Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

Neke električne osobine osušene kajsije Prunus armeniaca L.

Hlavačova Zuzana, Babić Ljiljana, Babić Mirko, Kertesz Akos

Merenja električnih veličina voća se koriste kako bi se ustanovila zavisnost nekih od tih osobina od mikro i makro nehomogene strukture bioloških materijala. Ove nedestruktivne metode merenja se uglavnom koriste za determinisanje stanja zrelosti voća, njegovog stanja tokom skladištenja ili sadržaja šećera. Razvijene su i takve suve metode za merenje gustine plodova ili sferičnosti, te se na osnovu tih podataka obavlja separacija pri pakovanju. Ustanovljeno je, na primer da je starenje osušenog voća u funkciji od provodljivost, impedance i električnog kapaciteta. U radu su izneseni rezultati ovih merenja kajsije „novosadska rodna“. Dve vrste uzoraka su ispitivani, gde je prvi bio dosta niske vrednosti vlažnosti. Sve tri električne veličine su merene pomoću LCR instrumenta, tip GoodWill 821 pri frekvencijama od 50 do 200,0 kHz. Podaci merenja su beleženi u računar koji čini sastavni deo opeme (slika 1). Korišćene su dve metode merenja, kod prive su upotrebljene igle koje su zabadane u uzorak, a kod druge je uzorak postavljan između dveju ploča instrumenta za merenje električnog kapaciteta.Eksperiment je obavljen sa tri ponavljanja. Zavisnost otpornosti R, impedance Z i kapacitivnosti C od frekvencije su predstavljene kao eksponecijalne funkcije (jednačina 1). Na slikama 2 i 3 je data zavisnost merenih veličina od frekvencije za suv uzorak kajsije. Izrazito suv uzorak kajsije je imao visoku vrednost impedance od 300 do 2500 kΩ. Takođe su prikazani rezultati merene kapacitivnosti uzoraka (slika 4). Rezultati merenja kapacitivnosti kada je uzorak postavljen između dve ploče su takođe dati u radu, ali se odmah zaključuje da nisu izmerene veće razlike, što znači da način merenja kapacitivnosti ne zavisi od primenjenog metoda merenja. Zaključuje se da sve izmerene električne veličine opadaju sa frekvencijom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj profila lopatica kod usisnog prostora radnog kola na povećanje efikasnosti pumpe

Akritidis Costas B.

Uticaj geometrije lopatice centrifugalne pumpe na hidrauličke gubitke na ulazu u radno kolo je predmet izučavanja u ovom radu. Meren je uticaj ivica svake lopatice određenog profila pri njihovim različitim dužinama, na karakteristike pumpe (protok, ukupni napor, brzina rotacije i potrebna energija). Nakon toga je izračunavana efikasnost pumpe koristeći prikupljene podatke. Testovi su izvođeni u zatvorenom cikličnom postrojenju. Značajno povećanje efikasnosti centrifugalne pumpe može se postići tako što će profil lopatica biti takav da ulazi u usisni prostor.Takođe je potvrđeno da se ukupni napor pumpe povećava u zavisnosti od dužine profila lopatice i brzine obrtanja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Promena čvrstoće dunje (Cydonia oblonga mill) tokom osmotskog sušenja

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Radojčin Milivoj, Pavkov Ivan, Karadžić Branislav

