Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14,
103/15 i 101/16),

Ministar polјoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

(Objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 29/17 od 24. marta 2017. godine)

I. Uvodne odredbe

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za investicije u polјoprivredi za unapređenje konkurentnosti, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa (u dalјem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

Član 2.
Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) povezana lica su nosilac i članovi porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaklјučno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravlјačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
2) realizacija investicije je izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatlјive investicije (kupoprodajni ugovor, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavlјanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
3) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži podatke o predmetu investicije, ukupnu cenu predmeta investicije, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije.

Podrška programima

Član 3.
Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u polјoprivredi za unapređenje konkurentnosti (u dalјem tekstu: podrška programima), i to:

1) programu za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda, i to u sektoru mleka (u dalјem tekstu: program za investicije u preradu mleka);
2) programu za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda, i to u sektoru mesa (u dalјem tekstu: program podrške za investicije u preradu mesa);
3) programu za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda, i to u sektoru voća, povrća i grožđa (u dalјem tekstu: program za investicije u preradu voća, povrća i grožđa).

Podrška programima iz stava 1. ovog člana odnosi se i na marketing koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za mleko, odnosno meso, odnosno voće, odnosno povrće u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje vino (u dalјem tekstu: podsticaji za marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa).

II. Vrste podsticaja

Član 4.
Podsticaji, u zavisnosti od programa iz člana 3. ovog pravilnika, su:
1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka (u dalјem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing);
2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa (u dalјem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing);
3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća, povrća i grožđa (uklјučujući i proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića), kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa (u dalјem tekstu: podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing).

1. Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing obuhvataju:

Član 5.
Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing

1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
6) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz stava 1. ovog člana date su Prilogu 1 – Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u dalјem tekstu: Prilog 1).

2. Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing obuhvataju:

Član 6.
Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing trupovima;

1) nabavku nove opreme za omamlјivanje, klanje i obradu trupova;
2) nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove opreme za sakuplјanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu lјudi;
5) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;
6) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;
7) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
9) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mesa sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz stava 1. ovog člana date su Prilogu 2 – Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u dalјem tekstu: Prilog 2).

3. Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing

Član 7.

Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing obuhvataju:

1) nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda;
2) nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
3) nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
4) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
5) nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda;
6) nabavku nove opreme za proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića;
7) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
8) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
9) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz stava 1. ovog člana date su Prilogu 3 – Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u dalјem tekstu: Prilog 3).

Neprihvatlјivi troškovi

Član 8.

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uklјučujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemlјišta;
6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
8) nabavka predmetne investicije iz Priloga 1, Priloga 2. i

Priloga 3. ovog pravilnika putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlјa gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

III. Uslovi za ostvarivanјe prava na podsticaje

Član 9.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava (u dalјem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Lice iz stava 1. tač. 2) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavlјanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemlјoradnička zadruga pored uslova iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Pravo na podsticaje za marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, pored lica iz stava 1. ovog člana, imaju i udruženja u skladu sa ovim pravilnikom, osim u slučaju proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića.
Udruženje iz stava 4. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje koji se odnose na marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa ako je:

1) upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;
2) registrovano kod Agencije za privredne registre;
3) upisano u odgovarajući registar kojima se uređuje zaštita geografskog porekla za polјoprivredne i prehrambene proizvode.

Opšti uslovi

Član 10.
Pravo na odobravanje podsticaja ima lice koje pored uslova iz člana 9. ovog pravilnika ispunjava i sledeće uslove:

1) nije započelo realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;
2) ima u svojini, odnosno pod zakupom objekat (najmanje na period pet godina računajući od kalendarske godine podnošenja zahteva) u kojem se realizuje investicija;
3) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju;
4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja subvenija i kredita;
5) da je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
6) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima;
7) da dobavlјač i podnosilac zahteva ne predstavlјaju povezana lica.

