Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 8.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Osmotsko sušenje kajsije u zavisnosti od temperature i koncentracije rastvora

Babić Ljiljana, Babić Mirko, Pavkov Ivan

Set eksperimenata osmotskog sušenja kajsije je urađen pod kontrolisanim uslovima u laboratoriji. Trenutne srednje vrednosti vlažnosti uzoraka su poslužile kao baza podataka za dalju statističku obradu. Disperzionom analizom je nedvosmisleno pokazano da su temperatura i koncentracija rastvora uticajni faktori osmotskog sušenja. Regresionom analizom se došlo do empirijskog izraza koji opisuje promenu vlažnosti kajsije tokom osmotskog sušenja i koji važi da temperature rastvora od 45oC i 55oC i za koncentracije rastvora od 70% i 85% od koncentracije zasićenja za date temperature rastvora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kvalitet hleba sa mikronizovanim zrnom kukuruza

Radosavljević Milica, Filipović Nada K., Jovanović Rade, Žilić Slađana

U ovom radu su prikazani rezultati optimizacije izrade kvalitetnog hleba sa 20% mikronizovanog kukuruza. Hleb sa udelom 20% mikronizovanog zrna sadrži sve biološki vredne sastojke kukuruza, a po senzornim karakteristikama je sličan proizvodima od belog brašna. Mikronizovano brašno doprinosi produženju svežine hleba te omogućuje dužu trajnost proizvoda, a specifičan ukus na kukuruz daje mu posebna svojstva i širi lepezu kvalitetnih pekarskih proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj dužine skladištenja na kvalitet jabuke ‘ajdared’ određen metodom konačnih elemenata

Kubik Lubomir

Dugoročnije skladištenje jabuka zahteva veći broj informacija o sastavu i stanju površine svežeg voća, kao osnovnih pokazatelji kvaliteta. Metoda konačnih elemenata proizvoda koji se istražuje omogućava takva saznanja. Degradacija sastava četiri varijante jabuke „ajdared“ je procenjivana ovom metodom tokom dužeg vremena uskladištenja pri standardnim uslovima. Uticaj vremena uskladištenja na fraktalne dimenzije je urađen metodom regresije. Zavisnost pokazuje smanjenje vrednosti fraktalne dimenzije kako se produžava vreme uskladištenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Iskustvo u gašenju požara na objektu silosa

Radmilo Milan

Navedeni postupak gašenja očigledno može u vrlo kratkom vremenu dati dobre rezultate, uz mala ulaganja i veliku bezbednost ljudi i opreme. Nikako ne treba praviti otvore na zidu ćelije, osim otvora na metalnom poklopcu, koji inače služi za ulazak u slučaju čišćenja ćelije i koga ima svaka ćelija. Ovaj otvor na poklopcu treba napraviti na svim ćelijama pre punjenja, a služio bi za ubadanje perforirane cevi kroz koju bi se ubacio tečni CO2, u samo središte ćelije. Linijom za punjenje materijala preko kip platforme, se mogu lako i bezbedno ubaciti granule suvog leda na površinu materijala. Led je tu neophodan da bi istisnuo vazduh, tj. kiseonik, iz ćelije i po mogućstvu, postupkom eleviranja, ili pražnjenja, rasporedio se po visini ćelije i izvršio inertizaciju kao i pothlađivaje ukupnog sadržaja. Štetne posledice po zdravlje ljudi u konkretnom postupku gašenja požara nisu primećene. Postupak bi bilo moguće primeniti i prilikom sprečavanja samozagrevanja mase zrna kada nije moguće eleviranje, ali bi predugo trajalo.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Gradnja malih centara za sušenje i skladištenje zrna

Babić Mirko, Babić Ljiljana

Mali centri za sušenje i skladištenje zrna mogu zahtevati manja ili veća investiciona sredstva. Njihova gradnja je kompleksan stručni i organizacioni posao. U radu je dat predlog redosleda aktivnosti koji je proistekao iz zakonske regulative i sopstvenih iskustava. Razmatrane su pojedine aktivnosti i ukazano na karakteristične probleme koji se u njima javljaju.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efikasnost i emisija gasova termičkih postrojenja na biomasu

Brkić Miladin, Janić Todor, Gobor Zoltan

Korišćenje biljnih ostataka kao goriva ima dugu tradiciju u poljoprivredi Vojvodine. U poslednjih dvadeset godina razvijeno je i primenjeno u praksi mnogo različitih termičkih postrojenja. Ispitivanja su pokazala da većina ovih postrojenja ima malu energetsku efikasnost. Mala efikasnost je signal za visoku emisiju zagađivača. To prouzrokuje finansijske gubitke i probleme zaštite životne sredine. Nema domaćih propisa i stručnih uputstava u vezi sa navedenim. Cilj ovog rada je da se predlože specifični uslovi za buduću organizaciju testiranja termičkih postrojenja, kao i za donošenje i primenu domaćih propisa. Takođe, date su preporuke za željene intervale efikasnosti i emisiju zagađivača u termičkim postrojenjima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kvalitet dvopeka sa visokim sadržajem vlakana iz šećerne repe

