I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu pakovanja, skladištenja i prevoza organskih proizvoda.

Član 2

Pakovanje, skladištenje i prevoz organskih proizvoda vrši se tako da ne dolazi do:
1) mešanja sa proizvodima konvencionalne proizvodnje;
2) kontakta sa materijalima i supstancama čija je upotreba zabranjena u organskoj proizvodnji.

II Pakovanje organskih proizvoda

Član 3

Organski proizvodi pakuju se u ambalaži od prirodnog materijala, a samo izuzetno u ambalaži od sintetičkog materijala.
Ambalaža koja se koristi za pakovanje organskih proizvoda mora da bude od materijala koji nema štetan uticaj na organski proizvod i životnu sredinu.

Član 4

Ambalaža i materijal za pakovanje organskih proizvoda moraju da budu zdravstveno ispravni.

Član 5

Ambalažni materijal, kontejneri ili sanduci koji se koriste za pakovanje organskih proizvoda ne mogu da sadrže sintetičke fungicide, konzervanse ili fumigante.

Član 6

Ambalaža za pakovanje organskih proizvoda mora da bude sačinjena od biorazgradivih materijala, recikliranih, odnosno materijala podložnih reciklaži.

Član 7

Za pakovanje organskih proizvoda ne može da se koristi ambalaža koja je bila u upotrebi i koja sadrži supstance koje mogu da naruše integritet organskog proizvoda ili sastojaka finalnog organskog proizvoda.

Član 8

Prostorije u kojima se pakuju organski proizvodi ne mogu da se koriste i za njihovo skladištenje.

Član 9

Pakovanje uvezenih organskih proizvoda vrši se u skladu sa čl. 3. do 8. ovog pravilnika.

III Skladištenje organskih proizvoda

Član 10
Organski proizvodi skladište se na način kojim se obezbeđuje njihova identifikacija i sprečava mešanje, odnosno kontaminacija sa proizvodima, odnosno supstancama konvencionalne proizvodnje.

Član 11

Organski proizvodi skladište se u posebnom skladištu.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, organski proizvodi koji su upakovani u skladu sa odredbama ovog pravilnika i označeni na propisan način, mogu se čuvati u istom skladištu sa proizvodima konvencionalne proizvodnje, i to u posebnom i vidno obeleženom delu skladišta.
Za organske proizvode koji se skladište u rasutom stanju (rinfuzi), upakovane u skladu sa odredbama ovog pravilnika i označene na propisan način, mora se obezbediti poseban deo vidno obeleženog skladišta koji je odvojen od ostalih proizvoda organske i konvencionalne proizvodnje.

Član 12

Pre skladištenja organskih proizvoda neophodno je proveriti da li je ambalaža zatvorena i proizvod obeležen na propisan način.

Član 13

U skladištima i transportnim kontejnerima primenjuju se metode i sredstva za zaštitu od štetočina, i to:
1) mehanička;
2) fizička;
3) biotehnička;
4) hemijska.

Član 14
Skladištenje uvezenih organskih proizvoda vrši se u skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. ovog pravilnika.

Član 15

Mleko i jaja iz organske proizvodnje sakupljaju se odvojeno od proizvoda konvencionalne proizvodnje.
Organski proizvodi iz stava 1. ovog člana mogu se sakupljati istovremeno ako su prethodno preduzete sve mere sprečavanja mešanja i zamene sa proizvodima konvencionalne proizvodnje.
O skladištenju organskih proizvoda iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija sa podacima o području (mestu), danima i vremenu sakupljanja.

Član 16

Za skladištenje organskih proizvoda mogu da se koriste hermetički zatvorena skladišta ili skladišta sa kontrolisanom atmosferom (ugljen dioksid, azot, argon ili kiseonik).

IV Prevoz organskih proizvoda

Član 17
Prevoz organskih proizvoda mora biti prilagođen vrsti organskog proizvoda.

Član 18

Prevoz organskih proizvoda može se obavljati unutar proizvodne jedinice ili do drugih proizvodnih jedinica istog proizvodnog, odnosno preradnog kapaciteta, do proizvodnih jedinica drugih proizvodnih, odnosno preradnih kapaciteta, kao i za dalju prodaju.
Prevoz iz stava 1. ovog člana vrši se u odgovarajućem pakovanju, kontejnerima ili zatvorenim vozilima tako da ne dođe do:
1) mešanja i zamene organskih proizvoda sa proizvodima konvencionalne proizvodnje;
2) oštećenja ambalaže, pečata, obeležja, etiketa i do zamene sadržaja ambalaže.

Član 19

Zatvaranje pakovanja organskih proizvoda, kontejnera ili vozila kojima se vrši prevoz ne zahteva se ako je:
1) prevoz direktan između proizvodnih jedinica i pod propisanim nadzorom;
2) ambalaža obeležena na propisan način.

Član 20

Organski proizvodi u rinfuzi prevoze se tako da se onemogućava kontaminacija ili zamena sadržaja ambalaže sredstvima ili proizvodima konvencionalne proizvodnje.

Član 21

Prilikom preuzimanja organskih proizvoda proverava se ispravnost ambalaže i pakovanja, postojanje deklaracije, kao i oznake „ORGANSKI PROIZVOD“.
Rezultati provere iz stava 1. ovog člana unose se u knjigovodstvenu dokumentaciju koja prati organski proizvod.

V Završna odredba

Član 22

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">