Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) kontaminenti jesu hemijske supstance koje nisu namerno dodate hrani, ali mogu biti prisutne kao rezultat različitih faza njene proizvodnje, pakovanja, transporta ili držanja, kao i poreklom iz životne sredine;

2) mikrobiološki kriterijum jeste kriterijum na osnovu koga se definiše prihvatljivost proizvoda, proizvodne partije (šarže, serije ili lota proizvoda) ili proizvodnog procesa, zasnovan na odsustvu, prisustvu ili broju mikroorganizama, odnosno na količini njihovih toksina ili metabolita, po jedinici mase, zapremine, površine ili proizvodne partije;

3) monitoring hrane životinjskog porekla jeste sistemsko sprovođenje uzorkovanja i ispitivanja hrane životinjskog porekla, sakupljanje, obrada i ocena podataka o rezultatima ispitivanja radi praćenja stepena usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

4) nadležni organ jeste ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva;

5) ovlašćena laboratorija jeste laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka u programu monitoringa;

6) pakovanje jeste hrana životinjskog porekla upakovana i označena tako da se označeni sastav i količina ne mogu promeniti bez otvaranja tj. kod kojeg se prilikom otvaranja, vidno i trajno oštećuje ambalaža;

7) proizvodna partija (šarža, serija ili lot) jeste grupa ili niz prepoznatljivih proizvoda koji su proizvedeni tokom određenog procesa pod identičnim uslovima i na određenom mestu u toku jednog proizvodnog perioda;

8) službena kontrola jeste bilo koji oblik kontrole koji nadležni organ vrši radi provere usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

9) službeni uzorak jeste uzorak hrane životinjskog porekla i uzorak površina koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla, uzet od strane nadležnog inspektora ili ovlašćenog lica;

10) uzorak jeste jedna ili više jedinica proizvoda ili deo predmeta ispitivanja, odabran na različite načine iz skupa ili većeg dela skupa, koji je namenjen da obezbedi informaciju o određenoj osobini tog proizvoda ili predmeta ispitivanja, a na osnovu koje će se doneti odluka o tom proizvodu ili predmetu ispitivanja ili o njegovom proizvodnom procesu;

11) uzorkovanje jeste uzimanje hrane životinjskog porekla i uzoraka površina koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla, kako bi se putem ispitivanja utvrdila usaglašenost sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

12) usaglašenost sa kriterijumima jeste dobijanje rezultata ispitivanja propisanih ovim pravilnikom, na osnovu kriterijuma propisanih za uzimanje uzoraka, sprovođenje ispitivanja i korektivnih mera u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;

13) hrana životinjskog porekla jeste hrana koja je namenjena za ishranu ljudi u neprerađenom, delimično prerađenom ili prerađenom obliku, a potiče od životinja.

Član 3.

Monitoring iz člana 1. ovog pravilnika obuhvata hranu životinjskog porekla koja je proizvedena na teritoriji Republike Srbije i sprovodi se u objektima za:

1) proizvodnju hrane životinjskog porekla;

2) skladištenje i distribuciju;

3) prodaju na malo proizvoda životinjskog porekla.

Izuzetno od stava 1. ovog člana monitoring obuhvata i hranu životinjskog porekla koja je uvezena na teritoriju Republike Srbije, i to:

1) mehanički separisano meso (MSM);

2) mleko u prahu i surutku u prahu;

3) proizvode od jaja – u tečnom stanju;

4) ribu;

5) proizvode od ribe, nespecificirani – kuvani;

6) želatin i kolagen.

Član 4.