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu razvija se kombinovana tehnologija sušenja voća i povrća. Prva etapa te tehnologije je osmotsko sušenje u rastvoru šećera u vodi. Tokom tog procesa dolazi do promena vlažnosti (sl. 4) i mehaničkih osobina. To je poželjno kod voća i povrća koje ima veću čvrstoću, kao što je jabuka, mrkva i dunja. Ispitivanje zavisnosti napon-deformacija tokom osmotskog sušenja dunje obavljeno je na uređaju sopstvene originalne konstrukcije. Uređaj je povezan sa računarom radi automatske akvizicije parametara. Na bazi izmerenih vrednosti obavljene su disperzione analize. Vrednost kritičnog napona definisana je tačkom promene čvrste materije voćnog tkiva u nenjutnovski fluid (σK na sl.5). Ova veličina može se smatrati jednim od pokazatelja čvrstoće voća. Disperzionom analizom potvrđena je hipoteza da se kritični napon menja tokom vremena osmotskog sušenja. On ima mali porast tokom osmotskog sušenja (sl. 6). Promena sekantnog modula elastičnosti nije potvrđena disperzionom analizom. Istraživanja treba nastaviti sa većim brojem ponavljanja kako bi se eliminisao uticaj anizotropnosti na rezultat.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Posle ubirajuće osobine sorti krastavaca

Füstös Zsuzsanna, Gilinger-Pankotai Maria, Szabó Rita, Szokó Attila

Različiti tipovi krastavca, takozvani holandski tipovi i to kako konzumni tako i oni za preradu se uzgajaju u okviru tradicionalnih metoda i to kao puzavice, u staklenicima ili plastenicima i na otvorenom polju. Uzorci krastavca su prikupljani i ispitivani u uslovima otimalnim za skladištenje (8°C), kao i pri običnim sobnim uslovima pri temperaturi vazduha 20-22°C. Za vreme skladištenja merene su sledeće veličine, kao indikatori kvaliteta i to: promena mase, čvrstoća ploda, promena suve materije, peroksidna encimatska aktivnost, promena boje, početak sušenja peteljke i narušavanje kvaliteta plodova. Merenje naznačenih veličina je rađeno sa četiri sorte i to „ritmo“, „murgis“, „illas“ i „sanko“. Ustanovljeno je da postoji razlika kod svih sorti već na samom početku u zavisnosti od uslova gajenja, a koja se naročito pokazala kod oblika plodova, dimenzija i boje.Rezultati merenja ukaziju na značajne razlike u fizičkim veličinama u čvrstoći ploda, boji i promeni mase. Tako na primer, promena u masi plodova nakon 17 dana skladištenja je bila izražena kod „ritmo“ sorte, a najmanje je izmerena kod sorte „sanko“. Kada su u pitanju rezultati merenja čvrstoće plodova i to kod sorti za konzumiranje, uočeno je da sorta „illas“ ima istu čvrstoću sve vreme skladištenja od 17 dana, dok je kod „sanka“ ona opala u toku 6 dana ali je zato ostala stalna vrednost do 17 dana čuvanja. Promena suve materije ploda je merena za sve uzorke i konstatuje se da je kod svih ispitivanih sorti uočena mala promena u periodu od 10 dana skladištenja. Posle tog vremena dolazi do značajnije promene, naročito kod „ritmo“ sorte, dok je ona bila najmanja kod „sanka“. Peroksidna aktivnost je bila izrazita kod sorte „ritmo“ i to od 10-tog do 17 dana, dok je kod „sanka“ ona bila najmanja za ceo period posmatranja. Što se tiče promene boje ploda, uočeno je da se ona dramatično menja u žutu kod sorte „ritmo“ posle 10-tog dana, a slična pojava je i kod sorte „illas“, dok je „sanko“ sačuvao lepu zelenu boju i to 17-tog dana. Na osnovu merenja se zaključuje da konzunmi tipovi krastavaca koji se gaje uz pritku i na otvorenom polju imaju izrazito bolje osobine za vreme posmatranog perioda skladištenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Dinamičko prečišćavanje vazduha u kontrolisanim laboratorijskim uslovima

