I. Uvodne odredbe

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing, kao i za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije (u daljem tekstu: podsticaji za unapređenje kvaliteta vina i rakije), vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje kvaliteta vina i rakije, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos po korisniku podsticaja za unapređenje kvaliteta vina i rakije.

Programi za unapređenje kvaliteta vina i rakije

Član 2.

Podsticaji za unapređenje kvaliteta vina i rakije obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1) analizu kvaliteta vina proizvedenog od grožđa domaćeg porekla, odnosno rakije proizvedene od voća i grožđa domaćeg porekla (u daljem tekstu: analiza kvaliteta vina odnosno rakije) koja obuhvata sprovođenje aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta vina i rakije, i to: uzorkovanje vina odnosno rakije od strane lica koje uzima uzorke ovlašćene laboratorije za kvalitet vina odnosno rakije ili od strane inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni inspektor); vršenje laboratorijske analize kvaliteta od strane ovlašćene laboratorije utvrđivanjem najmanje osnovnih parametara kvaliteta, kao i organizovanje senzornog ocenjivanja uzoraka pod šiframa; senzorno ocenjivanje vina odnosno rakije od strane ocenjivača ovlašćenih od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo); pripremu rezultata i izdavanje izveštaja, kao i pripremu i davanje opisa karakteristika vina, odnosno rakije i eventualno davanje preporuke za unapređenje kvaliteta;

2) uspostavljanje oznake geografskog porekla vina, i to sprovođenje pripremnih radnji koje prethode podnošenju zahteva za priznavanje oznaka za vino sa geografskim poreklom kojim se ustanovljava oznaka geografskog porekla za vino, a u cilju unapređenja kvaliteta vina;

3) uspostavljanje geografske oznake porekla rakije, i to sprovođenje pripremnih radnji koje prethode podnošenju zahteva za registraciju geografske oznake porekla rakije, a u cilju unapređenja kvaliteta rakije;

4) internu kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom u cilju unapređenja kvaliteta vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: interna kontrola kvaliteta vina), koja obuhvata sprovođenje aktivnosti unutar udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla, radi održavanja i poboljšanja kvaliteta vina sa određenom oznakom geografskog porekla;

5) internu kontrolu proizvodnje rakije sa geografskom oznakom porekla u cilju unapređenja kvaliteta rakije sa geografskom oznakom porekla (u daljem tekstu: interna kontrola kvaliteta rakije), koja obuhvata sprovođenje aktivnosti unutar udruženja proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla radi održavanja i poboljšanja kvaliteta rakije sa određenom geografskom oznakom porekla.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) ovlašćena laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta vina (u daljem tekstu: ovlašćena laboratorija za kvalitet vina) je laboratorija akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa srpskim standardom: SRPS ISO/IEC 17025 – „Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje” i koja je ovlašćena od strane Ministarstva za ispitivanje kvaliteta vina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;

2) ovlašćena laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta rakije (u daljem tekstu: ovlašćena laboratorija za kvalitet rakije) je laboratorija akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa srpskim standardom: SRPS ISO/IEC 17025 – „Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje” i koja je ovlašćena od strane Ministarstva za ispitivanje kvaliteta rakije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rakija;

3) proizvođač vina bez geografskog porekla je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom vina u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne proizvodi grožđe i vino sa geografskim poreklom iz te godine berbe i koji ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta vina u skladu sa ovim pravilnikom;

4) proizvođač rakije bez geografske oznake porekla je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom rakije u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne proizvodi voće, grožđe i rakiju sa geografskom oznakom porekla iz te godine berbe i koji ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta rakije utvrđene ovim pravilnikom;

5) proizvođač vina sa geografskim poreklom je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom vina sa priznatom oznakom geografskog porekla u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje proizvodi grožđe i vino sa geografskim poreklom iz te godine berbe i ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta vina u skladu sa ovim pravilnikom;

