Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) CAS broj jeste identifikacioni broj dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi i unesena u registar Hemijskog apstrakt servisa (Chemical Abstract Service);

2) CIPAC broj jeste identifikacioni broj dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci od strane Međunarodnog kolaborativnog saveta za pesticide (Collaborative International Pesticides Analitycal Council);

3) IUPAC naziv jeste naziv supstance po pravilima Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry);

4) trivijalni (generički) naziv (ISO naziv) jeste naziv supstance dogovoren od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organisation for Standardisation).

Član 3.

Lista odobrenih supstanci vodi se u delovima, u skladu sa odgovarajućim listama na teritoriji Evropske unije, i to kao:

1) DEO A1: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i za koje se smatra da su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije;
2) DEO A2: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i koje su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije;
3) DEO A3: Osnovne supstance;

4) DEO A4: Aktivne supstance niskog rizika;
5) DEO A5: Aktivne supstance predviđene za zamenu;
6) DEO A6: Aktivne supstance za koje zahtev za odobrenje još uvek nije razmatran u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja, niti na nivou Evropske unije, a sredstva za zaštitu bilja koja ih sadrže mogu se proizvoditi, registrovati i stavljati u promet na teritoriji Republike Srbije.

Lista odobrenih supstanci data je na Obrascu 1 – Lista odobrenih supstanci, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Lista odobrenih supstanci, koja se odnosi na DEO A1, DEO A2, DEO A4 i DEO A5, sadrži:

1) redni broj supstance u odgovarajućoj listi Evropske unije, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Br.”;
2) trivijalni naziv, CAS i CIPAC brojeve supstance, odnosno naučni naziv, soj i oznaka zbirke kultura kada su u pitanju mikroorganizmi, koji se vode u koloni pod nazivom: „Trivijalni naziv i identifikacioni brojevi supstance”;
3) nazive supstanci po IUPAC nomenklaturi, koji se vode u koloni pod nazivom: „Hemijski naziv supstance po IUPAC”;

4) podatke o minimalnoj čistoći, odnosno relevantnim nečistoćama supstance, koji se vode u koloni pod nazivom: „Minimalna čistoća i maksimum nečistoća”;
5) datum odobravanja supstance, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Datum odobravanja”;
6) period važenja odobrenja za supstancu, koji se vodi u koloni: „Odobrenje važi do”;
7) uslove pod kojima se sredstvo za zaštitu bilja, koje sadrži supstancu navedenu u listi, može registrovati, koji se vode u koloni pod nazivom: „Posebne odredbe”.

Član 5.

Lista odobrenih supstanci, koja se odnosi na DEO A3 sadrži:

1) redni broj supstance u odgovarajućoj listi Evropske unije, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Br.”;
2) trivijalni naziv, CAS i CIPAC brojeve supstance, odnosno naučni naziv kada su u pitanju biljne vrste, koji se vode u koloni pod nazivom: „Trivijalni naziv i identifikacioni brojevi supstance”;
3) naziv supstance po IUPAC nomenklaturi, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Hemijski naziv supstance po IUPAC”;
4) datum odobravanja supstance, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Datum odobravanja”;
5) uslove pod kojima se sredstvo za zaštitu bilja, koje sadrži supstancu navedenu u listi, može registrovati, koji se vode u koloni pod nazivom: „Posebne odredbe”.

Član 6.

Lista odobrenih supstanci, koja se odnosi na DEO A6 sadrži:

1) redni broj supstance u listi, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Br.”;
2) trivijalni naziv, CAS i CIPAC brojeve supstance, odnosno naučni naziv kada su u pitanju biljne vrste ili naučni naziv, soj i oznaka zbirke kultura kada su u pitanju mikroorganizmi, koji se vode u koloni pod nazivom: „Trivijalni naziv i identifikacioni brojevi supstance”;

3) namena za koju se može registrovati sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži supstancu navedenu u listi, koja se vodi u koloni pod nazivom: „Posebne odredbe”.

Član 7.

Lista zabranjenih supstanci vodi se na osnovu Liste odobrenih supstanci.

Lista zabranjenih supstanci vodi se tako da se aktivna supstanca koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci smatra zabranjenom supstancom.

