I. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere.

Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste:

1) primarna proizvodnja biljnih kultura, i to:

(1) žitarica,
(2) industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja,
(3) povrća,
(4) voća,
(5) grožđa,
(6) cveća;

2) primarna stočarska proizvodnja, i to:

(1) proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg),
(2) proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava–tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa),
(3) proizvodnja konzumne ribe,
(4) proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Član 2.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, i to:

1) programu za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura;
2) programu za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju.

II. Vrste podsticaja

Član 3.

Podrška programu iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, obezbeđuje se davanjem podsticaja za:

1) nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
2) nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
3) nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu;
4) nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;
5) izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju (u daljem tekstu: izgradnja) hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače;
6) izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica;
7) nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.

Podrška programu iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika obezbeđuje se davanjem podsticaja za:

1) nabavku nove opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane;
2) nabavku nove opreme za smeštaj odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine;
3) nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;
4) nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
5) nabavku kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu;
6) nabavku nove opreme za ribnjake;
7) nabavku nove opreme za pčelarstvo.

Član 4.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz člana 3. ovog pravilnika date su u Prilogu br. 1 – Tabela – Podsticaji i prihvatljive investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Tabela).

Član 5.

Predmet podsticaja je kupovina dobara i troškovi radova prihvatljivih investicija, s tim da se podsticajima ne nadoknađuju:

1) porezi uključujući porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi premera i geodetskih snimanja;
5) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;

6) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;
7) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
8) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
9) troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;
10) troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova;
11) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

III. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Pravo na podsticaje, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom, ima:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,
(2) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje deset članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i pravilnikom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosioci ili članovi deset različitih registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu,
(3) srednja škola koja se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom i ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruju pravo na podsticaje ako:

1) su upisana u Registar i nalaze se u aktivnom statusu;
2) ispunjavaju opšte i posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 7.

Pravo na podsticaje ima lice iz člana 6. ovog pravilnika ako:

1) je realizovalo investicije za koje su odobrena podsticajna sredstva na osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju;
2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
3) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4) je izmirilo dospele javne dažbine;

5) je investicija iz Tabele realizovana u periodu od 1. januara do 15. oktobra tekuće godine, pri čemu se pod realizacijom investicije u smislu ovog pravilnika smatra izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti) kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
6) je iznos pojedinačnog računa veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara;
7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke;
8) namenski koristi i ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, odnosno izgradnje objekta.

Član 8.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika, pravo na podsticaje iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 7) ovog pravilnika ostvaruje ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura iz člana 1. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;
2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura iz člana 1. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, na poljoprivrednom zemljištu iz tačke 1) ovog stava;
3) površina poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1) ovog stava pod predmetnom vrstom biljne kulture iz tačke 2) ovog stava ne prelazi 50 ha.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika ako:

1) su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem fizičkim licem ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, kao i ako na ovim nepokretnostima nema upisanih drugih tereta;
2) najkasnije od dana podnošenja zahteva u Registru privrednih subjekata ima registrovanu pretežnu delatnost – prerada i konzervisanje voća i povrća, odnosno ako tu delatnost ima kao jednu od delatnosti navedenih u osnivačkom aktu;
3) je kapacitet rashladnih komora zapremine do 10.000 m3.

Pravo na podsticaje iz člana 3. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika lice koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika ostvaruje ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura iz člana 1. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;
2) su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem fizičkim licem ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, kao i ako na ovim nepokretnostima nema upisanih drugih tereta;
3) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura iz člana 1. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, na poljoprivrednom zemljištu iz tačke 1) ovog stava – za fizička lica i srednje škole;
4) površina poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1) ovog stava pod predmetnom vrstom biljne kulture iz tačke 3) ovog stava ne prelazi 50 ha – za fizička lica i srednje škole;
5) najkasnije od dana podnošenja zahteva u Registru privrednih subjekata ima registrovanu pretežnu delatnost – skladištenje žitarica, odnosno ako tu delatnost ima kao jednu od delatnosti navedenih u osnivačkom aktu – za privredna društva, zemljoradničke zadruge i preduzetnike.

Član 9.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika, pravo na podsticaje iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika ostvaruje ako:

1) ima odgovarajuću životinju obeleženu i registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. stav 2. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika ako ima najviše 200 goveda, odnosno 1.000 koza, odnosno 1.000 ovaca, odnosno 200 svinja, odnosno 10.000 jedinki živine po turnusu.

