Reklama

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU I KVALITETOM HRANE INSTITUT ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU I BIOHEMIJU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Dr Ilija V. Đekić, docent

Na osnovnim studijama predaje nastavu iz predmeta:
1. Upravljanje zaštitom životne sredine
2. Troškovi bezbednosti i kvaliteta hrane i tehnike poboljšanja
3. Upravljanje održavanjem u proizvodnji hrane
4. Upravljanje resursima u proizvodnji hrane

Izbor u zvanje docenta 2008 Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Doktorat 2006 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet Tehničke nauke
Magistratura 2000 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet Tehničke nauke
Diploma 1993 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet Tehničke nauke

Do sada objavio:

 • 34 naučna rada (14 samostalno i 20 u saradnji sa drugim autorima) i 50 stručnih radova i članaka

Najznačajniji objavljeni udžbenici i monografije:

 • Osnove upravljanja kvalitetom (koautor), 2001
 • Upravljanje zaštitom životne sredine u proizvodnji hrane, 2009

Oblast istraživanja:

 • Koncepti i alati poboljšanja kvaliteta
 • Uticaji prehrambenih tehnologija na životnu sredinu
 • Životni ciklusi proizvoda i primena u industriji prehrambenih proizvoda
 • Upravljanje resursima i energetska efikasnost u proizvodnji hrane
 • Menadžment standardi i njihova primena u industriji hrane

Članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama:

 • Akreditovani vodeći proverivač:
 • sistema upravljanja kvalitetom akreditovan kod RABQSA International (američko – australijsko akreditaciono telo), Broj akreditacije: QO8255 od 10. aprila 2001. godine
 • sistema upravljanja zaštitom životne sredine akreditovan u RABQSA International (američko – australijsko akreditaciono telo), Broj akreditacije: E052807 od 03. oktobra 2003. godine
 • sistema upravljanja bezbednošću hranom akreditovan u RABQSA International (američko – australijsko akreditaciono telo), Broj akreditacije: 052807 od maja 2008. godine
 • Član komiteta 207 (KSA 207) za pitanja standardizacije iz oblasti zaštite životne sredine pri Institutu za Standardizaciju Srbije
 • Član Inženjerske Komore Srbije i ovlašćeni projektant, broj licence 333 D 22706, Beograd 20. april 2006. Godine
 • Član je JUSK – a (Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet) i član tima eksperata za pripremu JUSK konvencije 2008. i 2009. godine.
 • Članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama:
 • Akreditovani vodeći proverivač:
 • sistema upravljanja kvalitetom akreditovan kod RABQSA International (američko – australijsko akreditaciono telo), Broj akreditacije: QO8255 od 10. aprila 2001. godine
 • sistema upravljanja zaštitom životne sredine akreditovan u RABQSA International (američko – australijsko akreditaciono telo), Broj akreditacije: E052807 od 03. oktobra 2003. godine
 • sistema upravljanja bezbednošću hranom akreditovan u RABQSA International (američko – australijsko akreditaciono telo), Broj akreditacije: 052807 od maja 2008. godine
 • Član komiteta 207 (KSA 207) za pitanja standardizacije iz oblasti zaštite životne sredine pri Institutu za Standardizaciju Srbije
 • Član Inženjerske Komore Srbije i ovlašćeni projektant, broj licence 333 D 22706, Beograd 20. april 2006. Godine
 • Član je JUSK – a (Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet) i član tima eksperata za pripremu JUSK konvencije 2008. i 2009. godine.

Ostali podaci:

 • Akreditovani vodeći proverivač sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine, sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu kod LRQA (Lloyds Register Quality Assurance), br. 5195.
 • Ovlašćeni Instruktor na IRCA kursevima za vodeće proverivače sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9000 (br. akreditacije A17027), sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14000 (br. akreditacije A14479) i sistema upravljanja bezbednošću hranom prema ISO 22000 (br. akreditacije A17358); održao preko 35 kurseva za vodeće proverivače u zemlji i inostranstvu.
 • Realizovao preko 350 provera preko druge i treće strane u proteklih 12 godina – od toga preko 50% u industriji hrane (međunarodno iskustvo – Turska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Crna Gora).
 • Realizovao 13 Procena stanja zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (Due Diligence – Phase I). Projekti rađeni po metodologiji Svetske Banke. Projekti finansirani od strane Svetske Banke a za potrebe Agencije za privatizaciju Republike Srbije
 • Preko 50 konsultantskih / inženjerskih projekata u industriji hrane
 • Održao preko 100 obuka iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja bezbednošću hrane i upravljanja zaštitom životne sredine
 • Patentirao jedan patent u Saveznom Zavodu za Intelektualnu svojinu Republike Srbije “Ekološki sistem za navodnjavanje” No P – 578 / 93. Patent se sastoji iz dve patente prijave.