Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 2.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela.

Član 3.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), od 15. aprila do 31. maja tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela, upoređivanje podataka iz podnetog zahteva sa prijavljenim podacima u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela („Službeni glasnik RS”, br. 60/13 i 36/14).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">