Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i tehnološki uslovi koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke i pogoni za preradu i obradu životinjskih otpadaka.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) životinjski otpaci jesu produkti metabolizma domaćih životinja koji sadrže azot, fosfor, kalijum, kalcijum i magnezijum, koji se razbacuju po polјoprivrednim površinama kao organsko đubrivo u cilјu pobolјšanja uslova za ishranu bilјa i povećanja plodnosti zemlјišta, a koji uklјučuju čvrsti i tečni stajnjak (u dalјem tekstu: životinjske izlučevine);
2) osoka jeste smeša tečnih produkta metabolizma životinjskog porekla, urina sa dodatkom izlučevina, i vode za održavanje higijene u objektu;
3) pogoni za preradu i obradu životinjskih izlučevina jesu objekti za skladištenje i preradu životinjskih izlučevina;
4) stajnjak jeste čvrsti i/ili tečni izmet odnosno mokraća farmski uzgajanih životinja, osim farmski uzgajanih riba, sa ili bez prostirke;
5) tečni stajnjak jeste mešavina izlučevina (ekskremenata fecesa i urina) domaćih životinja, koja se sastoji od čvrstog ili ugušćenog dela (balege) i tečnog dela (urina – osoke) bez prisustva prostirke;
6) uslovno grlo (u dalјem tekstu: UG) jeste uporedna vrednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg;
7) čvrsti stajnjak jeste mešavina prostirke sa čvrstim i tečnim produktima metabolizma životinjskog porekla (fecesom i urinom) različitog stepena biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti.

Član 3.

Objekti za životinjske izlučevine služe za skladištenje životinjskih izlučevina (u dalјem tekstu: objekti za skladištenje životinjskih izlučevina) i mogu biti:

1) đubrišta;
2) osočne jame;
3) lagune;
4) sedimentacijski bazeni.

Objekat za skladištenje životinjskih izlučevina gradi se od materijala nepropustlјivog za vodu, na način koji sprečava izlivanje, ispiranje ili oticanje stajnjaka u okolinu, kao i zagađenje podzemnih i površinskih voda.

Objekat za skladištenje životinjskih izlučevina gradi se na najmanje:

1) 20 m udalјenosti od spolјašnjeg ruba korita jezera ili druge stajaće vode;
2) 3 m udalјenosti od spolјašnjeg ruba korita vodotoka širine korita 5 m ili više;
3) 10 m udalјenosti od spolјašnjeg ruba korita vodotoka, na nagnutim terenima uz vodotokove sa nagibom većim od 10%.

Objekat za skladištenje životinjskih izlučevina svojim kapacitetom treba da obezbedi prikuplјanje stajnjaka za period od šest meseci.

Kapacitet objekta za skladištenje životinjskih izlučevina određuje se na osnovu obračuna UG datog u Prilogu 1 – Obračun UG po pojedinim vrstama domaćih životinja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kapacitet objekta za skladištenje životinjskih izlučevina, u zavisnosti od vrste domaćih životinja i vrste stajnjaka, za period od šest meseci dat je u Prilogu 2 – Kapacitet objekta za skladištenje životinjskih izlučevina prema vrsti domaće životinje i vrsti stajnjaka za period od šest meseci u m3 (u dalјem tekstu: Prilog 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Đubrište je horizontalni objekat od armiranog betona za lagerovanje čvrstog stajnjaka.

Pod đubrišta ograđuje se betonskim zidovima sa tri strane i treba da izdrži sva statička opterećenja kojima je izložen u toku manipulacije stajnjakom.

Član 5.

Osočna jama je ukopani podzemni betonski objekat izgrađen od materijala nepropustlјivog za vodu i pokriven betonskom pločom sa otvorom za pražnjenje.

Osočna jama gradi se u neposrednoj blizini svakog đubrišta radi prikuplјanja tečnog dela čvrstog stajnjaka (u dalјem tekstu: osoka) na način koji sprečava isticanje u podzemne i površinske vode.

Kapacitet osočne jame obračunava se prema količini tečne faze stajnjaka koju ne upije prostirka za period od šest meseci. Ta količina treba da se kreće u granicama od 5 do 10% od ukupne količine izlučevina tečne faze jednog UG.

Količina stajnjaka obračunata prema UG iznosi od 45 do 55 kg/UG/dan u zavisnosti od učešća prostirke. Kod preživara ta količina iznosi 55 kg/UG/dan, a kod nepreživara 45 kg/UG/dan. Kod preživara odnos čvrste i tečne faze je 3:2, a kod nepreživara 2:3.

Osočna jama koristi se i za prihvatanje atmosferskog taloga i vode za održavanje higijene u objektu.

Osočna jama povezana je sa kanalima za izđubravanje u stajama, kao i sa podom đubrišta (površinskom drenažom – rigolom sa spolјašnje strane đubrišta).

Do osočne jame i đubrišta izgrađuje se betonski prilaz.

Ako se kroz sistem i tehnologiju gajenja domaćih životinja ne stvara osoka osočne jame nije potrebno graditi.

Član 6.

Laguna je objekat za lagerovanje tečnog stajnjaka koji se gradi formiranjem zemlјišnih bazena male dubine i velike površine.

Izgradnja lagune vrši se iskopavanjem zemlјe sa podizanjem zemlјanih nasipa ili bez zemlјanih nasipa. Dubina sloja tečnog stajnjaka u laguni treba da odgovara kapacitetima datim u Prilogu 2 ovog pravilnika.