Zoranović Miodrag, Potkonjak Vlado, Tomić Josif

Formiran je prototip dinamičkog filtera-DF za odstranjivanje mirisnih čestica prašine i gasnih komponenti iz vazduha objekata u svinjarstvu. U laboratorijskim uslovima praćena je efikasnost DF-a pri odstranjivanju NH3 i H2S. Iz uzorka svinjskog stajnjaka posmatrane su koncentracije NH3: 15, 30 i 45 ppm, tj. H2S: do maksimalnih 8 ppm. Ostvarena je prosečna efikasnost odstranjivanja amonijaka 60%. Koncentracija H2S je u kratkom vremenskom intervalu padala na 2,5 ppm. Iz tehničkih razloga, aktivnost sistema pranja bila je 40% (4 rasprskivača).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Podešavanje parametara pi regulatora temperature apsorpcionog ulja u pogonu ekstrakcije u procesu proizvodnje biljnih ulja

Kulić Filip, Matić Dragan, Vasić Veran, Oros Đura

U radu je prikazan način podešavanja parametara PI regulatora za regulaciju temperature. Objašnjen je kompletan postupak, od snimanja karakteristike procesa, preko formiranja matematičkog modela i određivanja parametara regulatora, simulacija sistema sa podešenim parametrima regulatora sve do implementacije parametara regulatora u realnom procesu i snimanja ponašanja sistema sa podešenim regulatorom. U okviru ovog rada analizirano je osam procedura za podešavanje parametara PI regulatora, od čega su četiri testirane u realnom pogonu. Rezultati pokazuju da se pravilnim izborom parametara regulatora jedan izuzetno inertan proces može držati pod kontrolom bez greške, oscilacija i dugih prelaznih režima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Matematički model kinetike osmotskog sušenja kajsije

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana, Babić Mirko

Cilj ovoga rada je pronalaženje empirijskog modela koji opisuje kinetiku osmotskog sušenja polutki kajsija. U skladu sa ciljem istraživanja obavljen je planski eksperiment osmotskog sušenja polutki kajsija sorte „novosadska rodna“. Faktori eksperimenta bili su temperatura i koncentracija osmotskog rastvora, varirani na dva nivoa. Eksperimentalna istraživanja su vođena tako da je omogućena statistička analiza rezultata merenja uticaja faktora na kinetiku osmotskog sušenja. Regresionom analizom je ustanovljen matematički model koji sa zadovoljavajućom tačnošću opisuje promenu vlažnosti polutki kajsija tokom osmotskog sušenja u zavisnosti od vremena trajanja procesa i uticajnih faktora. Regresiona analiza je obavljena na dva izabrana matematička modela. Procena adekvatnosti slaganja rezultata merenja sa izabranim modelima, obavljena je preko koeficijenta korelacije. Dobijena je visoka vrednost koeficijenta korelacije, za jedan od modela, te je zaključeno da je predloženi matematički model prihvatljiv.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Fraktalna analiza mikro struktire jabuke sorte Pinova

Kubík Ľubomír

Rad se bavi proučavanjem mikrostrukture tkiva jabuke sorte „Pinova“, tokom dužeg vremena skladištenja u standardnim uslovima. Metoda fraktalne analize je primenjena pri proučavanju promena mikrostrukture tkiva jabuke. Fraktalna dimenzija dela jabuke je određena kao parametar, koji prikazuje stanje tkiva jabuke. Fraktlna dimenzija je povezana sa fragmentacijom mikro-stukture tkiva jabuke i sa njenom poroznošću. Dimenzije DBW, DBBW i DWBW, koje karakterišu mikrostukturu tkiva jabuke, određene su pomoću softvera HARFA verzija 5.2. Dimenzije su određene sa slika uvećanih četrdeset puta, koje su dobijene pomoću digitalne kamere CCD, povezane sa optičkim mikroskopom. Određena je zavisnost fraktalnih dimenzija jabuke od dužine vremena vremena skladištenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Reološke osobine džema od šljive

