I. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla (u dalјem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj polјoprivrednoj proizvodnji;

2) nova oprema i mašina jeste oprema, mašina i mehanizacija koja se prvi put stavlјa u upotrebu (i čiji su svi sastavni delovi novi);

3) povezana lica su nosilac i članovi porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaklјučno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravlјačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

4) poreske obaveze jesu obaveze po osnovu javnih prihoda, osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja;

5) realizacija investicije je izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatlјive investicije (zaklјučenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavlјanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

6) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži: naziv i sedište dobavlјača; datum izdavanja; naziv proizvođača, godinu proizvodnje i tip, odnosno model mašine ili mehanizacije; ukupnu cenu; podatke o porezu na dodatu vrednost; način i rok isporuke; kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;

7) dobavlјač je lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom koji uređuje trgovinu i koje podnosiocu zahteva izdaje predračun, odnosno račun za nabavku predmeta investicije.

Član 3.

Primarna proizvodnja bilјnih kultura, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

1) žitarica;
2) industrijskog bilјa;
3) aromatičnog i lekovitog bilјa;
4) povrća;
5) voća;
6) grožđa;
7) cveća.

Primarna stočarska proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

1) mleka (kravlјeg, ovčijeg i kozijeg);

2) mesa i jaja (tov junadi, tov u sistemu „krava – tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca, koza i živine radi proizvodnje mesa i jaja);

3) konzumne ribe;

4) meda i drugih pčelinjih proizvoda.

II. Vrste podsticaja

Vrste programa i podsticaja

Član 4.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva (u dalјem tekstu: podrška programima), i to:

1) podsticaji programima za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje bilјnih kultura;

2) podsticaji programima za podršku investicijama za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Podsticaji programima iz stava 1. tačka 1) ovog člana obuhvataju:

1) nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

2) nabavku nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;

3) nabavku novih mašina i opreme za obradu zemlјišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport;

4) nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;

5) nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.

Podsticaji programima iz stava 1. tačka 2) ovog člana obuhvataju:

1) nabavku nove opreme i mehanizacije za pobolјšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

2) nabavku nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;

3) nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;

4) nabavku kvalitetnih priplodnih grla;

5) nabavku nove opreme za ribnjake;

6) nabavku nove opreme za pčelarstvo;

7) nabavku nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

Član 5.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz člana 4. ovog pravilnika dati su u Prilogu 1 – Tabela – Podsticaji i prihvatlјive investicije za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje (u dalјem tekstu: Tabela), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uklјučujući i porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;

5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemlјišta;

6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;

7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);

8) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlјa gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

III. Uslovi za ostvarivanјe prava na podsticaje

Uslovi u pogledu lica

Član 7.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava (u dalјem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti polјoprivrede.

Lice iz stava 1. tač. 2)–4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavlјanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemlјoradnička zadruga iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola iz stava 1. tačka 5) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada polјoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija iz stava 1. tačka 6) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Opšti uslovi za odobravanje prava na podsticaje

Član 8.

Lice iz člana 7. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja ako:

1) nije započelo realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;

2) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju;

3) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima;

5) je izmirilo dospele poreske obaveze;

6) je iznos pojedinačnog predračuna veći od 50.000 dinara i ako je na predračunu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog predračuna za nabavku nove opreme za pčelarstvo veći od 20.000 dinara i ako je na predračunu iznos za nabavku nove opreme za pčelarstvo veći od 20.000 dinara;

7) dobavlјač i podnosilac zahteva ne predstavlјaju povezana lica;

8) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredelјenih za ovu namenu posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Posebni uslovi za odobravanje prava na podsticaje u okviru programa za podršku investicijama u primarnu proizvodnju bilјnih kultura

Član 9.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 7. i opšte uslove iz člana 8. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 4. stav 2. ako:

1) u Registru ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom bilјnih kultura iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika;

2) je investicija vezana za proizvodnju odgovarajuće vrste bilјnih kultura iz člana 3. ovog pravilnika, na polјoprivrednom zemlјištu iz tačke 1) ovog stava.

