Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) akvakultura jeste gajenje riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo;

2) građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme za objekat, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

3) izgradnja jeste građenje, rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

4) objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća jeste specijalizovano skladište i hladnjača u plusnom režimu rada, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata;

5) objekat za smeštaj životinja jeste staja za stoku i živinarnik, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata;

6) objekat za skladištenje stajnjaka jeste prateći ekonomski objekat (betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke), u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

7) objekat za akvakulturu jeste ribnjak, poluribnjak, kavez, ograđeni ili pregrađeni delovi ribolovne vode i drugi objekti koji služe za gajenje riba, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo;

8) primarna proizvodnja voća i povrća jeste proizvodnja voća i povrća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji čini sastavni deo posebnog propisa kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

9) primarna stočarska proizvodnja jeste proizvodnja mleka (uzgoj goveda, ovaca, koza), proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, tov svinja, uzgoj ovaca, koza, brojlera i tovnih ćurki u svrhu proizvodnje mesa), kao i akvakultura;

10) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

11) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za izgradnju i nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključivanje ugovora, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, prijem radova, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

12) životinje jesu: goveda, ovce, koze, svinje, brojleri i tovne ćurke.

Član 3.

Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća;

2) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Podsticaji programa iz stava 1. tačka 1) ovog člana obuhvataju:

1) izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća;

2) nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća;

3) nabavku nove opreme za pripremu voća i povrća za tržište.

Podsticaji programa iz stava 1. tačka 2) ovog člana obuhvataju:

1) izgradnju objekta za smeštaj svinja, ovaca i koza;

2) nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja;

3) građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka;

4) nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka;

5) nabavku nove opreme za objekte za akvakulturu.

Član 4.

Podsticaji iz člana 3. ovog pravilnika dati su u Prilogu – Tabela – Podsticaji i prihvatljive investicije za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Tabela).

Član 5.

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi uključujući porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi premera i geodetskih snimanja;

5) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;

6) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;

7) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;

8) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);

9) troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;

10) troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova;

11) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Član 6.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola.

Lice iz stava 1. tač. 2)–4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga iz stava 2. ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola iz stava 1. tačka 5) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Član 7.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice iz člana 6. ovog pravilnika, ako:

1) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

3) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

5) je investicija iz Tabele realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

6) je vrednost prihvatljive investicije iz Tabele koja je predmet zahteva veća od 100.000 dinara, kao i ako je iznos svakog pojedinačnog računa veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara;

7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

8) je objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa.

Član 8.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika, pravo na podsticaje iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika ostvaruje, i ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom voća i povrća i to površine: do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha drugog voća, odnosno do 0,5 ha povrća u zaštićenom prostoru, odnosno do 3 ha povrća na otvorenom prostoru;

2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste voća i povrća iz tačke 1) ovog člana;

3) je objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u plusnom režimu rada;

4) za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev ima upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Član 9.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika, pravo na podsticaje iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika ostvaruje, i ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) je objekat koji je predmet investicije upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) na poljoprivrednom gazdinstvu ima najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili najmanje 500 kg ribe.

Član 10.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 6. ovog pravilnika sa podacima iz Registra, na dan podnošenja zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu broj 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u ___________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: zahtev).

U periodu iz stava 2. ovog člana isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Zahtev iz stava 2. ovog člana može se podneti u okviru jednog programa iz člana 3. ovog pravilnika, pri čemu zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele, u okviru odgovarajuće vrste programa, odnosno podsticaja.

Član 11.

Uz zahtev iz člana 10. ovog pravilnika dostavlja se:

1) račun za nabavku predmetne opreme i materijala u okviru prihvatljive investicije iz Tabele;

2) otpremnica za nabavku predmetne opreme i materijala u okviru prihvatljive investicije iz Tabele za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmetne opreme i materijala;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvena carinska isprava – samo ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmetne opreme i materijala u okviru prihvatljive investicije iz Tabele;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

8) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, kao i prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet zahteva, da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

9) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište ili ako se objekat koji je predmet zahteva nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

10) kopija plana i izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat koji je predmet investicije.