Program monitoringa sadrži:

1) potrebna sredstva za finansiranje Programa monitoringa;

2) mere koje će se preduzeti u slučaju prisustva mikrobioloških, hemijskih i bioloških opasnosti;

3) strukturu organa i organizacija za sprovođenje Programa monitoringa;

4) druge parametre od značaja za sprovođenje Programa monitoringa, i to:

(1) Plan monitoringa kojim se određuje uzimanje uzoraka za mikrobiloška i hemijska ispitivanja,

(2) uslove i način uzimanja i čuvanja uzorka i laboratorijske metode.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu

I. Potrebna sredstva za finansiranje Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu

Potrebna sredstva za finansiranje Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa) obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), u okviru Razdela 24 – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.2 – Uprava za veterinu, Program 0109 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, Programska aktivnost/Projekat 0002 – Bezbednost hrane, životinjskog porekla i hrane za životinje, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 200.000.000 dinara.

Ukupna sredstva sa navedene ekonomske klasifikacije u iznosu od 200.000.000 dinara raspodeljena su i koriste se u skladu sa Zaključkom Vlade o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava subvencija u oblasti veterine za 2018. godinu, 05 broj 401-630/2018 od 23. januara 2018. godine (u daljem tekstu: Zaključak Vlade).

U skladu sa Zaključkom Vlade, od ukupnog iznosa od 200.000.000 dinara, sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim iznosima, od čega za Program monitoringa u iznosu od 80.000.000 dinara.

II. Mere koje će se preduzeti u slučaju prisustva mikrobioloških, hemijskih i bioloških opasnosti

U slučaju da se utvrdi prisustvo mikrobioloških, hemijskih i bioloških opasnosti, odnosno neusaglašenosti sa propisanim vrednostima, nadležni organ sprovodi aktivnosti kako bi osigurao da subjekt u poslovanju hranom ukloni neusaglašenost, uzimajući u obzir stepen neusaglašenosti i prethodne slučajeve neusaglašenosti istog subjekta u poslovanju, i to:

1) mere, uključujući uzimanje službenog uzorka za koje se smatra da su potrebne kako bi se osigurala bezbednost hrane;

2) zabranu stavljanja u promet, ako je primenjivo;

3) mere kojima se dozvoljava upotreba hrane životinjskog porekla u svrhu koja se razlikuje od njene prvobitne namene;

4) mere kojima se zabranjuje rad ili nalaže zatvaranja čitavog objekta za proizvodnju hrane ili jednog njenog dela na određen vremenski period;

5) druge mere i preduzima druge odgovarajuće radnje.

III. Struktura organa i organizacija za sprovođenje Programa monitoringa

Program monitoringa sprovodi nadležni organ preko veterinarskih inspektora.

Laboratorijska ispitivanja sprovode laboratorije:

1) koje su ovlašćene za službene kontrole u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast veterinarstva;

2) koje su izabrane putem konkursa u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

IV. Način pripreme Programa monitoringa

Program monitoringa izrađuje se na osnovu:

1) postojećeg stanja u sistemu bezbednosti hrane životinjskog porekla, uključujući i podatke o nebezbednoj hrani na lokalnom tržištu, u regionu i iz uvoza;

2) podataka o proizvodnji i potrošnji hrane životinjskog porekla;

3) podataka o ranije utvrđenim neusaglašenostima tokom službenih kontrola hrane životinjskog porekla;

4) informacija iz Sistema za brzo obaveštavanje i uzbunjivanje za hranu (Rapid alert system for food and feed/RASFF).

Programa monitoringa sprovodi se radi:

1) utvrđivanje nivoa kontaminenata i trendova učestalosti pojave mikroorganizama i ostalih štetnih materija u hrani životinjskog porekla;

2) utvrđivanje otpornosti zoonotskih i komensalnih bakterija na antimikrobna sredstva, kao i prikupljanje i obrada podataka iz ovih ispitivanja;

3) prikupljanje podataka iz monitoringa koji se koriste za analizu rizika, za pojedine kategorije hrane i na taj način doprinose povećanju zaštite zdravlja i drugih interesa potrošača;

4) provera važećih standarda i maksimalno dozvoljenih količina propisanih za pojedine vrste hrane.