Lice koje ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika ako:

1) je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) kvalitetnu priplodnu junicu koja je predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu tri godine od dana nabavke;
3) kvalitetnu priplodnu ovcu i kozu koja je predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu dve godine od dana nabavke;
4) kvalitetnu priplodnu svinju koja je predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu godinu dana od dana nabavke.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika ako u Registru ima prijavljene površine pod ribnjakom.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. stav 2. tačka 7) ovog pravilnika ako u Registru ima najmanje 10, a najviše 200 košnica.

IV. Način ostvarivanja prava na podsticaje

Član 10.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 6. ovog pravilnika sa podacima iz Registra na dan 31. mart tekuće godine, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu br. 1 – Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se za jednu ili više investicija iz Tabele.

Izuzetno od stava 4. ovog člana zahtev za korišćenje podsticaja za izgradnju hladnjača i nabavku nove opreme za hladnjače ili zahtev za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica, podnosi se samo za jednu od navedenih vrsta podsticaja.

Član 11.

Uz zahtev iz člana 10. ovog pravilnika podnosi se:

1) uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležne poreske uprave, ne starije od tri meseca od dana podnošenja zahteva;
2) uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne starije od tri meseca od dana podnošenja zahteva;
3) račun za predmetnu investiciju iz Tabele, izdat u periodu od 1. januara do 15. oktobra, godine za koju se podnosi zahtev, a koji glasi na podnosioca zahteva;
4) otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
5) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni isečak;

6) garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;
7) carinska deklaracija – samo ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
8) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od tri meseca od dana podnošenja zahteva;
9) ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine podnosi i potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne stariju od tri meseca od dana podnošenja zahteva.

Član 12.

Kada je podnosilac zahteva za korišćenje podsticaja preduzetnik, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i izvod iz Registra privrednih subjekata, ne stariji od tri meseca od dana podnošenja zahteva.

Kada je podnosilac zahteva za korišćenje podsticaja privredno društvo, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata ne stariji od tri meseca od dana podnošenja zahteva;
2) akt o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice, prema podacima iz finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Kada je podnosilac zahteva za korišćenje podsticaja zemljoradnička zadruga, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata ne stariji od tri meseca od dana podnošenja zahteva;
2) akt o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice, prema podacima iz finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
3) popunjen i overen Obrazac br. 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, sa podacima o najmanje deset članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi deset različitih registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Kada je podnosilac zahteva za korišćenje podsticaja srednja škola, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i rešenje o verifikaciji za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Član 13.

Za podsticaje iz člana 3. stav 1. tač. 5) i 6) ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi dokumentacija iz čl. 11. i 12. ovog pravilnika i upotrebna dozvola za objekat koji je predmet investicije.

Za podsticaje iz člana 3. stav 1. tač. 5) i 6) ovog pravilnika koji se odnose na izgradnju hladnjača i izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, podnosi se i:

1) kopija plana i izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;
2) ako podnosilac zahteva nije vlasnik predmetnih parcela podnosi i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnih parcela zaključen sa zakupodavcem fizičkim licem ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede sa rokom važenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev, koji ugovor upisan u izvod iz tačke 1) ovog stava;
3) građevinsku knjigu, odnosno drugu propisanu evidenciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
4) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova.

Ako preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga podnosi zahtev za podsticaje iz člana 3. stav 1. tačka 5) i 6) ovog pravilnika, a nema registrovanu pretežnu delatnost – prerada i konzervisanje voća i povrća, odnosno skladištenje žitarica, uz zahtev podnosi osnivački akt, odnosno drugi dokument kojim dokazuje da ima jednu od delatnosti – prerada i konzervisanje voća i povrća, odnosno skladištenje žitarica.

Član 14.

Za podsticaje iz člana 3. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika, pored dokumentacije iz čl. 11. i 12. ovog pravilnika, uz zahtev se podnosi i:

1) uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla koje je predmet zahteva (pedigre);
2) uverenje o zdravstvenom stanju životinja overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Član 15.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev za korišćenje podsticaja moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Član 16.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa članom 6. ovog pravilnika nema pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, Uprava odbacuje bez daljeg razmatranja.

