I. Uvodna odredba

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu objekata, prostorija, opreme, sredstava za rad i stručnog kadra, koje mora da ispunjava veterinarska ambulanta, veterinarska stanica i veterinarska klinika za obavljanje veterinarske delatnosti.

II. Uslovi u pogledu objekata

Član 2.

Objekat u kojem se obavlja veterinarska delatnost mora da:

1) je izgrađen od čvrstog materijala koji obezbeđuje termoizolaciju i hidroizolaciju;

2) su podovi, zidovi i radne površine od vodootpornog materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati, osim prostorija za smeštaj veterinarskih radnika;

3) ima vodovod, kanalizaciju i grejanje;

4) je priključen na električnu i telefonsku mrežu, a za potrebe elektronske obrade podataka da ima računarsku opremu: računar, štampač i vezu sa internetom;

5) ima prirodnu i veštačku osvetljenost;

6) u svim prostorijama, u zavisnosti od namene, ima obezbeđenu odgovarajuću temperaturu;

7) ima prostorije koje su funkcionalno neposredno povezane;

8) ima dvorište i staze oko objekta betonirane, asfaltirane ili urađene od neke druge čvrste podloge, a ostale površine dvorišta uređene i redovno održavane;

9) ima sopstveni ulaz koji je odvojen od stambenog dela objekta;

10) ima zidove do plafona koji ne mogu biti manji od 2,40 m;

11) u radnim prostorijama ima tekuću hladnu i toplu vodu;

12) ima sistem za odvođenje otpadnih voda koji se uliva u javnu kanalizaciju ili nepropusnu septičku jamu, a izuzetno otpadne vode mogu da se ulivaju u prirodne recipijente ukoliko objekat ima sistem za prečišćavanje otpadnih voda;

13) ima u radnim prostorijama radne površine za rad sa hemikalijama od materijala koji je na njih otporan;

14) ima na vidnom mestu istaknutu tablu sa sledećim podacima (naziv veterinarske ambulante, veterinarske stanice, odnosno veterinarske klinike, radno vreme veterinarske ambulante, veterinarske stanice, odnosno veterinarske klinike, broj telefona dežurnog veterinara).

III. Uslovi u pogledu prostorija

1. Veterinarska ambulanta

Član 3.

Veterinarska ambulanta mora da ima sledeće prostorije, i to:

1) za prijem životinja koje čekaju na pregled;
2) za pregled, lečenje i veštačko osemenjavanje životinja;
3) za čišćenje, pranje i sterilizaciju medicinskih instrumenata;
4) za smeštaj i čuvanje lekova i medicinskih sredstava;
5) za presvlačenje i pranje zaštitne garderobe zaposlenih veterinara sa sanitarnim čvorom, priborom za ličnu higijenu, kao i ormanom za odlaganje prljave zaštitne garderobe.

Član 4.

Ako veterinarska ambulanta umesto prostorije za prijem životinja koje čekaju na pregled ima prostor za prijem životinja koje čekaju na pregled, taj prostor predstavlja sastavni deo prostorije za pregled, lečenje i veštačko osemenjavanje životinja.

Član 5.

Prostorija za pregled, lečenje i veštačko osemenjavanje životinja treba da ima površinu od najmanje 16 m², osim veterinarske ambulante za kućne ljubimce čija površina prostorija ne može biti manja od 12 m², kao i da ima prirodnu i veštačku osvetljenost intenziteta 500 luksa.

Član 6.

Prostorija za smeštaj i čuvanje lekova i medicinskih sredstava mora da bude zatamnjena i opremljena policama i ormanima.

Za lekove koji se moraju čuvati pod ključem, treba obezbediti ormane sa bravom.

Član 7.

Ako veterinarska ambulanta obavlja poslove trihineloskopskog pregleda, laboratorijska i druga specijalistička ispitivanja mora da ima prostoriju – priručnu laboratoriju.

Priručna laboratorija iz stava 1. ovog člana mora da je opremljena opremom za neškodljivo uklanjanje zaraznog i na zarazu sumnjivog materijala i da ima veštačko osvetljenje intenziteta od najmanje 500 luksa, a radne površine otporne na koroziju.