Uz zahtev za podsticaje za izgradnju objekta iz člana 3. stav 2. tačka 1) i stav 3. tač. 1) i 3) ovog pravilnika, dostavlja se i:

1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;

2) građevinska knjiga, odnosno druga propisana evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

3) okončana situacija za izvedene radove;

4) izjava ovlašćenog izvođača radova i nadzornog organa da su vrste i količine materijala iz računa iz stava 1. tačka 1) ovog člana ugrađene u objekat koji je predmet investicije – ako je podnosilac zahteva sam izvršio nabavku materijala.

Uz zahtev za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, dostavlja se i upotrebna dozvola, odnosno rešenje o ozakonjenju za objekat koji je predmet investicije.

Uz zahtev za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika dostavlja se i rešenje o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, uz zahtev dostavlja se i:

1) obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac);

2) izvod iz Registra privrednih subjekata;

3) potvrde Agencije za privredne registre da:

(1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,

(2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa,

(3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom,

(4) je prema podacima iz finansijskog izveštaja, razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije, uz zahtev dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave, sa rokom važenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev, a koji ugovor je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu.

Ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga, uz zahtev dostavlja i popunjen Obrazac broj 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako je podnosilac zahteva srednja škola, uz zahtev dostavlja i akt o mreži srednjih škola i rešenje o verifikaciji za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1)–5) ovog člana mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 6)–10), st. 3. i 4. i stava 5. tač. 2) i 3) i stava 8. ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 12.

Uverenja iz člana 11. stav 1. tač. 6) i 7) ovog pravilnika i potvrde iz člana 11. stav 1. tač. 8) i 9) i stava 5. tač. 2) i 3) ovog pravilnika ne mogu da budu stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 13.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa članom 6. ovog pravilnika nema pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom iz člana 11. stav 1. tač. 1)–5) ovog pravilnika koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata nakon podnošenja zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj godini, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja.

Član 14.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je podnosilac zahteva sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 11. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva i po pojedinoj vrsti podsticaja jeste:

1) 2.000.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika;

2) 3.500.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika.

Član 15.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 16.

Korisnik podsticaja namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja iz člana 15. stav 1. ovog pravilnika i pridržava se drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 17.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

U smislu ovog pravilnika, smatra se da je zahtev iz stava 1. ovog člana podnet i u slučaju ako je započeta realizacija investicije u skladu sa Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, br. 29/17 i 33/17).

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, br. 29/17 i 33/17).

