Reklama

Cilj kursa je obuka kandidata za primenu HACCP principa prema smernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. (2020). Polaznici kursa će steći celovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspešnu implementaciju HACCP sistema. Po položenom kursu kandidati imaju mogućnost obavljanja konsultantskih poslova implementacije HACCP sistema u treće firme i održavanja HACCP sistema u svojim firmama.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Odmah nakon prijave kandidatima se šalje račun na koji treba da se uplati kotizacija. Kako bi se omogućio kvalitetan rad, obuku može pohađati maksimalno 15 kandidata.

Mesto i vreme održavanja

Tehnološki fakultet, Bulevar cara Lazara br. 1, 21000 Novi Sad.
Vreme održavanja obuke: 24.-25.08. (subota i nedelja) avgusta 2024., od 9 do 15h.

Predavači

Priznati stručnjaci u oblasti edukacije i ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta sa dugogodišnjim radnim iskustvom u primeni i ocenjivanju zahteva HACCP sistema.

Koordinator obuke je dr Zdravko Šumić, tehnički ocenjivač za akreditaciju sertifikacionih tela i konsultant za međunarodne standarde za menadžment sisteme.

Metode obuke

Metode obuke. Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivno vežbanje na konkretnim primerima iz prakse. Rezultati svih vežbi će biti prezentovani i aktivno će se o njima diskutovati. Akcenat će biti dat primerima iz prakse.

Procena kandidata. Na početku obuke biće objašnjeni kriterijumi ocenjivanja i standardi performansi koje kandidati treba da ostvare. Kontinualno će se ocenjivati performanse kandidata tokom obuke u odnosu na postavljene ciljeve obuke. U toku obuke kandidati će vežbati rešavanjem individualnih i timskih zadataka što će se, takođe, kontinualno ocenjivati. Na kraju obuke kandidati polažu pismeni ispit.

Referentni dokumenti. Obuka se izvodi u skladu sa zahtevima Codex Alimentarius-a i Priručnika za polaganje ispita.

Zakonske odredbe

Zakon o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009) uređuje opšte uslove za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornost subjekata u poslovanju hranom (i hranom za životinje), sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane (i hrane za životinje).

Prema članu 31. ovog zakona subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane i hrane za životinje kojim upravljaju, dužni su da obezbede da hrana ili hrana za životinje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim propisima, kao i da dokažu ispunjenost tih uslova.

Prema članu 4. ovoga zakona nadležnost nad kontrolom u oblasti bezbednosti hrane imaju veterinarska, fitosanitarna, poljoprivredna i sanitarna inspekcija.

Obaveze subjekata u oblasti higijene hrane (i hrane za životinje) definisane su članom 47:
Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Subjekt u poslovanju hranom dužan je da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice odgovarajuće stručne spreme za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP.

Program obuke

Teme obuke prate način implementacije HACCP sistema u prehrambenoj industriji.

DAN 1

 1. Principi i koraci HACCP-a
 2. Preduslovni programi (Vežba 1)
 3. Predmet i područje primene HACCP-a (Vežba 2)
 4. Opis proizvoda (Vežba 3)
 5. Dijagram toka (Vežba 4)
 6. Analiza opasnosti (Vežba 5)

DAN 2

 1. Propisi u oblasti bezbednosti hrane
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka, CCP (Vežba 6)
 3. HACCP plan (Vežba 7)
 4. Sledljivost (Vežba 8)
 5. Rezime obuke
 6. Ispit

Cena obuke

Kotizacija iznosi 24.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave kandidatima se šalje račun, odnosno pravilno popunjena uplatnica. Kotizacija uključuje:

 • Posluženje u pauzama (sendviči, sokovi, kafa)
 • Ekspertska predavanja
 • Materijal za obuku i realizaciju vežbi (dobija se na početku obuke)
 • Priručnik za polaganje ispita (šalje se elektronskom poštom odmah po primljenoj uplati)
 • Ispit
 • SERTIFIKAT Tehnološkog fakulteta o položenom ispitu za HACCP sistem administratora