Ako veterinarska ambulanta obavlja poslove rendgenološke dijagnostike mora da ispunjava uslove iz člana 13. tačka 6) podtačka (2) ovog pravilnika.

2. Veterinarska stanica

Član 8.

Veterinarska stanica, pored prostorija iz člana 3. ovog pravilnika, mora da ima i sledeće prostorije za smeštaj, i to:

1) priručne laboratorije;
2) veterinarskih radnika;
3) bolesnih životinja i životinja kod kojih postoji sumnja da su obolele od zaraznih bolesti.

Pored prostorija iz stava 1. ovog člana veterinarska stanica mora da ima uređen i betoniran prostor za prihvat životinja i uređeno zatvoreno đubrište ili kontejner za otpatke.

Član 9.

Prostorija za smeštaj priručne laboratorije mora da ispunjava uslove iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

Član 10.

Prostorija za smeštaj veterinarskih radnika mora biti prostrana da bi se smestio odgovarajući broj radnika jedne smene, a za svakog radnika mora se obezbediti jedan garderobni orman, jedan orman ili deo ormana pod ključem za čuvanje službene evidencije, dokumenata i faksimila, kao i određeni broj stolica za zaposlene, pisaćih stolova i polica za knjige i drugu dokumentaciju.

Član 11.

Prostorija za smeštaj bolesnih životinja i životinja kod kojih postoji sumnja da su obolele od zaraznih bolesti mora da bude izgrađena u sklopu samog objekta ili uz objekat veterinarske stanice.

Ako je prostorija iz stava 1. ovog člana u sklopu samog objekta, veterinarska stanica mora da ima poseban ulaz.

U prostoriji za smeštaj bolesnih životinja i životinja kod kojih postoji sumnja da su obolele od zaraznih bolesti moraju biti obezbeđeni uslovi individualnog smeštaja životinja i mora da ima opremu za ishranu i napajanje životinja i opremu za čišćenje i pranje prostorija.

Član 12.

Ako veterinarska stanica obavlja poslove rendgenološke dijagnostike, mora da ispunjava uslove iz člana 13. tačka 6) podtačka (2) ovog pravilnika.

3. Veterinarska klinika za kućne ljubimce

Član 13.

Veterinarska klinika za kućne ljubimce mora da ima sledeće prostorije, i to:

1) za prijem kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika opremljenu sa najmanje šest mesta za sedenje;

2) za smeštaj veterinarskih radnika;

3) za presvlačenje i pranje zaštitne garderobe zaposlenih veterinara sa sanitarnim čvorom, priborom za ličnu higijenu, kao i ormanima za odlaganje prljave zaštitne garderobe;

4) u ambulantnom bloku:

(1) prostoriju za pregled, lečenje i veštačko osemenjavanje životinja,
(2) prostoriju za smeštaj i čuvanje lekova i medicinskih sredstava;

5) u hirurškom bloku:

(1) prostoriju za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenta i drugog medicinskog materijala sa odgovarajućom opremom za držanje, pranje i sterilizaciju instrumenata, dezinfekciju ruku, garderobnim prostorom za smeštaj sterilne zaštitne odeće, obuće, kompresa i drugih medicinskih sredstava koja se koriste u hirurgiji,

(2) prostoriju za obavljanje hirurških operacija – operaciona sala koja treba da ima opremu za hiruršku pripremu pacijenta i druga sredstva za rad, opremu i uređaje za sprečavanje pothlađivanja operisanih životinja, opremu za inhalacionu anesteziju, UV lampu, reflektor – pokretnu lampu intenziteta 550 luksa ili plafonsko osvetljenje iste jačine;

6) u bloku kliničke dijagnostike:

(1) prostoriju za smeštaj priručne laboratorije,

(2) kabinet rendgenološke dijagnostike sa odgovarajućom dijagnostičkom i zaštitnom opremom. Rendgenski aparati treba da budu smešteni u zasebnu i zaštićenu prostoriju, koja je izgrađena u skladu sa standardima i propisima koji važe za rad sa zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja. U slučaju ako se koriste prenosivi, visokofrekventni rendgenski aparati, ne moraju se obezbediti posebne prostorije;

7) za stacionarno lečenje i držanje životinja:

(1) za smeštaj kućnih ljubimaca sa najmanje šest kaveza čija veličina mora da odgovara normativu za odgovarajuću vrstu životinje,

(2) za intenzivnu negu,

(3) za pripremanje i čuvanje hrane.

