Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se program obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i bliža sadržina i način vođenja Registra prevoznika životinja (u daljem tekstu: Registar).

Član 2.

Obuka vozača drumskih prevoznih sredstava koji obavljaju prevoz životinja i pratilaca životinja koji vode brigu o životinjama prilikom njihovog prevoza, koju sprovodi ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), vrši se u skladu sa programom obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza (u daljem tekstu: obuka).

Član 3.

Obukom se obrađuju sledeće teme:

1) opšti uslovi za prevoz životinja;
2) način prevoza životinja i postupanje sa životinjama u toku prevoza;
3) dokumenta potrebna u toku putovanja;
4) uslovi u pogledu prevoznih sredstva u kojima se prevoze životinje;
5) fiziologija životinja, posebno potrebe u hrani i vodi, ponašanje životinja i pojam stresa;
6) uticaj ponašanja vozača i pratioca životinja u prevoznom sredstvu na dobrobit životinja i kvalitet mesa;
7) zaštita životinja u neplaniranim situacijama;
8) bezbednost ljudi koji rade sa životinjama.

Član 4.

Posle završene obuke i izvršene provere osposobljenosti izdaje se potvrda o obučenosti za dobrobit životinja prilikom prevoza (u daljem tekstu: potvrda o obučenosti).
Potvrda o obučenosti izdaje se na Obrascu 1 – Potvrda o obučenosti za vozače i pratioce životinja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a sadrži sledeće podatke:

1) prezime i ime, datum rođenja, grad, državu rođenja i državljanstvo vozača odnosno pratioca životinje;
2) broj potvrde o obučenosti i do kada važi; 3) naziv i sedište, broj telefona i faksa i elektronsku adresu organa koji izdaje potvrdu; 4) datum i mesto izdavanja potvrde o obučenosti; 5) ime i potpis ovlašćenog lica i pečat organa koji izdaje potvrdu. Potvrda o obučenosti se izdaje na srpskom jeziku, a na zahtev vozača ili pratioca koji obavlja prevoz u drugoj zemlji i na engleskom jeziku.

Član 5.

Pravno i fizičko lice odnosno preduzetnik koji ispunjavaju uslove u pogledu prevoznih sredstava za prevoz životinja i obučenosti za dobrobit životinja prilikom njihovog prevoza upisuju se u Registar, koji se vodi u Ministarstvu, u skladu sa zakonom.

Član 6.

Registar sadrži:

1) redni broj upisa;
2) naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno ime i prezime fizičkog lica koje obavlja prevoz životinja;
3) sedište pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno adresu fizičkog lica koje obavlja prevoz životinja;
4) broj potvrde o obučenosti za svakog vozača i pratioca životinje;
5) broj prevoznih sredstava sa registarskim brojem vozila sa kojima raspolaže pravno i fizičko lice odnosno preduzetnik;
6) broj i datum rešenja o ispunjenosti uslova u pogledu prevoznih sredstava za prevoz životinja.

Član 7.

Svakom pravnom i fizičkom licu odnosno preduzetniku prilikom upisa u Registar dodeljuje se registarski broj. Pravno i fizičko lice odnosno preduzetnik može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati.

Član 8.

Registar se vodi u elektronskom obliku. Uvid u Registar vrši se uz obavezno prisustvo lica ovlašćenog za vođenje Registra.

Član 9.

U Registar se upisuju i promene podataka, koje se prijavljuju Ministarstvu u roku od 15 dana od nastale promene.

Član 10.

Brisanje podataka iz Registra vrši se povlačenjem dijagonalne linije preko svih rubrika, osim rubrike „promene” u koju se unosi broj i datum rešenja na osnovu koga je izvršena promena, odnosno brisanje pravnog ili fizičkog lica, odnosno preduzetnika iz Registra.

Član 11.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i sadržini i načinu vođenja Registra prevoznika životinja („Službeni glasnik RS”, broj 38/10).

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje od 1. januara 2012. godine.

Prilog – potvrda

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">