(„Sl. list SRJ“, br. 33/95 i „Sl. list SCG“, br. 56/2003 – dr. pravilnik i 4/2004 – dr. pravilnik)

I Opšte odredbe

Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se minimalni uslovi koje u pogledu kvaliteta moraju ispunjavati skrob i proizvodi od skroba, koji se koriste u prehrambene svrhe, kao i uslovi za postizanje i očuvanje kvaliteta skroba i proizvoda od skroba.
Član 2
Pod skrobom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ugljeni hidrat različitog biljnog porekla u obliku praha, zrna ili kristala, koji se dobija određenim tehnološkim postupkom iz: kukuruza, pšenice, pirinča, krompira i dr.
Član 3
Proizvodi od skroba (derivati skroba), u smislu ovog pravilnika, svrstavaju se u dve grupe:
1) hidrolizati skroba i ostali zaslađivači na bazi skroba;
2) modifikati skroba.
Član 4
Pod hidrolizatima skroba, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se proizvodi dobijeni kiselinskom ili enzimskom hidrolizom skroba ili kombinacijom oba postupka.
Hidrolizati skroba jesu:
1) maltodekstrini;
2) skrobni sirupi;
3) tečna glukoza (dekstroza) i skrobni šećeri;
4) dekstroza-monohidrat;
5) anhidrovana dekstroza.
Ostali zaslađivači na bazi skroba jesu:
1) visoko fruktozni sirup;
2) kristalna fruktoza;
3) mešani sirupi;
4) šećerni alkoholi.
Član 5
Pod modifikatima skroba, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se proizvodi dobijeni termičkim, hemijskim ili biohemijskim tretiranjem skroba u suvom stanju ili suspenziji ili kombinacijom ovih tretmana radi promene njegovih početnih fizičkih i hemijskih osobina.
Modifikati skroba su:
1) skrob modifikovan, tretiran kiselinom;
2) dekstrini;
3) skrob beljeni, modifikovani;
4) diskrob-glicerol;
5) diskrob-glicerol, hidroksipropil;
6) diskrob-glicerol, acetilovani;
7) diskrob-fosfat;
8) diskrob-fosfat, acetilovani;
9) skrob-fosfat, hidroksipropil;
10) diskrob-fosfat, fosforilovani;
11) diskrob-adipat, acetilovani;
12) monoskrob-fosfat;
13) skrob, oksidovani;
14) skrob-acetat;
15) skrob, hidroksipropil;
16) skrob, enzimski tretiran.
Kvalitet i način deklarisanja proizvoda iz stava 2 ovog člana propisan je Pravilnikom o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode.
Član 6
Skrob i proizvodi od skroba koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano, moraju na omotu, sudu ili etiketi imati deklaraciju koja sadrži:
1) naziv skroba koji sadrži podatak o sirovini iz koje je skrob dobijen ili naziv proizvoda od skroba i trgovačko ime ako ga skrob ili proizvod od skroba ima;
2) naziv i sedište proizvođača, odnosno preduzeća koje pakuje ili preduzeća koje prodaje skrob ili proizvode od skroba;
3) neto-količinu (masu ili zapreminu) skroba ili proizvoda od skroba, osim za skrob i proizvode od skroba čija je masa manja od 50 g. Ako je masa pojedinačnog pakovanja manja od 50 g, a pakuju se dva ili više pojedinačnih pakovanja u zbirno pakovanje, čija je neto-masa veća od 50 g, mora biti naznačena ukupna neto-masa skroba ili proizvoda od skroba;
4) datum proizvodnje i rok trajanja ili oznaku „upotrebljivo do“ (mesec i godina);
5) karakteristična svojstva kvaliteta definisana pojedinačno za svaki skrob ili proizvod od skroba;
6) naziv i količinu pomoćnih sredstava koja ostaju u skrobu i proizvodima od skroba;
7) ostale podatke od interesa za potrošača.
Deklaracija za uvozni skrob i proizvode od skroba, osim podataka iz stava 1 ovog člana, mora sadržati i oznaku „uvozni skrob“, kao i naziv zemlje iz koje je skrob ili proizvod od skroba uvezen i naziv i sedište uvoznika.
Za skrob i proizvode od skroba u pakovanju mase veće od 10 kg, koji nisu namenjeni prodaji na malo, podaci iz deklaracije navedeni u stavu 1 tač. 3) i 5) ovog člana mogu se dati na pratećim dokumentima.
Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i neizbrisiva.
Slova u nazivu proizvoda i imenu proizvođača moraju biti veća od slova ostalog teksta deklaracije.
Član 7
Za skrob i proizvode od skroba za koje ovim pravilnikom nisu propisani uslovi kvaliteta i uslovi za obezbeđenje shodno važe uslovi propisani ovim pravilnikom za grupu srodnih proizvoda.
Za skrob i proizvode od skroba iz stava 1 ovog člana, kao i za proizvode od skroba za koje je to ovim pravilnikom izričito propisano, proizvođač je dužan da donese proizvođačku specifikaciju pre početka proizvodnje.
Proizvođačka specifikacija osim podataka navedenih u deklaraciji iz člana 6 ovog pravilnika mora da sadrži:
1) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje;
2) organoleptička svojstva skroba ili proizvoda od skroba;
3) izveštaj o hemijskom ispitivanju osnovnih sastojaka koji su karakteristični za skrob ili proizvod od skroba.
U evidenciju o proizvođačkim specifikacijama proizvođač unosi:
1) evidencijski broj specifikacije;
2) naziv proizvoda i trgovačko ime, ako ga skrob ili proizvod od skroba ima;
3) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
4) datum izvršenog ispitivanja sastava skroba ili proizvoda od skroba;
5) datum početka proizvodnje po proizvođačkoj specifikaciji.
Član 8
U tehnološkom postupku proizvodnje skroba i proizvoda od skroba mogu se koristiti sledeća pomoćna sredstva odobrena Pravilnikom o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode:
1) sredstva za sprečavanje penušanja;
2) sredstva za bistrenje, filtraciju, odbojavanje i demineralizaciju (aktivni ugalj, dijatomejska zemlja, jonoizmenjivačke smole i dr.);
3) sredstva za sprečavanje zgrudnjavanja i postizanje klizavosti;
4) enzimski preparati:
a) alfa-amilaza (E.C. – 3.2.1.1)1;
b) beta-amilaza (E.C. – 3.2.1.2);
v) amiloglukozidaza (E.C. – 3.2.1.3);
g) pululanaza (E.C. – 3.2.1.4);
d) glukoza-izomeraza (E.C. – 5.3.1.5);
5) ostala pomoćna sredstva (kiseline, baze i soli).
__________________________
1 Numerička oznaka enzimskog preparata po međunarodnoj nomenklaturi.
Član 9
Skrob i proizvodi od skroba moraju se u proizvodnji i prometu skladištiti, transportovati i čuvati pod uslovima kojima se obezbeđuje očuvanje njihovog kvaliteta.