Prostorije iz stava 1. tačka 4) ovog pravilnika moraju da ispunjavaju uslove iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika.

4. Veterinarska klinika za ostale životinje

Član 14.

Veterinarska klinika za ostale životinje mora da ima sledeće prostorije, i to:

1) za prijem ostalih životinja i njihovih vlasnika opremljenu sa najmanje šest mesta za sedenje;

2) za smeštaj veterinarskih radnika;

3) za presvlačenje i pranje zaštitne garderobe zaposlenih veterinara sa sanitarnim čvorom, priborom za ličnu higijenu, kao i ormanima za odlaganje prljave zaštitne garderobe;

4) u ambulantnom bloku:

(1) prostoriju za pregled, lečenje i veštačko osemenjavanje životinja,

(2) prostoriju za smeštaj i čuvanje lekova i medicinskih sredstava;

5) u hirurškom bloku:

(1) prostoriju za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenta i drugog medicinskog materijala sa odgovarajućom opremom za držanje, pranje i sterilizaciju instrumenata, dezinfekciju ruku, garderobnim prostorom za smeštaj sterilne zaštitne odeće, obuće, kompresa i drugih medicinskih sredstava koja se koriste u hirurgiji,

(2) prostoriju za obavljanje hirurških operacija – operaciona sala koja treba da ima opremu za hiruršku pripremu pacijenta i druga sredstva za rad, opremu i uređaje za sprečavanje pothlađivanja operisanih životinja, opremu za inhalacionu anesteziju, UV lampu, reflektor – pokretnu lampu intenziteta 550 luksa ili plafonsko osvetljenje istog intenziteta, kao i stojnicu za fiksaciju životinja i strunjaču i opremu za obaranje kopitara i goveda;

6) u bloku kliničke dijagnostike:

(1) prostoriju za smeštaj priručne laboratorije,

(2) kabinet rendgenološke dijagnostike sa odgovarajućom dijagnostičkom i zaštitnom opremom. Rendgenski aparati treba da budu smešteni u zasebnu i zaštićenu prostoriju, koja je izgrađena u skladu sa standardima i propisima koji važe za rad sa zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja. U slučaju ako se koriste prenosivi, visokofrekventni rendgenski aparati ne moraju se obezbediti posebne prostorije;

7) za stacionarno lečenje i držanje životinja:

(1) za smeštaj svinja i malih preživara sa najmanje šest bokseva, a veličina pojedinačnog boksa mora da odgovara normativu za odgovarajuću vrstu životinje,

(2) za smeštaj životinja sa najmanje tri odvojena boksa, a veličina pojedinačnog boksa mora da odgovara normativu za odgovarajuću vrstu životinje,

(3) za intenzivnu negu,

(4) za pripremanje i čuvanje hrane.

Član 15.

U veterinarskoj klinici za kućne ljubimce i veterinarskoj klinici za ostale životinje mora da postoji prostorija za izolaciju životinja obolelih od zaraznih bolesti ili kod kojih postoji sumnja da su obolele od zaraznih bolesti i to za smeštaj najmanje tri životinje.

Prostorija za izolaciju životinja mora da bude izgrađena u sklopu objekta ili uz objekat veterinarske klinike.

U prostoriji iz stava 1. ovog člana zabranjuje se međusobni kontakt životinja.

IV. Uslovi u pogledu opreme i sredstava za rad

Član 16.

Veterinarska ambulanta, veterinarska stanica i veterinarska klinika moraju da imaju opremu i sredstva za rad utvrđene u Listi opreme i sredstava za rad veterinarske ambulante, Listi opreme i sredstava za rad veterinarske ambulante za kućne ljubimce i Listi opreme i sredstava za rad veterinarske stanice, veterinarske klinike za kućne ljubimce i veterinarske klinike za ostale životinje, koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 17.

Veterinarska ambulanta, veterinarska stanica i veterinarska klinika mora da obezbedi redovno održavanje i testiranje opreme.