V. Drugi parametri od značaja za sprovođenje Programa monitoringa

1. Plan monitoringa

Plan monitoringa kojim se određuje šifra, predmet i mesto ispitivanja, opasnost, broj jedinica sa graničnim vrednostima, kao i metode ispitivanja, dat je u Tabeli 1 – Plan uzimanja uzoraka za mikrobiloška ispitivanja (u daljem tekstu: Tabela 1) i Tabeli 2 – Plan uzimanja uzoraka za hemijska ispitivanja – rezidue pesticida i kontaminenti (u daljem tekstu: Tabela 2), ovog programa.

Tabela 1 – Plan uzimanja uzoraka za mikrobiloška ispitivanja

Redni broj Šifra Predmet ispitivanja Opasnost Mesto ispitivanja Broj jedinica Granična vrednost Metoda ispitivanja Napomena
MESO I PROIZVODI OD MESA
1. A015101A Meso živine SalmonellaEnteridis i SalmonellaTyphimurium – Maloprodajni objekat – Pijaca ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017 i SRPS CEN ISO/TR 6579-3:2014 Delovi trupa, ohlađeni
2. A034861A Meso goveda – mleveno/usitnjeno meso – namenjeno za jelo nakon kuvanja Shigatoxin (toksin E. coli) – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS CEN ISO/TS 13136:2014 Upakovano
Salmonella spp. 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
Broj aerobnih kolonija 1 ≤ 500.000 cfu/g SRPS EN ISO 4833-1:2014
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
3. A017141A Meso svinja – mleveno/usitnjeno meso – namenjeno za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017 Upakovano
Broj aerobnih kolonija 1 ≤ 500.000 cfu/g SRPS EN ISO 4833-1:2014
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
4. A033281A Mleveno/usitnjeno meso ovaca namenjeno za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017 Upakovano
Broj aerobnih kolonija 1 ≤500.000 cfu/g SRPS EN ISO 4833-1:2014
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
5. A023001A Meso živine – mehanički separisano meso (MSM) Salmonella spp. – Objekat za proizvodnju – Uvoz 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
6. A015381A Meso ćuraka – mleveno/usitnjeno meso – namenjeno za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
Broj aerobnih kolonija 1 ≤500.000 cfu/g SRPS EN ISO 4833-1:2014
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
7. A039501A Meso, mešano meso – mleveno/usitnjeno meso – namenjeno za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017 Upakovano
Broj aerobnih kolonija 1 ≤ 500.000 cfu/g SRPS EN ISO 4833-1:2014
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
8. A024681A Meso goveda – poluproizvodi od mesa – namenjeni za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
9. A017221A Meso svinja – poluproizvodi od mesa – namenjeni za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
10. A017521A Meso ovaca – poluproizvodi od mesa – namenjeni za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 10 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
11. A015421A Meso ćuraka – poluproizvodi od mesa – namenjeno za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
12. A015181A Meso brojlera (Gallus gallus) – poluproizvodi od mesa – namenjeni za jelo nakon kuvanja Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
E. coli 1 ≤ 50 cfu/g SRPS ISO 16649-1:2008 ili SRPS ISO 16649-2:2008
13. A007161A Proizvodi od mesa drugih vrsta životinja – sirovi i namenjeni za jelo sirovi Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
14. A024321A Proizvodi od mesa drugih vrsta životinja – kuvani, spremno za konzumiranje Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
15 A004301A Fermentisane kobasice od mesa goveda Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Salmonella spp. 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
16 A028041A Fermentisane kobasice od mesa svinja Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Salmonella spp. 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
17. A009041A Fermentisane kobasice od mesa ovaca Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Salmonella spp. 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
18. A029761A Fermentisane kobasice od mesa drugih vrsta životinja Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA
19. A029721A Mleko, kravlje – pasterizovano mleko Enterobacteriaceae – Maloprodajni objekat 1 ≤10 cfu/g SRPS ISO 21528-2:2017 Objekti malog kapaciteta
20. A036121A Sirevi proizvedeni od kravljeg mleka – meki i polumeki – proizvedeni od sirovog ili termički nedovoljno obrađenog mleka Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Koagulaza – pozitivne stafilokoke 1 ≤ 10.000 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009
21. A030081A Sirevi proizvedeni od ovčijeg mleka – meki i polumeki – koji su proizvedeni od sirovog ili termički nedovoljno obrađenog mleka Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Koagulaza – pozitivne stafilokoke 1 ≤ 10. 000 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009
