Reklama

Čačak, Srbija, 10 i 11. mart 2017. godine

PRVO OBAVEŠTENјE

Poziv

Poštovane koleginice i kolege, pozivamo Vas da učestvujete na XXII Savetovanju o biotehnologiji – sa međunarodnim učešćem i time date svoj doprinos razvoju nauke u ovoj važnoj oblasti. Jedna od najvažnijih lјudskih delatnosti je proizvodnja i prerada hrane. U tom pravcu su usmerena i mnoga istraživanja čiji rezultati treba da doprinesu povećanju prinosa u bilјnoj i animalnoj proizvodnji, što većem stepenu prerade primarnih polјoprivrednih proizvoda, proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane i zaštiti životne sredine. Sa cilјem da budemo u toku određenih zbivanja, kao i da sami utičemo svojim rezultatima na prosperitet i unapređivanje polјoprivrede i njenih pratećih delatnosti, Agronomski fakultet u Čačku organizuje i ovo, tradicionalno, dvadeset drugo Savetovanje o biotehnologiji. U prethodnom periodu uspeli smo da uspostavimo dobru saradnju između naučnog i stručnog osoblјa sa univerziteta i instituta, polјoprivrednih škola i savetodavnih službi i da preko Savetovanja o biotehnologiji, omogućimo brži transfer znanja i utičemo na osavremenjivanje proizvodnje i primenu u proizvodnoj praksi.
Veliki broj saopštenih radova svake godine govori o visokom stepenu interesovanja za ovaj skup. Na Savetovanju su učestvovali predstavnici većine domaćih institucija iz oblasti polјoprivrede i prehrambene industrije, uz veliki broj istraživača iz inostranstva. Savetovanje o biotehnologiji organizuje se pod pokrovitelјstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Preliminarni program savetovanјa

Petak, 10. mart 2017. godine
Prijava učesnika
Otvaranje Savetovanja
Rad po sekcijama

Subota, 11. mart 2017. godine
Okrugli sto – usvajanje zaklјučaka sa Savetovanja

Rad Savetovanja okvirno će se odvijati u sledećim sekcijama:

  1. Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilјe
  2. Voćarstvo i vinogradarstvo
  3. Zootehnika
  4. Zaštita bilјa, proizvoda i životne sredine
  5. Prehrambena tehnologija

Uputstva autorima

Prijavu naslova rada i kompletne radove dostaviti u elektronskom obliku, koristeći priloženi obrazac (SB2017 Obrazac za pisanje rada) na e-mail adresu pavlemaskovic@yahoo.com najkasnije do 03.02.2017. godine. Radovi se pišu na srpskom ili engleskom jeziku. U priloženom Obrascu za pisanje rada data su detalјna uputstva. Molimo autore da se pridržavaju upustva za pisanje rada. Samo radovi koji su urađeni prema upustvu biće recenzirani. Ostali radovi će biti vraćeni autorima.
Obaveštenje o prihvatanju rada autori će dobiti najkasnije do 13.02.2017. godine. Pozitivno recenzirani radovi, uz uplaćenu kotizaciju, biće objavlјeni u Zborniku radova XXII Savetovanja o biotehnologiji (M63 – 0,5). Zbornik radova će imati ISBN i CIP. Na predlog Programskog odbora Savetovanja, a u dogovoru sa autorima, odabrani radovi mogu biti objavlјeni u naučnom časopisu Acta Agriculturae Serbica (M52 – 1.5) prema upustvima za pisanje rada u časopisu. Autori koji odaberu da prikažu rezultate rada u oviru poster sekcije, dužni su da izrade poster dimenzija 800 h 1000 mm (širina h visina), format A0.

Kotizacija

Kotizaciju uplaćuju svi učesnici Savetovanja. Kotizacija uklјučuje Zbornik radova, koktel na pauzama, ručak i prateći konferencijski materijal. Krajnji rok za uplatu kotizacije je 03. 03. 2017. godine.

Način plaćanјa kotizacije

Učesnici iz Republike Srbije uplaćuju kotizaciju u iznosu od 4.000,00 dinara (za jedan naučni rad). Za autore koji žele da objave više naučnih radova (kao prvi autori), kotizacija iznosi 3.000,00 dinara po jednom radu. Uplata kotizacije vrši se na tekući račun Agronomskog fakulteta u Čačku br. 840-948666-13, poziv na broj 97-78-101122442 uz obaveznu naznaku: XXII Savetovanje o biotehnologiji – kotizacija. Na uplatnici, obavezno navesti ime i prezime učesnika savetovanja kao i naziv institucije koja uplaćuje kotizaciju.
Učesnici savetovanja iz inostranstva kotizaciju uplaćuju u iznosu od 40 evra (za jedan naučni rad). Za autore koji žele da objave više naučnih radova, kotizacija iznosi 30 evra po jednom radu. Uplata kotizacije vrši se na: NARODNA BANKA SRBIJE, BEOGRAD, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, Cara Dušana 34, 32000 Čačak, Srbija,

Račun: 500100-100148078;
IBAN RS35908500100014807825.

Važni datumi

Poslednji rok za prijavu naslova rada: 20.01.2017.
Poslednji rok za dostavu kompletnih radova: 03.02.2017.
Obaveštenje o prihvatanju rada do: 13.02.2017.
Poslednji rok za uplatu kotizacije: 03.03.2017.

ROKOVI SU OBAVEZUJUĆI I NEĆE BITI PRODUŽAVANI!
Detalјnije informacije na stranici: www.afc.kg.ac.rs ili na e-mail: pavlemaskovic@yahoo.com

Osoba za kontakt i informacije: dr Pavle Mašković, e-mail: pavlemaskovic@yahoo.com, tel. +381-32-303-400.

Adresa: Agronomski fakultet u Čačku
Cara Dušana 34, 32000 Čačak, Srbija

09. novembar 2016. godine
Čačak

Registration form

Prvo obavestenje

Prijava rada

Paper template

Obrazac za pisanje-rada

First announcement