Član 8.

Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja vodi se u delovima koji se odnose na vrstu i namenu sredstava za zaštitu bilja (hemijska sredstva za zaštitu bilja, herbicidi, fungicidi i sl.) i sadrži:

1) redni broj sredstva za zaštitu bilja u listi, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Br.”;
2) trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Naziv sredstva za zaštitu bilja”;
3) naziv aktivne supstance koju sredstvo za zaštitu bilja sadrži i njen sadržaj izražen u g/l ili g/kg ili %, koji se vode u koloni pod nazivom: „Naziv i sadržaj aktivne supstance”;

4) poslovno ime nosioca rešenja o stavljanju u promet sredstva za zaštitu bilja, odnosno njegovog zastupnika ili predstavnika, koji se vode u koloni pod nazivom: „Poslovno ime proizvođača, zastupnika odnosno predstavnika”;
5) broj i datum rešenja na osnovu koga je sredstvo za zaštitu bilja registrovano, koji se vode u koloni pod nazivom: „Broj i datum rešenja o registraciji”;
6) datum isteka važenja rešenja o stavljanju u promet sredstva za zaštitu bilja, koji se vodi u koloni pod nazivom: „Rešenje važi do”.

Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana data je na Obrascu 2 – Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, br. 92/11, 92/13, 61/14 i 99/15).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac 1 – Lista odobrenih supstanci

Sadržaj:

Deo A1: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i za koje se smatra da su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije

Deo A2: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i koje su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije

Deo A3. Osnovne supstance

Deo A4: Aktivne supstance niskog rizika

Deo A5: Aktivne supstance predviđene za zamenu

Deo A6: Aktivne supstance za koje zahtev za odobrenje još uvek nije razmatran u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja, niti na nivou Evropske unije, a sredstva za zaštitu bilja koja ih sadrže mogu se proizvoditi, registrovati i stavljati u promet na teritoriji Republike Srbije

Deo A1: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i za koje se smatra da su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije

Br. Trivijalni naziv(*) i identifikacioni brojevi supstance Hemijski naziv(**) supstance po IUPAC Minimalna čistoća i maksimum nečistoća(**) Datum odobravanja Odobrenje važi do
           

Deo A2: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i koje su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije

Br. Trivijalni naziv(*) i identifikacioni brojevi supstance Hemijski naziv(**) supstance po IUPAC Minimalna čistoća i maksimum nečistoća(**) Datum odobravanja Odobrenje važi do Posebne odredbe
             

Deo A3: Osnovne supstance

Br. Trivijalni naziv(*) i identifikacioni brojevi supstance Hemijski naziv(**) supstance po IUPAC Minimalna čistoća i maksimum nečistoća(**) Datum odobravanja Posebne odredbe
           

Deo A4: Aktivne supstance niskog rizika

Br. Trivijalni naziv(*) i identifikacioni brojevi supstance Hemijski naziv(**) supstance po IUPAC Minimalna čistoća i maksimum nečistoća(**) Datum odobravanja Odobrenje važi do Posebne odredbe
             

Deo A5: Aktivne supstance predviđene za zamenu

Br. Trivijalni naziv(*) i identifikacioni brojevi supstance Hemijski naziv(**) supstance po IUPAC Minimalna čistoća i maksimum nečistoća(**) Datum odobravanja Odobrenje važi do Posebne odredbe
             

Deo A6: Aktivne supstance za koje zahtev za odobrenje još uvek nije razmatran u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja, niti na nivou Evropske unije, a sredstva za zaštitu bilja koja ih sadrže mogu se proizvoditi, registrovati i stavljati u promet na teritoriji Republike Srbije

Br. Trivijalni naziv(*) i identifikacioni brojevi supstance Hemijski naziv(**) supstance po IUPAC Posebne odredbe
       

Obrazac 2 – Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja

Br. Naziv sredstva za zaštitu bilja Naziv i sadržaj aktivne supstance Skraćeno poslovno ime proizvođača, zastupnika, odnosno predstavnika Broj i datum rešenja o registraciji Rešenje važi do
naziv sadržaj proizvođač zastupnik/
predstavnik
registracija izmena i dopuna  
1 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6
                 
Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">