Reklama

Cilj kursa je obuka polaznika za primenu ISO22000 standarda. ISO22000 standard je priznati međunarodni standard za sisteme bezbednosti hrane i on u sebe uključuje HACCP principe prema smernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003). Polaznici kursa će steći celovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspešnu implementaciju ISO22000 standarda. Po položenom kursu kandidati imaju mogućnost obavljanja konsultantskih poslova implementacije ISO22000 standarda u firme i održavanja ISO22000 standarda u svojim firmama.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Odmah nakon prijave kandidatima se šalje račun na koji treba da se uplati kotizacija. Kako bi se omogućio kvalitetan rad, obuku može pohađati maksimalno 20 kandidata.

Mesto i vreme održavanja

Tehnološki fakultet, Bulevar cara Lazara br. 1, 21000 Novi Sad. Učionica broj 10 (pitati portira na ulazu).
Vreme održavanja obuke: 01-02. (subota i nedelja) juna 2024. Obuka traje 12 sati (satnicu pogledati u programu).

Predavači

Priznati stručnjaci u oblasti edukacije i ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta sa dugogodišnjim radnim iskustvom u primeni i ocenjivanju zahteva standarda ISO22000.

Koordinator obuke je Zdravko Šumić, istraživač saradnik na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Zdravko Šumić je ocenjivač za tela koja sprovode provere i sertifikaciju sistema menadžmenta (ISO/IEC 17021) i ocenjivač i konsultant za menadžment sisteme (ISO 9001, ISO 14000, ISO22000).

Metode obuke

Metode obuke. Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivno vežbanje na konkretnim primerima iz prakse. Rezultati svih vežbi će biti prezentovani i aktivno će se o njima diskutovati. Akcenat će biti dat primerima iz prakse.

Procena kandidata. Na početku obuke biće objašnjeni kriterijumi ocenjivanja i standardi performansi koje kandidati treba da ostvare. Kontinualno će se ocenjivati performanse polaznika tokom obuke u odnosu na postavljene ciljeve obuke. U toku obuke polaznici će vežbati rešavanjem individualnih i timskih zadataka što će se, takođe, kontinualno ocenjivati. Na kraju obuke kandidati polažu pismeni ispit.

Referentni dokumenti. Obuka se izvodi u skladu sa zahtevima standarda ISO22000. Potrebno je da polaznici ponesu svoj primerak standarda. Ukoliko polaznici ne poseduju svoj primerak standarda biće im obezbeđena kopija za vreme trajanja obuke.

ISO 22000 standard

ISO22000 standard se odnosi na sisteme upravljanja bezbednošću hrane. Velika brojnost različitih standarda na tržištu izazvala je zbrku i podstakla potrebu usklađivanja na međunarodnim nivou. ISO22000 standard je nastao kao izraz težnje industrije za stvaranjem međunarodnog standarda koji bi bio prihvatljiv i prepoznatljiv u svim državama.

ISO22000 razvile su Codex Alimentarius i ISO (International Organization for Standardization). Uloga Codex Alimentariusa je objavljivanje međunarodnih standarda koji se mogu koristiti pri izradi nacionalnih zakona i regulativa, dok je uloga ISO-a razvijanje standarda koji proizlaze iz zahteva tržišta. ISO standardi preispituju se svakih 5 godina. Izmene se radne na osnovu preporuka i zahteva tržišta čime se postiže da standard ne postane trgovačka barijera.

ISO je 2005. godine objavila ISO22000:2005 standard, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane i time dala praktičan okvir za usklađivanje različitih zahteva i standarda u jednom globalnom standardu.

ISO22000 mogu koristiti sve firme u lancu hrane od primarne proizvodnje (proizvođači stočne hrane, bilja ili stoke), do prehrambene industrije, transporta, skladištenja, maloprodaje, kao i dobavljači sastojaka i aditiva, proizvođači ambalaže, hemikalija, sanitarnog materijala, proizvođači opreme itd. Standard je primenjiv i na male i velike firme.

Standard se temelji na HACCP sistemu i ISO 9001 standardu. On obuhvata tri neophodne komponente: 1) zahteve za preduslovne programe, uključujući dobru proizvođačku praksu; 2) zahteve za HACCP; i 3) zahteve za implementaciju sistema upravljanja (bazirano na ISO 9001). ISO22000 daje okvir kako se HACCP može uklopiti u usklađen sistem upravljanja bezbednošću hrane.

Plan obuke

Dan I (subota 9-15h)

 1. Zahtevi ISO22000:2018
 2. Kontekst organizacije, zainteresovane strane, upravljanje rizicima
 3. Upravljanje sistemom menadžmenta bezbednošću hrane
 4. Preduslovni programi
 5. HACCP

Dan II (nedelja 9-15h)

 1. Sledljivost
 2. Povlačenje i opoziv proizvoda
 3. Merenja, analize i poboljšanja
 4. Interna provera
 5. Definisanje neusaglašenosti i prihvatanje predloženih korektivnih mera

Napomena: U planu su moguće manje izmene u zavisnosti od predznanja i broja prijavljenih polaznika, dinamike izrade vežbi i dr.

Cena obuke

Kotizacija za obuku je 24.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave firmama se šalje predračun, a fizičkim licima pravilno popunjena uplatnica.
U cenu obuke su uračunati:

 • Ekspertska predavanja;
 • Materijal za obuku i realizaciju vežbi (dobija se na početku obuke);
 • Priručnik za polaganje ispita (šalje se elektronskom poštom odmah po primljenoj uplati);
 • Posluženje u pauzama (sendviči, sokovi, kafa);
 • SERTIFIKAT Tehnološkog fakulteta o položenom ispitu za ISO22000 sistem menadžera;
 • Kandidatima koji ne polože ispit biće omogućeno ponovno polaganje.