Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni elementi, odnosno kriterijumi za procenu rizika, učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebni elementi plana inspekcijskog nadzora u oblasti jonizujućih zračenja.

Posebni elementi, odnosno kriterijumi za identifikaciju radijacionog rizika

Član 2.

Kriterijumi za identifikaciju radijacionog rizika propisani su preporukama i tehničkim dokumentima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA: SS-120, BSS 115, RS-G-1.1, RS-G-1.2, RS-G-1.3, RS-G-1.4 i RS-G-1.5), Međunarodne komisije za radijacione jedinice (ICRU) i Međunarodne Komisije za zaštitu od zračenja (ICRP).

Preporuke i tehnički dokumenti za procenu radijacionog rizika

Član 3.

Procena radijacionog rizika uređena je međunarodnim preporukama i tehničkim dokumentima pobrojanim u članu 2. ovog pravilnika.
Radijacioni rizik za celo telo ili pojedine organe određuje se preko efektivne doze ili tkivnih ekvivalenata doze i odgovarajućih koeficijenata verovatnoće usvojenih od strane Međunarodnog komiteta za zaštitu od zračenja: Preporuke 2007 Međunarodne komisije za zaštitu od zračenja, Publikacija broj 103 (The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 103).
Preporuka 2007 Međunarodne komisije za zaštitu od zračenja, Publikacija broj 103 (The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 103), ugrađena je u Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 86/11).

Plan inspekcijskih nadzora

Član 4.

Godišnji plan rada inspekcije za zaštitu od jonizujućih zračenja za svaku narednu godinu će biti sačinjen na osnovu procene radijacionog rizika i preporuka datih od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA-TECDOC 1526), koje su date u Prilogu (Tabele 1–6.) ovog pravilnika i koji čini sastavni deo ovog pravilnika, a kojima se definiše vremenski period u kojem se preporučuje obavljanje najmanje jedne inspekcije za različite radijacione delatnosti.
Plan inspekcijskog nadzora, pored obaveznih elemenata, sadrži i posebne zahteve za usklađenost planova inspekcijskog nadzora sa planovima organa državne uprave sa čijim delokrugom su povezana pitanja iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja.

Završna odredba

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog

Tabele učestalosti inspekcijskog nadzora

Tabela 1.

Medicinske radijacione delatnosti Vremenski period
(Broj godina/jedna inspekcija)  
Radioterapija 1
Nuklearna medicina (dijagnostika i terapija) 1
Medicinsko istraživanje 1
Dijagnostička i interventna radiologija 2
Rendgen dijagnostika u veterini 2
Rendgen dijagnostika u stomatologiji 3

Tabela 2.

Nemedicinske radijacione delatnosti Vremenski period
(Broj godina/jedna inspekcija)  
Industrijska radiografija 1
Industrijsko ozračivanje za potrebe sterilizacije 1
Nemedicinska primena otvorenih izvora 1
Ispitivanje bušotina 2
Merenje prenosnim meračima, detekcione ili analitičke tehnike (debljine, gustine, nivoa, vlažnosti i dr.) 2
Nemedicinska primena zatvorenih izvora 2
Merenje nepokretnim meračima, detekcione ili analitičke tehnike (debljine, gustine, nivoa, vlažnosti i dr.) 3

Tabela 3.

Ostale radijacione delatnosti Vremenski period
(Broj godina/jedna inspekcija)  
Proizvodnja radioaktivnih izvora 1
Servisiranje i instaliranje izvora i uređaja u medicini 3
Servisiranje jonizujućih detektora dima 1
Korišćenje rendgen aparata za kontrolu roba 2
Promet (uvoz, izvoz i tranzit) izvora 3
Naučno-istraživačke delatnosti 3
Korišćenje jonizujućih detektora dima 3
Korišćenje zatvorenih izvora u obrazovanju 3
Korišćenje zatvorenih izvora u poljoprivredi 3

Tabela 4.

Tehničko-tehnološki postupak Vremenski period (Broj godina/jedna inspekcija)
Proizvodnje u kojima dolazi do povećanja koncentracije prirodnih radionuklida iznad granica propisanih za kontaminaciju životne sredine 3

Tabela 5.

Poslovi koji primarno ne spadaju u radijacionu delatnost Vremenski period
(Broj godina/jedna inspekcija)  
Otvorena skladišta metalnog otpada 3
Postrojenja za preradu metalnog otpada 3

Tabela 6.

Stručni poslovi u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja Vremenski period
(Broj godina/jedna inspekcija)  
Ovlašćena pravna lica 3
Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">