Član 18.

Vozila kojima se prevoze kontejneri sa tečnim azotom moraju imati prtljažnik, odnosno prostor za smeštaj kontejnera, koji je potpuno odvojen od vozačkog prostora, sa uređajem za fiksaciju kontejnera u prevozu.

V. Uslovi u pogledu stručnog kadra

Član 19.

Veterinarska ambulanta može obavljati veterinarsku delatnost ako ima u stalnom radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog diplomiranog veterinara sa licencom, kao odgovorno lice.

Veterinarska stanica može obavljati veterinarsku delatnost ako ima u stalnom radnom odnosu zaposlena najmanje tri diplomirana veterinara sa licencom, od kojih je jedno odgovorno lice, a ako obavlja poslove matičenja životinja najmanje jednog diplomiranog inženjera poljoprivrede stočarskog smera koji se bavi poslovima matičenja životinja.

Veterinarska klinika može obavljati veterinarsku delatnost ako ima u stalnom radnom odnosu zaposlena najmanje četiri diplomirana veterinara sa licencom, od kojih je jedno odgovorno lice.

Član 20.

Ako veterinarska stanica obavlja pojedine stručne poslove veterinarske inspekcije, i to: veterinarsko-sanitarni pregled životinja određenih za klanje, mesa i proizvoda životinjskog porekla pre stavljanja u promet, mora da ima u stalnom radnom odnosu najmanje jednog diplomiranog veterinara koji je pohađao poseban program stručnog osposobljavanja.

Član 21.

Ako veterinarska ambulanta, veterinarska stanica i veterinarska klinika obavlja poslove rendgenološke dijagnostike, mora da ima u stalnom radnom odnosu najmanje jednog diplomiranog veterinara sa završenom specijalističkom obukom za obavljanje poslova rendgenološke dijagnostike.

Član 22.

Ako veterinarska ambulanta, veterinarska stanica i veterinarska klinika obavlja poslove trihineloskopske dijagnostike, mora da ima u stalnom radnom odnosu najmanje jednog diplomiranog veterinara sa završenom specijalističkom obukom za obavljanje poslova trihineloskopske dijagnostike.

Član 23.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 42/06).

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Lista opreme i sredstava za rad veterinarske ambulante

1. PROSTORIJA ZA PRIJEM ŽIVOTINjA KOJE ČEKAJU NA PREGLED

1) radni sto i stolica
2) orman za odlaganje i čuvanje dokumentacije koji se može zaključavati
3) orman za smeštaj garderobe za svakog zaposlenog veterinara
4) tri mesta za sedenje za vlasnike i držaoce životinja

2. PROSTORIJA ZA PREGLED, LEČENjE I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA

1) beli ili bezbojni metalni sto za pregled životinja

2) pribor za sputavanje i fiksiranje životinja:

– brunda za goveda
– konopac za obaranje goveda
– lula za konje
– sajla za fiksiranje svinja

3) ormarić za instrumente

4) metalni bubanj za sterilni zavojni materijal

5) bubrežnjaci (dva komada)

6) ormarić za priručne lekove i medicinska sredstva

7) digestivne sonde (dva komada)

8) pribor za obeležavanje domaćih životinja

9) pribor za uzimanje i pakovanje materijala za laboratorijska ispitivanja

10) vaga za merenje životinja od 0 do 50 ili 100 kilograma

11) reflektor – pokretna lampa intenziteta 550 luksa

12) umivaonik ili sudopera sa tekućom toplom i hladnom vodom i uređaj za dezinfekciju ruku

13) zatvorena posuda za otpatke sa nožnom papučicom

14) beli mantili (dva komada)

15) gumene čizme (dva komada)

16) gumeno crevo za pranje podova

3. PROSTORIJA ZA ČIŠĆENjE, PRANjE I STERILIZACIJU MEDICINSKIH INSTRUMENATA

1) sudopera sa tekućom toplom i hladnom vodom i uređajem za dezinfekciju ruku

2) radni beli ili bezbojni metalni sto

3) stolica

4) stakleni orman za instrumente

5) sterilizator za suvu sterilizaciju

6) sterilizator za vlažnu sterilizaciju

7) beli ili bezbojni pokretni metalni sto za instrumente (dva komada)