6) proizvođač rakije sa geografskom oznakom porekla je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom rakije sa geografskom oznakom porekla u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje proizvodi voće, grožđe i rakiju sa geografskom oznakom porekla iz te godine berbe i ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta rakije utvrđene ovim pravilnikom;

7) udruženje proizvođača vina koji uspostavljaju oznaku geografskog porekla vina je udruženje proizvođača vina sa teritorije određenog vinogradarskog proizvodnog područja koje sprovodi program uspostavljanja oznake geografskog porekla vina;

8) udruženje proizvođača rakije koji uspostavljaju geografsku oznaku porekla rakije je udruženje proizvođača rakije sa teritorije određenog proizvodnog područja koje sprovodi program uspostavljanja geografske oznake porekla rakije;

9) udruženje proizvođača vina sa geografskim poreklom je udruženje proizvođača vina sa određenom oznakom geografskog porekla koje sprovodi program interne kontrole kvaliteta vina;

10) udruženje proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla rakije je udruženje proizvođača rakije sa određenom geografskom oznakom porekla koje sprovodi program interne kontrole kvaliteta rakije.

II. Vrste podsticaja za unapređenje kvaliteta vina i rakije

Član 4.

Podsticaji unapređenju kvaliteta vina i rakije, u zavisnosti od programa za unapređenje kvaliteta vina i rakije i korisnika podsticaja koji sprovodi odgovarajući program, su:

1) podsticaji proizvođaču vina bez geografskog porekla, odnosno proizvođaču rakije bez geografske oznake porekla radi podrške programu analize kvaliteta vina odnosno rakije (u daljem tekstu: podsticaji proizvođaču vina bez geografskog porekla, odnosno proizvođaču rakije bez geografske oznake porekla);

2) podsticaji proizvođaču vina sa geografskim poreklom, odnosno proizvođaču rakije sa geografskom oznakom porekla, radi podrške programu analize kvaliteta vina odnosno rakije (u daljem tekstu: podsticaji proizvođaču vina sa geografskim poreklom, odnosno proizvođaču rakije sa geografskom oznakom porekla);

3) podsticaji udruženju proizvođača vina radi podrške programu uspostavljanja oznake geografskog porekla vina;

4) podsticaji udruženju proizvođača rakije radi podrške programu uspostavljanja geografske oznake porekla rakije;

5) podsticaji udruženju proizvođača vina sa geografskim poreklom radi podrške programu interne kontrole kvaliteta vina (u daljem tekstu: podsticaji udruženju proizvođača vina sa geografskim poreklom);

6) podsticaji udruženju proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla radi podrške programu interne kontrole kvaliteta rakije (u daljem tekstu: podsticaji udruženju proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla).

Podsticaje programima koji obuhvataju podršku za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing ostvaruju proizvođači iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom.

Podsticaje programima koji obuhvataju podršku za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa ostvaruju udruženja iz stava 1. tač. 3)–6) ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom.

1. Podsticaji proizvođaču vina bez geografskog porekla, odnosno proizvođaču rakije bez geografske oznake porekla

Član 5.

Podsticaji proizvođaču vina bez geografskog porekla, odnosno proizvođaču rakije bez geografske oznake porekla ostvaruju se kroz nadoknadu troškova za laboratorijske analize vina odnosno rakije, izvršene od strane ovlašćene laboratorije za kvalitet vina, odnosno ovlašćene laboratorije za kvalitet rakije.

Troškovi laboratorijskih analiza vina iz stava 1. ovog člana odnose se na troškove analize najmanje osnovnih parametara kvaliteta vina (stvarni alkohol, ukupni alkohol, ekstrat bez šećera, pepeo, diglukozid malvidola, ukupni SO2 i isparljive kiseline), kao i na troškove senzornog ocenjivanja vina.

Troškovi laboratorijskih analiza rakije iz stava 1. ovog člana odnose se na troškove analize najmanje osnovnih parametara kvaliteta rakije (etanol, metanol, isparljivi sastojci), kao i na troškove senzornog ocenjivanja rakije.

