I. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za ocenu postupaka samokontrole koje subjekt u poslovanju hranom za životinje primenjuje u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i NASSR.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

1) proizvodnju hrane za životinje u domaćinstvima koja ne ulaze u lanac proizvodnje hrane;
2) proizvodnju hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane;
3) proizvodnju hrane za životinje za snabdevanje farmi na lokalnom nivou malim količinama hrane za životinje;
4) proizvodnju hrane za životinje na gazdinstvu za sopstvene potrebe;
5) hranu za kućne ljubimce.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) dodaci za hranu za životinje jesu odobrene supstance ili mikroorganizmi koji se dodaju hrani za životinje i utiču na njena hranljiva svojstva;
2) premiksi jesu proizvodi sa visokim sadržajem vitamina, mineralnih materija, aminokiselina i dodataka hrani za životinje, koji su homogeno izmešani sa nosačem, a služe za ishranu životinja u kombinaciji sa hranivima ili za izradu smeša;
3) dobra proizvođačka praksa u poslovanju s hranom za životinje (u daljem tekstu: dobra proizvođačka praksa) jeste deo sistema osiguranja kvaliteta kojim se postiže da se hrana za životinje dosledno i trajno proizvodi i proverava prema odgovarajućim standardima kvaliteta u skladu s njenom namenom;
4) dobra higijenska praksa jeste skup mera i uslova neophodnih za kontrolu opasnosti i
utvrđivanje neophodnih higijenskih uslova tokom proizvodnje hrane za životinje.

II. Uslovi za ocenu postupaka samokontrole

Član 4.

Subjekt u poslovanju hranom za životinje pri oceni postupaka samokontrole u poslovanju hranom za životinje primenjuje principe dobre proizvođačke i higijenske prakse i NASSR, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom i drugim propisima o hrani za životinje.

1. Uslovi za ocenu postupaka samokontrole primenom principa dobre proizvođačke prakse

Član 5.

Subjekt u poslovanju hranom za životinje mora da obezbedi da se sve faze u proizvodnji, preradi i prometu hrane za životinje odvijaju u skladu sa principima dobre proizvođačke prakse. Subjekt u poslovanju hranom za životinje koja služi za proizvodnju hrane preduzima mere, usvaja i primenjuje propisane procedure kojima bi se rizici od biološke, hemijske i fizičke kontaminacije hrane za životinje sveli na najmanji mogući deo.

Član 6.

Subjekt u poslovanju sa hranom za životinje prilikom mešanja hrane za životinje sa upotrebom dodataka ili premiksa, izuzev dodataka za silažu, postupa u skladu sa ovim pravilnikom. Subjekt u poslovanju hranom za životinje koristi i upotrebljava hranu za životinje samo iz objekata koji su registrovani, odnosno odobreni, u skladu sa posebnim propisom.

1.1. Proizvodnja

Član 7.

U proizvodnji hrane za životinje (u daljem tekstu: proizvodnja) subjekt u poslovanju hranom za životinje mora da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke prakse. Subjekt u poslovanju hranom za životinje, dužan je da uvede i primenjuje dokumentovane procedure zasnovane na analizi opasnosti, kontroli i kritičnim kontrolnim tačkama, u skladu sa članom 19. ovog pravilnika. Radi sprečavanja, odnosno otklanjanja štetnih posledica nastalih usled pojave unakrsne kontaminacije i grešaka u proizvodnji, preduzimaju se tehničke i organizacione mere, u skladu sa posebnim propisom. Tokom proizvodnje mora da se obezbedi dovoljan broj adekvatnih sredstava za sprovođenje kontrole. Subjekt u poslovanju hranom za životinje vrši monitoring prisustva nedozvoljenih i nepoželjnih supstanci u hrani za životinje i ostalih kontaminenata koji utiču na zdravlje ljudi i životinja, a moraju se uvesti i odgovarajuće strategije kontrole radi smanjenja stepena rizika. U proizvodnji se mora izolovati i identifikovati otpad i materijali koji nisu podobni da se koriste kao hrana za životinje. Svi materijali koji sadrže rizičnu količinu veterinarskih lekova, kontaminenata i drugih opasnosti moraju se uklanjati na odgovarajući način i ne smeju se koristiti kao hrana za životinje. Subjekt u poslovanju hranom za životinje mora, u svim fazama proizvodnje, obezbediti sledljivost tako što se identifikuje svaki subjekat od kojeg nabavlja i kojeg dalje snabdeva hranom za životinje ili bilo koju supstancu koja se ugrađuje ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu za životinje. Subjekt u poslovanju hranom za životinje mora da ima uspostavljen sistem i procedure, koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti.