8) zatvorena posuda za otpatke sa nožnom papučicom

9) komplet instrumenata i pribora za sekciju i patoanatomsku dijagnostiku:

– gumene rukavice
– mesarski nož
– ravne makaze
– makaze za creva
– kostotom
– testera za kosti
– dleto
– čekić
– plastične kese, staklene bočice i epruvete za uzorkovanje patološkog materijala
– metalna kaseta za sterilizaciju instrumenata
– terenski frižider

10) oprema i instrumenti za lečenje goveda, svinja, ovaca i koza

– brizgalice (5, 10, 20 ccm)
– igle za brizgalice
– igle za vađenje krvi (goveda)
– igle za vađenje krvi (svinje)
– urinarni kateter za domaće životinje
– urinarni kateter za ostale životinje
– metal detektor
– fonendoskop – slušalice
– sonda za domaće životinje
– sonda za ostale životinje (nosna i želudačna – Nojmanova i Tigesenova)
– termometar maksimalni
– trokar za domaće životinje
– trokar za ostale životinje

11) oprema i instrumenti za lečenje konja, živine, domaćih životinja i divljači

– igle za vađenje krvi
– urinarni kateter za konje

12) oprema i instrumenti za lečenje steriliteta, porodiljstvo i veštačko osemenjavanje životinja:

(1) za vime:

– kireta za sisu
– lanceta
– dilatator

(2) za veštačko osemenjavanje:

– kateter za veštačko osemenjavanje goveda – za pajete i mini tube
– kateter za veštačko osemenjavanje krmača
– spekulum cevasti
– vodeno kupatilo ili uređaj za otapanje semena za veštačko osemenjavanje
– kontejneri za čuvanje duboko zamrznutog semena

(3) instrumenti za lečenje steriliteta:

– kateter za intrauterinu infuziju lekova (Geceov i dr.)
– žanet brizgalica od 500 cct
– irigator za uterus

(4) instrumenti i oprema za porođaj:

– oštre očne kuke
– tupe očne kuke
– porođajna užad
– laki uvađač
– teški uvađač
– flesa zatvarač za vaginu

13) hirurgija

– skalpeli: trbušasti, šiljasti ili sa promenljivim sečivom
– hirurške, anatomske i kolenaste hvatalice
– velike i male ravne i savijene forcepse za krvne sudove
– ravne i savijene hirurške makaze
– hirurške i anatomske pincete
– igle za šivenje
– resorbtivni i neresorbtivni materijali za šivenje
– „S” igla
– mali i veliki iglodržači
– „sera” klešta za kastraciju (dva komada)
– emaskulator
– pribor za šišanje odnosno brijanje dlake
– pribor za obradu papaka i kopita
– rajseri levi i desni
– otvarači za usta goveda i konja
– metalna tacna za instrumente
– metalna kaseta za sterilizaciju hirurških instrumenata
– jedan komplet, posebno složenih i sterilno čuvanih instrumenata za abdominalnu hirurgiju, i to za laparatomiju domaćih i ostalih životinja, „carski rez” domaćih i ostalih životinja, ovariotomiju domaćih životinja i ruminotomiju goveda
– otoskop

4. PROSTORIJA ZA SMEŠTAJ I ČUVANjE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

1) frižider zapremine od najmanje 120 litara

2) police i ormani za čuvanje lekova

Lista opreme i sredstava za rad veterinarske ambulante za kućne ljubimce

1. PROSTORIJA ZA PREGLED, LEČENjE I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA

1) beli ili bezbojni metalni sto za pregled životinja

2) metalni bubanj za sterilni zavojni materijal

3) bubrežnjaci (najmanje dva komada)

4) ormarić za priručne lekove i medicinska sredstva

5) pribor za obeležavanje domaćih životinja

6) pribor za uzimanje i pakovanje materijala za laboratorijska ispitivanja

7) vaga za merenje životinja od 0 do 50 ili 100 kilograma

8) reflektor – pokretna lampa intenziteta 550 luksa

9) umivaonik ili sudopera sa tekućom toplom i hladnom vodom i uređaj za dezinfekciju ruku