Posebni uslovi za odobravanje prava na podsticaje u okviru programa za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju

Član 10.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 7. i opšte uslove iz člana 8. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 4. stav 3. tačka 5) ovog pravilnika i ako u Registru ima prijavlјene površine pod ribnjakom.

Uslovi za isplatu podsticaja

Član 11.

Lice koje ispunjava uslove iz čl. 7–10. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na isplatu podsticaja u zavisnosti od vrste podsticaja, ako realizuje investiciju na način, pod uslovima i u roku određenim rešenjem kojim mu je odobreno pravo na podsticaje, u skladu sa ovim pravilnikom.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na isplatu podsticaja iz člana 4. stav 3. ako u Registru ima prijavlјen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Lice koje ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruje pravo na isplatu podsticaja iz člana 4. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika i ako:

1) je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2) je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva;

3) kvalitetnu priplodnu junicu, odnosno kvalitetnog priplodnog bika tovne rase koji su predmet zahteva koristi za dalјu reprodukciju na svom polјoprivrednom gazdinstvu najmanje tri godine od dana nabavke;

4) kvalitetno priplodno grlo: šilјežice, šilјežana, dviske, dviska, nazimice i nerasta, koje je predmet zahteva, koristi za dalјu reprodukciju na svom polјoprivrednom gazdinstvu najmanje dve godine od dana nabavke.

IV. Način ostvarivanјa prava na podsticaje

Član 12.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. jula do 30. septembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla u ___________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na podsticaja u periodu iz stava 1. ovog člana.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja iz člana 4. ovog pravilnika pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Tabele u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

*Službeni glasnik RS, broj 26/2018

Član 13.

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlјa:

1) predračun za nabavku nove mašine i opreme, kao i kvalitetnog priplodnog grla ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;

2) izjavu dobavlјača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva, datu u Prilogu 2 – Izjava dobavlјača, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave;

4) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

5) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

6) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemlјoradnička zadruga, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlјa i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre da:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavlјanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemlјoradničke zadruge.

Ako je podnosilac zahteva zemlјoradnička zadruga uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlјa i popunjen i overen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako je podnosilac zahteva za korišćenje podsticaja srednja škola, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev podnosi i rešenje o verifikaciji za obrazovni profil u području rada polјoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Ako je podnosilac zahteva naučnoistraživačka organizacija pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev podnosi i akt da je upisan u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Član 14.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz člana 13. stav 1. tač. 3)–6) i člana 13. st. 2, 4. i 5. ovog pravilnika, Uprava po službenoj dužnosti pribavlјa od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 15.

Uprava vrši administrativnu obradu Zahteva za odobravanje prava na podsticaje, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje koji nije podnet od strane lica iz člana 7. ovog pravilnika, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako su zahtevi za odobravanje prava na podsticaje podneti istog dana i u isto vreme prednost ima zahtev koji je ranije primlјen u Upravi.

Rešenjem iz stava 3. ovog člana odobrava se podnosiocu zahteva da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Rešenjem o odobravanju prava na podsticaje utvrđuje se i maksimalni iznos podsticaja koji podnosilac zahteva može da ostvari u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 16.

Ako u roku za realizaciju investicije dobavlјač prestane da postoji ili mu bude izrečena zabrana obavlјanja delatnosti, lice kome je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu dobavlјača, najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Uz zahtev za promenu dobavlјača lice kome je odobreno pravo na podsticaje dostavlјa dokaz o prestanku rada, odnosno izricanju zabrane obavlјanja delatnosti dobavlјaču, kao i dokumentaciju iz člana 13. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, za drugog dobavlјača.

Ako u roku za realizaciju investicije dođe do poremećaja na tržištu usled kojeg dobavlјač nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa predračunom, lice kome je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu predmeta investicije najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana, lice kome je odobreno pravo na podsticaje dostavlјa izjavu dobavlјača da usled poremećaja na tržištu nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa predračunom, kao i dokumentaciju iz člana 13. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, za drugi predmet investicije.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za promenu dobavlјača, odnosno zahteva za promenu predmeta investicije, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev za promenu dobavlјača, odnosno zahtev za promenu predmeta investicije koji nije podnet od strane lica iz člana 7. ovog pravilnika a kojem je rešenjem odobreno pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava promenu dobavlјača, odnosno promenu predmeta investicije.

