Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 5.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Mađarskoj poljoprivredi

Sibalszky Zolatan

Pravilno i korektno korišćenje obnovljivih izvora energije će puštati sve važnije u budućnosti. Ovo se tvrdi ne santo zbog smanjenja količine fosilnog goriva koje nam stoji na raspolaganju, već i zbog smanjenja emisije štetnih produkata sagorevanja to jest zagađivanja oko/ine, već i zbog smanjenja efekta staklene bašte. Zbog svega navedenog, članice Evropske unije su postavite obavezu sebi da do 2010. godine, 12% od svojih energetskih potreba pokriju iz obnovljivih izvora energije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj sušenja na uslovni sekantni modul elastičnosti zrna soje

Babić Ljiljana, Babić Mirko, Turan Jan, Lazić Veselin

Podaci kuji doprinose novim saznanjima u vezi mehaničkih osobina soje su značajni za mnoge tehnološke operacije dorade. U radu su prezentovani rezultati merenja mehaničke čvrstoće pojedinačnih zrna soje tri različite domaće sorte i to ‘vojvođanke’, ‘afrodite’ i ‘balkana’. Zbog specifičnosti načina merenja, a i rezultata koji se dobijaju, uveden je pojam u slovnog sekantnog modula elastičnosti. Obavljeno je poređenje ove fizičke osobine za zrna koja su sušena na dva različita režima (70 i 100ºC) i pri različitim vrednostima krajnje vlažnosti zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ocena efikasnosti spraj sušenja sojine baze sa aspekta racionalizacije potrošnje energije

Đurić Mirjana, Vučković Nikola, Zubić Tamara

Sprej sušenje je proces koji karakteriše veliko, potrošnja energije. Jedan ud mogućih, načina njenog smanjenja je izbor optimalne temperature vazduha – agensa sušenja. Istraživanja uticaja temperature vazduha na ulazu u sušnicu izvedena su u laboratorijskom uređaju kapaciteta isparavanja 7,5 kg/h pri ulazno/izlaznim temperaturama vazduha od 300ºC/90ºC. Minimalna i maksimalna temperatura ulaznog vazduha iznosile su 170°C i 240ºC, a variranje i broj obrtaja atomizera za formiranje kapi u rasponu od 35220o/min do 49290o/min. Merene su temperature (suvog i mokrog termometra) u karakterističnim stanjima za koje su utvrđeni, i sadržaj vlage u vazduhu i njegova entalpija. Efikasnost sušenja je ocenjivana određivanjem: koeficijenta isparljivosti – razlike entalpija vazduha na izlazu iz realne i idealne sušnice i specifične potrošnje vazduha i toplote.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj radnih parametara na fizičke karakteristike sojinog praha dobijenog sprej sušenjem

Đurić Mirjana, Vučković Nikola, Carić Marijana

Značaj na prednost sprej sušenja, u poređenju sa ostalim procesima, je mogućnost dobijanja finog praha, željenih karakteristika. Uticaj na osobine gotovog proizvoda postiže se variranjem radnih parametara, naročito: temperature vazduha na ulazu u uređaj i broja obrtaja atomizera. Istraživanja su izvedena u laboratorijskom uređaju kapaciteta isparavanja 7,5 kg/h pri ulazno/izlaznim temperaturama vazduha od 300ºC/90ºC. Minimalna i maksimalna temperatura ulaznog vazduha iznosile su 170ºC i 240ºC dok je broj obrtaja atomizera varirao od 35220 o/min do 49290 o/min. Merene su sledeće fizičke karakteristike praha: veličina čestica gustino suva materija i rastvorljivost. Korelisane su ove karakteristike sa temperaturom ulaznog vazduha i brojem obrtaja atomizera kao nezavisno promenljivim veličinama.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Prinos, kalibrisanje i pakovanje semena kukuruza u setvene jedinice