2. Podsticaji proizvođaču vina sa geografskim poreklom, odnosno proizvođaču rakije sa geografskom oznakom porekla

Član 6.

Podsticaji proizvođaču vina sa geografskim poreklom, odnosno proizvođaču rakije sa geografskom oznakom porekla ostvaruju se kroz nadoknadu troškova za laboratorijske analize vina bez geografskog porekla, odnosno rakije bez geografske oznake porekla i rakije sa geografskom oznakom porekla, utvrđenih u skladu sa članom 5. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

3. Podsticaji udruženju proizvođača vina radi podrške programu uspostavljanja oznake geografskog porekla vina

Član 7.

Podsticaji udruženju proizvođača vina radi podrške programu uspostavljanja oznake geografskog porekla vina ostvaruju se kroz nadoknadu troškova:

1) laboratorijske analize parametera kvaliteta vina i senzornog ocenjivanja vina, a koji se vrše u cilju uspostavljanja oznake geografskog porekla;

2) hemijske i fizičke analize zemljišta;

3) izrade elaborata, odnosno studije koje se odnose na uspostavljanje oznake geografskog porekla.

4. Podsticaji udruženju proizvođača rakije radi podrške programu uspostavljanja geografske oznake porekla rakije

Član 8.

Podsticaji udruženju proizvođača rakije radi podrške programu uspostavljanja geografske oznake porekla rakije ostvaruju se kroz nadoknadu troškova:

1) laboratorijske analize parametera kvaliteta rakije i senzornog ocenjivanja rakije, a koji se vrše u cilju uspostavljanja geografske oznake porekla;

2) hemijske i fizičke analize zemljišta;

3) izrade elaborata, odnosno studije koje se odnose na uspostavljanje geografske oznake porekla rakije.

5. Podsticaji udruženju proizvođača vina sa geografskim poreklom

Član 9.

Podsticaji udruženju proizvođača vina sa geografskim poreklom ostvaruju se kroz nadoknadu troškova:

1) profesionalnog angažovanja lica koje obavlja poslove interne kontrole proizvodnje i kvaliteta vina u proizvodnji vina sa geografskim poreklom, kao što su: interna kontrola proizvodnje grožđa; utvrđivanje kvaliteta grožđa i momenta početka berbe u okviru oznake geografskog porekla; interna kontrola proizvodnje vina; organizovanje internog senzornog ocenjivanja vina, odnosno ocena karakteristika vina za odgovarajuću godinu berbe; organizovanje utvrđivanja ispunjenosti uslova po pitanju kvaliteta i senzornih karakteristika vina za odgovarajuću godinu berbe; zakazivanje i organizovanje sastanaka udruženja sa članovima udruženja i drugim licima; priprema izveštaja i informacija; prezentacija oznake geografskog porekla i slično;

2) promocije oznake geografskog porekla vina.

Troškovi promocije oznake geografskog porekla odnose se na troškove nastupanja udruženja na domaćim i međunarodnim sajmovima, festivalima, izložbama i drugim promotivnim manifestacijama (troškovi učešća odnosno kotizacije na sajmu, festivalu, izložbi odnosno drugoj promotivnoj manifestaciji, troškovi zakupa štanda i obezbeđivanja strukture štanda, rashladnih uređaja i interne logistike, troškovi reklame na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama i reklame u sajamskim odnosno drugim odgovarajućim katalozima, kao i troškovi smeštaja u cilju učešća na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama) i troškove oglašavanja udruženja (reklamiranje oznake na televiziji, radiju, u časopisima, novinama i bilbordima, kao i putem flajera za datu oznaku) ukoliko je oglašavanjem izvršena promocija oznake geografskog porekla vina, odnosno promocija kvaliteta vina.

6. Podsticaji udruženju proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla

Član 10.

