101.6.1. Nabavka novih pčelinjih društava
101.6.2. Nabavka opreme za pčelarstvo
101.6.3. Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava
Sektor akvakultura 101.7.1. Nabavka nove opreme za ribnjake
101.7.2. Nabavka riblje mlađi
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 102 Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 104 Upravljanje rizicima
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
104.1. Ulaganje u zaštitu od elementarnih nepogoda, nepovoljnih klimatskih prilika i katastrofalnih događaja
104.2. Ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
104.3. Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
B. PODSTICAJI ZA OČUVANjE I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 201.1. Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
201.1.1. Održivo upravljanje zemljištem
201.1.2. Zaštita zemljišta od erozije
201.1.3. Unapređena primena dobre poljoprivredne prakse (agro-meliorativne mere)
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 201.2. Održivo korišćenje šumskih resursa
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
201.2.1. Razvoj šumskih područja i unapređenje isplativosti gazdovanja šumama
201.2.2. Ulaganja u šumarske tehnologije, preradu i mobilizaciju i plasman šumskih proizvoda na tržište
201.2.3. Podrška izgradnji šumske infrastrukture sa ciljem povećanja dostupnosti i efikasnosti korišćenja šumskih resursa
201.2.4. Savetodavna šumarska služba
201.2.5. Uspostavljanje grupa i organizacija proizvođača
201.2.6. Podrška uspostavljanju mreže NATURA 2000
201.2.7. Podrška saradnji i stvaranju klastera i mreža u šumarstvu
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 201.3. Organska proizvodnja
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
201.3.1. Sadni i semenski materijal dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji
201.3.2. Kontrola i sertifikacija
201.3.3. Kompenzaciona plaćanja za propuštenu dobit zbog primene principa organske proizvodnje i standarda koji prevazilaze minimalno propisane standarde (po hektaru)
201.3.4. Druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 201.4. Očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
201.4.1 Očuvanje biljnih genetičkih resursa
201.4.2. Očuvanje životinjskih genetičkih resursa
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 201.5. Očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
201.5.1 Košenje poljoprivrednih travnih površina visoke prirodne vrednosti u propisanom vremenskom periodu
201.5.2. Napasanje na poljoprivrednim travnim površinama visoke prirodne vrednosti uz poštovanje propisanih uslova
Mera 201.6. Druge mere politike zaštite i očuvanja životne sredine
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
201.6.1 Druge agroekološke mere
201.6.2. Dobra poljoprivredna praksa
V. PODSTICAJI ZA DIVERZIFIKACIJU DOHODKA I UNAPREĐENjE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 301 Investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
301.1. Investicije u izradu i reviziju projektne i planske dokumentacije za razvoj opština i naselja u ruralnim područjima
301.2. Investicije u izradu, unapređenje ili proširenje svih tipova infrastrukture manjeg obima, uključujući investicije u obnovljive izvore energije
301.3. Investicije u razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture, uključujući i njenu izgradnju i unapređenje, i omogućavanja pristupa uslugama informaciono-komunikacionih tehnologija u kombinaciji sa IT opremom
301.4. Investicije u uspostavljanje, unapređenje ili proširenje osnovnih usluga lokalnom stanovništvu vezanih za odmor i kulturu, uključujući i prateću infrastrukturu
301.5. Investicije u rekreativnu infrastrukturu za javnu upotrebu, turističke info centre i turističku infrastrukturu manjeg obima
301.6. Investicije u studije i investicije vezane za održavanje, rekonstrukciju i dogradnju kulturnog i istorijskog nasleđa sela, ruralnih pejzaža, kao i jačanje svesti o zaštiti životne sredine
301.7. Investicije sa ciljem izmeštanja aktivnosti i konzervacije zgrada ili drugih objekata lociranih u okviru, ili blizu ruralnih naselja, sa posebnim osvrtom na unapređenje kvaliteta života ili povećanje kvaliteta i stanja životne sredine naselja
Šifra mere Mera podrške/Investicija
Mera 302 Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
302.1. Investicije u izgradnju i/ili opremanje objekata za obavljanje tradicionalnih zanata
302.2. Podrška aktivnostima vezanim za ruralni turizam
302.3. Investicije u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za obnovljive izvore energije za sopstvenu potrošnju: posebno u solarne elektrane, elektrane na biomasu, daljinske sisteme grejanja, kotlove za sagorevanje biomase
302.4. Osnivanje i razvoj mikro preduzeća u ruralnim područjima vezanim za tradicionalna znanja i kulturno nasleđe
302.5. Investicije u izgradnju i/ili opremanje i stvaranje novih proizvoda i usluga u ruralnim područjima
302.6. Izgradnja objekata za osnivanje prodajnih mesta na gazdinstvima za direktnu prodaju poljoprivrednih i tradicionalnih zanatskih proizvoda i suvenira, u pojedinačnom ili udruženom interesu proizvođača
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 303 Podrška mladima u ruralnim područjima
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
303.1. Početna pomoć za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 304 Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
304.1. Podrška brendiranju proizvoda i regiona
304.2. Podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda
304.3. Podrška za zaštitu imena proizvoda
304.4. Podrška za uvođenje sistema kvaliteta
304.5. Podrška preradi na gazdinstvu
Prerada mleka i marketing 304.5.1.1. Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
304.5.1.2. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.1.3. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.1.4. Marketing proizvoda
Prerada mesa i marketing 304.5.2.1. Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova
304.5.2.2. Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