Posebni uslovi
a) Uslovi za podsticaje za investicije u preradu mleka i marketing

Član 11.
Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu mleka i marketing ako ima rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane (u dalјem tekstu: rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno uslova higijene hrane).
Podsticaje koji se odnose na nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla može da ostvari lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, kao i pod uslovom da je upisano u odgovarajući registar korisnika oznaka geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

b) Uslovi za podsticaje za investicije u preradu mesa i marketing

Član 12.
Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu mesa i marketing ako ima rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno uslova higijene hrane.
Podsticaje koji se odnose na nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mesa sa oznakom geografskog porekla može da ostvari lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, kao i pod uslovom da je upisano u odgovarajući registar korisnika oznaka geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

v) Uslovi za podsticaje za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing

Član 13.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu voća, povrća i grožđa, kao i za marketing, ako je upisano u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane.

Podsticaji koji se odnose na nabavku kontrolnih markica za obeležavanje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla može da ostvari lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, kao i pod uslovom da je upisano u odgovarajući registar korisnika oznaka geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Član 14.
Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika lice koje ispunjava opšte uslove u skladu sa ovim pravilnikom, ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing, i to u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, odnosno na proizvodnju jakih alkoholnih pića i pod uslovom da je upisano u:

1) Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino – za prihvatlјive investicije koje se odnose na proizvodnju vina;
2) Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića – za prihvatlјive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića;
3) odgovarajuću evidenciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino – za nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

g) Uslovi za isplatu podsticaja

Član 15.
Lice koje ispunjava uslove iz čl. 9-14. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na isplatu podsticaja u zavisnosti od vrste podsticaja, ako realizuje investiciju na način, pod uslovima i u roku određenim rešenjem kojim mu je odobreno pravo na podsticaje, u skladu sa ovim pravilnikom.

IV. Način ostvarivanјa prava na podsticaje

Član 16.
Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava), raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa (u dalјem tekstu: javni poziv), koji se objavlјuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove polјoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascima zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa ovim pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahteve kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uprava opredelјuje visinu ukupnih raspoloživih sredstava po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredelјenih posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.
Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Član 17.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz čl. 9-14. ovog pravilnika.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u roku određenim javnim pozivom iz člana 16. ovog pravilnika, na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u godini (u dalјem tekstu: Zahtev za odobravanje prava na podsticaje), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan Zahtev za odobravanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu.

Član 18.
Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlјa:

1) predračun za nabavku opreme ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;
2) izjavu dobavlјača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana idavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva, datu u Prilogu 4
– Izjava dobavlјača, koji je odšampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
3) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
5) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
6) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog
postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
7) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavlјen novi operat), odnosno izvod iz zemlјišnih knjiga ako nije uspostavlјen katastar nepokretnosti za objekat u kojem se realizuje investicija (u dalјem tekstu: izvod iz katastra nepokretnosti), a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva, odnosno ugovor o zakupu objekta overen od strane nadležnog organa, ako je taj objekat pod zakupom, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemlјoradnička zadruga, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlјa i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre da:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavlјanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
4) da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemlјoradničke zadruge.

Ako je podnosilac zahteva zemlјoradnička zadruga uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlјa i popunjen i overen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dostavlјanje dokumentacije u zavisnosti od vrste podsticaja

Član 19.
Za podsticaje za investicije u preradu mleka i marketing i za podsticaje za investicije u preradu mesa i marketing, pored dokumentacije iz člana 18. ovog pravilnika, podnosilac zahteva dostavlјa i kopiju rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane.

Član 20.
Za podsticaje za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing, pored dokumentacije iz člana 18. ovog pravilnika, podnosilac zahteva dostavlјa i kopiju potvrde o upisu u Centralni registar.

Član 21.
Za podsticaje za investicije za preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing, u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, odnosno na proizvodnju jakih alkoholnih pića, pored dokumentacije iz člana 18. ovog pravilnika, podnosilac zahteva dostavlјa i kopiju:
1) rešenja o upisu u Vinarski registar, odnosno rešenja o upisu u Vinogradarski registar i izvod iz Vinogradarskog registra – za prihvatlјive investicije koje se odnose na proizvodnju vina, odnosno grožđa;
2) rešenja o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića
– za prihvatlјive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića.