Podsticaji udruženju proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla ostvaruju se kroz nadoknadu troškova:

1) profesionalnog angažovanja lica koje radi poslove interne kontrole proizvodnje i kvaliteta rakije u proizvodnji rakije sa geografskom oznakom porekla kao što su: interna kontrola proizvodnje voća, odnosno grožđa; utvrđivanje kvaliteta voća, odnosno grožđa; interna kontrola proizvodnje rakije; organizovanje internog senzornog ocenjivanja rakije, odnosno ocena karakteristika rakije za odgovarajuću godinu berbe; organizovanje utvrđivanja ispunjenosti uslova po pitanju kvaliteta i senzornih karakteristika rakije za odgovarajuću godinu berbe; zakazivanje i organizovanje sastanaka udruženja sa članovima udruženja i drugim licima; priprema izveštaja i informacija; prezentacija geografske oznake porekla i slično;

2) promocije geografske oznake porekla rakije.

Troškovi promocije geografske oznake porekla rakije odnose se na troškove nastupanja udruženja na domaćim i međunarodnim sajmovima, festivalima, izložbama i drugim promotivnim manifestacijama (troškovi učešća odnosno kotizacije na sajmu, festivalu, izložbi odnosno drugoj promotivnoj manifestaciji, troškovi zakupa štanda i obezbeđivanja strukture štanda, rashladnih uređaja i interne logistike, troškovi reklame na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama i reklame u sajamskim odnosno drugim odgovarajućim katalozima, kao i troškovi smeštaja u cilju učešća na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama) i troškove oglašavanja udruženja (reklamiranje oznake na televiziji, radiju, u časopisima, novinama i bilbordima, kao i putem flajera za datu oznaku) ukoliko je oglašavanjem izvršena promocija geografske oznake porekla rakije, odnosno promocija kvaliteta rakije.

III. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

1. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje proizvođaču vina i proizvođaču rakije

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje proizvođaču vina

Član 11.

Pravo na podsticaje iz člana 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika u delu koji se odnosi na podršku programu analize kvaliteta vina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom, ima proizvođač vina bez geografskog porekla i proizvođač vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: proizvođač vina) pod uslovom da:

1) je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar);

2) je upisan u Vinarski registar i Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;

3) je pribavio izveštaj poljoprivrednog inspektora o ispunjenosti uslova u pogledu deklarisanja i obeležavanja (navođenje geografske odrednice i izraza za kvalitet i poreklo, odnosno izraza, slika i drugih podataka koji mogu da dovedu potrošača u zabludu po pitanju porekla, kvaliteta i slično) u skladu sa posebnim propisima;

4) je analiza kvaliteta vina izvršena u skladu sa članom 2. tačka 1) ovog pravilnika;

5) je pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje izvršio plaćanje troškova laboratorijske analize kvaliteta vina i senzornog ocenjivanja vina;

6) nije ostvario podsticaje za ove namene po nekom drugom osnovu.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje proizvođaču rakije

Član 12.

Pravo na podsticaje iz člana 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika u delu koji se odnosi na podršku programu analize kvaliteta rakije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom, ima proizvođač rakije bez geografske oznake porekla i proizvođač rakije sa geografskom oznakom porekla (u daljem tekstu: proizvođač rakije) pod uslovom da:

1) je upisan u Registar;

2) je upisan u Registar proizvođača jakih alokoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića;

3) je pribavio izveštaj poljoprivrednog inspektora o ispunjenosti uslova u pogledu deklarisanja i obeležavanja (navođenje geografske odrednice i izraza za kvalitet i poreklo, odnosno izraza, slika i drugih podataka koji mogu da dovedu potrošača u zabludu po pitanju porekla, kvaliteta i slično) u skladu sa posebnim propisima;

4) je analiza kvaliteta rakije izvršena u skladu sa članom 2. tačka 1) ovog pravilnika;

5) je pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje izvršilo plaćanje troškova laboratorijske analize kvaliteta rakije i senzornog ocenjivanja rakije;

6) nije ostvarilo podsticaj za ove namene po nekom drugom osnovu.

Posebni uslovi u pogledu analize kvaliteta vina odnosno rakije

Član 13.