Mirić Mladen, Jovin Predrag, Selaković Dragojlo

Setvena jedinica (Sj)postaje preovlađujući vid pakovanja semenskog kukuruza pa time i optimalan izraz za merenje prinosa semena na njivi, potrebe kalibrisanja i pakovanja u doradi i zadovoljavanje zahteva kupaca, korisnika i setve kukuruza. U radu su sumirani rezultati istraživanja prinosa izraženog brojem (kalibrisanih i klijavih) semena tri najzastupljenija domaća hibrida kukuruza. Racionalno semenarstvo kukuruza podrazumeva definisanje uslova u njivskoj proizvodnji i tehnologije dorade koji će dati sto veći broj što sitnijih klijavih semena. Iz dosadašnjih istraživanja izračunat je setveni koeficijent prinosa semena kukuruza (SKP) i preko toga ukazano mi faktore optimalne tehnologije. Optimalna agrotehnika podrazumeva: veliku gustinu setve (do 100.000 biljaka po ha), modele setve sa međusobno bližim redovima roditelja (2:1 i 4:2, a u navodnjavanju i 3:1), srednje doza NPK, odnosno samog N, neizostavno navodnjavanje. Optimalna dorada podrazumeva: kvalitet i pravilnu tehnologiju svakog uređaja podobnu za očuvanje klijavosti i celosti semena, a naročito mogućnosti jednoprolaznog kalibrisanja semena po krupnoći.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Reforme visokoškolskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede u Evropi i u Jugoslaviji

Tešić Miloš, Martinov Milan

Većina evropskih zemalja odlučila se za reformu studija sa ciljem da se ostvari unifikacija i veća efikasnost. Uvodi se dvostepeni sistem sa najmanje šest semestara do dostizanja zvanja bachelor (najmanje četiri dodatna semestra za dostizanje zvanja master. Nastava se organizuje po modulima uz ocenjivanje po sistemu ETCS – Evropski sistem za transfer bodova. Radi se na harmonizaciji modula (kolegija, kurseva), što bi trebalo da omogući mobilnost studenata i nastavnika. Prikazan je primer primene novog sistema studija za oblast poljoprivrede. Ukazano je na potrebu da se nov sistem studija prihvati i uvede na univerzitete u Jugoslaviji. Poljoprivredni fakultet u Novom Sad u otpočeo je prve aktivnosti – prikupljanje informacija i razgovori o potrebi eventualnih reformi studija poljoprivrede i u Jugoslaviji.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Difuzija emisije i imisije nastale sagorevanjem mrkog uglja generisane kod starijih nisko efikasnih kotlova

Viglasky Jozef, Blaho Jozef

Termooksidacioni procesi generišu energiju iz prirodnih goriva u čvrstoj fazi. Toploti se kao glavnom produktu pridružuju ni uz proizvod i kao čvrsti produkti sagorevanja i emisioni koji negativno utiču na okolinu. Do ovih konstatacija se došlo na osnovu rezultata merenja starih tipova kotlova koji sagorevaju čvrsto gorivo. Oni su nisko efikasni naročito pri sagorevanju starijeg mrkog uglja, a i sada se koriste kod mnogih manjih preduzeća i svi generišu zagađujuće materije – kako gasove tako i emituju čvrste deliće, zagađujući sredinu. Zbog štete koju nanose okolini limitirani su u svojoj kategoriji i pored svoje emisije i imisije. Imisiona vrednost komponenata čađi pri niskim temperaturama produkata sagorevanja u ložištu i kratko zadržavanje produkata sagorevanja u ložišnom prostoru uzrokuje prisustvo nekih, komponenata preko imisione dozvoljene granice.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Neke mogućnosti prerade nuzproizvoda ratarstva u stočnu hranu

