Reklama

ISO/IEC 17025 obezbeđuje laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje, koristan model za poboljšanje poslovnog procesa.

Cilj obuke je osposobljavanje osoblja tela koja obavljaju kontrolisanje za implementaciju zahteva standarda ISO/IEC 17025 i sprovođenje internih provera.

Poseban akcenat na obuci će biti dat novim zahtevima standarda ISO/IEC 17025, izdanje iz 2017. godine.

1 Kome je obuka namenjena

Ova specijalizovana obuka razvijena je za potrebe laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, koje su akreditovane i koje planiraju da se akredituju.

Obuka je namenjena svom osoblju, a posebno osoblju koje je uključeno u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje.

Pored ovoga, ova obuka je namenjena osobama koje planiraju da se zaposle u akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje, kako bi se obučile za razumevanje i primenu zahteva standarda ISO/IEC 17025.

Obuka obuhvata objašnjenje zahteva standarda i način njihove implementacije tako da može poslužiti i konsultantima za proširenje obima njihove ponude.

S obzirom da će u tranzicionom periodu poseban akcenat na obuci će biti dat novinama koje su doneli zahtevi standarda ISO/IEC 17025 iz 2017. godine, obuka je izuzetno korisna za osoblje laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, uključeno u njihovu implementaciju.

Obuka je koncipirana tako da se od polaznika ne zahteva da, pre pohađanja obuke imaju prethodno znanje o zahtevima standarda ISO/IEC 17025 i internim proverama. Takav koncept omogućava da obuku prate i polaznici koji nemaju prethodno znanje i iskustvo u primeni ISO/IEC 17025.

2 Za šta će polaznici biti osposobljeni

Završetkom ove obuke polaznici dobijaju sertifikat kojim dokazuju svoju kompetentnost da implementiraju zahteve standarda ISO/IEC 17025 i da sprovode interne provere.

Obukom će polaznici biti osposobljeni da:

  • razumeju i objasne svrhu i strukturu standarda ISO/IEC 17025 i implementiraju zahteve u laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje,
  • primenjujući principe i tehnike interne provere planiraju, sprovedu i napišu izveštaj o internoj proveri u skladu sa ISO 19011 i
  • sprovedu neophodne aktivnosti u cilju implementacije novih zahteva i prelaska na novu verziju standarda ISO/IEC 17025 iz 2017. godine.

3 Metode obuke

Metode obuke. Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivno vežbanje na konkretnim primerima iz prakse. Rezultati svih vežbi će biti prezentovani i aktivno će se o njima diskutovati.

Akcenat će biti dat primerima iz prakse. Kako bi obuku što više prilagodili samim polaznicima poželjno je da polaznici sa sobom ponesu odabranu vrstu (metodu) ispitivanja ili etaloniranja, koja je u njihovom obimu akreditacije ili je u planu njegova akreditacija.

Procena kandidata. Na početku obuke biće objašnjeni kriterijumi ocenjivanja i standardi performansi koje kandidati treba da ostvare. Kontinualno će se ocenjivati performanse polaznika tokom obuke u odnosu na postavljene ciljeve obuke. U toku obuke polaznici će vežbati rešavanjem individualnih i timskih zadataka što će se, takođe, kontinualno ocenjivati. Na kraju obuke kandidati polažu pismeni ispit.

Referentni dokumenti. Obuka se izvodi u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025. Potrebno je da polaznici ponesu svoj primerak standarda. Ukoliko polaznici ne poseduju svoj primerak standarda biće im obezbeđena kopija za vreme trajanja obuke.

4 Prijava

Možete se prijaviti na brojeve telefona: +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon.

Ukoliko se plaćate preko firme (pravnog lica) potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Kako bi se omogućio kvalitetan rad, obuku može pohađati maksimalno 20 polaznika.

5 Mesto i vreme održavanja

Tehnološki fakultet Novi Sad, Bulevar cara Lazara br. 1, 21000 Novi Sad (javiti se portiru na ulazu).

