Predmet Pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

Bazenskom vodom, u smislu ovog pravilnika, ne smatra se voda u bazenu koji je u vlasništvu građana i koja nije za javno korišćenje.

Značenje pojmova

Član 2.

Pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

 1. bazenska voda je voda u bazenu u kom ljudi obavljaju rekreaciju i sportske aktivnosti, koja potiče iz javnog vodovodnog sistema ili iz prirodnog izvora ili bunara i ispunjava uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti bez obzira na to da li poseduje medicinske i terapeutske indikacije;
 2. javno kupalište je zatvoreni ili otvoreni prostor sa pripadajućom infrastrukturom na kom se nalazi jedan ili više bazena sa bazenskom vodom.

Zdravstvena ispravnost bazenske vode

Član 3.

Bazenska voda je zdravstveno ispravna za obavljanje rekreacije i sportskih aktivnosti ako nije štetna po zdravlje ljudi.

Bazenska voda je zdravstveno ispravna ako ispunjava uslove navedene u Prilogu 1 – Parametri zdravstvene ispravnosti bazenske vode i uslove navedene u Prilogu 2 – Parametri pokazatelji bazenske vode, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Korektivne mere

Član 4.

Bazenska voda može da se tretira sredstvom za dezinfekciju sa rezidualnim dejstvom, sredstvom kojim se vrši korekcija pH vrednosti, sredstvom koje sprečava nastanak i bujanje algi u vodi, kao i drugim sredstvima čijom upotrebom bazenska voda ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

Praćenje, analiza i izveštavanje

Član 5.

Praćenje i analizu bazenske vode obavljaju zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje u skladu sa zakonom.

Član 6.

Praćenje i analiza bazenske vode u bazenu javnog kupališta obavlja se najmanje jednom nedeljno tokom vremenskog perioda u kom je kupalište otvoreno za kupače.

Praćenje i analiza bazenske vode obavlja se i:

1) pre početka korišćenja bazena nakon njegove izgradnje ili rekonstrukcije;
2) pre početka korišćenja bazena na početku sezone kupanja ili pre ponovnog početka korišćenja nakon preduzimanja korektivnih mera nad bazenskom vodom;
3) u postupku službene kontrole.

Uzimanje uzorka bazenske vode, čuvanje i transport radi praćenja i analiziranja bazenske vode obavlja se u skladu sa standardima: SRPS EN ISO 5667-1, SRPS EN ISO 5667-3, SRPS ISO 5667-5 i SRPS EN ISO 19458.

Član 7.

Analiziranje bazenske vode, kojom se utvrđuje zdravstvena ispravnost bazenske vode, obavlja se merenjem vrednosti parametara metodama koje su navedene u Prilogu 3 – Analitičke metode za određivanje vrednosti mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara u bazenskoj vodi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Za određivanje vrednosti parametara iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i druge priznate i naučno proverene metode.

Član 8.

Izveštaj zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje o praćenju i analizi bazenske vode sadrži:

1) prikaz izmerenih vrednosti parametara iz Priloga 1 i Priloga 2 ovog pravilnika;
2) stručno mišljenje doktora medicine – specijaliste higijene.

Stručno mišljenje iz stava 1. tačka 2) ovog člana formira se na osnovu prikaza izmerenih vrednosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana i sadrži ocenu zdravstvene ispravnosti u skladu sa članom 3. ovog pravilnika.

Bazenska voda može da se oceni zdravstveno ispravnom i u slučaju prekoračenja vrednosti parametra iz Priloga 2 ovog pravilnika, uzimajući u obzir prekoračenje vrednosti analiziranog parametra iznad propisane granice i rizik po zdravlje ljudi koji obavljaju rekreaciju i sportske aktivnosti u bazenskoj vodi.

Informisanje korisnika javnog kupališta

Član 9.

Na javnom kupalištu, na mestu predviđenom za informisanje kupača, neposredno pored svakog bazena postavlja se vidljivo istaknut izveštaj o poslednjoj obavljenoj analizi bazenske vode.