10) zatvorena posuda za otpatke sa nožnom papučicom

11) beli mantili (dva komada)

12) gumeno crevo za pranje podova

2. PROSTORIJA ZA ČIŠĆENjE, PRANjE I STERILIZACIJU MEDICINSKIH INSTRUMENATA

1) sudopera sa tekućom toplom i hladnom vodom i uređajem za dezinfekciju ruku

2) radni beli ili bezbojni metalni sto

3) stolica

4) stakleni orman za instrumente

5) sterilizator za suvu sterilizaciju

6) sterilizator za vlažnu sterilizaciju

7) beli ili bezbojni pokretni metalni sto za instrumente

8) zatvorena posuda za otpatke sa nožnom papučicom

9) komplet instrumenata i pribora za sekciju i patoanatomsku dijagnostiku:

– gumene rukavice
– mesarski nož
– ravne makaze
– makaze za creva
– kostotom
– testera za kosti
– dleto
– čekić
– plastične kese, staklene bočice i epruvete za uzorkovanje patološkog materijala
– metalna kaseta za sterilizaciju instrumenata
– terenski frižider

10) oprema i instrumenti za lečenje domaćih životinja

– brizgalice (5, 10, 20 ccm)
– igle za brizgalice
– urinarni kateter za domaće životinje
– fonendoskop – slušalice

11) hirurgija

– skalpeli: trbušasti, šiljasti ili sa promenljivim sečivom
– hirurške, anatomske i kolenaste hvatalice
– velike i male ravne i savijene forcepse za krvne sudove
– ravne i savijene hirurške makaze
– hirurške i anatomske pincete
– igle za šivenje
– resorbtivni i neresorbtivni materijali za šivenje
– mali i veliki iglodržači
– pribor za šišanje odnosno brijanje dlake
– metalna tacna za instrumente
– metalna kaseta za sterilizaciju hirurških instrumenata
– jedan komplet posebno složenih i sterilno čuvanih instrumenata za abdominalnu hirurgiju, i to za laparatomiju domaćih životinja, „carski rez” domaćih životinja, ovariotomiju domaćih životinja
– otoskop

3. PROSTORIJA ZA SMEŠTAJ I ČUVANjE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

1) frižider zapremine od najmanje 120 litara

2) police i ormani za čuvanje lekova

Lista opreme i sredstava za rad veterinarske stanice, veterinarske klinike za kućne ljubimce i veterinarske klinike za ostale životinje

1. PROSTORIJA ZA PREGLED, LEČENjE I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA

1) beli ili bezbojni metalni sto za pregled životinja

2) pribor za sputavanje i fiksiranje životinja

– brunda za goveda
– konopac za obaranje goveda
– lula za konje
– sajla za fiksiranje svinja

3) ormarić za instrumente

4) metalni bubanj za sterilni zavojni materijal

5) bubrežnjaci (dva komada)

6) ormarić za priručne lekove i medicinska sredstva

7) digestivne sonde (dva komada)

8) pribor za obeležavanje domaćih i ostalih životinja

9) pribor za uzimanje i pakovanje materijala za laboratorijska ispitivanja

10) vaga za merenje životinja 0 do 50 ili 100 kilograma

11) reflektor – pokretna lampa od 550 luksa

12) sudopera sa tekućom toplom i hladnom vodom i uređaj za dezinfekciju ruku

13) zatvorena posuda za otpatke sa nožnom papučicom

14) beli mantili (šest komada)

15) gumene čizme (tri komada)

16) gumeno crevo za pranje podova

2. PROSTORIJA ZA ČIŠĆENjE, PRANjE I STERILIZACIJU MEDICINSKIH INSTRUMENATA

1) sudopera sa tekućom toplom i hladnom vodom i uređajem za dezinfekciju ruku

2) radni beli ili bezbojni metalni sto

3) stolica

4) stakleni orman za instrumente

5) sterilizator za suvu sterilizaciju

6) sterilizator za vlažnu sterilizaciju

7) beli ili bezbojni pokretni metalni sto za instrumente (dva komada)