Filipović Jelena S., Filipović Nada K., Šereš Zita I., Šoronja-Simović Dragana

Pekarski proizvodi zauzimaju značajno mesto u ishrani ljudi. Običan dvopek je proizvod velike trajnosti koji se može smatrati funkcionalnom hranom jer pozitivno utiče na nekoliko ciljnih funkcija organizma i dobija se od prirodnih supstanci. Na našem tržištu deficitaran proizvod je dvopek promenjene nutritivne vrednosti, kao što je dvopek obogaćen prehrambenim vlaknima, prilagođen potrebama određene grupe potrošača. U ovom radu je prikazan uticaj dodatnih sirovina na kvalitet dvopeka koji u svom sastavu sadrži 10% vlakana iz šećerne repe. Rezultati pokazuju da se optimalnim izborom vrste i količine dodataka može dobiti kvalitetan proizvod sa visokim sadržajem vlakana iz šećerne repe. Ovakav proizvod je namenjen potrošačima kojima je potrebna hrana smanjene energije, a koja organizmu duže vreme daje osećaj sitosti i utiče na smanjenje nivoa glukoze u krvi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Karakteristike razmenjivača toplote u odgajivalištima za prasad

Potkonjak Vlado, Zoranović Miodrag, Karadžić Branislav, Teodorović Milan

U radu su prezentovani rezultati ispitivanja sistema zagrevanja prasadi u odgajivalištu i varijanti razmenjivačkih elemenata u laboratorijskim uslovima. Analizom temperaturnog polja, panelni sistem zagrevanja ostvario je značajno bolje rezultate u odnosu na IC-električne lampe.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološka priprema repinog rezanca za njegovo korišćenje u proizvodnji funkcionalne hrane

Sakač Marijana B., Kormanjoš Šandor M., Peričin Draginja M., Filipović Slavko, Ristić Milutin D.

U tehnološkom postupku prerade šećerne repe nastaje isluženi repin rezanac kao sporedni proizvod. Repin rezanac se koristi prvenstveno kao hranivo u proizvodnji hrane za životinje. Pogodan je i za proizvodnju aditiva koji u prehrambene proizvode unose dijetalna vlakna. Prisustvo polifenola, fenolnih kiselina i ferulne kiseline u repinom rezancu upućuje na njegov antioksidativni potencijal, koji bi mogao biti od značaja u proizvodnji funkcionalne hrane. Tehnološka priprema repinog rezanca znatno utiče na kvalitet dobijenih frakcija, odnosno opredeljujuća je pri izboru sirovine za proizvodnju biomase, kao izvora proteina za ljudsku i stočnu hranu mikrobiološkom konverzijom repinog rezanaca, kultivacijom gljive Polyporus squamosus.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj nosača na homogenost premiksa

Filipović Slavko, Sakač Marijana B., Ristić Milutin D., Kormanjoš Šandor M., Đuragić Olivera

Proizvodnja premiksa predstavlja kompleksan tehnološki postupak, pri čemu je homogenost premiksa jedan od pokazatelja kvaliteta. Izbor nosača premiksa je od izuzetnog značaja, kako zbog njegove uloge u obezbeđenju raspodele ingredijenata premiksa, odnosno homogenosti istog, tako i zbog nutritivne vrednosti. U radu je ispitan uticaj nosača premiksa (mleveni kukuruz, stočno brašno i mešavina stočnog brašna i brašna T-850) na raspodelu mikroingredijenata (Fe, Zn, Cu, i Mn), odnosno na homogenost pri optimalnom vremenu mešanja.

Uticaj neodvojivih primesa na promene tehnološkog kvaliteta pšenice

Šarić Marija D., Psodorov Đorđe, Živančev Dragan, Košutić Milenko

Primese u pšenici predstavljaju jedan od najvažnijih elemenata tzv. prometne vrednosti pšenice. Na sadržaj i strukturu primesa utiču svi koji učestvuju u proizvodnji žita sve do njegovog svrstavanja u trgovačku robu. Prema JUS-u E. B1. 200 i Pravilniku o metodama fizičko hemijskih analiza za kontrolu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa, br. 76/88 primese se svrstavaju u tri osnovne grupe – organske i neorganske primese i primese životinjskog porekla. Za prerađivačku industriju značajna je podela primesa na lako odvojive i neodvojive primese. Nametljivost u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu direktan uticaj imaju neodvojive primese koje imaju izmenjen tehnološki kvalitet kao posledicu oštećenja od napada poljskih štetočina, odnosno pre svega uboda žitnih stenica ili poljskih plesni (Fusarium spp. Alternaria spp. i druge). U slučaju većeg udela pojedinih kategorija ovih primesa dolazi do značajnog pogoršanja tehnološkog kvaliteta pšenične mase zrna do ne upotrebljivosti za preradu. Na bazi analize strukture primesa ispitivanih uzoraka sorti pšenice u ovom radu sagledani su mogući uzroci u utvrđenim odstupanja tehnološkog kvaliteta od potencijala za tehnološki kvalitet istih sorti.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

.