Pravo na podsticaje iz člana 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika proizvođač vina, odnosno proizvođač rakije može da ostvari za analize kvaliteta izvršene u skladu sa članom 2. tačka 1) ovog pravilnika, i to:

1) za najviše pet analiza vina, odnosno za najviše pet analiza rakije – za podsticaje proizvođaču vina bez geografskog porekla, odnosno proizvođaču rakije bez geografske oznake porekla;

2) za najviše 10 analiza vina, odnosno za najviše 10 analiza rakije – za podsticaje proizvođaču vina sa geografskim poreklom, odnosno proizvođaču rakije sa geografskom oznakom porekla.

2. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje udruženju proizvođača vina

Opšti uslovi

Član 14.

Pravo na podsticaje iz člana 4. tač. 3) i 5) ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom, ima udruženje proizvođača vina koji uspostavljaju oznaku geografskog porekla vina, odnosno udruženje proizvođača vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: udruženje proizvođača vina) pod uslovom da:

1) je delatnost kojom se bavi i za koju se daju podsticaji upisana u Registar privrednih subjekata;

2) su svi članovi udruženja upisani u Registar, kao i u Vinarski, odnosno Vinogradarski registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;

3) su osnivači udruženja lica koja predstavljaju proizvođače vina upisane u Vinarski registar, odnosno proizvođači vina upisani u Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;

4) je osnivačkim aktom i statutom udruženja utvrđeno da je jedna od oblasti ostvarivanja ciljeva udruženja uspostavljanje i funkcionisanje oznake geografskog porekla vina;

5) svi članovi udruženja obavljaju proizvodnju grožđa, odnosno vina na teritoriji određenog vinogradarskog geografskog proizvodnog područja koja se odnosi na određenu oznaku geografskog porekla vina;

6) je pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje izvršilo plaćanje odgovarajućih troškova iz čl. 7–10. ovog pravilnika;

7) nije ostvarilo podsticaj za te namene po nekom drugom osnovu;

8) svi članovi udruženja obavljaju proizvodnju grožđa, odnosno vina na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – za ostvarivanje prava na isplatu procentualnog iznosa koji se isplaćuje za podsticaje u otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu.

Poseban uslov radi podrške programu uspostavljanja oznake geografskog porekla vina

Član 15.

Udruženje proizvođača vina koji uspostavljaju oznaku geografskog porekla vina može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika za samo jednu stručnu izradu elaborata, odnosno studije koja se odnosi na uspostavljanje određene oznake geografskog porekla vina.

Posebni uslovi u pogledu interne kontrole kvaliteta vina

Član 16.

Udruženje proizvođača vina sa geografskim poreklom može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 4. tačka 5) ovog pravilnika pod uslovom da se interna kontrola kvaliteta vina u udruženju vrši angažovanjem stručnog lica sa stečenim visokim, odnosno višim obrazovanjem u naučnoj oblasti biotehničkih nauka prema studijskom programu, odnosno nastavnom planu i programu čiji sadržaj obuhvata preradu grožđa, proizvodnju vina ili alkoholnu fermentaciju.

O angažovanju lica iz stava 1. ovog člana zaključuje se ugovor o njegovom stručnom angažovanju, koji sadrži naročito podatke o: ugovornim stranama, stručnoj spremi lica koje se angažuje, odgovarajućim poslovima interne kontrole iz člana 9. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika i drugim podacima.

Lice iz stava 1. ovog člana može da obavlja poslove interne kontrole kvaliteta vina u samo jednom udruženju koje podnosi zahtev za podsticaje iz člana 4. tačka 5) ovog pravilnika.

3. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje udruženju proizvođača rakije

Opšti uslovi

Član 17.