22. A036161A Sirevi proizvedeni od kozjeg mleka – meki i polumeki – proizvedeni od sirovog ili termički nedovoljno obrađenog mleka Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Koagulaza – pozitivne stafilokoke 1 ≤10 000 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009
Listeria monocytogenes 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
23. A040421A Sirevi proizvedeni od kravljeg mleka – meki i polumeki – proizvedeni od pasterizovanog mleka Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat – Pijaca 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Koagulaza – pozitivne stafilokoke 1 ≤ 10 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009
24. A036141A Sirevi proizvedeni od ovčijeg mleka – meki i polumeki – proizvedeni od pasterizovanog mleka Listeria monocytogenes 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Koagulaza – pozitivne stafilokoke 1 ≤ 10 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009
25. A030141A Sirevi proizvedeni od kozjeg mleka – meki i polumeki – proizvedeni od pasterizovanog mleka Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
Koagulaza – pozitivne stafilokoke 1 ≤10 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009
26. A039101A Proizvodi od mleka (isključujući sireve) – proizvodi od mleka, nespecificirani – spremni za konzumiranje – proizvedeni od pasterizovanog mleka Koagulaza – pozitivne stafilokoke – Maloprodajni objekat – Pijaca 1 ≤ 10 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009 Kajmak, paprika u pavlaci i sl.
27. A021801A Sladoled proizveden od pasterizovanog mleka Salmonella spp. – Objekat za proizvodnju – Pokretni objekat za uličnu prodaju 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
Koagulaza – pozitivne stafilokoke 1 ≤ 10 cfu/g SRPS EN ISO 6888-1:2009 ili SRPS EN ISO 6888-2:2009
28. A007961A Mleko u prahu i surutka u prahu Stafilokokni enterotoksini – Maloprodajni objekat – Objekat za proizvodnju – Uvoz 1 nisu dokazani u 25 g European screening method of the CRL for Milk
Salmonella spp. 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
JAJA I PROIZVODI OD JAJA
29. A032R Jaja za konzum Salmonella spp. – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
30. A025601A Proizvodi od jaja – u tečnom stanju Salmonella spp. – Objekat za proizvodnju – Uvoz 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
31. A008021A Proizvodi od jaja – sušeni Salmonella spp. – Centar za pakovanje jaja – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
RIBA I PROIZVODI OD RIBE
32. A024121A Riba Paraziti – Ribnjak – Uvoz – Pijaca 3 ne sme biti Adspekcija
33. A018061A Dimljena riba Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017
34. A023061A Proizvodi od ribe, nespecificirani – kuvani Histamin – Objekat za proizvodnju – Uvoz 1 ≤ 100 mg/kg Visoko efikasna tečna hromatografija (HPLC) Uzeti u obzir objekte/uvoznike koji su bili pozitivni iz prethodnih partija
OSTALO
35. A025821A Ostala prerađena hrana i gotova jela – sendviči Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017 Sa sadržajem hrane životinjskog porekla
36. A040972A Ostala prerađena hrana i gotova jela koja nisu obrađena toplotom Listeria monocytogenes – Maloprodajni objekat 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 11290-1:2017 Suši i sl. Proizvodi
37. A008421A Želatin i kolagen Salmonella spp. – Objekat za proizvodnju – Uvoz 1 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
TRUPOVI ŽIVOTINjA
38. A022801A Trupovi goveda Salmonella spp. – Objekat za klanje 5 ne sme biti na površini trupa SRPS EN ISO 6579-1:2017
Enterobacteriaceae 5 ≤ 2,5 log cfu/cm2 SRPS ISO 21528-2:2017
Broj aerobnih kolonija 5 ≤ 5,0 log cfu/cm2 SRPS EN ISO 4833-1:2014
39. A004161A Trupovi svinja Salmonella spp. – Objekat za klanje 5 ne sme biti na površini trupa SRPS EN ISO 6579-1:2017
Broj aerobnih kolonija 5 ≤ 4,3 log cfu/cm2 SRPS EN ISO 4833-1:2014
Enterobacteriaceae 5 ≤ 2,3 log cfu/cm2 SRPS ISO 21528-2:2017
40. A028081A Trupovi ovaca Salmonella spp. – Objekat za klanje 5 ne sme biti na površini trupa SRPS EN ISO 6579-1:2017
Broj aerobnih kolonija 5 ≤ 4,0 log cfu/cm2 SRPS EN ISO 4833-1:2014
Enterobacteriaceae 5 ≤ 2,0 log cfu/cm2 SRPS ISO 21528-2:2017
41. A032701A Trupovi brojlera Campylobacterspp. – Objekat za klanje 5 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 10272-1:2017 Zbirni uzorak od 15 kožica vratova
Salmonella spp. 5 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017
42. A032821A Trupovi ćuraka Salmonella spp. – Objekat za klanje 5 ne sme biti u 25 g SRPS EN ISO 6579-1:2017 Zbirni uzorak od 15 kožica vratova
RADNE POVRŠINE I SREDINA
43. Površine u kontaktu sa hranom, mašinama za narezivanje Listeria monocytogenes – Objekat za proizvodnju 1 ne sme biti na površini od 100 cm2 SRPS EN ISO 11290-1:2017 2 sata nakon početka rada
44. Uzorci iz sredine gde se obrađuju proizvodi spremni za konzumiranje Listeria monocytogenes – Objekat za proizvodnju ne sme biti na površini od 1000 cm2 SRPS EN ISO 11290-1:2017 2 sata nakon početka rada