II Posebne odredbe

1. Skrob
Član 10
Kukuruzni skrob je proizvod u obliku praha dobijen tehnološkim postupkom skrobarske prerade (mokre prerade) kukuruza.
Kukuruzni skrob se stavlja u promet kao: obični kukuruzni skrob, aminopektinski (voštani) kukuruzni skrob i visoko-amilozni kukuruzni skrob.
Obični kukuruzni skrob sadrži standardni odnos amiloze i amilopektina (25:75).
Amilopektinski (voštani) kukuruzni skrob se dobija iz kukuruza posebnog genetskog porekla i ima povećan sadržaj amilopektina (najmanje 90%).
Visokoamilozni kukuruzni skrob se dobija iz kukuruza određenog genetskog porekla i ima povećan sadržaj amiloze (najmanje 50%).
Član 11
Kukuruzni skrob koji se stavlja u promet, mora biti bele do slabo žućkaste boje, bez stranog mirisa i ukusa i mora imati sledeće karakteristike:

1) sadržaj vode, u %, najviše 14
2) sadržaj pepela, u %, najviše 0,1
3) sadržaj masti, u %, najviše 0,1
4) sadržaj proteina, u %, najviše 0,4
5) sadržaj slobodnog sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 50.

Član 12
Pšenični skrob je proizvod u obliku praha bele boje, bez stranog mirisa i ukusa, dobijen tehnološkim postupkom skrobarske prerade (mokre prerade) pšenice.
Pšenični skrob koji se stavlja u promet mora imati sledeće karakteristike.

