Reklama


Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za primenu ISO9001 standarda. ISO9001 standard je priznati međunarodni standard za sisteme upravljanja kvalitetom. Polaznici obuke će steći celovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspešnu implementaciju ISO9001 standarda. Po položenom ispitu kandidati imaju mogućnost obavljanja konsultantskih poslova implementacije ISO9001 standarda u treće firme ili kreiranja i upravljanja sistemom menadžmenta kvalitetom (ISO9001 standardom) u svojim firmama.

Završetkom ove obuke polaznici dobijaju sertifikat kojim dokazuju svoju kompetentnost za implementaciju i upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom.

Obukom će polaznici biti osposobljeni da:

 • Razumeju i objasne svrhu i strukturu ISO9001.
 • Implementiraju zahteve standarda.
 • Objektivno provere usaglašenost sistema menadžmenta sa zahtevima ISO 9001.
 • Sprovedu internu proveru, opišu zaduženja internih proveravača i uloge interne provere u održavanju sistema menadžmenta.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Odmah nakon prijave kandidatima se šalje račun na koji treba da se uplati kotizacija. Kako bi se omogućio kvalitetan rad, obuku može pohađati maksimalno 20 kandidata.

Mesto i vreme održavanja

Tehnološki fakultet, Bulevar cara Lazara br. 1, 21000 Novi Sad. Učionica broj 10 (pitati portira na ulazu).
Vreme održavanja obuke: 08-09. (subota i nedelja) juna (9-15h). Obuka traje ukupno 12 sati.

Predavači

Priznati stručnjaci u oblasti edukacije i ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta sa dugogodišnjim radnim iskustvom u primeni i ocenjivanju zahteva standarda ISO 9001.

Koordinator obuke je Zdravko Šumić, istraživač saradnik na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Zdravko Šumić je ocenjivač za tela koja sprovode provere i sertifikaciju sistema menadžmenta (ISO/IEC 17021) i ocenjivač i konsultant za menadžment sisteme (ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000).

Metode obuke

Metode obuke. Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivno vežbanje na konkretnim primerima iz prakse. Rezultati svih vežbi će biti prezentovani i aktivno će se o njima diskutovati. Akcenat će biti dat primerima iz prakse.

Procena kandidata. Na početku obuke biće objašnjeni kriterijumi ocenjivanja i standardi performansi koje kandidati treba da ostvare. Kontinualno će se ocenjivati performanse polaznika tokom obuke u odnosu na postavljene ciljeve obuke. U toku obuke polaznici će vežbati rešavanjem individualnih i timskih zadataka što će se, takođe, kontinualno ocenjivati. Na kraju obuke kandidati polažu pismeni ispit.

Referentni dokumenti. Obuka se izvodi u skladu sa zahtevima standarda ISO9001. Potrebno je da polaznici ponesu svoj primerak standarda. Ukoliko polaznici ne poseduju svoj primerak standarda biće im obezbeđena kopija za vreme trajanja obuke.

Program i plan obuke

Ova obuka detaljno opisuje opšte zahteve za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje i tehnike proveravanja njihove kompetentnosti.

Plan obuke

Dan I (subota 9-15h)

 1. Kontekst organizacije, zainteresovane strane
 2. Upravljanje rizicima
 3. Mapiranje procesa
 4. Upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom
 5. Procesu upravljanja resursima

Dan II (nedelja 9-15h)

 1. Procesi realizacije proizvoda (usluge)
 2. Procesi upravljanja nabavkom i prodajom
 3. Merenja, analize i poboljšanja
 4. Interna provera
 5. Definisanje neusaglašenosti i prihvatanje predloženih korektivnih mera

Napomena: U planu su moguće manje izmene u zavisnosti od predznanja i broja prijavljenih polaznika, dinamike izrade vežbi i dr.

Cena obuke

Kotizacija za obuku je 24.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave firmama se šalje predračun, a fizičkim licima pravilno popunjena uplatnica.

U cenu obuke su uračunati:

 • Ekspertska predavanja;
 • Materijal za obuku i realizaciju vežbi (dobija se na početku obuke);
 • Priručnik za polaganje ispita (šalje se elektronskom poštom odmah po primljenoj uplati);
 • Posluženje u pauzama (sendviči, sokovi, kafa);
 • SERTIFIKAT Tehnološkog fakulteta o položenom ispitu za ISO 9001 sistem menadžera;
 • Kandidatima koji ne polože ispit biće omogućeno ponovno polaganje.