Tabela 2 – Plan uzimanja uzoraka za hemijska ispitivanja – rezidue pesticida i kontaminenti

Redni broj Predmet ispitivanja Opasnost Mesto ispitivanja Broj jedinica Granična vrednost Metoda ispitivanja Napomena
1. Riba iz reka, jezera i ribnjaka 1. aldrin, dieldrin – Maloprodajni objekat/ribarnica – Pijace/alasi 1 0,02 mg/kg Gasna hromatografija sa masenom ili ECD detekcijom (GC/MS ili GC/ECD)
2.
3. 2. DDT 1 0,10 mg/kg Gasna hromatografija sa masenom ili ECD detekcijom (GC/MS ili GC/ECD)
4. 3. endrin 1 0,01 mg/kg Gasna hromatografija sa masenom ili ECD detekcijom (GC/MS ili GC/ECD)
5. 4. heptahlor, heptahlor epoksid 1 0,02 mg/kg Gasna hromatografija sa masenom ili ECD detekcijom (GC/MS ili GC/ECD)
6. 5. α and β HCH 1 0,02 mg/kg Gasna hromatografija sa masenom ili ECD detekcijom (GC/MS ili GC/ECD)
7. 7. lindan 1 0,05 mg/kg Gasna hromatografija sa masenom ili ECD detekcijom (GC/MS ili GC/ECD)
8. 8. PCB 1 125 ng/g suve mase Gasna hromatografija sa masenom ili ECD detekcijom (GC/MS ili GC/ECD)
9. Tradicionalni proizvodi od mesa PAH (policiklični aromatični ugljovodonici) 1.benzo(a)pireni – Objekti za proizvodnju tradicionalnih proizvoda 1 2 µg/kg Visoko efikasna tečna hromatografija (HPLC)
10. 2. suma benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena
11. 1 12 µg/kg Visoko efikasna tečna hromatografija (HPLC)
12. Kravlje mleko – pasterizovano mleko aflatoksin M1 – Maloprodajni objekat 1 < 0,25 µg/kg ELISA Objekat malog kapaciteta
2. Uslovi i način uzimanja i čuvanja uzorka i laboratorijske metode

