Mikotoksini predstavljaju jedan od najznačajnijih rizika po bezbednost hrane. Upravljanje rizikom od mikotoksina, prema zakonu, odgovornost je svakog subjekta u poslovanju hranom.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa uslovima pod kojima se razvijaju mikotoksini i kako sprečiti razvoj, način izrade analize rizika od mikotoksina i upravljanja ovim rizicima. Pored ovoga, važan deo seminara biće posvećen predlogu mera za rešavanje problema povećane koncentracije mikotoksina. Poseban segment biće posvećen regulativi povezanoj sa mikotoksinima i njenom tumačenju.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim subjektima u poslovanju hranom koji su odgovorni za bezbednost hrane; pre svega proizvođačima prehrambenih proizvoda, ali i firmama koje prometuju hranu.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.
Vreme održavanja seminara: 05. (utorak) decembar 2017, od 16 do 20h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 10 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

  1. Pregled značajnih mikotoksina (aflatoksini, ohratoksin A, patulin, deoksinivalenol, zearalenon, fumonozini)
  2. Uslovi biosinteze mikotoksina
  3. Analiza rizika i upravljanje rizikom od mikotoksina
  4. Mere za sprečavanje štetnih efekata mikotoksina
  5. Propisi vezani za mikotoksine

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).

Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.