Stupanje na snagu

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1 – Parametri zdravstvene ispravnosti bazenske vode

Parametar Broj Merna jedinica
Ukupne koliformne bakterije ≤10 cfu/100 ml
Escherichia coli < 1 cfu/100 ml
Legionella pneumophila1 < 1 cfu/100 ml
Pseudomonas aeruginosa < 1 cfu/100 ml
Staphylococcus aureus 100 cfu/100 ml

1 Ispituje se u bazenima kod kojih se rasprskavanjem vode može stvarati aerosol, ako je temperatura vode u bazenu ≥ 30 ºS, najmanje dva puta godišnje za bazene u zatvorenom prostoru, odnosno pred početak sezone za bazene na otvorenom.

Prilog 2 – Parametri pokazatelji bazenske vode

Parametri Vrednost Merna jedinica
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37 ºS/48 časova ≤ 200 cfu/ml
Mutnoća1 ≤ 5 NTU
Hlorid ≤ 300 mg/l
Oksidabilnost ≤ 20 mgKMnO4/l
rN vrednost2 6,5–7,8 /
Slobodni rezidualni hlor3 0,1–1,0 mg/l
Trihalometani (ukupni)4 ≤ 0,1 mg/l
Hlordioksid5 ≤ 0,4 mg/l
Stabilizator-cijanurična kiselina6 30–50 mg/l
Bromati7 ≤ 0,01 mg/l
Temperatura / º C
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37 °C/48 časova ≤ 200 cfu/ml
Mutnoća1 ≤ 5 NTU
Hlorid ≤ 300 mg/l
Oksidabilnost ≤ 20 mgKMnO4/l
rN vrednost2 6,5–7,8 /
Slobodni rezidualni hlor3 0,1–1,0 mg/l
Trihalometani (ukupni)4 ≤ 0,1 mg/l
Hlordioksid5 ≤ 0,4 mg/l
Stabilizator-cijanurična kiselina6 30–50 mg/l
Bromati7 ≤ 0,01 mg/l
Temperatura / °C
 1. Vrednost za mutnoću bazenske vode koja potiče iz prirodnog izvora podzemne vode može biti i veća.
 2. Ne odnosi se na bazensku vodu koja poseduje medicinske i terapeutske indikacije.
  Izuzetno se može u ograničenom vremenskom periodu dozvoliti vrednost slobodnog rezidualnog hlora do 1,2 mg/l pri temperaturi bazenske vode do 32 ºC.
 3. U slučaju da je temperatura bazenske vode veća od 32 ºS, slobodni rezidualni hlor može da ima vrednost 2±1 mg/l.
 4. Ispituje se po indikacijama u zatvorenim bazenima, u slučaju dezinfekcije vode hlornim preparatima.
 5. Ispituje se ako se za dezinfekciju vode koristi hlordioksid.
 6. Dozvoljena je primena u otvorenim bazenima i ispituje se ako se za dezinfekciju koriste preparati na bazi cijanurata.
 7. Ispituje se ako se za dezinfekciju vode koristi ozon.

Prilog 3 – Analitičke metode za određivanje vrednosti mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara u bazenskoj vodi

Parametar Analitička metoda
Ukupne koliformne bakterije ISO 9308-1
 SRPS EN ISO 9308-2
Escherichia coli ISO 9308-1
 SRPS EN ISO 9308-2
Legionella pneumophila SRPS EN ISO 11731-2
Pseudomonas aeruginosa SRPS EN ISO 16266
Staphylococcus aureus SMEWW 21st metoda 9213. APHA
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37 ºS/48 časova SRPS EN ISO 6222
Mutnoća Turbidimetrija
rN vrednost Elektrometrija
Hlorid Volumetrija
Utrošak KMnO4 Volumetrija
Slobodni hlor Kolorimetrija
Trihalometani (ukupni) GC/ECD
Hlordioksid DPD metoda; Kolorimetrija
Stabilizator-cijanurična kiselina Kolorimetrija
Bromati SRPS EN ISO 15061
Temperatura Termometar
Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">