1) sadržaj vode, u %, najviše 14
2) sadržaj pepela, u %, najviše 0,2
3) sadržaj masti, u %, najviše 0,1
4) sadržaj proteina, u %, najviše 0,4
5) sadržaj slobodnog sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 45.

Član 13
Krompirov skrob je proizvod u obliku praha bele boje, bez stranog mirisa i ukusa, dobijen tehnološkim postupkom skrobarske prerade (mokre prerade) krompira.
Krompirov skrob koji se stavlja u promet, mora imati sledeće karakteristike:

1) sadržaj vode, u %, najviše 20
2) sadržaj pepela, u %, najviše 0,3
3) sadržaj slobodnog sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 50.

2. Proizvodi od skroba
Hidrolizati skroba
Član 14
Maltodekstrini su skrobni hidrolizati sa dekstroznim ekvivalentom (DE2-vrednost) manjim od 20. Stavljaju se u promet u obliku belog praha ili rastvora.
Maltodekstrini koji se stavljaju u promet moraju imati sledeće karakteristike

1) dekstrozni ekvivalent (DE), najviše 20
2) sadržaj suve materije:
a) maltodekstrina u obliku praha, u %, najmanje 92
b) maltodekstrina u obliku rastvora, u %, najmanje 50
3) sadržaj sulfatnog pepela, u %, najviše (računato na suvu materiju) 1
4) pH-vrednost 4 do 5
5) sadržaj sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 20.

2 DE-vrednost je sadržaj redukujućih šećera, kao procenat D-glukoze, računat na suvu materiju.
Član 15
Skrobni sirupi (glukozni sirupi) jesu proizvodi delimične kiselinske, kiselinsko-enzimske ili enzimske hidrolize skroba sa dekstroznim ekvivalentom (DE-vrednost) od 20 do 70.
Skrobni sirupi se prema načinu hidrolize i DE-vrednosti stavljaju u promet sa sledećim oznakama tipa:
1) kiselinski;
2) kiselinsko-enzimski;
3) maltozni.
Član 16
1) Kiselinski skrobni sirupi moraju imati sledeće karakteristike:

a) dekstrozni ekvivalent (DE) od 30 do 52
b) sadržaj suve materije, u %, najmanje 80
v) sadržaj sulfatnog pepela, u %, najviše (računato na suvu materiju) 1,0
g) sadržaj sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 40
d) pH-vrednost 4,5 do 5,5.

Kiselinski skrobni sirupi koji se koriste u proizvodnji bombonskih proizvoda mogu imati sadržaj sumpor-dioksida od najviše 150 mg/kg.
Kiselinski skrobni sirup se može stavljati u promet i u obliku praha pod nazivom „sušeni kiselinski skrobni sirup“ i ima sledeće karakteristike:

a) dekstrozni ekvivalent (DE) 30 do 52
b) sadržaj suve materije, u %, najmanje 93
v) sadržaj sulfatnog pepela, u %,
najviše(računato na suvu materiju)
1,0
g) sadržaj sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 40.

Sušeni kiselinski skrobni sirupi koji se koriste u proizvodnji bombonskih proizvoda mogu imati sadržaj sumpor-dioksida od najviše 150 mg/kg.
2) Kiselinsko-enzimski skrobni sirupi moraju imati sledeće krakteristike.

a) dekstrozni ekvivalent (DE) 60 do 70
b) sadržaj suve materije, u %, najmanje 80
v) sadržaj sulfatnog pepela, u %, najviše
(računato na suvu materiju)
1,0
g) sadržaj sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 40
d) pH-vrednost 4,5 do 5,5.

3) Maltozni skrobni sirupi moraju imati sledeće karakteristike:

a) sadržaj maltoze, u %, najmanje
(računato na suvu materiju)
40
b) sadržaj glukoze, u %, najviše
(računato na suvu materiju)
10
v) dekstrozni ekvivalent (DE) od 45 do 50
g) sadržaj suve materije, u %, najmanje 80
d) sadržaj sulfatnog pepela, u %, najviše
(računato na suvu materiju)
0,3
đ) sadržaj sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 40
e) pH-vrednost, najviše 5.