Sredanović Slavica, Đuragić Olivera, Lević Jovanka

U okviru ratarske proizvodnje, nastaju velike količine raznovrsnih, sporednih proizvoda koji se ne iskorištavaju, a mogli bi biti značajan izvor hrane za životinje. Veliki, deo tih proizvoda propada već na, njivi, jer se zaorava (slama, kukuruzovina, glave i lišće šećerne repe), ili se spaljuje (kukuruzovina, slama), dok se veoma mali deo koristi u ishrani stoke. Imajući u vidu razvoj stočarstva kao važnu kariku u procesu obezbeđenja namirnica animalnog porekla za ishranu stanovništva, kao jedno od ključnih pitanja nameće se proizvodnja potrebnih količina hrane za životinje, a posebno kabaste hrane koja je neopravdano zapostavljena. Ova hrana predstavlja osnovu obroka kod preživara, a kod nekih kategorija čini čak i 75% obroka [8]. Cilj ovog rada je da se ukaže na mogućnosti racionalnog korišćenja nuzproizvoda ratarstva u industriji stočne hrane. Primenom adekvatnih tehnoloških postupaka poboljšavaju se njihove fizičke i biohemijske osobine, a u kombinaciji sa drugim hranivima može se dobiti kvalitetna hrana za određene vrste i kategorije životinja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Proizvodnja punomasnog sojinog griza postupkom suve ekstruzije

Sakač Marijana, Filipović Slavko, Ristić Milutin

Suva ekstruzija je jedan od termičkih postupaka obrade sirove soje, koja se poslednjih godina sve više primenjuje u Jugoslaviji. Ovaj način obrade obezbeđuje inaktiviranje termolabilnih antinutritienata, povećavanje hranljive urednosti nutritienata, poboljšavanje senzornih svojstava zrna i obezbeđenje ispravne mikrobiološke slike finalnog proizvoda – punomasnog ekstrudiranog sojinog griza. Ispitivanje postupka suve ekstruzije vršeno je na jednopužnom ekstruderu. Optimizacija procesa suve ekstruzije na ispitivanom uređaju podrazumevala je praćenje pokazatelja kvaliteta merodavnih u proceni adekvatnosti reduciranja antinutritienata – nivoa aktivnosti ureaze, sadržaja tripsin inhibitora i indeksa rastvorljivosti azota u funkciji variranja tehnoloških (radnih) parametara. Uspešan završetak procesa optimizacije postupka suve ekstruzije, odnosno proizvodnja punomasnog ekstrudiranog sojinog griza zadovoljavajućeg i standardnog kvaliteta, ukazala je da primena suve ekstruzije, kao izbor u opredeljivanju za adekvatan termički tretman soje, predstavlja, svakako, jedan od onih izbora koji će u našoj zemlji sve više uzimati maha.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Proizvodnja i primena etarskih ulja iz domaćeg lekovitog bilja

Sovilj Milan, Spasojević Momčilo

U ovom radu je dat prikaz raspoloživog domaćeg lekovitog bilja koje se može koristiti za proizvodnju, etarskih ulja. Kritički su analizirani tehnološki postupci za dobijanje etarskih ulja iz domaćih, sirovina. Navedene su i neke od mogućnosti, primene etarskih ulja u medicini, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Konačno, dat je predlog relativno jednostavnog uređaja za destilaciju vodenom parom, kao optimalnog postrojenja za dobijanje etarskih ulja iz biljnog materijala.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnosti jednofaznog sušenja semena šećerne repe

Janić Todor, Brkić Miladin, Lončarević Velimir

Ovaj rad prelista ulju integralni prikaz teorijskih i eksperimentalnih istraživanja u cilju iznalaženja mogućnosti jednofaznog sušenja, semena, šećerne repe. Rezultati istraživanja će omogućiti bolji kvalitet ubranog semena šećerne repe (optimiziranjem procesa sušenja), uštedu energije u procesu sušenja i doprineti poboljšanju konstrkcionih parametara sušara koje se koriste za sušenje semena šećerne repe. U radu su ta kode prikazani podaci o fizičkim osobinama semena šećerne repe, rezultati ispitivanja kinetike sušenja semena, frakcijska zastupljenost semena. uticaj intenziteta i vremena zagrejanosti semena na njegov kvalitet i zavisnost otpora sloja semena šećerne repe od prividne brzine vazdušne struje kroz sloj.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Prikaz poluautomatskih linija za uvrećavanje – PLU