Rešenjem iz stava 7. ovog člana ne može se promeniti rok za realizaciju investicije i maksimalni iznos podsticaja koji podnosilac zahteva može da ostvari, a koji su utvrđeni rešenjem iz člana 15. stava 3. ovog pravilnika.

Član 17.

Posle realizacije investicije, u roku određenom rešenjem iz člana 15. ovog pravilnika, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja, na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla u ___________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 18.

Uz Zahtev za isplatu podsticaja podnosilac zahteva dostavlјa:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavlјača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije.

Za podsticaje iz člana 4. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev se podnosi i uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Za podsticaje iz člana 4. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika koji se odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih – junica, bikova tovnih rasa, šilјežica i šilјežana, dviski i dvisaka, nazimica i nerastova, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev se podnosi i uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla koje je predmet zahteva (pedigre).

Za podsticaje iz člana 4. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika koji se odnose na nabavku selekcionisanih pčelinjih matica, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev se podnosi i uverenje o poreklu matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije.

Član 19.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za isplatu podsticaja, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Zahtev za isplatu podsticaja podnet od strane lica kojem rešenjem nije odobreno pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na lice kojem je rešenjem odobreno pravo na podsticaje, kao i zahtev koji se ne odnosi na realizaciju investicije po predračunu odobrenom rešenjem iz člana 15. stav 3. i člana 16. stav 7. ovog pravilnika, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Član 20.

Korisnik podsticaja namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme, odnosno u roku pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina i mehanizacije, u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Otuđenjem predmeta podsticaja iz stava 1. ovog člana ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavlјanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva.

U slučaju uginuća ili prinudnog klanja kvalitetnog priplodnog grla u periodu iz člana 11. stav 2. tač. 3) i 4) ovog pravilnika, korisnik podsticaja nije dužan da vrati podsticajna sredstva ako u roku od 30 dana od dana uginuća ili prinudnog klanja, Upravi isto prijavi i dostavi dokaz izdat od strane nadležne veterinarske službe.

Član 21.

Uverenja i potvrde koja se dostavlјaju uz zahtev za isplatu prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavlјaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 22.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatlјive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlјa statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 18. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.

Ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

V. Završne odredbe

Član 23.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruje i lice koje ispunjava uslove iz člana 7, člana 8. tač. 2)–8) i čl. 9. i 10. ovog pravilnika i koje je u potpunosti realizovalo investiciju iz Tabele u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

Lice iz stava 1. ovog člana pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje podnošenjem zahteva za isplatu podsticaja Upravi u periodu od 15. aprila do 1. jula 2017. godine.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla u ___________ godini.

U periodu iz stava 2. ovog člana isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu podsticaja, s tim da taj zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatlјivih investicija iz Tabele, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Lice iz stava 1. ovog člana ne može u 2017. godini podneti i zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom.

Uz zahtev za isplatu podsticaja lice iz stava 1. ovog člana podnosi dokumentaciju iz člana 18. ovog pravilnika koja mora biti izdata u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

Uz zahtev za isplatu podsticaja lice iz stava 1. ovog člana podnosi i dokumentaciju iz člana 13. stav 1. tačka 3)–6) i člana 13. st. 2–5. ovog pravilnika, s tim da ako podnosilac ne dostavi ovu dokumentaciju, Uprava od nadležnih organa po službenoj dužnosti pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za isplatu podsticaja podnetog od strane lica iz stava 1. ovog člana, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove iz člana 7. ovog pravilnika, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom iz člana 18. ovog pravilnika koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata nakon podnošenja zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u 2017. godini, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u polјoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju bilјnih kultura („Službeni glasnik RS”, broj 38/16) i Pravilnik o podsticajima za investicije u polјoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 38/16).