Član 22.
Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz člana 18. stav 1. tač. 3)-7), člana 18. stav 2. i čl. 19. 20. i 21. ovog pravilnika, Uprava po službenoj dužnosti pribavlјa od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 23.
Uprava vrši administrativnu obradu Zahteva za odobravanje prava na podsticaje, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.
Zahtev za odobravanje prava na podsticaje koji nije podnet od strane lica iz člana 9. ovog pravilnika, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca podnet u periodu trajanja javnog poziva, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih javnim pozivom.

Ako su zahtevi za odobravanje prava na podsticaje podneti istog dana i u isto vreme prednost ima zahtev koji je ranije primlјen u Upravi.

Rešenjem iz stava 3. ovog člana odobrava se podnosiocu zahteva da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Rešenjem o odobravanju prava na podsticaje utvrđuje se i maksimalni iznos podsticaja koji podnosilac zahteva može da ostvari u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 24.
Ako u roku za realizaciju investicije dobavlјač prestane da postoji ili mu bude izrečena zabrana obavlјanja delatnosti, lice kome je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu dobavlјača, najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Uz zahtev za promenu dobavlјača lice kome je odobreno pravo na podsticaje dostavlјa dokaz o prestanku rada, odnosno izricanju zabrane obavlјanja delatnosti dobavlјaču, kao i dokumentaciju iz člana 18. stav 1. tač.1) i 2) ovog pravilnika, za drugog dobavlјača.

Ako u roku za realizaciju investicije dođe do poremećaja na tržištu usled kojeg dobavlјač nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa predračunom, lice kome je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu predmeta investicije najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana, lice kome je odobreno pravo na podsticaje dostavlјa izjavu dobavlјača da usled poremećaja na tržištu nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa predračunom, kao i dokumentaciju iz člana 18. stav 1. tač. 1) ovog pravilnika, za drugi predmet investicije.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za promenu dobavlјača, odnosno zahteva za promenu predmeta investicije, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev za promenu dobavlјača, odnosno zahtev za promenu predmeta investicije koji nije podnet od strane lica iz člana 9. ovog pravilnika a kojem je rešenjem odobreno pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava promenu dobavlјača, odnosno promenu predmeta investicije.

Rešenjem iz stava 7. ovog člana ne može se promeniti rok za realizaciju investicije i maksimalni iznos podsticaja koji podnosilac zahteva može da ostvari, a koji su utvrđeni rešenjem iz člana 23. stava 3. ovog pravilnika.

Član 25.
Posle realizacije investicije, u roku određenom rešenjem iz člana 23. ovog pravilnika, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja, na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u preradu polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u godini (u dalјem tekstu: Zahtev za isplatu podsticaja), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 26.
Uz Zahtev za isplatu podsticaja podnosilac zahteva dostavlјa:

1) račun za nabavku predmetne investicije;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinsku ispravu i/ili međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije.

Član 27.
Uprava vrši administrativnu obradu Zahteva za isplatu podsticaja, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Zahtev za isplatu podsticaja podnet od strane lica kojem rešenjem nije odobreno pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na lice kojem je rešenjem odobreno pravo na podsticaje, kao i zahtev koji se ne odnosi na realizaciju investicije po predračunu odobrenom rešenjem iz člana 23. stav 3. i člana 24. stav 7. ovog pravilnika, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Član 28.
Korisnik podsticaja namenski koristi predmet podsticaja u roku od pet godina od dana isplate podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u polјoprivredi i ruralnom razvoju, osim investicija koje se odnose na nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Član 29.
Uverenja i potvrde koja se dostavlјaju uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavlјaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 30.
Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatlјive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlјa statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 26. tačka 5) ovog pravilnika.
Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi utvrđuje sa prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

V. Podsticaji za marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku kontrolnih i evidencionih markica

Član 31.
Pravo na podsticaje za marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla (u dalјem tekstu: podsticaji za nabavku kontrolnih i evidencionih markica) imaju lica koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte i posebne uslove, u zavisnosti od vrste podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom.