Prema načinu gradnje laguna može biti: betonska, laguna sa plastičnom folijom i laguna obložena slojem gline.

Betonska laguna se izgrađuje od armiranog betona i može se oblagati folijom u cilјu povećanja stepena sigurnosti od oticanja stajnjaka kroz zidove lagune.

Laguna sa plastičnom folijom je zemlјana laguna obložena plastičnom folijom. Dno i zidovi lagune oblažu se folijom u dva sloja. Između slojeva folije postavlјaju se drenažne cevi koje povezuju lagunu sa revizionim šahtom. Folija treba da se u potpunosti prilagodi obliku lagune.

Laguna obložena slojem gline se posle zemlјanih radova presvlači slojem gline. Nanošenje gline treba da obezbedi sprečavanje isticanja i najmanjih količina stajnjaka iz lagune. Sloj gline nanosi se u deblјini oko 10 cm ravnomerno po zidovima i dnu lagune.

Član 7.

Sedimentacijski bazen je objekat kružnog poprečnog preseka smešten izvan staje koji služi za lagerovanje tečnog stajnjaka.

Sedimentacijski bazen gradi se od materijala nepropustlјivog za vodu i može biti nadzemni, poluukopani ili potpuno ukopani.

Potpuno ukopani sedimentacijski bazen pokriva se pločom od armiranog betona ili ograđuje ogradom visine koja je dovolјna da onemogući pristup domaćim i divlјim životinjama i neovlašćenim licima.

Oko sedimentacijskog bazena nasipa se krupni šlјunak ili drugi odgovarajući materijal u pojasu od najmanje 1 m.

Do sedimentacijskog bazena gradi se čvrst prilazni put koji služi za kretanje mehanizacije za pražnjenje bazena.

U sedimentacijskom bazenu treba da postoje uslovi za korišćenje mehaničkog mešača za homogenizaciju tečnog stajnjaka u toku nege, pred korišćenje, kao i za postavlјanje pumpe za manipulaciju tečnim stajnjakom.

Član 8.

U neposrednoj blizini staje gradi se prijemni bazen koji služi za prijem tečnog stajnjaka iz staje i u njega se ulivaju kanali kojima se staja izđubrava.

U prijemni bazen smešta se pumpa za manipulaciju tečnim stajnjakom. Manipulacija tečnim stajnjakom podrazumeva prepumpavanje tečnog stajnjaka u sedimentacijski bazen, separator za separaciju tečnog od čvrstog dela stajnjaka ili u cisternu za transport. Prijemni bazen pokriva se pločom od armiranog betona sa otvorom za pražnjenje ili se ograđuje ogradom visine koja je dovolјna da onemogući pristup domaćim i divlјim životinjama i neovlašćenim licima.

Ako se vrši separacija tečnog od čvrstog dela stajnjaka gradi se i deponija za čvrsti separisani deo stajnjaka. Količina separata je od 0,5 do 1 kg/UG/dan.

Kapacitet deponije za čvrsti separisani deo stajnjaka zavisi od broja UG i dužine lagerovanja.

Deponija za čvrsti separisani deo stajnjaka gradi se pored sedimentacijskog bazena, ispod separatorske kućice ili postolјa za separator.

Član 9.

Pogoni za preradu i obradu životinjskih izlučevina treba da ispunjavaju uslove u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00169/2017-09
U Beogradu, 5. oktobra 2017. godine
Ministar,
Branislav Nedimović, s.r.

Prilozi

Prilog 1 – Obračun UG po pojedinim vrstama domaćih životinјa

Vrsta/kategorija domaćih životinja UG/domaćoj životinji
Goveda i bivoli stariji od 24 meseca 1,2
Goveda i bivoli starosti od 12 do 24 meseca 0,8–1,0
Goveda i bivoli starosti od 6 do 12 meseci 0,6–0,8
Priplodni bikovi i bikovi bivoli 1,4
Telad goveda i bivola 0,15
Konji 1,2
Ždrebad 0,5
Magarci 0,5
Ovce i koze 0,10
Janjad, jarad 0,05
Krmače 0,3–04
Nerastovi 0,4
Svinje u tovu od 25 do 130 kg 0,15
Prasad 0,02
Koke nosilje i petlovi, morke i plovke 0,004
Tovni pilići 0,0025
Ćurke i guske 0,02
Kunići i pernata divljač 0,002

Prilog 2 – Kapacitet objekta za skladištenјe životinјskih izlučevina prema vrsti domaće životinјe i vrsti stajnјaka za period od šest meseci u m³

Vrsta/kategorija domaćih životinja Tečni stajnjak/m³ Čvrsti stajnjak/m³ Osoka/m³
Goveda i bivoli stariji od 24 meseca 7,1 7,0 3,5
Goveda i bivoli starosti od 12 do 24 meseca 5,8 4,2 2,9
Goveda i bivoli starosti od 6 do 12 meseci 2,3 2,1 1,2
Priplodni bikovi i bikovi bivoli 7,1 7,0 3,5
Telad goveda i bivola 1,2 1,0 0,7
Konji 7,0
Ždrebad 3,5
Magarci 3,5
Ovce i koze 1,0
Jagnjad, jarad 1,0
Krmače 2,55 1,73 0,84
Nerastovi 2,55 1,73 0,84
Svinje u tovu od 25 do 130 kg 0,64 0,44 0,21
Prasad 0,21 0,09 0,035
Koke nosilje i petlovi, morke, plovke 0,032 0,016
Tovni pilići 0,006
Ćurke i guske 0,03
Kunići i pernata divljač 0,042
Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">