Pravo na podsticaje iz člana 4. tač. 4) i 6) ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, ima udruženje proizvođača rakije koji uspostavljaju geografsku oznaku porekla rakije, odnosno udruženje proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla (u daljem tekstu: udruženje proizvođača rakije) pod uslovom da:

1) je delatnost kojom se bavi i za koju se daju podsticaji upisana u Registar privrednih subjekata;

2) su svi članovi udruženja upisani u Registar;

3) su osnivači udruženja lica koja predstavljaju proizvođače rakije upisane u Registar proizvođača jakih alokoholnih pića, odnosno proizvođači rakije upisani u Registar proizvođača jakih alokoholnih pića, u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića;

4) je osnivačkim aktom i statutom udruženja definisano da je jedna od oblasti ostvarivanja ciljeva udruženja registracija i funkcionisanje geografske oznake porekla rakije;

5) svi članovi udruženja obavljaju proizvodnju voća, grožđa odnosno rakije na teritoriji određenog proizvodnog područja koja se odnosi na određenu geografsku oznaku porekla rakije;

6) je pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje izvršio plaćanje odgovarajućih troškova iz čl. 7–10. ovog pravilnika;

7) nije ostvario podsticaj za te namene po nekom drugom osnovu;

8) svi članovi udruženja obavljaju proizvodnju voća, grožđa odnosno rakije na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – za ostvarivanje prava na isplatu procentualnog iznosa koji se isplaćuje za podsticaje u otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu.

Poseban uslov radi podrške programu uspostavljanja geografske oznake porekla rakije

Član 18.

Udruženje proizvođača rakije koji uspostavljaju geografsku oznaku porekla rakije može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 4. tačka 4) ovog pravilnika za samo jednu stručnu izradu elaborata, odnosno za studiju koja se odnosi na uspostavljanje određene geografske oznake porekla rakije.

Posebni uslovi u pogledu interne kontrole kvaliteta rakija

Član 19.

Udruženje proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 4. tačka 6) ovog pravilnika pod uslovom da se interna kontrola kvaliteta rakije u udruženju vrši angažovanjem stručnog lica sa stečenim visokim, odnosno višim obrazovanjem u naučnoj oblasti biotehničkih nauka prema studijskom programu, odnosno nastavnom planu i programu čiji sadržaj obuhvata preradu voća i grožđa, proizvodnju rakije ili alkoholnu fermentaciju i destilaciju.

O angažovanju lica iz stava 1. ovog člana zaključuje se ugovor o njegovom stručnom angažovanju, koji sadrži naročito podatke o: ugovornim stranama, stručnoj spremi lica koje se angažuje, odgovarajućim poslovima interne kontrole iz člana 10. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika i drugim podacima.

Lice iz stava 1. ovog člana može da obavlja poslove interne kontrole kvaliteta rakije u samo jednom udruženju koje je podnosilac zahteva za podsticaje iz člana 4. tačka 6) ovog pravilnika.

IV. Način ostvarivanja prava na podsticaje

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proizvođača vina, odnosno rakije i obrazac zahteva

Član 20.

Pravo na podsticaje proizvođaču vina bez geografskog porekla, odnosno proizvođaču rakije bez geografske oznake porekla i podsticaje proizvođaču vina sa geografskim poreklom, odnosno proizvođaču rakije sa geografskom oznakom porekla ostvaruje se tako što, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom, proizvođač vina odnosno rakije podnosi zahtev na Obrascu 1. – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje proizvođaču vina odnosno rakije za unapređenje kvaliteta vina odnosno rakije (u daljem tekstu: Zahtev 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev 1 podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava za agrarna plaćanja), i to u periodu od 1. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Proizvođač vina, odnosno rakije ostvaruje pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana podnošenjem samo jednog zahteva u toku tekuće kalendarske godine.

Zahtev 1 odnosi se na različita vina, odnosno rakije, kao i na vina sa istim nazivom (trgovačkim imenom), odnosno rakije sa istim nazivom, ali različitog lota.