Uslovi i značaj skladištenja crnog luka

Đević Milan, Kosi Franc F., Dimitrijević Aleksandra

Crni luk predstavlja jednu od značajnijih povrtarskih kultura kako u svetu tako i kod nas. Prema svetskoj godišnjoj proizvodnji od 47 miliona tona proizvodnja crnog luka je na trećem mestu, odmah iza paradajza i kupusa. Visoko je cenjen zbog svoje nutritivne vrednosti i ukusa. Koristi se u svežem stanju kao salata, kuvan ili u smeši sa suvim povrćem kao začinski dodatak jelima. Bez obzira na krajnju namenu crnog luka, način i kvalitet njegovog uskladištenja su od izuzetnog značaja. U radu su analizirani tehnološko-tehnički uslovi kvalitetnog uskladištenja crnog luka. Na osnovu ovih parametara prikazane su osnovne koncepcije skladišnog prostora i izvršena analiza tehničkih sistema. Razmatrane su priprema i manipulacija crnim lukom neposredno pred uskladištenje, koje mogu značajno uticati na uspešnost postupka uskladištenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efekti uslova čuvanja na nutritivne karakteristike sojinog zrna i sojinih proizvoda

Žilić Slađana, Božović Irina, Šobajić Slađana S., Radosavljević Milica

Brojni su razlozi koji dovode do promena hemijskih karakteristika kako sirovog sojinog zrna tako i sojinih proizvoda tokom čuvanja. Sirovo sojino zrno, koje se čuva nakon žetve, treba posmatrati kao živ sistem u kome se neprekidno, sve do smrti, odigravaju brojni fiziološki procesi koji prouzrokuju različite biohemijske promene, postepen gubitak životne sposobnosti, kao i smanjenje nutritivog kvaliteta. Usled narušavanja prirodnih formi nutritivnih konstituenata sojinog zrna pod uticajem temperature tokom tehnoloških tretmana prerade, biohemijski procesi u sojinim proizvodima tokom čuvanja mogu biti još intenzivniji i dovesti do još značajnijeg pogoršanja nutritivnog kvaliteta ali, recimo, i do formiranja jedinjenja sa korisnom, antioksidativnom funkcijom. U ovim radu prikazani su rezultati biohemijskih promene nastalih nakon čuvanja pet meseci na temperaturi od 20oC sirovog sojinog zrna i sojinih proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efekti osmotskog predtretmana pri sušenju prehrambenih vlakana proizvedenih iz šećerne repe

Lević Ljubinko, Kuljanin Tatjana, Jokić Aleksandar

Prehrambena vlakna (dietary fiber) se sve vise upotrebljavaju u ljudskoj ishrani, a vrlo dobra sirovina za njihovu proizvodnju je šećerna repa. Za njihovo konzervisanje i produžavanje održivosti ishrambenih kvaliteta neophodno je povećati sadržaj suve supstance u tim preparatima, što se najčešće čini sušenjem. Osmotskom dehidracijom, sa hipertoničnim rastvorima različitih jedinjenja, najčešće šećera, značajna količina vode može da se ukloni pre klasičnog sušenja toplotom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Aktivna ventilacija semena šećerne repe

Rajić Milorad, Lončarević Velimir

Aktivna ventilacija je važan tehnološki proces tokom uskladištenja i čuvanja semena šećerne repe. Posle primarne dorade semena šećerne repe, vršena je aktivna ventilacija semena od 11-17% vlage. Seme je aktivno ventilirano u tri dela prema uzlaznoj vlažnosti. Dobiveni rezultati pokazuju veću klijavost posle aktivne ventilacije, kod semena sa manjom vlažnošću. To nam pokazuje da vlažno seme u vršidbi semenske šećerne repe ne sme biti veće vlažnosti od 13%. Odnosno, ne možemo sa aktivnom ventilacijom povećati kvalitet semena šećerne repe kod vlažnosti od 13-17%. Takva pojava naročito se sada zapaža kod hibrida tolerantni na rizomaniju. Aktivna ventilacija semena šećerne repe je izvođena sa kontejnerom za aktivnu ventilaciju.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj pražnjenja zrna na opterećenje silosnih ćelija

Stojanović Čedomir

Opterećenje uskladištenog zrnastog materijala je prvi analitički rešio Janssens. Međutim, vremenom zbog pojave oštećenja na silosnim ćelijama ukazala se potreba za daljim proučavanjem ove pojave. Uočeno je da se opterećenje znatno povećava prilikom isticanja zrnastog materijala i da postoje razlike u zavisnosti od načina isticanja. Na osnovu toga nastali su novi standardi za proračun opterećenja zrnastog materijala na silosne ćelije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološko rešenje sušare za lekovito bilje

Tolmač Dragiša

U radu je dato tehnološko-tehničko rešenje solarne sušare za lekovito bilje delimični rezultati toplotnog proračuna i tehnološki opis postrojenja. Korišćenjem solarnih sistema u procesu sušenja ostvaruje se ušteda energije dobar kvalitet sušenog materijala i optimalno vreme sušenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">