2.1. Određivanje broja uzoraka, vrste ispitivanja i načina izveštavanja

Broj uzoraka i vrstu ispitivanja na nivou upravnog okruga, određuje nadležni organ u skladu sa Tabelom 1 i Tabelom 2 ovog programa.

Izveštaj o sprovođenju Plana monitoringa dostavlja se nadležnom organu na kvartalnom nivou u formi zbirne tabele čija je sadržina data u Tabeli 3 – Izveštaj o sprovođenju Plana monitoringa, ovog programa.

Tabela 3 – Izveštaj o sprovođenju Plana monitoringa

Šifra uzorka Datum i mesto uzorkovanja Kategorija hrane Naziv i sedište subjekta u poslovanju hranom Matični broj, veterinarski kontrolni broj, odnosno registarski broj subjekta u poslovanju hranom Vrsta uzorka Vrsta ispitivanja Veličina proizvodne partije Broj službenih uzoraka Utvrđene neusaglašenosti Preduzete mere

2.2 Postupak za uzimanje uzoraka

Uzimanje uzoraka hrane životinjskog porekla za potrebe sprovođenja monitoringa obavlja veterinarska inspekcija u saradnji sa ovlašćenim laboratorijama za ispitivanje uzoraka u okviru monitoringa hrane životinjskog porekla.

Inspektor uzima službene uzorke u skladu sa uslovima koji su propisani u ovom odeljku.

U slučaju da se utvrdi prisustvo mikrobioloških, hemijskih i bioloških opasnosti, inspektor sprovodi ponovljeno (ciljano uzorkovanje), u količini od pet jedinica uzorka.

Uzorci za mikrobiološka ispitivanja uzimaju se aseptično pomoću sterilnog pribora, u sterilne posude/sterilne kese, vodeći računa da ne dođe do kontaminacije uzorka iz okoline i/ili sa površine ambalaže.

Uzorci za hemijska ispitivanja pakuju se u pakovanja koja su hemijski neutralna.

2.3 Obeležavanje i pakovanje uzoraka

Nakon uzorkovanja, uzeti uzorak obeležava se odgovarajućom oznakom i šifrom.

Uzorak se dostavlja laboratoriji koja je ovlašćena za ispitivanja u okviru monitoringa, uz zapisnik o uzimanju uzoraka hrane čija je sadržina data u Tabeli 4 – Zapisnik o uzimanju uzoraka hrane, ovog programa.


.

2.4. Čuvanje i transport svih vrsta uzoraka

Čuvanje i transport uzoraka do početka laboratorijskih ispitivanja treba da bude takav da ne dođe do promena integriteta uzorka, kontaminacije uzorka, promene njegovih senzorskih karakteristika.

Uzorci za mikrobiloška ispitivanja transportuju se na način da transportna posuda i/ili vozilo za transport održavaju temperaturu hrane do +4 °C, odnosno zamrznutih proizvoda do –18 ° C.

Uzorci za hemijska ispitivanja se ne zamrzavaju.

Uzorci moraju biti dopremljeni u laboratoriju u što kraćem vremenskom periodu, ne dužem od 24 časa od trenutka uzimanja. Tokom transporta i čuvanja nezamrznutih uzoraka do ispitivanja ne sme doći do zamrzavanja. Kategorije hrane koje su podložne kvaru treba dostaviti u laboratoriju pri temperaturi od 0 do 4 °C i započeti ispitivanje u periodu ne dužem od 36 časova od prijema u laboratoriju.