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog

TABELA – PODSTICAJI I PRIHVATLjIVE INVESTICIJE ZA IZGRADNjU I OPREMANjE OBJEKATA ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Red. broj Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije
I. Program za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća
1) Podsticaji za izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća (1) Troškovi izgradnje objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća
2) Podsticaji za nabavku nove opreme za objekte za čuvanje i skladištenje voća i povrća (1) Kompresori (2) Isparivači (3) Kondenzatori (4) Paneli sa metalnom konstrukcijom (5) Vrata za komore
3) Podsticaji za nabavku nove opreme za pripremu voća i povrća za tržište (1) Kalibratori (2) Klasirke (3) Sortirke (4) Oprema – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (5) Pakerice sa automatskim vagama (6) Polirke (7) Boks palete za transport i skladištenje proizvoda, ram palete i paletni regali (8) Metal detektori (9) Oprema – linija za čišćenje i pranje proizvoda (10) Kolske vage
II. Program za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje
1) Podsticaji za izgradnju objekta za smeštaj svinja, ovaca i koza (1) Troškovi izgradnje objekta za smeštaj svinja, ovaca i koza
2) Podsticaji za nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja (1) Oprema za objekte za smeštaj krava, ovaca i koza za proizvodnju mleka i tovnih junadi sa pripadajućim kategorijama: 1.1 Štalska oprema 1.2 Oprema za mužu (muzilice i zatvoreni sistemi za mužu u slobodnom i vezanom sistemu držanja) 1.3 Oprema za hlađenje i skladištenje mleka (laktofrizi) (2) Oprema za objekte za smeštaj krmača i odgoj prasadi i tov svinja (3) Oprema za objekte za držanje, odgoj i tov ovaca i koza (4) Oprema za objekte za držanje, odgoj i tov brojlera i tovnih ćurki
3) Podsticaji za građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka (1) Troškovi građenja novog objekta za manipulaciju i skladištenje stajnjaka (betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke, lagune za stajnjak, objekti za skladištenje polutečnog i tečnog stajnjaka i sl.)
4) Podsticaji nabavka nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka (1) Skreperi i separatori (2) Transporteri za stajsko đubrivo (3) Uređaji za mešanje osoke, polutečnog i tečnog stajnjaka (4) Pumpe za pražnjenje tankova (5) Separatori za osoku, polutečni i tečni stajnjak
5) Nabavka nove opreme za objekat za akvakulturu (1) Oprema za akvakulturu: 1.1. Kante i tankovi (bazeni) za transport akvakulture 1.2. Aeratori i oksigenatori 1.3. Hranilice 1.4. Mrežasti alati 1.5. Oksimetri 1.6. Uređaji i oprema za održavanje higijene 1.7. Oprema za zaštitu od predatora 1.8. Uređaji za izlov akvakulture 1.9. Elevatori za akvakulturu 1.10. Kade za mrest ribe 1.11. Cuger aparati 1.12. Ležnice za inkubaciju 1.13. Cevi i ventili za dovod i odvod vode 1.14. Pumpe i agregati za vodu 1.15. Sortirač (klasirač) za ribe 1.16. Brojač za ribe 1.17. Tankovi (bazeni) za držanje akvakulture u recirkulacionom sistemu sa pripadajućom opremom: 1.17.1 Kace (bazeni) 1.17.2 Pumpe za cirkulaciju vode 1.17.3. Uređaji za prečišćavanje sa filterima za prečišćavanje vode 1.17.4 Uređaji za dogrevanje vode 1.17.5 Uređaji za izdvajanje gasova 1.17.6 Uređaji za UV filtraciju vode 1.17.7 Uređaji za određivanje kvaliteta vode

II Specifikacija računa za predmetne investicije
Br. Stavke za koje se podnosi zahtev (za opremu navesti i godinu proizvodnje i serijski odnosno fabrički broj) Broj i datum izdavanja računa odnosno okončane situacije na kojem se stavke nalaze Dobavljač (naziv i sedište izdavaoca računa odnosno okončane situacije) Naziv, broj i datum izdavanja dokumenta kojim je izvršeno plaćanje (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke odnosno fiskalni isečak) Iznos u RSD bez PDV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ukupno:

III Izjava podnosioca zahteva

IZJAVA

Ovim potvrđujem pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću, da podnosilac ovog zahteva:

– nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

– nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

– za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

– dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica pri čemu se povezanim licima smatraju: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica

– nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica

IV Potpis odnosno overa podnosioca zahteva

Pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

U_________________, ___________godine.

Ime i prezime podnosioca: _______________________________________

(popuniti čitko štampanim slovima)

Naziv i sedište podnosioca pravnog lica_______________________________________

(popuniti čitko štampanim slovima)

Svojeručni potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica: __________________

Obrazac broj 2

TABELA ČLANOVA ZADRUGE

Naziv i sedište zemljoradničke zadruge: ____________________

Redni broj Ime i prezime člana zadruge Datum rođenja Broj poljoprivrednog gazdinstva Pol Adresa stanovanja Potpis
1.
2.
3.
4.
5.

Mesto i datum:
–––––––––––––

Potpis odgovornog lica

––––––––––––––––––––––

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">