Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Analiza utroška klasičnih vrsta energenata u poljoprivredi i mogućnost supstitucije istih sa obnovljivim izvorima energije

Brkić Miladin, Janić Todor, Pivnički Goran

U radu je data analiza utroška klasičnih vrsta energenata: ulja za loženje električne energije, zemnog gasa i dizel goriva za zagrevanje, pokretanje električnih uređaja, osvetljenje, čišćenje, hranjenje stoke, transportne i druge poslove na farmi. Poznata je činjenica da se veoma mnogo troši električna energija i ulje za loženje na farmi, tj. najskuplje vrste energenata. Utrošak energenata prikazan je prema vrsti potrošača. Analizirana je mogućnost zamene pojedinih klasičnih vrsta energenata sa obnovljivim izvorima energije: biomasom, biogasom, solarnom, geotermalnom i energijom vetra.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološko-tehničke karakteristike termoenergetskih postrojenja u poljoprivredi

Pešenjanski Ivan, Stepanov Borivoj

Osnovni potrošači toplotne energije u poljoprivredi su grejni sistemi na farmama (prasilišta i živinarnici), u povrtarstvu (staklenici i plastenici) i kod sušenja raznih proizvoda. U slučaju većih kombinata prisutni su i manji industrijski potrošači (mlekare, hladnjače, klanice) koje zahtevaju energiju pri višim temperaturama. Značajni termoenergetski sistemi koji se preporučuju u poljoprivredi se klasifikuju u tri kategorije: toplovodna, vrelovodna i termouljna postrojenja. Ova postrojenja pokrivaju potrebe u niskotemperaturskom režimu (do 60°C), u intervalu srednjih temperatura (90 do 120°C) i visokotemperaturskom režimu (preko 120°C) respektivno.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Modelovanje procesa sagorevanja balirane pšenične slame makrodinamičkim postupkom

Janić Todor, Brkić Miladin, Dedović Nebojša, Stojković Igor

Da bi se postigli dobri rezultati kod sagorevanja bala pšenične slame u ložištu, mora se obezbediti niz preduslova. Od tih preduslova zavisi mehanizam i brzina sagorevanja bala slame, tj. oni definišu zakonitosti pod kojima se sagorevanje odvija. Do navedenih zakonitosti se veoma teško može doći analitičkim putem, pošto rezultati takvog prikazivanja procesa sagorevanja nisu dovoljno pouzdani. Mnogo češće se do njih dolazi eksperimentalnim istraživanjima koja se baziraju na teoretskim osnovama, tj. na tkz. statici, kinematici i dinamici procesa sagorevanja. Cilj ovog rada je da se eksperimentalnim putem definišu zavisnosti koje će odrediti dinamiku procesa sagorevanja, tj. način smanjenja mase balirane pšenične slame.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Postupci briketiranja vlažnih materijala i njihova postojanost pri uskladištenju

Mitić Dragan, Jovanović Slobodanka, Mihajlović Emina, Milanović Batić

Vlaga i briket (bilo da je on biobriket, briket od uglja ili bio-ugalj) se ne trpe, ali i ne mogu jedno bez drugog. Prisustvo vlage je neophodno u fazi pripreme materijala za briketiranje i u samoj fazi briketiranja, u strogo kontrolisanim granicama zavisno od vrste materijala i primenjenog tehnološkog postupka. U fazi uskladištenja, vlaga različito utiče na postojanost briketa i dok je za jedne forme pogubna čak i atmosferska, dotle je za druge apsolutno bez uticaja. U radu su izneti sopstveni eksperimentalni rezultati uticaja vlage na sve ovde navedene faze, za širok opus materijala i veličine briketa kao i tehnologija dobijanja briketa. Takođe je dat i pregled uticajnih faktora na vodootpornost.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Matematički model procesa zagrevanja agensa za sušenje lekovitog bilja

Gobor Zoltan, Martinov Milan

U radu je prikazan postupak matematičkog modelovanja procesa zagrevanja medijuma za sušenje lekovitog bilja. Zagrevanje medijuma je dvojako: pomoću izmenjivača toplote priključenog na kotao ložen balama slame i električnih grejača. Za identifikaciju parametara sušare korišćena je nerekurzivna metoda najmanjih kvadrata. Prilikom identifikacije i određivanja primenljivosti matematičkog modela korišćen je programski paket MATLAB®. Pokazalo se da razdvojeni matematički modeli u odnosu na jedinstven model kvalitetnije mogu da simuliraju realan sistem.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Korišćenje otpadne toplote na sušari za grejanje industrijskog pogona