Član 17
Tečna glukoza (dekstroza) i skrobni šećeri su proizvodi dobijeni kiselinskom, kiselinsko-enzimskom ili enzimskom hidrolizom skroba sa dekstroznim ekvivalentom (DE-vrednost) od 70 do 98.
Skrobni šećeri se stavljaju u promet u obliku tabla ili komada i u obliku praha.
Tečna glukoza (dekstroza) i skrobni šećeri moraju imati sledeće karakteristike:

1) dekstrozni ekvivalent (DE) od 70 do 98
2) sadržaj suve materije, u %, najmanje 70
3) pH-vrednost od 4 do 4,5
4) sadržaj sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 45.

Član 18
Dekstroza-monohidrat je prečišćena i kristalizovana D-glukoza koja sadrži jedan molekul kristalne vode i mora imati sledeće karakteristike:

1) sadržaj dekstroze (D-glukoze), u %,
najmanje (računato na suvumateriju)
99,5
2) sadržaj suve materije, u %, najmanje 90
3) sadržaj sulfatnog pepela, u %, najviše
(računato na suvu materiju)
0,25
4) sadržaj ukupnog sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 15.

Dekstroza-monohidrat može biti u obliku praha ili u obliku tabla ili komada.
Član 19
Anhidrovana dekstroza je prečišćena i kristalizovana D-glukoza bez kristalne vode i mora imati sledeće karaktetistike:

1) sadržaj dekstroze (D-glukoze), u %,
najmanje (računato na suvu materiju)
99,5
2) sadržaj suve materije, u %, najmanje 98
3) sadržaj sulfatnog pepela, u %, najviše
(računato na suvu materiju)
0,25
4) sadržaj ukupnog sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 15.

Drugi zaslađivači na bazi skroba
Član 20
Visoko fruktozni sirupi (izo-šećeri, izo-glukoza) jesu proizvodi za koje je karakterističan određeni odnos glukoze, fruktoze i oligosaharida (a ne samo DE-vrednosti) i dobijeni su izomerizacijom prečišćenih skrobnih hidrolizata.
Prema sadržaju fruktoze visoko fruktozni sirupi se stavljaju u promet sa oznakom tipa kao:
1) visoko fruktozni sirup – 42
2) visoko fruktozni sirup – 55
3) visoko fruktozni sirup – 90
Visoko fruktozni sirupi moraju imati karakteristike utvrđene u tabeli:

Tabela
Sadržaj, u % (računato na suvu materiju)

Tip visoko fruktuznog sirupa fruktoza min. glukoza min. oligosaharidi maks. Suva materija % min. pH SO2 mg/kg maks
42 42 52 6 70 3,5 do 4,5 3
55 55 41 4 70 3,5 do 4,5 3
90 90 7 3 80 3,5 do 4,5 3

Član 21
Kristalna fruktoza je proizvod koji se dobija kristalizacijom visoko fruktoznog sirupa.
Kristalna fruktoza mora imati sledeće karakteristike:

1) sadržaj fruktoze, u %, najmanje 99,5
2) sadržaj dekstroze, u %, najviše 0,5
3) saržaj vode, u %, najviše 0,5
4) pH vrednost (rastvora 10%) 4,5 do 7,0
5) sadržaj sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 20
6) sadržaj pepela (konduktometrijski), u %,najviše 0,1

Član 22
Mešani sirupi su proizvodi dobijeni mešanjem skrobnih sirupa, visoko fruktoznih sirupa, rastvora saharoze i saharoznog inverta.
Odnosi sastojaka u mešanim sirupima određuju se zavisno od proizvoda u koji se dodaju mešani sirupi.
Mešani sirupi ne smeju sadržati više od 40 mg sumpor-dioksida u 1 kg.
Za mešane sirupe proizvođač je dužan da donese proizvođačku specifikaciju.
Deklaracija za mešane sirupe mora sadržati nazive sastojaka po opadajućem redosledu upotrebljenih količina u odnosu na neto-količinu proizvoda.
Član 23
Šećerni alkoholi su proizvodi koji se dobijaju hidrogenovanjem skrobnih hidrolizata.
Kvalitet i način deklarisanja šećernih alkohola propisan je Pravilnikom o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode.
Član 24
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 45 do 56 Pravilnika o kvalitetu masti, ulja biljnog porekla, margarina, majoneza, šećera i ostalih saharida i meda („Službeni list SFRJ“, br. 13/78).
Član 25
Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku šest meseci od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">