Uz Zahtev 1 podnosi se:

1) rešenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju vina i upisu u Vinarski registar, odnosno rešenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju rakije i upisu u Registar proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića;

2) izveštaj poljoprivrednog inspektora za vino, odnosno rakiju;

3) izveštaj ovlašćene laboratorije o analizi kvaliteta vina, odnosno o analizi kvaliteta rakije;

4) odgovarajući originalni račun i original izvod iz banke za izvršena plaćanja po priloženom računu, odnosno plaćanja za izvršene usluge iz računa overen od strane banke, kojima se dokazuju uplate naknada ovlašćenim laboratorijama za laboratorijske analize koje su predmet zahteva;

5) rešenje o priznavanju oznake geografskog porekla (za podsticaje proizvođaču vina sa geografskim poreklom), odnosno rešenje o odobravanju korišćenja geografske oznake porekla (za podsticaje proizvođaču rakije sa geografskom oznakom porekla).

Izveštaj ovlašćene laboratorije o analizi kvaliteta vina odnosno rakije mora da bude izdat u periodu od početka četvrtog kvartala prethodne kalendarske godine do kraja trećeg kvartala tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Uz Zahtev 1 prilažu se fotokopije dokumentacija iz stava 5. ovog člana, izuzev dokumentacije iz stava 5. tačka 4) ovog člana, koja treba da je izdata pre datuma podnošenja zahteva, kao i da je naslovljena na podnosioca zahteva.

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje udruženju proizvođača vina i obrazac zahteva

Član 21.

Udruženje proizvođača vina ostvaruje pravo na podsticaje radi podrške programu uspostavljanja oznake geografskog porekla vina i podsticaje udruženju proizvođača vina sa geografskim poreklom tako što, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom, podnosi zahtev na Obrascu 2. – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje udruženju proizvođaču vina za unapređenje kvaliteta vina (u daljem tekstu: Zahtev 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev 2 podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, i to u periodu od 1. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Udruženje proizvođača vina ostvaruje pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana podnošenjem samo jednog zahteva u toku tekuće kalendarske godine.

Uz Zahtev 2 podnosi se:

1) rešenje o upisu udruženja u Registar privrednih subjekata;

2) osnivački akt udruženja;

3) statut udruženja;

4) odgovarajući originalni račun i original izvod iz banke za izvršena plaćanja po priloženom računu za izvršene aktivnosti, odnosno usluge iz računa overen od strane banke;

5) rešenje o ustanovljavanju oznake geografskog porekla vina – za podsticaje iz člana 9. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika.

Za podsticaje iz člana 9. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika uz Zahtev 2 dostavlja se dokumentacija iz stava 4. tač. 1)–3) i 5) ovog člana i:

1) ugovor o angažovanju stručnog lica iz člana 16. stav 2. ovog pravilnika i original izvod iz banke za izvršena plaćanja po osnovu ugovora za izvršene aktivnosti iz ugovora, a kojima se dokazuju uplate naknade troškova koji su predmet zahteva;

2) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme (diploma i potvrda o položenom ispitu koji obuhvata preradu grožđa, proizvodnju vina ili alkoholnu fermentaciju, izvod iz nastavnog plana i programa i slično).

Dokumentacija iz stava 4. tačka 4) ovog člana, kao i dokumentacija o plaćanjima po osnovu ugovora o angažovanju stručnog lica iz stava 5. tačka 1) ovog člana mora da bude izdata u periodu od četvrtog kvartala prethodne kalendarske godine do kraja trećeg kvartala tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Uz Zahtev 2 prilažu se fotokopije dokumentacije iz st. 4. i 5. ovog člana, izuzev dokumentacije iz stava 4. tačka 4) ovog člana, koja treba da je izdata pre datuma podnošenja zahteva i naslovljena na podnosioca zahteva.

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje udruženju proizvođača rakije i obrazac zahteva

Član 22.

Udruženje proizvođača rakije ostvaruje pravo na podsticaje radi podrške programu uspostavljanja geografske oznake porekla rakije i podsticaje udruženju proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla tako što, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom, podnosi zahtev na Obrascu 3. – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje udruženju proizvođača rakije za unapređenje kvaliteta rakije (u daljem tekstu: Zahtev 3), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev 3 podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, i to u periodu od 1. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Udruženje proizvođača rakije ostvaruje pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana podnošenjem samo jednog zahteva u toku tekuće kalendarske godine.