Mirić Goran, Mirić Ljubiša

Primena poluautomatskih Unija za uvrećavanje u oblastima procesne tehnike (mlinovi, mešaone stočne hrane, proizvođači komponenti, stočne hrane, dorađivati semenske robe, kemijska industrija, farmaceutska industrija, plasman i distribucija novca… )je na veoma niskom nivou, što zbog cena što zbog uslova nabavke istih. Većina navedenih korisnika pribegava upotrebi ručnih mašina za šivenje ili je pak primorana ručnom, sive nj u stoje u većini slučajeva nedovoljno efikasno. U skladu sa takvom situacijom, oslanjanje na domaći potencijal, iskustvo i prvenstveno znanje, najpovoljnije je rešenje za podizanje produktivnosti u navedenim oblastima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Primena pneumatike u centrima za sušenje i doradu žitarica

Živković Dragan

U radu su prikazani praktični primeri primane pneumatike u sušarama, fabrikama ulja, stočne hrane, doradnim centrima, kao i u rešavanju složenih transportnih problema, merenja i regulacije temperatura i stečena iskustva u eksploataciji i održavanju ovih sistema.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ispitivanje svetlosne propustljivosti pokrivke plastenika

Kojčić Ninoslav

U radu su dati rezultati eksperimentalnih istraživanja degradacije koeficijenta propustljivosti sunčevog zračenja pokrivke niskotemperaturnih ravnih prijemnika sunčeve, energije (PSE) do koje dolazi tokom vremena eksploatacije u realnim uslovima okruženja. Na uzorcima transparentnog plastičnog materijala čiji je komercijalni naziv ‘Evalon’, ispitivana je propustljivost globalnog i difuznog zračenja. Utvrđenje znatan pad svetlosne propustljivosti uzoraka starih deset godina u odnosu na nov.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Prijem soje u ‘Sojaprotein’-u A.D. Bečej

Kabok Geza, Dimić Branko, Šešlija Krsto

Na osnovu navedenog može da se zaključi sledeće: Evidencijom parametara za sušenje sojinog zrna dolazimo do neophodnih podataka za dalje skladištenje materijala. Režimi sušenja u mnogome utiču na kvalitet prorade sojinog zrna. Zbog velike opasnosti od požara ne preporučuje se sušenje sojinog zrna sa direktnim sušarama. Praćenje GMOF soje kod prijema i skladištenja trebalo bi da bude jedna od ključnih tehnoloških operacija no samo u ‘Sojaproteinu’ nego i u drugim skladišnim centrima. JUS ISO 9002 omogućuje identifikaciju i štedljivost nemodifikovane soje. od ulaza soje u fabriku pa sve do gotove robe.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnologija sušenja i dorade merkantilnog kokičara

Kovač Ivica, Odanović Aleksandar

Prijem, sušenje i dorada merkantilnog kukuruza kokičara obavljala se sa određenim nedostatcima u organizacionom pogledu koji su otklanjani u ‘hodu’. Problem dovoza kukuruza kokičara je bio jedan od njih. Svi problemi koji su se javljali u toku prijema sušenja i dorade otklonjeni su pravovremeno. Rezultat je bio nastavak saradnje sa proizvođačima na obostrano zadovoljstvo, uz poštovanje svih zahteva tržišta, koje je najmerodavniji sudija o kvalitetu osušenog i dorađenog merkantilnog zrna kokičara. Ovi poslovi rađeni su uz kombinaciju ranijeg iskustva iz prakse i nauke.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">