Transport i čuvanje uzoraka do početka ispitivanja u laboratoriji sprovodi se u skladu sa standardom ISO/DIS 7218: Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – opšta pravila za mikrobiološka ispitivanja.

2.5 Uzorkovanje mleka i proizvoda od mleka za ispitivanje aflatoksina M1

Težina zbirnog uzorka iznosi najmanje 1 kg ili 1 l, osim ako to nije moguće, tj. kada se uzorak sastoji od jedne boce.

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti iz proizvodne partije dat je u Tabeli 6 – Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti iz proizvodne partije, ovog programa (u daljem tekstu: Tabela 6).

Broj određenih pojedinačnih uzoraka je funkcija uobičajenog oblika u kojem se proizvodi stavljaju na tržište.

U slučaju tečnih proizvoda u rasutom stanju, proizvodna partija mora biti dobro promešana koliko god je to moguće i u meri u kojoj to ne utiče na kvalitet proizvoda, bilo ručno ili mehaničkim sredstvima neposredno pre uzorkovanja.

U tom slučaju, postiže se homogena distribucija aflatoksina M1 unutar proizvodne partije. Dovoljno je uzeti tri pojedinačna uzorka iz proizvodne partije kako bi se formirao zbirni uzorak.

Pojedinačni uzorci, koji često mogu biti boca ili pakovanje, treba da budu slične težine. Težina pojedinačnog uzorka mora biti najmanje 100 g, što daje zbirni uzorak od najmanje 1 kg ili 1 l. Odstupanje od ove metode mora se navesti u zapisniku o uzimanju uzoraka hrane.

Tabela 6 – Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti iz proizvodne partije

Vrsta uzorka Veličina proizvodne partije (u l ili kg) Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti Najmanja zapremina ili masa zbirnog uzorka (u l ili kg)
Mleko iz tanka 3–5 1
Originalno pakovanje ≤ 50 3 1
50 do 500 5 1
> 500 10 1

2.6. Uzorkovanje u maloprodaji

Uzorkovanje hrane u maloprodaji vrši se, ako je moguće, u skladu sa Tabelom 6 ovog programa.

Ako to nije moguće, može se primeniti alternativna metoda uzorkovanja u maloprodaji pod uslovom da se obezbedi da zbirni uzorak bude dovoljno reprezentativan za uzorkovanu partiju i da je ista u potpunosti opisana i dokumentovana.

Usaglašenost proizvodne partije se:

– prihvata, ako uzorak ispunjava propisane maksimalno dozvoljene količine, uzimajući u obzir korekciju za „prinos” (recovery) i mernu nesigurnost:

– odbacuje, ako uzorak nedvosmisleno prelazi najveće maksimalno dozvoljene količine, uzimajući u obzir korekciju za oporavak (recovery) i mernu nesigurnost.

2.7 Ispitivanje uzoraka hrane životinjskog porekla

Ispitivanje uzoraka hrane životinjskog porekla vrši se u ovlašćenim laboratorijama, koje su u obavezi da rezultate ispitivanja dostavljaju nadležnom organu bez odlaganja, a najkasnije do 14 dana od dana uzorkovanja.

U toku sprovođenja Programa monitoringa metode koje se koriste za ispitivanje uzoraka moraju biti akreditovane u skladu sa zahtevima propisa kojim se uređuje bezbednost hrane i listom metoda datih u Tabeli 1 i Tabeli 2 ovog programa.

Ovlašćene laboratorije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavljaju nadležnom organu godišnji izveštaj o sprovođenju monitoringa, rezultatima ispitivanja, broju neusaglašenih uzoraka, broju uzoraka neadekvatnih za ispitivanje, kao i metodama koje su korišćene za ispitivanje uzoraka.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">