Uz Zahtev 3 podnosi se:

1) rešenje o upisu udruženja u Registar privrednih subjekata;

2) osnivački akt udruženja;

3) statut udruženja;

4) odgovarajući originalni račun i original izvod iz banke za izvršena plaćanja po priloženom računu za izvršene aktivnosti, odnosno usluge iz računa overen od strane banke;

5) rešenje o registraciji geografske oznake porekla – za podsticaje iz člana 10. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika.

Za podsticaje iz člana 10. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika uz Zahtev 2 dostavlja se dokumentacija iz stava 4. tač. 1)–3) i 5) ovog člana i:

1) ugovor o angažovanju stručnog lica iz člana 19. stav 2. ovog pravilnika i original izvod iz banke za izvršena plaćanja po osnovu ugovora za izvršene aktivnosti iz ugovora, a kojima se dokazuju uplate naknade troškova koji su predmet zahteva;

2) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme (diploma i potvrda o položenom ispitu koji obuhvata preradu voća i grožđa, proizvodnju rakije ili alkoholnu fermentaciju i destilaciju, izvod iz nastavnog plana i programa i slično).

Dokumentacija iz stava 4. tačka 4) ovog člana, kao i dokumentacija o plaćanjima po osnovu ugovora o angažovanju stručnog lica iz stava 5. tačka 1) ovog člana mora da bude izdata u periodu od četvrtog kvartala prethodne kalendarske godine do kraja trećeg kvartala tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Uz Zahtev 3 prilažu se fotokopije dokumentacije iz st. 4. i 5. ovog člana, izuzev dokumentacije iz stava 4. tačka 4) ovog člana, koja treba da je izdata pre datuma podnošenja zahteva i naslovljena na podnosioca zahteva.

Obrada podataka iz zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 23.

Uprava za agrarna plaćanja posle upoređivanja podataka iz zahteva i priložene dokumentacije uz zahteve, kao i posle izvršenog kontrolnog pregleda od strane poljoprivrednog inspektora ukoliko za tim postoji potreba, donosi rešenje o pravu na korišćenje i isplati podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom.

Isplata podsticaja

Član 24.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja iz člana 23. ovog pravilnika, po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa utvrđenog u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu.

V. Maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja

Član 25.

Podsticaje za unapređenje kvaliteta vina odnosno rakije ostvaruje proizvođač vina odnosno rakije, kao i udruženje proizvođača vina odnosne rakije po sprovedenom postupku u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i pod uslovima i na način propisan ovim pravilnikom (u daljem tekstu: korisnik podsticaja), i to u odgovarajućem procentualnom iznosu u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Korisnik podsticaja – proizvođač vina, odnosno rakije, u zavisnosti da li se njegovo sedište i proizvodni pogon u kojem je proizvedeno vino na koje se podsticaji odnose nalaze na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenim u skladu sa posebnim propisom, ili se ne nalazi na tom području, ostvaruje pravo na podsticaje u maksimalnim iznosima datim u Prilogu 1. – Maksimalni iznosi podsticaja za proizvođače vina odnosno rakije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Korisnik podsticaja – udruženje proizvođača vina odnosno udruženja proizvođača rakije, u zavisnosti od vrste troškova koji se nadoknađuju, ostvaruje pravo na podsticaje u maksimalnim iznosima datim u Prilogu 2. – Maksimalni iznosi podsticaja za udruženje proizvođača vina odnosno udruženje proizvođača rakije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

VI. Završne odredbe

Član 26.

Izuzetno, u 2013. godini podnošenje zahteva iz člana 20. stav 2, člana 21. stav 2. i člana 22. stav 2. ovog pravilnika vrši se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 30. septembra 2013. godine.

Član 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilozi:

Zahtev 01

Podsticaj 01

Podsticaj 02

Podsticaj 03

Podsticaj 04

Podsticaj 05

Podsticaj 06

Podsticaj 07

Podsticaj 08

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">