Hlaváč Peter

U ovom radu su prikazani rezultati merenja reoloških osobina džema od šljive. Merenja su obavljena pomoću viskozimetrom Anton Paar (DV-3P). Merenja su obavljena na različitim uzorcima džema, koji su se razlikovali po različitoj dužini kuvanja. Upoređivane su izmerene vrednosti na uzorcima kuvanim u različitim posudama (bakarnim i emajliranim). Prikazana je zavisnost dinamičke viskoznosti od vremena kuvanja, vremena skladištenja i optimalne frekvencije sonde za mešanje tokom kuvanja. Sadržaj suve materije određen je prema standardu. Opisana je zavisnost sadržaja suve materije od vremena kuvanja. Evidentno je povećanje dinamičke viskoznosti sa vremenom skladištenja. Zvisnost dinamičke viskoznosti od racionalne frekvencije sonde uvećava se kvadratnom zavisnošću. Sadržaj suve materije takođe je imao uticaj na dinamičku viskoznost korištenih uzoraka. Uzorci džema od šljive duže kuvani imali su veće vrednosti sadržaja suve materije. Pronađene su veće vrednosti sadržaja suve materije za uzorke kuvane u bakarnim sudovima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Računarski model za ocenu ekonomske opravdanosti proizvodnje biodizela

Kiš Ferenc, Jovanović Milenko

Koristeći teorijska saznanja i praktična iskustva u okviru ovog rada razrađen je matematički metod ocene ekonomske opravdanosti proizvodnje biodizel goriva. U okviru ovog metoda sagledani su svi relevantni troškovi koji nastaju u procesu proizvodnje biodizela kao i procena visine investicionih ulaganja u pogone različitih kapaciteta. Kao sledeći korak izvedena je implementacija u matematičkom modelu utvrđenih odnosa kroz program za tabelarno izračunavanje (Microsoft Excel) čime je obezbeđena međusobna povezanost analiziranih količinskih i vrednosnih veličina, te obrada podataka u realnom vremenu. U zavisnosti od visine investicionih ulaganja, vrste i cena ulaznih sirovina, troškova materijala i energije troškova zarada kao i očekivanih prodajnih cena biodizela i nuzproizvoda model omogućuje utvrđivanje visine cene koštanja, kao i realno sagledavanje ekonomske efektivnosti ulaganja u proizvodnju biodizela kroz izračunavanje dužine perioda povraćaja uloženih sredstava, NSV i interne stope rentabilnosti. Model je testiran i prikazan na konkretnom primeru pogona za proizvodnju biodizela godišnjeg kapaciteta od 10.000 tona koji kao ulaznu sirovinu koristi zrno uljane repice. Na ovaj način je izvršena provera modela koji je omogućio da se dođe do konkretnih podataka o troškovima i ekonomskoj efektivnosti proizvodnje biodizela u aktuelnim tržišnim uslovima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj zaštitnih svojstava ambalažnih materijala na promene kvaliteta upakovane sušene jabuke

Gvozdenović Jasna, Aljilji Ajka, Lazić Vera, Svrzić Gordana, Tepić Aleksandra

U radu su dati rezultati ispitivanja barijernih svojstava različitih vrsta i kombinacija ambalažnih materijala.Na osnovu dobijenih rezultata, odabrane su karakteristične kombinacije ambalažnih materijala od kojih su formirane ambalažne jedinice u koje je upakovana sušena jabuka. Tokom skladištenja u upakovanom proizvodu su praćene promene sadržaja suve materije, aw vrednosti i promene boje preko sadržaja HMF-a i polifenola.Rezultati ukazuju na uticaj vrste, kombinacije i barijernih svojstava primenjenih ambalažnih materijala na kvalitet upakovane sušene jabuke.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Istraživanje tržišta u cilju unapređenja potrošnje sušenog voća