Uprava rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja koji se dodeljuju.

Član 17.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 dinara, osim podsticaja iz člana 3. stav 1. tač. 5) i 6) za koje je najviši iznos podsticaja po podnosiocu zahteva 5.000.000 dinara.

Član 18.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, po redosledu podnošenja zahteva, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je više zahteva podneto u isto vreme, redosled isplate podsticaja određuje se prema vremenu prijema zahteva u Upravi.

Član 19.

Korisnik podsticaja kojem su odobrena sredstva za podsticaje iz člana 3. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika oslobađa se obaveze povraćaja sredstava u slučaju neispunjenja obaveza iz člana 9. stav 3. ovog pravilnika, ako u roku od 15 dana od dana uginuća ili prinudnog klanja, Upravi za agrarna plaćanja dostavi dokaz izdat od nadležne veterinarske službe.

V. Prelazne i završne odredbe

Član 20.

Izuzetno od odredbe člana 7. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika pravo na korišćenje podsticaja u 2014. godini ostvaruje se ako je investicija iz Tabele realizovana do 1. novembra 2014. godine.

Izuzetno od odredbe člana 10. stav 2. ovog pravilnika, zahtev za korišćenje podsticaja za 2014. godinu podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 1. novembra 2014. godine.

Izuzetno od odredbe člana 11. tačka 3) uz zahtev za korišćenje podsticaja za 2014. godinu podnosi se račun za predmetnu investiciju iz Tabele, izdat do 1. novembra 2014. godine.

Član 21.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 90/13).

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 7. stav 1. tačka 4) i člana 11. tač. 1) i 2) koje se primenjuju od 1. januara 2015. godine.