Vreme održavanja obuke: 20-21. (subota i nedelja) aprila 2024. godine. Obuka traje 12 sati (satnicu pogledati u programu). Zahteva se 100% prisutnost na obuci.

6 Program i plan obuke

Ova obuka detaljno opisuje zahteve za rad laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje i tehnike proveravanja njihove kompetentnosti. Program i detaljan plan obuke dati su u tabeli.

DAN 1

Vreme Aktivnost

9.00 – 9.15 Predstavljanje polaznika i predavača. Upoznavanje sa načinom rada na obuci.
9.15 – 9.30 Predavanje 1 Menadžment u raznim tipovima tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).
9.30 – 10.00 Predavanje 2 Struktura i zahtevi standarda ISO/IEC 17025.
10.00 – 10.15 Vežba 1
10.15 – 10.45 Vežba 2
10.45 – 11.00 Pauza
11.00 – 11.15 Predavanje 3 Opšti zahtevi. Nepristrasnost, poverljivost. Zahtevi za strukturu. Organizacija laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.
11.15 – 11.30 Predavanje 4 Obim akreditacije laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.
11.30 – 11.45 Vežba 3
11.45 – 12.30 Vežba 4
12.30 – 13.00 Pauza
13.00 – 13.15 Predavanje 5 Zahtevi za proces. Preispitivanje zahteva, ponuda i ugovora. Izbor verifikacija i validacija metoda. Vrednovanje merne nesigurnosti. Obezbeđenje validnosti rezultata.
13.15 – 13.45 Predavanje 6 Zahtevi za proces. Uzorkovanje. Rukovanje predmetima ispitivanja ili etaloniranja. Tehnički zapisi.
13.45 – 14.15 Vežba 5
14.15 – 14.45 Vežba 6
14.45 – 15.00 Rezime 1. dana

DAN 2

Vreme Aktivnost

9.00 – 9.15 Podsetnik na aktivnosti 1. dana
9.15 – 9.30 Predavanje 7 Zahtevi za resurse. Osoblje. Objekti laboratorije i uslovi sredine.
9.30 – 10.00 Predavanje 8 Zahtevi za resurse. Oprema. Metrološka sledljivost. Eksterno nabavljeni proizvodi i usluge.
10.00 – 10.15 Vežba 7
10.15 – 10.45 Vežba 8
10.45 – 11.00 Pauza
11.00 – 11.15 Predavanje 9 Zahtevi za proces. Izveštavanje o rezultatima. Prigovori. Neusaglašeni posao. Upravljanje podacima i menadžment informacijama.
11.15 – 11.30 Vežba 9
11.30 – 12.00 Predavanje 10 Zahtevi za sistem menadžmenta. Interna provera.
12.00 – 12.30 Vežba 10 Program i plan provere
12.30 – 13.00 Pauza
13.00 – 13.30 Vežba 11 Izrada liste pitanja i intervjuisanje
13.30 – 14.00 Vežba 12 Definisanje neusaglašenosti i prihvatanje predloženih korektivnih mera
14.00 – 14.15 Rezime 2. dana
14.15 – 15.00 Ispit

Napomena: U planu su moguće manje izmene u zavisnosti od predznanja i broja prijavljenih polaznika, dinamike izrade vežbi i dr.

7 Cena obuke

Kotizacija za obuku je 24.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave firmama (pravnim licima) će biti poslat predračun, a fizičkim licima pravilno popunjena uplatnica.

U cenu obuke su uračunati:

  • Ekspertska predavanja;
  • Materijal za obuku i realizaciju vežbi (dobija se na početku obuke);
  • Priručnik za polaganje ispita (šalje se elektronskom poštom odmah po primljenoj uplati);
  • SERTIFIKAT Tehnološkog fakulteta o položenom ispitu kojim polaznici dokazuju da su osposobljeni za implementaciju zahteva standarda ISO/IEC 17025 i sprovođenje internih provera prema zahtevima ovog standarda;
  • Posluženje u toku pauza (sendviči, sokovi, kafa…).