Lukač-Bulatović Mirjana, Čikić Jovana, Miladinović Marica

Iako se ubraja u visokokvalitetne namirnice, i ima izuzetno dijetske osobine, sušeno voće je u ishrani u našoj zemlji relativno malo zastupljeno. U ovom radu analizirani su relevantni faktori (ekonomski i vanekonomski) koji su determinisali potrošnju sušenog voća. Prikupljanje podataka vršeno je anketnim ispitivanjem na prostom slučajnom uzorku od 200 ispitanika na području grada Novog Sada. Istraživanja su pokazala da u ishrani sušenog voće koristi 80% anketiranih potrošača. Najvažniji faktori za odluku o kupovini sušenog voća su kvalitet proizvoda i visina maloprodajnih cena. Generalno posmatrano najveći broj ispitanika zadovoljno je snabdevenošću domaćeg tržišta sušenim voćem. Potrošači koji ne kupuju sušeno voće, čine to, uglavnom usled nepostojanja odgovarajućih navika u ishrani. Dobijeni su i odgovori „ne konzumiram sušeno voće zbog neadekvatnog ukusa“ i sl. Više od polovine ispitanika smatra da je potrebna bolja promocija u medijama. Neki ispitanici smatraju da je neopravdano zapostavljen zdravstveni aspekt ovih namirnica.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Karakteristike hleba sa jabukom osmotski dehidriranom u melasi šećerne repe

Filipović Nada, Pribiš Vjera, Lević Ljubinko, Šoronja-Simović Dragana, Filipčev Bojana

U radu je ispitivan kvalitet hlebova sa dodatkom jabuke dehidrirane u melasi šećerne repe. Jabuke su dehidrirane u melasi sa sadržajem suve materije 80% na 50°C tokom 12 časova. U testo je dodavana dehidrirana jabuka bez odvajanja melase, jabuka oceđena od melase i prosušena jabuka koja je oceđena od melase, isprana i prosušena. Dodatak voća je doprineo poboljšanju strukture i svežine sredine hleba. U hlebu sa dodatkom neoceđene jabuke ukus melase je bio izražen a boja sredine je bila tamnija uz dominaciju crvenog tona. Hlebovi sa dodatkom jabuka su ocenjeni kao veoma poželjni i po svojim senzorskim osobinama su bliži osobinama finog kvasnog peciva.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Idejno rešenje tehnološkog procesa proizvodnje hrane za ribe

Sredanović Slavica, Jovanović Rade, Milisavljević Dragoslav, Lević Jovanka, Đuragić Olivera

Proizvodnja hrane za ribe, tačno definisanog hemijskog sastava i fizičkih karakteristika je složen tehnološki proces koji zahteva veliko znanje, ali takođe i odgovarajuću opremu. Zadovoljavajuća priprema sirovina ekstrudiranje, kao i upotreba „vacuum coater“- a su sigurno neophodni delovi u tehnološkoj liniji proizvodnje hrane za ribe. U radu je prikazano idejno rešenje tehnološkog procesa proizvodnje hrane za ribe, koje je rezultat pregleda podataka iz literature i rezultata sopstvenih istraživanja. Postignuti proizvodni rezultati ukazuju da hrana za pastrmke proizvedena u našim istraživanjima ne zaostaje za svetskim standardima i da u ishrani postiže slične rezultate kao i hrana tri dobro poznata međunarodna proizvođača.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Primena Ross i Kenics statičkih miksera kao razdeljivača zrnastih i praškastih laboratorijskih uzoraka

Lević Jovanka, Đuragić Olivera, Lević Ljubinko, Čolović Radmilo

Uzimanje uzoraka i formiranje reprezentativnog uzorka, nije tako jednostavno kao sto se misli. Raspoređivanje mase na podlozi, četvrtanje, uzimanje sa raznih strana i spajanje u konacni, krajnji uzorak, vrlo često ne daje kao rezultat tačan, reprezentativni uzorak. Za redukovanje mase i homogenizaciju tečnih uzoraka, laboratorije se snalaze svaka na svoj način i uglavnom nema nekih opšte primenljivih uređaja za ovu namenu. Zadatak naših istraživanja bio je da se utvrdi mogućnost primene ROSS i KENICS statičkih miksera za redukovanje mase i homogenizaciju laboratorijskih uzoraka pšenice i prekrupa različitih granulacija.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Osmotski tretman oblikovanog korena mrkve u saharozi i melasi