Pravo na podsticaje za nabavku kontrolnih i evidencionih markica ostvaruje lice iz člana 9. ovog pravilnika ako je ovu nabavku realizovalo u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva u kalendarskoj godini u kojoj se ostvaruje pravo na podsticaje.

Lice iz stava 1. ovog člana podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku kontrolnih i evidencionih markica na Obrascu 4 – Zahtev za korišćenje podsticaja za nabavku kontrolnih i evidencionih markica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za korišćenje podsticaja za nabavku kontrolnih i evidencionih markica, podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Član 32.
Za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku kontrolnih i evidencionih markica podnosilac zahteva koji je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla u skladu sa propisima kojima se uređuju oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla proizvoda, uz Zahtev za korišćenje podsticaja za nabavku kontrolnih markica i evidencionih markica, pored dokumentacije iz člana 18. stav 1. tač. 3) – 7) i člana 18. st. 2. i 3. dostavlјa i sledeću dokumentaciju:

1) račun za nabavku kontrolnih markica, odnosno evidencionih markica;
2) dokaz o izvršenom plaćanju kontrolnih markica, odnosno evidencionih markica;
3) kopiju sertifikata koji je izdat od kontrolne organizacije ovlašćene od ministarstva nadležnog za poslove polјoprivrede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita geografskog porekla za polјoprivredne i prehrambene proizvode, kojom se dokazuje usaglašenost procesa proizvodnje sa elaboratom odnosno specifikacijom, odnosno
4) kopiju rešenja o priznavanju oznaka za vino sa geografskim poreklom izdatog od strane ministarstva nadležnog za poslove polјoprivrede za podsticaje za investicije za preradu voća, povrća i grožđa.

U zavisnosti od vrste podsticaja, podnosilac zahteva uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavlјa i dokumentaciju iz čl. 19. 20. i 21. ovog pravilnika.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 3) i 4) i člana 18 st. 1. tač. 3)-7) i člana 18. stav 2. i čl. 19, 20. i
21. ovog pravilnika, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlјa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Član 33.
Obradu podataka iz Zahteva za korišćenje podsticaja za nabavku kontrolnih i evedincionih markica Uprava vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, i to uvidom u zahtev i priloženu dokumentaciju, proverom podataka iz zahteva, a po potrebi uvidom i u druge odgovarajuće podatke, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova utvrđenih ovim pravilnikom.

Na osnovu utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana donosi se rešenje o pravu na korišćenje i isplati podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom.

VI. Završne odredbe

Član 34.
Izuzetno za 2017. godinu pravo na podsticaje iz člana 4. ovog pravilnika može da ostvari lice iz člana 9. ovog pravilnika ako je realizovalo predmetnu investiciju počev od 1. oktobra prethodne godine do dana podnošenja zahteva iz člana 25. ovog pravilnika, pod uslovima, na način i po postupku u skladu sa ovim pravilnikom.
Na ostvarivanje prava na podsticaje za realizovanu predmetnu investiciju iz stava 1. ovog člana ne sprovodi se postupak koji se odnosi na odobravanje prava na podsticaje.

Član 35.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkuretnosti i dostizanja standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa („Službeni glasnik RS”, br. 73/14, 45/15 i 111/15).

Član 36.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-83/2017-09
U Beogradu, 24. marta 2017. godine

MINISTAR

Branislav Nedimović

Prilog 4 – Izjava dobavljača

Prilog 3 – Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing

Prilog 2 – Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing

Prilog 1 – Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing

Obrazac 4 – Zahtev za korišćenјe podsticaja za nabavku kontrolnih markica i evidencionih markica

Obrazac 3 – Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Obrazac 2 – Tabela članova zadruge

Obrazac 1 – Zahtev za odobravanјe prava na podsticaje za podršku investicijama u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">