1.2. Kontrola kvaliteta

Član 8.

Subjekti u poslovanju hranom za životinje obezbeđuju u svim fazama proizvodnje kontrolu kvaliteta hrane za životinje. Kontrola kvaliteta iz stava 1. ovog člana vrši se tako što se:

1) donosi plan kontrole kvaliteta, u pisanoj formi, koji sadrži: provere kritičnih tačaka u procesu proizvodnje, procedure i učestalost uzorkovanja, metode i učestalost analize, kao i usklađenost sa proizvođačkim specifikacijama – i odredište u slučaju neusaglašenosti – od preranenih materijala do finalnih proizvoda;
2) u okviru kontrole kvaliteta hrane za životinje mora imati pristup akreditovanoj laboratoriji;
3) prema potrebi angažuje kvalifikovana osoba za kontrolu kvaliteta hrane za životinje;
4) vrši uzorkovanje i analize, utvrđene u skladu sa planom kontrole iz tačke 1) ovog stava od strane akreditovane laboratorije;
5) vodi evidencija o izvršenoj kontroli.

Radi obezbeđenja sledljivosti, subjekti u poslovanju hranom za životinje moraju čuvati dokumentaciju o sirovinama upotrebljenim za dobijanje finalnog proizvoda sve do isteka roka upotrebe, koja mora biti dostupna u postupku vršenja službene kontrole.

Član 9.

Uzorkovanje sirovina i proizvoda iz svake partije koja se proizvede ili stavi u promet ili uzorkovanje proizvoda u svakoj fazi proizvodnje (u slučaju kontinuirane linijske proizvodnje) mora da omogući uzimanje proizvoda u dovoljnoj količini, kako je to propisano planom kontrole kvaliteta, i mora čuvati radi sledivosti (periodično, u slučaju da proizvođač proizvodi isključivo za sopstvene potrebe).

Uzorci moraju da:

1) budu originalno zapakovani i deklarisani radi lakše identifikacije;
2) se skladište pod uslovima koji sprečavaju svaku promenu sastava uzorka i svaku namernu izmenu sastava.
Uzorci se moraju čuvati sve do isteka roka upotrebe proizvoda koji se stavlja u promet.

1.3. Skladištenje i transport

Član 10.

Hrana za životinje mora da se:

1) skladišti, upakovana u odgovarajuću ambalažu, tako da bi se izbegla svaka unakrsna kontaminacija;
2) transportuje u odgovarajućim prevoznim sredstvima na način da se izbegne svaka zamena, kontaminacija i sprečava njeno kvarenje;
3) skladišti i transportuje tako da omogućava laku identifikaciju, da bi se izbegla svaka zamena ili unakrsna kontaminacija, kao i sprečilo njeno kvarenje.

Član 11.

Kontejneri i oprema koji se koriste za transport, skladištenje, prenos, rukovanje i merenje hrane za životinje moraju da se održavaju čistim.

Član 12.

Svako kvarenje hrane mora biti svedeno na minimum i mora biti ustanovljena kontrola pojave štetnih organizama.

Član 13.

Kada je potrebno, temperature se u skladištu moraju održavati na odgovarajućem nivou kako bi se izbegla kondenzacija i kvarenje.

1.4. Uputstva za dobru proizvođačku praksu

Član 14.