8) zatvorena posuda za otpatke sa nožnom papučicom

9) komplet instrumenata i pribora za sekciju i patoanatomsku dijagnostiku:

– gumene rukavice
– mesarski nož
– ravne makaze
– makaze za creva
– kostotom
– testera za kosti
– dleto
– čekić
– plastične kese, staklene bočice i epruvete za uzorkovanje patološkog materijala
– metalna kaseta za sterilizaciju instrumenata
– terenski frižider (tri komada)

10) oprema i instrumenti za lečenje goveda, svinja, ovaca i koza

– brizgalice (5, 10, 20 ccm)
– igle za brizgalice
– igle za tuberkulizaciju
– igle za vađenje krvi (goveda)
– igle za vađenje krvi (svinje)
– urinarni kateter za domaće životinje
– urinarni kateter za ostale životinje
– kutimetar (tri komada)
– metal detektor
– fonendoskop – slušalice (tri komada)
– sonda za domaće životinje
– sonda za ostale životinje (nosna i želudačna – Nojmanova i Tigesenova)
– termometar maksimalni (tri komada)
– trokar za domaće životinje
– trokar za ostale životinje (tri komada)
– špric za tuberkulinizaciju (tri komada)
– testator za dijagnostiku poremećaja sekrecije (tri komada)

11) oprema i instrumenti za lečenje konja, živine, malih životinja i divljači

– igle za vađenje krvi
– urinarni kateter za konje

12) oprema i instrumenti za lečenje steriliteta, porođaj i veštačko osemenjavanje životinja

(1) za vime:

– kirete za sisu
– lancete
– dilatatori

(2) za veštačko osemenjavanje:

– kateteri za veštačko osemenjavanje goveda – za pajete i mini tube (dva komada)
– kateteri za veštačko osemenjavanje krmača (dva komada)
– spekulum cevasti
– vodeno kupatilo ili uređaj za otapanje semena za veštačko osemenjavanje
– kontejneri za čuvanje duboko zamrznutog semena (dva komada)

(3) instrumenti za lečenje steriliteta:

– kateter za intrauterinu infuziju lekova (Geceov i dr.)
– žanet brizgalica od 500 cct
– irigator za uterus

(4) instrumenti i oprema za porođaj:

– oštre očne kuke
– tupe očne kuke
– porođajna užad
– laki uvađač
– teški uvađač
– flesa zatvarač za vaginu

13) hirurgija

– skalpeli trbušasti, šiljasti ili sa promenljivim sečivom
– hirurške, anatomske i kolenaste hvatalice
– velike i male ravne i savijene forcepse za krvne sudove
– ravne i savijene hirurške makaze
– hirurške i anatomske pincete
– igle za šivenje
– resorbtivni i neresorbtivni materijali za šivenje
– „S” igle (tri komada)
– mali i veliki iglodržači
– „sera” klešta za kastraciju (dva komada)
– emaskulator
– pribor za šišanje odnosno brijanje dlake
– pribor za obradu papaka i kopita
– rajseri levi i desni
– otvarači za usta goveda i konja
– dve metalne tacne za instrumente
– dve metalne kasete za sterilizaciju hirurških instrumenata – jedan komplet posebno složenih i sterilno čuvanih instrumenata za abdominalnu hirurgiju, i to za laparatomiju malih i velikih životinja, „carski rez” malih i velikih životinja, ovariotomiju malih životinja i ruminotomiju goveda
– otoskop

3. PRIRUČNA LABORATORIJA

1) mikroskop imerzioni sa sopstvenim izvorom svetla

2) oprema za osnovnu ekto-i endo-parazitološku dijagnostiku (Petrijeve šolje, epruvete, staklene čaše, erlenmajer boce, staklene perle, stakleni štapići, pipete, menzura, pokrovna stakla, mikroskopska stakla)

3) oprema za trihineloskopski pregled

4) frižider zapremine 120 litara sa komorom za duboko zamrzavanje

5) lonac pod pritiskom za neškodljivo uništavanje patološkog materijala

6) ormarić za smeštaj laboratorijske opreme

4. PROSTORIJA ZA SMEŠTAJ I ČUVANjE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

1) frižider zapremine od najmanje 120 litara

2) police i ormari za čuvanje lekova

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">