Prilog br. 1

TABELA – PODSTICAJI I PRIHVATLjIVE INVESTICIJE U PRIMARNU POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU

Red. broj Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije
I. Program za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura
1) Nabavka nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje (1) Sistemi za navodnjavanje: 1.1 pumpe za navodnjavanje, 1.2 agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon), 1.3 sistemi za navodnjavanje „kap po kap”: cevi za dovod vode, razvodne cevi, spojnice, kapajući okiteni-polidripovi, kapajuće trake – samo za jagodu, povrće i cveće, filteri, uređaji za ubrizgavanje mineralnih đubriva, ventili, slavine, 1.4. sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom: pivot sistemi, vodeni topovi, tifoni i rasprskivači,
(2) Sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine.
2) Nabavka nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura (1) Protivgradna mreža sa nosačima,
(2) Materijali za pokrivanje povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil,
(3) Rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 1000l,
(4) Materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura, povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje,
(5) Traktorske prskalice maksimalne zapremine 2.000 l,
(6) Atomizeri,
(7) Rotositnilice (rotofreze),
(8) Frostbusteri gorionici (priključna mašina),
(9) Zadimljivači (fogeri).
3) Nabavka novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu (1) Sejalice, sadilice i vadilice,
(2) Mehanizacija za sitnjenje i skupljanje ostataka posle rezidbe,
(3) Tresači ili drugi berači voća,
(4) Mašine za skupljanje jezgrastog voća,
(5) Pokretne platforme za berbu,
(6) Elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi,
(7) Oprema za sitnjenje, vlaženje, potapanje i pasterizaciju supstrata za proizvodnju gljiva,
(8) Oprema za rukovanje i pakovanje zasejanog supstrata za proizvodnju gljiva, (9) Mašine za rukovanje slamom i pakovanje zasejanog komposta,
(10) Mašine za punjenje saksija supstratom,
(11) Mašine za pravljenje supstrata za proizvodnju cveća,
(12) Mašine za orezivanje i oblikovanje ukrasnog bilja.
4) Nabavka novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru (1) Konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične),
(2) Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika,
(3) Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote izuzimajući malč folije,
(4) Mreže za senčenje objekta,
(5) Oprema za ventilaciju, hlađenje odnosno grejanje prostora (centrifugalni ili aksijalni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotlovi/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha),
(6) Sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine),
(7) Oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora:
7.1 Instrumenti za merenje nivoa ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru, 7.2 Instrumenti za merenje temperature i vlažnosti zemljišta, supstrata i vazduha, 7.3 Instrumenti za merenje elektroprovodljivosti vode i hranljivog rastvora (ES metri), 7.4 Instrumenti za merenje kiselosti zemljišta i supstrata (rN metri).
5) Izgradnja hladnjača i nabavka nove opreme za hladnjače (1) Troškovi izgradnje, proširenja, rekonstrukcije odnosno adaptacije hladnjača,
(2) Nabavka nove opreme za hladnjače:
2.1 Kompresori, 2.2 Isparivači, 2.3 Kondenzatori, 2.4 Paneli sa metalnom konstrukcijom, 2.5 Vrata za komore.
6) Izgradnja novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavka nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica (1) Troškovi izgradnje novih objekata silosa i podnih skladišta
(2) Nabavka nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica (silose i podna skladišta):
2.1 Silosni termometri, 2.2 Silosni fini aspiratori, 2.3 Silosni grubi aspiratori, 2.4 Aparati za određivanje mikotoksina, 2.5 Uređaji za hlađenje žitarica, 2.6 NIT analizatori za proteine sa kalibracijom, 2.7 Uređaji za broj padanja sa laboratorijskim mlinom, 2.8 Uređaji za određivanje sadržaja primesa.
7) Nabavka nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište (1) Perilice,
(2) Kalibratori,
(3) Klasirke,
(4) Sortirke,
(5) Izbijačice,
(6) Pakerice sa automatskim vagama,
(7) Polirke,
(8) Boks palete i ram palete,
(9) Metal detektori,
(10) Mašine za pakovanje sadnica,
(11) Mašine za vezivanje rezanog cveća.
II. Program za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju
1) Nabavka nove opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane (1) Oprema za mužu (muzilice i linijski sistemi za mužu),
(2) Oprema za hlađenje mleka (laktofrizi),
(3) Oprema i mehanizacija za pripremu i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu:
3.1 Balirke i rol balirke, 3.2 Mašine za sabijanje odnosno pakovanje kabaste stočne hrane, 3.3. Samoutovarne prikolice za prikupljanje, prevoz i istovaranje sena, 3.4 Elevatori za utovar bala na prikolice, 3.5 Priključne traktorske mašine za usitnjavanje biljne mase za pripremu silaže, 3.6 Priključne traktorske kosačice, 3.7 Sakupljači sena, 3.8 Miks prikolice, 3.9 Mešaone za pripremu koncentrovane stočne hrane;
(4) Oprema za pašnjački način držanja životinja:
4.1 Električne ograde, 4.2 Termo-pojilice za pašnjački način držanja životinja.
2) Nabavka nove opreme za smeštaj odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine (1) Oprema za objekte za smeštaj mlečnih krava i tovnih junadi,
(2) Oprema za objekte za smeštaj krmača i odgoj prasadi,
(3) Oprema za objekte za držanje i odgoj ovaca, koza i živine.
3) Nabavka nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka (1) Skreperi i separatori,
(2) Prikolice za distribuciju čvrstog stajnjaka,
(3) Cisterne za distribuciju tečnog stajnjaka,
(4) Samohodni utovarivači stajnjaka (telehendleri), prednji i zadnji utovarivači (priključna mašina).
4) Nabavka nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja (1) Mašinice za šišanje ovaca,
(2) Oprema za orezivanje papaka kod krava:
2.1 Boksovi za orezivanje papaka, 2.2 Noževi – levi i desni, 2.3 Klešta, velika i mala, 2.4 Mašina za oštrenje noževa, 2.5 Brusilice.
5) Nabavka kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu (1) Junice, starosti od 17 do 27 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) Šilježice, šilježani, dviske i dvisci starosti od 6 do 18 meseci, u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) Nazimice i nerastovi starosti od 5 do 8 meseci, u momentu izdavanja računa o nabavci.
6) Nabavka nove opreme za ribnjake (1) Tankovi (bazeni) za transport ribe,
(2) Aeratori,
(3) Hranilice,
(4) Mrežasti alati,
(5) Oksimetri,
(6) Uređaji za izlov ribe,
(7) Elevatori za ribe.
7) Nabavka nove opreme za pčelarstvo (1) Košnice,
(2) Centrifuge,
(3) Električni otklapač saća,
(4) Kade za otklapanje saća,
(5) Električne pumpe i punilice za med,
(6) Topionici za vosak,
(7) Električni dekristalizator,
(8) Automatski sto za pakovanje meda,
(9) Sušara za polen,
(10) Stresač pčela.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">