Tolmač Dragiša

U okviru rada dat je: proračun toplote za rekuperaciju, kao i tehnološko rešenje sušare sa rekuperacijom toplote i drugi rezultati istraživanja i mogućnosti uštede energije na konvektivnoj pneumatskoj sušari. Troškovi energije predstavljaju značajnu stavku u ceni proizvoda. Svaka rekuperacija otpadne toplote utiče na smanjenje troškova proizvodnje. Ušteda energije može se postići ugradnjom razmenjivača toplote – rekuperatora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Održavanje mikroklime u kabini traktora i kombajna

Nikolić Ratko, Savin Lazar, Časnji Ferenc, Furman Timofej, Tomić Milan

U radu su analizirani zahtevi prema konstrukciji kabine traktora i kombajna sa posebnim osvrtom na mikroklimu. Dati su načini održavanja mikroklime toplotni proračun i normativni parametri neophodni za projektovanje kabina traktora i kombajna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Korišćenje vetrogeneratora na farmi

Igić Saša, Milanković Miloš, Ostojić Milovan, Perić Dragoslav

Energija vetra u našim krajevima ima potencijalnu mogućnost da zadovolji potrebe, pre svega za električnom energijom, male farme koje su udaljene od priključka na elektrodistributivni sistem. U ovom radu su prikazani uslovi date pojedine tehničke karakteristike i prikazani ekonomski aspekti korišćenja vetrogeneratora za proizvodnju električne energije na farmi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Upotreba biomase za proizvodnju toplotne energije na farmi

Ostojić Milovan, Simin Rajko, Igić Saša

Energija dobijena iz biomase ima mogućnost da zadovolji ekonomske, ekološke i društvene standarde, zbog čega se sve veća pažnja poklanja ovom, još uvek alternativnom izvoru energije. U ovom radu je prikazana mogućnost korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije na farmama.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Projektovanje energetski efikasnih KGVP sistema

Milenković Bratislav

Izuzetno teška privredna situacija u našoj državi zahteva maksimalnu mobilizaciju progresivnih snaga – u svim segmentima društva. Po proceni mnogih autoriteta, poljoprivreda bi trebalo da bude okosnica u naporima za privredno uzdizanje države. Investiranje u poljoprivredu moglo bi biti motorna snaga ostalim privrednim granama. Ovo s toga što se sredstva uložena u poljoprivredu sigurno vraćaju, doduše sa kašnjenjem od godinu dana, jer poljoprivredni proizvodi ipak nisu bez inostranog tržišta – za razliku od, na primer, industrijskih proizvoda gde na inostranom tržištu nemamo nikakve šanse.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Spaljivanje uginulih životinja i konfiskata na farmi i zagrevanje farme

Galić Stojan

U radu je obrađen toplovodni kotao za loženje biomasom i ložište prilagođeno za spaljivanje konfiskata i uginulih životinja. Gorivo za pogon kotla je slama od pšenice ili soje i tečni gas. Utvrđene su potrebne količine slame način prikupljanja, transporta, skladištenja i doziranja u ložište kotla. Izneti su uslovi za projektovanje i građenje kotlovnice na biomasu. Dat je tehnički opis kotla sa šemom kotla. Obrađen je ekološki značaj spaljivanja uginulih životinja i konfiskata sa stanovišta evropskih propisa. Na kraju su izneti zaključci.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kotao SURI TVP toplovodno-parni kotao za zaštićeni prostor

Jovanović Milorad

Ložišta malih toplotnih snaga imaju veliku specifičnu cenu, naročito ukoliko funkcionišu na principu automatskog loženja. Sa povećanjem toplotnih kapaciteta njihova cena u odnosu na instalisani kW toplotne snage relativno opada. Takva ložišta imaju nižu specifičnu cenu koštanja. Ekonomičnost sagorevanja biomase zavisi u osnovi od cene drugih, pre svega konvencionalnih goriva. Krajnji efekti korišćenja pojedinih energenata, pa i biomase zavise i od ukupne cene postrojenja za sagorevanje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Modelovanje temperature i vlažnosti vazduha u plasteniku primenom metoda identifikacije