Član 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

TABELA – PODSTICAJI I PRIHVATLjIVE INVESTICIJE ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENјE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNјE

Red. broj Vrsta podsticaja Prihvatljive investicije
I Program za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura
1) Nabavka nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje (1) Sistemi za navodnjavanje: 1.1 pumpe za navodnjavanje, 1.2 agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon), 1.3 sistemi za navodnjavanje „kap po kap”: kapajući okiteni – polidrip cevi, kapajuće trake (samo za jagodu, povrće i cveće), cevi, venturi cevi, venturi kompleti, dozatori đubriva, filteri, mrežni ulošci za filtere, disk ulošci za filtere, kapljači, zatvarači za kapljače, nosači polidripova, bužiri, zatezači, kopče, teflon trake, slavine, regulatori pritiska, vazdušni odušci, bušači cevi, manometri, ključevi za spojnice, fitinzi (niple, mufovi, kolena, laktovi, reduciri, razdelnici, holenderi, spojnice, šelne, gumice, zatvarači, završni elementi, starteri, ventili, obujmice, priključci, izvodi, produžeci); 1.4 sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom: sistemi za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot” i „linear”, vodeni topovi, tifoni i cevna linija sa rasprskivačima, sistem bočnih kišnih krila (bk sistem); 1.5 pokrivka za akumulaciju (vodonepropusna pokrivka za bazene za navodnjavanje); 1.6 cisterne za navodnjavanje; (2) sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine.
2) Nabavka nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura (1) Protivgradna mreža, (2) Nosači za protivgradnu mrežu, (3) Žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda, (4) Materijali za pokrivanje povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, (5) Trogodišnje malč folije – samo za jagodu, (6) Materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura, povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje, (7) Traktorske prskalice, (8) Priključne traktorske kosačice i priključne mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu, (9) Mašine za aplikaciju herbicida u zoni reda, aplikatori herbicida u voćnjacima i vinogradima, (10) Traktorski atomizeri, (11) Rotositnilice (rotofreze), (12) Frostbusteri gorionici (priključna mašina), (13) Zadimljivači (fogeri).
3) Nabavka novih mašina i opreme za obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/ đubrenje, rezidbu, berbu /žetvu i transport (1) Plugovi i tanjirače, (2) Priključni (međuredni) kultivatori, gruberi, setvospremači, razrivači i podrivači, (3) Priključne sejalice, sadilice i vadilice, (4) Priključni rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 l, (5) Valjkovi za postsetvenu obradu, (6) Nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom, (7) Priključna mehanizacija i oprema za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500 kg/čas), (8) Tresači ili drugi berači voća i povrća, (9) Mašine za skupljanje jezgrastog voća, (10) Pokretne platforme za berbu, (11) Elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi, (12) Oprema za sitnjenje, vlaženje, potapanje i pasterizaciju supstrata za proizvodnju gljiva, (13) Oprema za rukovanje i pakovanje zasejanog supstrata za proizvodnju gljiva, (14) Mašine za rukovanje slamom i pakovanje zasejanog komposta, (15) Mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi), (16) Mašine za punjenje saksija supstratom, (17) Mašine za pravljenje supstrata za proizvodnju cveća, (18) Mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja, (19) Navigacija za poljoprivredne mašine (GPS/GNSS), (20) Motokultivatori, (21) Traktorske prikolice nosivosti do 10 t, (22) Teleskopski manipulator (telehendler) do 3.5 t i 7 m dizanja.
4) Nabavka novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru (1) Konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične), (2) Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika, (3) Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote, izuzimajući malč folije, (4) Mreže za senčenje objekta, (5) Oprema za ventilaciju, hlađenje, odnosno grejanje prostora (centrifugalni ili aksijalni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotlovi/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha), (6) Sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine), (7) Oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora: 7.1 Instrumenti za merenje nivoa ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru, 7.2 Instrumenti za merenje temperature i vlažnosti zemljišta, supstrata i vazduha, 7.3 Instrumenti za merenje elektro provodljivosti vode i hranljivog rastvora (ES metri), 7.4 Instrumenti za merenje kiselosti zemljišta i supstrata (pH metri).