Lević Ljubinko, Filipović Vladimir, Kuljanin Tatjana

U radu je ispitana mogućnost primene melase šećerne repe i rastvora saharoze za sukcesivnu osmotsku dehidrataciju mrkve na temperaturi 55°C. Koncentracije rastvora su bile od 30% do 70%. Rezultati su pokazali da je sukcesivna osmotska dehidratacija pogodan predtretman za postupak sušenja mrkve pri kom se zapremina mrkve smanjuje za 50%. Gubitak vode iz uzoraka je veći pri osmotskoj dehidrataciji saharoznim rastvorima u odnosu na rastvore melase. Odnos gubitka vode i prirasta suve materije je ujednačen kod obe vrste osmotskih rastvora. Primena melase kao alternativne sirovine za proces osmotske dehidratacije je opravdana i otvara nove mogućnosti za inovacije na polju dehidriranih proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehničko poboljšanje rada ekstraktora u procesu proizvodnje biljnih ulja

Vasić Veran, Oros Đura, Nikolić Perica, Kulić Filip, Janković Veroslav

U radu je opisan pogon ekstrakcije u fabrici ulja „Mladost“ Šid. Za kvalitetan rad ekstraktora potrebno je obezbediti kontrolisanu brzinu kretanja trake sa materijalom u ekstraktoru. Nakon revitalizacije pogona ekstrakcije, upravljanje brzinom kretanja trake realizovano je opremom koja je predviđena za kontrolu kompletnog pogona. Ta oprema se sastoji od programabilnog logičkog kontrolera (PLC) proizvođača Siemens familije S7-300, frekventnog regulatora kao distribuirane periferije na PROFIBUS interfejsu i davača gornjeg i donjeg nivoa. Na osnovu tehnoloških zahteva i dostupnih resursa kreiran je algoritam regulacije brzine trake ekstraktora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Koncepcija i realizacija nadzorno-upravljačkog sistema pogona ljuštione u fabrici za proizvodnju i preradu biljnih ulja

Francuski Ljubomir, Kulić Filip, Vasić Veran, Oros Đura, Trzin Dragan, Janković Veroslav

U ovom radu je prikazano rešenje nadzorno-upravljačkog sistema pogona ljuštione u industriji biljnih ulja. Ceo sistem je realizovan i pušten u rad u fabrici ulja „Mladost“ u Šidu. U pogonu se nalazi više od 100 motora. Ukupan broj signala u pogonu prelazi 650. Rešenje nadzorno-upravljačkog sistema se bazira na upotrebi najsavremenijih tehnologija iz oblasti upravljanja u industriji. Akvizicija signala i upravljanje procesom vrši programabilni logički kontroler iz klase Siemens S7-300. Vizualizacija procesa i NU deo sistema je realizovan upotrebom Siemens WinCC SCADA softvera. Realizovani nadzorno-upravljački sistem je izuzetno fleksibilan i modularan te se lako može modifikovati i proširivati.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza primene biodizela u vozilima gradskih saobraćajnih preduzeća i ostale mogućnosti primene

Janković Veroslav, Bačevac Slavko, Furman Timofej

Biodizel je tečno bio-gorivo, proizvedeno iz poljoprivrednih kultura, kao obnovljivih resursa, koje u potpunosti može da zameni fosilno gorivo u dizel motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Biodizel se dobija iz biljnih ulja (soje, uljane repice, suncokreta, palme), kao i iz otpadnih ulja i masti procesom transesterifikacije, uz prisustvo katalizatora. Može se koristiti nezavisno ili u mešavini sa dizelom dobijenim rafinacijom sirove nafte i to u bilo kom odnosu. Primena biodizela, u poređenju sa fosilnim dizelom obezbeđuje u smislu zaštite životne sredine smanjenje efekta staklene bašte kao i redukovanu emisiju sumpornih oksida, suspendovanih čestica i ugljenmonoksida. Sa aspekta primene prikazano je da biodizel može da se koristi kao zamena za fosilno dizel gorivo. Korišćenje biodizela ima odličnu perspektivu i budućnost kao pogonsko gorivo u autobusima za javni gradski prevoz, u poljoprivrednim mašinama, u komercijalnim vozilima i kod svih ostalih vozila sa dizel motorima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Skladištenje semena soje sa i bez aktivne ventilacije