Karadžić Branislav, Babić Mirko

U radu su prikazani rezultati određivanja performansi više tipova modela koji mogu da se koriste za simulaciju i predikciju klime plastenika. Istraživanje je usmereno na dinamičko ponašanje modela temperature i vlažnosti unutrašnjeg vazduha. Primenjene su različite tehnike identifikacije linearnih i nelinearnih modela zasnovane na primeni klasičnih metoda i metoda veštačke inteligencije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efekti primene CO2 u zaštićenom prostoru

Đurovka Mihal, Lazić Branka, Vujasinović Vuk

Rezultati naših ispitivanja potvrđuju zavisnosti fotosinteze od niza činilaca. Pri tome je posebno izraženo povoljno delovanje više koncentracije CO2 u toku dužeg (5-6 sati) vremenskog perioda. Efekat je ostvaren samo pri sunčanom danu. Ove činjenice potvrđuju postavku da je fotosintetska aktivnost biljke izražena u dužem vremenskom periodu u toku dana. S obzirom da je gasovanje sa CO2 u toku oblačnog dana imalo i nepovoljan uticaj to znači da se primena gasovanja mora obavljati u toku sunčanog dana ili uz dodatno osvetljavanje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj zapremine i vrste supstrata na kvalitet rasada paradajza

Ilin Žarko, Mišković Anđelko, Vujasinović Vuk

Na kvalitet rasada paradajza utiču brojni faktori. Jedan od najznačajnijih je kvalitet i zapremina supstrata s kojim se pune kontejneri i/ili saksije za proizvodnju rasada. Ogled s tri tipa supstrata i s različitim zapreminama ćelija (35, 50, 90, 120 cm3) kod kontejnera i u saksijama (zapremine 300 500, 700, 1000 cm3) je postavljen u laboratoriji i stakleniku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Ispitivan je uticaj zapremine i vrste supstrata na osnovne pokazatelje kvaliteta rasada paradajza sorte Novosadski jabučar (visina rasada, broj listova, masa biljke i masa korena). Dobijeni rezultati upućuju na izuzetan uticaj zapremine supstrata na kvalitet rasada paradajza.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Zagrevanje objekata zaštićenog prostora i aplikacija ugljendioksida

Dimitrijević Aleksandra, Đević Milan

Faktori koji definišu uspešnost biljne proizvodnje u zaštićenom prostoru su temperatura, svetlost, vlažnost (vazduha i zemljišta), i sastav i kvalitet vazduha. Sa aspekta utroška energije, najznačajniji od ovih parametara je svakako temperatura. U primeni su mnogobrojni sistemi za dopunsko zagrevanje koji omogućavaju kontinuiranu biljnu proizvodnju tokom cele godine. U radu su analizirani postojeći tehnički sistemi za zagrevanje (toplom vodom, vodenom parom, toplim vazduhom i infracrvenim zračenjem) uz razmatranje mogućnosti uštede energije. Obzirom na efekat bržeg rasta i razvića biljaka u uslovima povišene koncentracije ugljendioksida, u radu su razmatrane tehničke mogućnosti povišenja njegove koncentracije u proizvodnim uslovima zaštićenog prostora. Analiza je obuhvatila metodu direktne primene čistog CO2 i indirektne primene CO2 koji nastaje sagorevanjem određenih vrsta goriva.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Senčenje visokih tunela, plastenika i staklenika

Ponjičan Ondrej, Bajkin Anđelko

Pri proizvodnji povrća i cveća u visokim tunelima, plastenicima i staklenicima, kao i na otvorenom polju u toku leta dolazi do oštećenja na biljkama i plodovima iz razloga velikog intenziteta osvetljenosti i UV zračenja. Smanjenje intenziteta osvetljenosti i UV zračenja na prihvatljivi nivo postiže se različitim sistemima senčenja. Izbor sistema za senčenje se vrši na osnovu zahteva gajenih kultura i intenziteta njihove proizvodnje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Sistemi ventilacije u objektima za uzgoj prasadi