5) Nabavka nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište (1) Sušare – samo za žitarice, aromatično i lekovito bilje i gajene pečurke, (2) Mašine za pakovanje sadnica, (3) Mašine za vezivanje rezanog cveća, (4) Destilator eteričnih ulja – samo za aromatično i lekovito bilje, (5) Separator ulja – samo za aromatično i lekovito bilje, (6) Boks palete.
II Program za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju
1) Nabavka nove opreme i mehanizacije za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane (1) Oprema i mehanizacija za pripremu i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu: 1.1 Balirke i rol balirke, 1.2 Mašine za sabijanje odnosno pakovanje kabaste stočne hrane, 1.3. Samoutovarne prikolice za prikupljanje, prevoz i istovaranje sena, 1.4 Elevatori za utovar bala na prikolice, 1.5 Priključne traktorske mašine za pripremu silaže – silažni kombajn, 1.6 Priključne traktorske kosačice, 1.7 Priključni sakupljači i rasturači sena, 1.8 Miks prikolice, 1.9 Mešaone za pripremu koncentrovane stočne hrane; (2) Oprema za pašnjački način držanja životinja: 2.1 Električne ograde, 2.2 Termo-pojilice za pašnjački način držanja životinja 2.3 Mobilni solarni agregati
2) Nabavka nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka (1) Prikolice za distribuciju čvrstog stajnjaka, (2) Cisterne za distribuciju tečnog stajnjaka, (3) Teleskopski manipulator (telehendler) do 3.5 t nosivosti i 7.5 m dizanja, (4) Uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka; (5) Pumpe za pražnjenje tankova; (6) Separatori za osoku i tečni stajnjak (7) Prednji i zadnji traktorski utovarivači (priključna mašina). (8) Kompaktni samohodni utovarivač stajnjaka (bob cat)
3) Nabavka nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja (1) Mašinice za šišanje ovaca, (2) Oprema za orezivanje papaka kod krava: 2.1 Boksovi za orezivanje papaka, 2.2 Noževi – levi i desni, 2.3 Klešta, velika i mala, 2.4 Mašina za oštrenje noževa, 2.5 Brusilice.
4) Nabavka kvalitetnih priplodnih grla (1) Junice, starosti od 14 do 31 meseci i bikovi tovnih rasa starosti od 14 do 34 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci; (2) Šilježice, šilježani, dviske i dvisci starosti od 6 do 18 meseci, u momentu izdavanja računa o nabavci; (3) Nazimice i nerastovi starosti do 12 meseci, u momentu izdavanja računa o nabavci; (4) Selekcionisane pčelinje matice.
5) Nabavka nove opreme za ribnjake (1) Tankovi (bazeni) za transport ribe, (2) Aeratori, (3) Hranilice, (4) Mrežasti alati, (5) Oksimetri, (6) Uređaji za izlov ribe (7) Elevatori za ribe (8) Kade za mrest ribe, (9) Cuger aparati, (10) Ležnice za inkubaciju, (11) Cevi i ventili za dovod i odvod vode, (12) Pumpe i agregati za vodu.
6) Nabavka nove opreme za pčelarstvo (1) Oprema za pčelarstvo: 1.1 Košnice i delovi košnica; 1.2 Satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska (maksimalno 0,75 kg po obeleženoj košnici); 1.3 Centrifuge; 1.4 Električni otklapač saća; 1.5 Kade za otklapanje saća; 1.6 Električne pumpe i punilice za med; 1.7 Prohromska ambalaža za med; 1.8 Topionici za vosak; 1.9 Električni dekristalizator; 1.10 Automatski sto za pakovanje meda; 1.11 Sušara za polen; 1.12 Stresač pčela i izduvač pčela (tzv. ručni duvač za lišće); 1.13 Pčelarske vage za merenje košnica; 1.14 Kontejneri za držanje i transport pčela; 1.15 Duplikatori za med, sa ili bez mešača; 1.16 Kontejneri i platforme za držanje i transport pčela; 1.17 Sve vrste prikolica za motorna vozila za prevoz košnica, kontejnera i platformi; 1.18 Mlin za šećer i mašine za izradu testa (pogača) za dohranu pčela; 1.19 Ručna presa za satne osnove.
7) Nabavka nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja (1) Oprema za sortiranje jaja; (2) Oprema za pakovanje jaja; (3) Oprema za čuvanje jaja.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">