304.5.2.3. Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
304.5.2.4. Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
304.5.2.5. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.2.6. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.2.7. Nabavka opreme za dezinfekciju radnika
304.5.2.8. Marketing proizvoda
Prerada voća, povrća i grožđa i marketing 304.5.3.1. Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda
304.5.3.2. Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda
304.5.3.3. Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
304.5.3.4. Nabavka opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda
304.5.3.5. Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale
304.5.3.6. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.3.7. Nabavka opreme za dezinfekciju radnika
304.5.3.8. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.3.9. Marketing proizvoda
Prerada uljanih kultura i marketing 304.5.4.1. Nabavka opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura
304.5.4.2. Nabavka opreme i uređaja za fizičku rafinaciju uljanih kultura
304.5.4.3. Nabavka opreme za punjenje i pakovanje ulja
304.5.4.4. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.4.5. Nabavka opreme za dezinfekciju radnika
304.5.4.6. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.4.7. Marketing proizvoda
Prerada gajenog, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i marketing 304.5.5.1. Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
304.5.5.2. Nabavka opreme za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja kao i njihovih proizvoda
304.5.5.3. Nabavka opreme i uređaja za destilaciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda (za potrebe farmaceutske industrije)
304.5.5.4. Nabavka opreme i uređaja za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
304.5.5.5. Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
304.5.5.6. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.5.7. Nabavka opreme za dezinfekciju radnika
304.5.5.8. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.5.9. Marketing proizvoda
Prerada pčelinjih proizvoda i marketing 304.5.6.1. Nabavka opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda
304.5.6.2. Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda
304.5.6.3. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.6.4. Nabavka opreme za dezinfekciju radnika
304.5.6.5. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.6.6. Marketing proizvoda
Prerada gajenih vrsta gljiva i marketing 304.5.7.1. Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda
304.5.7.2. Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda
304.5.7.3. Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
304.5.7.4. Nabavka opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje gajenih vrsta gljiva i njihovih proizvoda
304.5.7.5. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.7.6. Nabavka opreme za dezinfekciju radnika
304.5.7.7. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.7.8. Marketing proizvoda
Prerada plodova sakupljenih iz prirode i marketing 304.5.8.1. Nabavka opreme i uređaja za sušenje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda
304.5.8.2. Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda
304.5.8.3. Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
304.5.8.4. Nabavka opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda
304.5.8.5. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
304.5.8.6. Nabavka opreme za dezinfekciju radnika
304.5.8.7. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
304.5.8.8. Marketing proizvoda
G. PODSTICAJI ZA PRIPREMU I SPROVOĐENjE LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA (VAŽI SAMO ZA POKRAJINSKI
SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO)
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 202.1. Sprovođenje lokalnih strategija razvoja
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
202.1.1. Jedna ili više mera definisanih oblastima A, B ili V (po sopstvenom izboru partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj)
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 202.2. Umrežavanje i saradnja između partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
202.2.1. Umrežavanje i saradnja na nacionalnom nivou
202.2.2. Umrežavanje i saradnja na međunarodnom nivou
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 202.3. Ukupni troškovi nastali aktivnostima partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
202.3.1. Vođenje partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj
202.3.2. Usvajanje veština
202.3.3. Troškovi animacija stanovništva
D. UNAPREĐENjE SISTEMA KREIRANjA I PRENOSA ZNANjA
Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 305. Razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Mera 306. Podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi (Važi samo za pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo)

Tabela 4. Vrste mera posebnih podsticaja

Šifra mere Mera podrške/investicija
Mera 401 Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu
Mera 402 Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Šifra investicije Lista potencijalnih investicija u okviru mere
402.1 Informativne aktivnosti: sajmovi, izložbe, manifestacije, studijska putovanja
402.2. Stručno osposobljavanje i aktivnosti sticanja veština i pokazne aktivnosti
Mera 403 Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju

Tabela 5. Vrste mera koje nisu predviđene u okviru mera direktnih plaćanja, mera kreditne podrške, mera ruralnog razvoja i u okviru posebnih podsticaja(2)

Šifra mere Mera
601
602

Napomena:

(1) Šifarnik mera se ne popunjava i ne dostavlja na Obrascu 1. Sadrži podatke o nazivima mera i šiframa mera koje se unose u Obrazac 1.
(2) Ukoliko autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave planira da sprovede mere koje nisu predviđene Šifarnikom mera, prva takva mera se u Obrascu 1 navodi pod šifrom 601, sledeća pod šifrom 602. i tako redom za svaku planiranu meru.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">