Kostić Miladin, Balešević-Tubić Svetlana, Tatić Mladen, Đukić Vojin, Gajičić Velinka

Poznato je da postoji mnogo razloga koji mogu dovesti do smanjenja kvaliteta semena. Na mnoge pojave koje se dešavaju u prirodi tokom proizvodnje semena (stres i sl) ne možemo da utičemo niti da ih kontrolišemo. Kada je skladištenje semena u pitanju, treba reći da u praksi nisu retki slučajevi da seme soje tokom skladištenja umanji ili čak izgubi kvalitet, iako u ovom segmentu proizvodnje semena mnoge parametre možemo da kontrolišemo. Zbog toga je neophodno ovom problemu prići krajnje obazrivo. U radu su prikazani ispitivani parametri kvaliteta semena tokom skladištenja u „Kongskilde“ ćelijama, sa i bez aktivnog ventilisanja u toku dve različite proizvodne godine. U oba perioda ispitivanja nije došlo do značajnih promena ispitivanih parametara kvaliteta.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Bilansi mase i toplote komorne sušare za sušenje tikve

Vitazek Ivan, Havelka Juraj

Proizvodnja tikve je dosta rasprostranjena u Slovačkoj. Smatra se da i pulpa i seme imaju značaja u ishrani. Seme sadrži dosta retku linolinsku kiselinu koja je poznata kao vitamin F, zatim neke masne kiseline važne za nervni sistem, stanje epiderma u organizmu, za rast kose i slično. U radu se predstavljeni rezultati sušenja semena tikve u komornoj sušari koja je instalisana na univerzitetskoj farmi u Kolinany. Srednja vrednost vlažnosti semena pre sušenja je bila oko 40,0%, a po završetku 8,0%. Komorna sušara je imala dimenzije poda 7 x 4,5 metara, a u nju je nasut sloj semena visine 0,2 metara, a gustina osušenog semena je bila 521,7 kg/m3. Temperatura vazduha za sušenje se kretala od 10 do 70oC, a brzina kretanja vazduha u neporemećenom sloju je bila 1,47 m/s. Peć koja sagoreva drvo je obezbeđivala potrebnu količinu toplote i bila je kapaciteta 87 kW. Sušara je indirektna. U radu je dat toplotni bilans procesa sušenja pod predpostavkom da nema promene entalpije, to jest da je proces idealizovan. Izračunate su količine vlage koje se ispare u procesu, na osnovu poznavanja vrednosti vlažnosti semena i početne mase od 5040 kg, kao i masa osušenog proizvoda. U radu su takođe predložene mere za unapređenje sušare.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efikasnost sistema centralne aspiracije u pogonu za pakovanje semenskog suncokreta

Đilvesi Karlo, Rodić-Strugar Jelka

Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada koristi ISO sertifikat za usaglašavanje sa ekološkim standardima iz 2004. Pri dizajniranju sekcije za pakovanje semena, koja je stavljena u pogon 2005, usklađivanje sa sertifikatom bilo je važan uslov. Ostali uslovi su bili: seme se ne sme oštetiti prilikom pakovanja, preciznost vage je ± 0,02, sprečavanje prekida protoka semena je obezbeđeno kontinualnim tokom.. Efikasnost iskorišćenog tehničkog rešenja proverena je testiranjem nekoliko parametara. rad se bavi rezultatima merenja čistoće vazduha koja je poslužila kao indikator efikasnosti centralnog ventilacionog sistema.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">