Radi kontrole opasnosti u proizvodnji, uputstva za dobru proizvođačku praksu moraju da uključe potrebne informacije o opasnostima koje se pojavljuju u proizvodnji hrane za životinje i aktivnostima koje se preduzimaju, kao što su:

1) kontrola mikotoksinima, teških metala, radioaktivnih materijala i dr.;
2) kontrola upotrebe vode, organskog otpada i đubriva;
3) kontrola ispravne i adekvatne upotrebe sredstava za zaštitu bilja i sredstava za biološku borbu protiv štetnih organizama, kao i sledljivost istih;
4) kontrola ispravne i adekvatne upotrebe veterinarskih proizvoda i aditiva za hranu za životinje i sledljivost istih;
5) kontrola pripreme, skladištenja i sledljivosti komponenata hrane za životinje;
6) pravilno uklanjanje otpada i đubreta;
7) mere zaštite radi prevencije unošenja zaraznih bolesti prenosivih na životinje preko hrane za životinje i obaveze da se o tome obavesti Ministarstvo;
8) primena procedura, postupaka i metoda kojima se obezbeđuje da proizvodnja, priprema, pakovanje, skladištenje i transport hrane za životinje bude u skladu sa odgovarajućim higijenskim uslovima, uključujući i efikasno čišćenje i kontrolu štetočina;
9) vođenje detaljnih podataka u propisanim evidencijama.

2. Uslovi za ocenu postupaka samokontrole primenom principa dobre higijenske prakse

Član 15.

Subjekt u poslovanju hranom za životinje mora da obezbedi da se proizvodnja, prerada i promet hrane za životinje obavlja u skladu sa principima dobre higijenske prakse, a radi sprovođenja:

1) kontrole kontaminacije prouzrokovane rizičnim materijama kao što su one koje potiču iz vazduha, zemljišta, vode, đubriva, sredstava za zaštitu bilja, sredstava za biološku borbu protiv štetnih organizama, veterinarskih proizvoda, kao i kontrole kontaminacije prouzrokovane rukovanjem i odlaganjem otpada;
2) mera koje se odnose na zdravlje bilja, životinja i zaštitu životne sredine i koje imaju uticaja na bezbednost hrane za životinje, uključujući i programe praćenja i kontrole zoonoza i uzročnika zoonoza.

Član 16.

Subjekt u poslovanju hranom za životinje obavlja proizvodnju, preradu i promet hrane za životinje na način kojim se sprečava, eliminiše ili smanjuje na najmanji nivo opasnost koja može ugroziti bezbednost hrane za životinje.

Član 17.

Subjekt u poslovanju hranom za životinje može da proizvodi, priprema, pakuje, skladišti i transportuje hranu za životinje ako je zaštićena od kontaminacije i kvarenja.

Član 18.

Radi obezbeđenja neophodnih higijenskih uslova hrane za životinje, subjekt u poslovanju hranom za životinje preduzima sledeće mere:

1) održavanje čistoće, i tamo gde je potrebno nakon čišćenja, na odgovarajući način dezinfekciju prostorija, opreme, kontejnera i vozila koja se koriste u proizvodnji, pripremi, klasiranju, pakovanju, skladištenju i transportu hrane za životinje;
2) obezbeđenje higijenskih uslova u proizvodnji, transportu i skladištenju hrane za životinje;
3) obezbeđenje higijenski ispravne vode u sprečavanju prenošenja zaraznih bolesti životinja;
4) sprečavanje prenosa pojave opasne zarazne bolesti izazvane od životinja i štetočina;
5) skladištenje i rukovanje otpadom i rizičnim supstancama, odvojeno i bezbedno, radi sprečavanja zaraze rizičnim supstancama;
6) utvrđivanje bezbednosti ambalažnog materijala kako bi se sprečilo da isti postane izvor zaraze hrane za životinje uzrokovane rizičnim materijama.

3. Uslovi za ocenu postupaka samokontrole primenom principa NASSR

Član 19.

Subjekt u poslovanju hranom za životinje mora da uvede i stalno primenjuje dokumentovane procedure zasnovane na analizi opasnosti i kritičnim kontrolnim tačkama (NASSR), i to:

1) identifikaciju svih opasnosti koje se moraju sprečiti, eliminisati ili smanjiti na prihvatljiv nivo;
2) identifikaciju kritičnih kontrolnih tačaka u onoj fazi ili fazama u kojima je kontrola od suštinskog značaja za prevenciju, eliminaciju ili smanjenje opasnosti od prihvatljivog nivoa;
3) utvrđivanje kritičnih graničnih vrednosti za kritične kontrolne tačke koje čine granicu izmenu prihvatljivog i neprihvatljivog, radi sprečavanja, eliminacije ili smanjenja identifikacije opasnosti;
4) uspostavljanje i primenu efikasnih procedura monitoringa kritičnih kontrolnih tačaka;
5) uvođenje korektivnih mera tamo gde monitoring pokaže da neka kritična kontrolna tačka nije pod kontrolom;
6) uspostavljanje procedura kojima se utvrđuje da li su uvedene mere iz tač. 1) do 5) ovog stava i da li su iste efikasne, uz redovno sprovođenje postupka verifikacije;
7) uvođenje dokumentacije i evidencije srazmerno prirodi i obimu rada subjekta u poslovanju hranom radi utvrđivanja da li je primena mera iz tač. 1) do 6) ovog stava efikasna.

U slučaju izmene proizvoda, procesa ili bilo koje faze u proizvodnji, preradi, skladištenju i distribuciji, subjekt u poslovanju hranom za životinje usklađuje svoje procedure i vrši neophodne izmene u skladu sa NASSR.

4. Čuvanje dokumentacije

Član 20.

Radi obezbeđenja sledljivosti, subjekti u poslovanju hranom za životinje, uključujući i one koji posreduju u prometu na veliko koji ne zadržavaju proizvod u svojim prostorijama, vode evidenciju o relevantnim podacima uključujući i podatke o nabavci, proizvodnji i prodaji radi efikasne sledljivosti od mesta prijema do isporuke, a takođe i od mesta izvoza do krajnje destinacije.

Član 21.

Subjekti u poslovanju hranom za životinje, osim onih koji posluju kao distributeri, dužni su da čuvaju dokumentaciju koja sadrži podatke:

1) koji se odnose na proces proizvodnje i kontrole hrane za životinje.
Sistem čuvanja dokumentacije mora biti takav da omogućava vršenje kontrole kritičnih tačaka u procesu proizvodnje i utvrđivanje i primenu plana kontrole kvaliteta iz člana 8. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika. Rezultati relevantnih kontrola i dokumentacija moraju se čuvati kako bi bilo moguće slediti put proizvodnje za svaku proizvodnu partiju koja je stavljena u promet i utvrditi odgovornost ako dođe do žalbi;
2) koji se odnose na sledljivost, i to:

(1) dodataka hrani za životinje:
– vrsta i količina proizvedenih aditiva, pojedinačni datumi proizvodnje i, tamo gde je potrebno, broj šarže ili dela proizvedene šarže, kod kontinuirane linijske proizvodnje,
– ime i adresa objekta kojem su aditivi isporučeni, vrsta i količina isporučenih aditiva i kada je potrebno, broj šarže ili dela proizvodne šarže, kod serijske proizvodnje;

(2) za proizvode u kojima se koriste nebelančevinasti azotni spojevi:
– vrsta i količina proizvoda, pojedinačni datumi proizvodnje i, kada je potrebno, broj partije ili dela proizvodne partije, kod kontinuirane linijske proizvodnje,
– naziv i adresa objekata ili korisnika (objekata ili farmera) kojima su ovi proizvodi isporučeni, zajedno sa detaljima o vrsti i količini isporučenih proizvoda i, kada je potrebno, broj partije ili dela proizvodne partije kod kontinuirane linijske proizvodnje;

(3) za gotovi premiks:
– naziv i adresa proizvođača ili dobavljača aditiva, vrsta i količina upotrebljenih aditiva i, kada je potrebno, broj partije ili dela proizvodne partije kod kontinuirane linijske proizvodnje,
– datum proizvodnje premiksa i broj partije kada je to potrebno,
– naziv i adresa objekta u koji je premiks isporučen, datum isporuke, vrsta i količina korišćenog premiksa, sa brojem partije kada je potrebno;

(4) za smešu za ishranu:
– ime i adresa proizvođača ili dobavljača dodatka/premiksa, vrsta i količina premiksa zajedno sa brojem partije kada je potrebno,
– ime i adresa dobavljača sirovina i komponenti, kao i datum isporuke,
– tip, količina i sastav smeše,
– vrsta i količina proizvedenih sirovina ili smeše za ishranu sa datumom proizvodnje, nazivom i adresom kupca.

III. Završna odredba

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Broj 110-00-228/2009-09
U Beogradu, 6. novembra 2009. godine
Ministar,
dr Saša Dragin, s.r.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">