Zoranović Miodrag, Potkonjak Vlado

Cilj rada je pregled postojećih sistema ventilacije odgajivališta za prasad kao veoma zahtevnih ograničenih prostora, kako sa energetskog, tako i mikroklimatskog aspekta. Prirodni sistem ventilacije za ovu grupaciju i uzrast životinja je isključen s obzirom na stohastički karakter lokalnog klimata, kako u letnjem tako i zimskom periodu. Prinudna ventilacija je jedino optimalno sredstvo za održavanje ambijentalnog stanja u objektu, bez obzira na stanje okruženja. Ravnotežni sistemi ventilacije predstavljaju skuplja rešenja, ali su približna idealizaciji ispunjenja zahteva mikroklimata u odnosu na podpritisne i nadpritisne sisteme. Veoma interesantna varijanta je ventilacioni sistem sa recirkulacionim tokom vazduha uz obaveznu primenu sistema za prečišćavanje vazduha sa centrifugalnim vlažnim filterima. Posebno se ističe podzemni sistem ventilacije, koji ukazuje na uštede energije od 50-65 %.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Klimatizacija objekta za smeštaj nerastova

Teodorović Milan, Radović Ivan

U radu su analizirani podaci o reproduktivnim rezultatima nerastova držanih u klimatizovanim i ne klimatizovanim objektima. Bolji kvalitet sperme i manji broj izlučenih grla ukazuju da je nerastovima potrebno obezbediti optimalne ambijentalne uslove. I bez posebne ekonomske analize, dobit koja se ostvari poboljšanjem pomenutih parametra višestruko nadoknađuje troškove ugradnje i eksploatacije klima uređaja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uslovi gradnje objekata u živinarstvu

Perić Lidija, Strugar Vladimir, Milošević Niko

Adekvatni uslovi smeštaja su jedan od osnovnih preduslova za visoku proizvodnju u živinarstvu. Da bi se pristupilo kvalitetnoj gradnji objekata neophodno je poznavati biologiju živine kako bi se mogli ispoštovati zahtevi bez kojih je nemoguće ostvariti vrhunsku proizvodnju. Ako se tome doda i činjenica da je živinarstvo izuzetno intenzivna grana stočarstva gde se proizvodnja odvija u zatvorenim objektima, uz veliku gustinu naseljenosti i potpunu kontrolu ambijentalnih uslova i ishrane, jasno je da su dobri i funkcionalni objekti osnovni preduslov uspešne proizvodnje. U ovom radu dati su osnovni principi i uslovi gradnje objekata u živinarstvu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Značaj temperature ambijenta kod tovnih goveda

Antov Georgi S., Čobić Timotej, Antov Anđelija, Zelenjak Miroslav

U radu su prikazani rezultati ispitivanja, iz kojih je evidentno da temperatura ima znatan uticaj na priraste i iskorišćavanje hrane kod tovnih goveda. Zbog toga, zaštita tovljenika podizanjem odgovarajućih objekata treba da se posmatra u svetlu odnosa između dobiti i gubitka, naročito u zimskom periodu tova, i klimata koji vlada u našim kontinentalnim i brdsko planinskim područjima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Postupci redukcije sadržaja prašine u stočarskim objektima

Topisirović Goran, Radivojević Dušan

U radu su predstavljene različite metode i postupci redukcije sadržaja prašine u stočarskim objektima. Ciljevi ovih postupaka su: smanjenje koncentracije prašine, postizanje povoljnije strukture polja koncentracija prašine u pojedinim delovima objekata i smanjenje štetnih uticaja prašine na zdravstveno stanje i proizvodne osobine životinja, sa posebnim osvrtom na zaštitu zdravstvenog stanja ljudi. Obzirom na osnovne aspekte pristupa problemu redukcije sadržaja prašine u stajskom vazduhu, koji su danas prisutni u praksi, obrađene metode su svrstane u sledeće grupe: smanjenje produkcije primarne i sekundarne prašine, ventilacija i prečišćavanje stajskog vazduha.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnosti promene mikroklime u stajama za krave

Somer Deže

Mikroklima je veoma važna u stajama za krave radi iskorišćenja njihove produktivnosti. Efikasnom ventilacijom sa brzinom strujanja vazduha od 1-2,5 m/s iznad krava, može da se izbegne stres. Interaktivno dejstvo prirodne ventilacije i ventilatora, u kombinaciji sa ovlaživanjem krava, je korisno radi snižavanja njihove telesne temperature tokom perioda visokih temperatura.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">